0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for Distribuert Innovasjon i globale fabrikknettverk

Hvordan kan større bedrifter akselerere forbedrings- og innovasjonsarbeidet sitt globalt? Det blir viktigere og viktigere for multinasjonale bedrifter å kunne utnytte den samlede kompetansen i bedriften i innovasjonsarbeidet. Den rådende modellen i store selskaper er å ha en «corporate» funksjon ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Secure Storage System - Authentic and Immune

Målet for «Preservering - Immun og Autentisk» (PreservIA) prosjektet var å utvikle nyskapende løsninger og metoder for sikker og autentisk langtidsarkivering av digitale data, samt styrke Norges posisjon innen høyteknologisk datalagring. Piql AS har sammen med norske og europeiske samarbeidspart...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Buskerud

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

INNOVATIVE INTERVENTIONS TO PROMOTE PARTICIPATION OF OLDER WORKERS IN THE LABOUR MARKET - WHAT DOES THE FUTURE HOLD?

The objective of this pre-project is to develop a high-quality proposal for a knowledge-building project in the field of active ageing and labour market participation of older workers. The primary objective of the project is to explore and define the need for innovative interventions to promote h...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9279 Forbedret borreliadiangostikk hos pasienter med med Lyme borreliose vha en Borrelia-spesifikk T-celle test. The LYMEDIADEX project.

Hva ønsket vi å gjøre? I LYMEDIADEX prosjektet ønsket vi å utvikle en ny diagnostisk metode basert på påvisning av borreliaspesifikke T-lymfocytter. Prosjektmål: * Evaluere borreliaspesifikke T-celler hos pasienter med påvist Lyme borreliose for å kunne finne fram til borrelia-antigener (epit...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Unike skiopplevelser basert på intelligente ski og smart fabrikk

Madshus ønsker å tilby bedre skiopplevelser til alle sine kunder. Da må ski, løper, smøring og teknikk fungere sammen - på en enkel måte. Prosjektets hovedmål har vært å utvikle nye metoder og teknologiske løsninger for å øke forståelsen av hvilke egenskaper i skiene som er foretrukket av elitelø...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Unmanned Offshore Data Acquisition

I offshoreindustrien fins det store besparelsesmuligheter ved å ta bruk automatiserte overflatefartøy som kan erstatte dyre skip og operasjoner for en brøkdel av prisen. To konkrete områder er bølgehøydemåling og overføring av data fra instrumenter på havbunnen til land via akustisk kommunikasjon...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Ny-Ålesund Atmosphere Research Symposium

Atmosphere research is a major component of the Science Plan for Ny-Ålesund. An Atmosphere Flagship Program, building on several ongoing national and bilateral scientific cooperations and a previous atmosphere flagship initiative, is under development to plan joint research activities. Additional...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Monitoring of arctic infrastructure (MonArc)

Klimaendringer er beskrevet som en av de største utfordringene i vårt århundre. Det viktigste utslaget av klimaendringer er økning i lufttemperatur, som er mest synlig i arktiske strøk. Permafrost opptrer i arktiske strøk og er definert ved at jord har konstant temperatur under 0 C, og inneholder...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8996 Subsea detection of corrosion

Formålet med SEADEC (SubsEA DEtection of Corrosion) prosjektet er å utvikle et system for tilstandskontroll av undersjøiske rørledninger og marine stigerør. Systemet skal spesielt se på aldrende undersjøiske installasjoner og som har dermed er risikoutsatt for strukturelle feil. Prinsippet bak S...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Møre og Romsdal

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Cultural encounters: Construing disability across disciplines and professional discourses in Norway

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Integrasjon av teknologi og tjenester for bærekraftig rengjøring av oppdrettsnot på lakseoppdrettsanlegg (NOTVASK)

Begroing er en utfordring i lakseoppdrett. Uønsket etablering og vekst av organismer som alger, skjell og hydroider på notposen og andre strukturer kan påvirke strømninger i og rundt merder, gi økt sykdomsrisiko til laks og endret adferd til rensefisk (som brukes som biologisk kontroll mot laksel...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

TRAnsition metal and LAnthanide based Luminescent Absorber Layers by Ald

Solceller er blitt en viktig del av fremtiden og viser eksponentiell vekst i bruk. Cellene er billige, robuste og krever lite vedlikehold. Kostnadene ved å installere solceller går i dag hovedsakelig til innpakking og montasje. En gevinst i effektivitet på selve cellen vil derfor fort blir manged...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

An Integrated Geological and Mathematical Framework for the Characterization, Modelling and Simulation of Fractured Geothermal Reservoirs

Geotermal energi er en bærekraftig og fornybar energiressurs som per idag først og fremst utnyttes i de deler av verden som ligger nært aktive tektoniske plategrenser. Dette fordi slike grenser er knyttet til vulkanisme og det derfor er rik tilgang på varme i bakken som kan utnyttes til energifor...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving farmers competence by more efficient interaction between farmer, advisory services and research (COMPETENT FARMER)

Hovedmålet for prosjektet Kompetent bonde var å bidra til forbedring av rådgiving til jordbruket for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. Det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet for jordbruket har de siste tiårene gjennomgått en sterk endring fra et omfattende offentlig rådgivingsappara...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ageing population and social reforms in China: Consequences for economic growth and global climate

Populærvitenskapelig sammendrag I 2014 rangerte tidsskriftet The Economist 1-barnspolitikken I Kina som verdens tredje viktigste tiltak når det gjaldt å unngå utslippet av klimagasser, etter Montreal-protokollen mot ozon-skadelige kjemikalier og framveksten av kjernekraft og vannkraft. Dette ill...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Gjør dette hjemme

Hvordan følte du det da du sist gang undersøkte noe selv, hjemme, og fant ut noe som var nytt for deg? Gjør dette hjemme er en formidlingskanal hvor du kan bygge videre på denne følelsen og fortelle den til andre - på en vitenskapelig måte. Historien din vil bli formatert som om den var en arti...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

CircumPolar Gender

Because of rapid changes in the circumpolar high Arctic and their dramatic ecological consequences, the polar region is moving from the margin to the centre of global consciousness. From a natural-science perspective the area is viewed as a laboratory for research on climate change, sustainabilit...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power

Forsyningssikkerhet for kraft i det lange løp er både et spørsmål om a) å ha nok energi- og effektkapasitet, og b) energisystemet kan levere strøm effektivt hvor og når det er nødvendig. Dette prosjektet handler om hvordan kraftmarkedet kan organiseres for å unngå systemsammenbrudd, mens en på...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Integrated H2BioOil process for efficient biofuel production

Utvikling av biodrivstoff kan bidra til at Norge når klimamålene i tillegg til å bidra til transport sektoren, noe som kan være nøkkelen til Norges grønne skifte. Redusert industribruk av skog, i kombinasjon med høy etterspørsel av biodrivstoff gir gode forutsetninger og håp for norsk biomasseind...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water treatment technology for microbial stabilization in landbased aquaculture systems

En typisk utfordring i landbasert oppdrett er redusert helse og fiskedød på grunn av ugunstige forhold og sykdomsutbrudd knyttet til opportunistiske bakterier. En populær tilnærming for å hindre dette er å prøve å redusere bakteriebelastningen i systemet gjennom desinfeksjon. Dette er imidlertid ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

SPRAYICE-prosjektet er nå fullført. Isdannelse fra sjøsprut er en av de store utfordringene for offshore operasjoner grunnet økt sikkerhetsrisiko og operasjonelle utfordringer. For å redusere risiko trengs det bedre vitenskapelig kunnskap for å utvikle modeller som kan estimere effekten av økt is...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Tackling Malnutrition in Elderly

The growing number of elderly in Europe represents around 20% of the total population and it is expected to increase up to 29% by 2025. Aging is associated with changes in organ function, impaired ability to eat or reduced access to food which contributes to undernutrition in this population seg...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nose-to-brain delivery of orexin-A in the treatment of narcolepsy

In addition to the general consortium management work package, a total of three main work packages are foreseen: Development and testing of Orexin-A formulation approved for humans Orexin-A has been delivered to the nose in patients with narcolepsy. In these studies, a liquid formulation for n...

Tildelt: kr 85 502

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

European Floating offshore wind test sites

Expected impact: -Besides the joint calls for purchasings, the project should foster the networking, best practices and training needs that these research infraestructures require. -Strong collaboration between: o The different test site players (and sometimes competitors) should be encouraged th...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic Plus FaVOR-DeNonDe: Drying, Juices and Jams of Organic Fruit and Vegetables: what happens to Desired and Non-Desired compounds?

Prosjektet er eit samarbeid mellom 6 forskingsmiljø i Europa med interesse for økologisk dyrking, småskala produksjon og kva som skjer med både positive og mindre ynskjelege komponentar i produkta. Det er valt ut fem råvarer: paprika, tomat, jordbær, plommer og eple. Norge er med i arbeidet med...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Large-scale piloting and market maturation of a fully automatic handling system of wireless autonomous sea nodes for seismic surveys

The overall vision of the DeepLoy project is to commercialise and bring to market our disruptive and fully automated system for cost-efficient ocean-bottom four-component dimensional time-laps [4D] data acquisition. The fully automatic DeepLoy-system will facilitate launch, recovery, wireless cha...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Mobile Zero Emission Energy Storage Prosjektetablering

Det er almen enighet blant forskningsinstitusjonene I Norge at det er viktig å få til en FME innen temaet transport, ettersom dette er en av de viktigste utslippskildene for CO2 I Norge. Det er noe mindre enighet om hvordan en slik FME bør avgrenses. SINTEF ønsker en svært bred FME med hele tra...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Participation of NOR-OPENSCREEN in the Nordic Chemical Biology Consortium (NCBC) and the ESFRI project EU-OPENSCREEN.

Chemical Biology (CB) is defined as exploring biology by the use of small organic molecules and natural compounds. There is an increasing need for new bioactive compounds in many fields of Life Sciences and bioactive chemical compounds constitute the most common form of medical therapies and are ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MazeMap - Tilgjengelige Bygg for alle

Forprosjektets hadde 3 delmål for å kvalifisere ideer og konsepter i et hovedprosjekt: 1)Utvikle proof-of-concept arkitektur for å integrere med Forvaltnigns-, drifts- og vedlikeholdsystemer for å kunne levere innendrøs kart som «alltid er oppdatert» 2)Utvikle algoritmer for automatisk stigenere...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

500 kW subsea VSD forprosjekt

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus