246 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

H2Subsea bygger videre på arbeidet som ble gjort i Deep Purple fase 2 hvor konseptet blir utarbeidet til TRL 5. Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Vi er nå i gang med materialt...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmentally-friendly multifunctional production chemicals for zero marine pollution

Olje og naturgass behov vil fortsette i mange år fremover. Derfor er det viktig å produsere disse på en miljøvennlig måte. Det er en rekke problemer som kan påvirke sikker transport av olje og gass fra brønnen og gjennom strømningslinjer. Det mest skadelige problemet å håndtere er dannelsen av et...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydrocarbon-utilizing microorganisms as oil indicators and oil spill destructors in the water and deposits of Barents Sea

Barentshavet er en av de økonomisk sett mest attraktive områdene i Arktis på grunn av alle gass-oppkommene og de store gass- og oljereservoarene som ligger i de russiske og norske sektorene. Hydrokarboner kan tjene som karbon- og energikilder for mikroorganismer, inkludert de som lever i ekstremt...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy

Paris-avtalens mål er å begrense global oppvarming til ned mot 1.5 grader, som innebærer netto null utslipp i 2050. Norge er en liten økonomi med stor eksport av olje og gass, og bevisst sine klimapolitiske forpliktelser. Men er vi innforstått med omfanget av denne omleggingen og hva den betyr fo...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Statoilavtalen

Satsingsområdene og tilhørende aktiviteter vil bli diskutert, årlig revidert og bestemt av styringskomitéen. Statoil bevilger til UiT inntil kr 4 MNOK pr. år i fem (5) år fra 2014-2018. I 2018 har fakultetet mottatt kr 4 MNOK, hvorav 3 MNOK av disse er berettiget for gaveforsterkning.

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind

Norge vil redusere CO2-utslippene fra utvinningsanleggene for olje og gass (O&G) på norsk kontinentalsokkel betydelig i løpet av de neste 10 årene. Gassturbinene som driver offshoreplattformer og/eller undervannsoperasjoner står for nesten to tredjedeler av utslippet. Elektrifisering av O&G-platt...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Akademiaavtalen UiB og Statoil

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innan strategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Xynteo Exchange / Norway 2019 Conference workshop: Digitalization-Ocean

The three main organizers of this Conference workshop, DNVGL, Microsoft, and Xynteo, will offer a high-quality, timely forum to explore the most important challenges for the oceans, specifically how enhanced use of digital tools and data-sharing can play critical roles aid in tackling these chall...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field-based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Bruk av dispergeringsmidler er en av flere metoder for å bekjempe oljesøl i marine farvann. Når dispergeringsmiddelet påføres oljen vil denne danne små dråper med nøytral flyteevne i sjøvannet, og mye av oljen vil derved forsvinne fra vannoverflaten og ned i vannsøylen, samtidig som at oljen fort...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf

LowEmission har som formål å utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av eksisterende infrastruktur for fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på Norsk Kontinental Sokkel (NKS). Dette skal hjelpe industrien med å nå det ...

Tildelt: kr 120,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

VISTA-programmet. VISTA tar sikte på å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Jmf. avtale med Equinor. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet. Se vedlegg 1

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DropTech AS - forbedring av kjemikalieinjeksjon for olje- og gassindustrien.

I offshore olje- og gassproduksjon injiseres forskjellige kjemiske hjelpestoffer for blant annet å unngå avleiringer i rør, for å beskytte utstyr og rør mot rust, forbedre utskillingen av råolje fra vann, samt mange andre områder. Den teknologiske utfordringen ved slik injeksjon er at det er utfo...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installation

Utvinning av olje og gass er en energikrevende sektor. Offshoreinstallasjonene bruker for det meste forbrenning av naturgass som kraftkilde for utstyr til utvinning, produksjon og prosessering av konvensjonell råolje og naturgass. Petroleumsindustrien står dermed for en stor del av Norges utslipp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in the Barents Sea using remote sensing by SAR

Dette er et prosjekt som blev til gjennom en felles innsats mellom UiT Norges arktiske universitet og P.P. Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Science i Moskva og deres respektive partnere. Prosjektet kobles til et økt fokus på miljøovervåking i Barentshavet, og da særlig marin fo...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species

Produsert vann (PW) fra olje- og gassindustrien representerer det største direkte utslippet av forurenset vann til marint miljø. Omtrent 130 millioner kubikkmeter PW slippes årlig ut på norsk sokkel fra offshore produksjonsplattformer. De viktigste bestanddelene av PW er organiske forbindelser (f...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerBlade Hybrid

Olje- og gassindustrien offshore blir i likhet med hele den øvrige marine industrien i disse dager utfordret til å redusere sin belastning av miljøet. I dagens markedssituasjon med lave oljepriser og derav liten aktivitet innen nybygg vil nye og innovative konsepter være nødvendige for å kombin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelse

Overvåking av miljø og maritim sikkerhet, ved bruk av jordobservasjonsdata fra satellitter, oppnås ved en kombinasjon av automatiske, semi-automatiske, og manuelle visuelle analyseprosesser. Tiden det tar å analysere satellittbilder er ofte kritisk for kunden som trenger resultatene raskt. Utvikl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til installasjoner og maritim sektor

Deep Purple er et innovativt konsept for CO2-fri offshore energiproduksjon basert på hydrogenteknologier og havvind. Teknologiene muliggjør selvstendig leveranse av kraft til offshore installsjoner basert på fornybar energikilde og for leveranse av hydrogen til maritim sektor og andre landbaserte...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens)

Kystområdene gir viktige økosystemtjenester for Norge og Russland, men økende økonomiske aktiviteter, blant annet petroleums-relaterte aktiviteter, gir en større risiko for både kronisk og akutt forurensning. Et effektivt og relevant "tidlig varslingssystem" for overvåking og identifisering av tr...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments (Metamon)

I den videre letingen etter og bruk av tilgjengelige marine olje- og gasskilder strekker operasjonene seg til ofte sensitive, tidligere uutnyttede havområder, hvor også biologien, som fisk og koraller, ikke er helt kjent. Havet er en av planetens viktigste kilder til mat, men gir også andre høyve...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles Phase 2: COMPACTS2

Produksjon av kraft på fleste plattformer skjer ved å bruke deler av gassen som pumpes opp fra havbunnen som drivstoff til gassturbiner. I den varme eksosgassen fra gassturbinene er det mye nyttig varme igjen. Ved å installere en bunnsyklus som gjenvinner varmen fra gassturbinen til å drive en da...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

KESS-Demonstration of an innovative high-efficiency Kinetic Energy Storage System for sustainable powering of offshore jack-up drilling rigs

Siemens Energy AS har sammen med kunde Maersk Drilling AS jobbet for å utvikle en spennende og moderne Flywheel løsning, designet for offshore bruk. Løsningen ble og blir sett på som spesielt nyttig for drilling-segmentet, hvor de under operasjon har behov for å få eller avgi store mengder energi...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til IFE (2017-2022)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS) (2017-2020)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Industri (2017-2020) (Tidl. SINTEF Petroleum AS)

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

DOREMON - Downhole Reservoir Monitoring

For å opprettholde oljereservoarproduksjonen er det nødvendig å opprettholde trykket nede i reservoaret ved innsprøyting av vann eller gass. Fordi vann og gass er lettere og tyngre enn olje, respektivt, benyttes dette til å konsentrere oljen rundt produksjonsområdet. Opprettholdelse av trykket kr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Power System Integration and Shallow Water Testing - Joint Industry Project

ABB fullførte sin 3000-timers lange sjøvannstest 13. November. Testen er en del av det formelle kvalifiseringsprogrammet. Prototypene har, med suksess, demonstrert ytelse, pålitelighet og utholdenhet gjennom hele testperioden. Realiseringen av undervannsfabrikasjon er vel underveis og tilbyr man...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er en nødvendig ulempe ved boring etter petroleum til havs. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materi...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage