0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Hyper visiting researcher Ishimoto from IAE Japan

Dr. Yuki Ishimoto er i Norge som gjesteforsker fra IAE i Japan relatert til prosjektet Hyper, NFR KPN-prosjekt 255107 "Liquefied hydrogen production from surplus wind/hydro power and fossil sources in Norway, Hyper" Vitenskapelig mål for gjesteforskeroppholdet har vært å evaluere storskala verdi...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

2D materials beyond graphene

Todimensjonale (2D) materialer representerer en ny klasse funksjonelle materialer som kan utnyttes for miniatyrisering av elektroniske og elektrokjemiske teknologier. Teknologi basert på 2D materialer kan utnytte materialets intrinsiske dimensjoner på kun noen få atomlag for å forbedre ytelse i f...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Short-circuit Current Making in Medium Voltage Switches with Environmentally Friendly Gas

ABB ELDS i Skien produserer 12 - 40.5 kV kompakte, gassisolerte bryteranlegg for verdensmarkedet. Svovel-hexafluoride (SF6) gass brukes som medium for elektrisk isolasjon og strømbryting. SF6 er imidlertid en sterk drivhusgass og det er derfor forventet restriksjoner på fremtidig bruk. I tilleg...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovating maritime training simulators using Virtual and Augmented Reality (InnoTraining)

Hovedmålet med Innotraining-prosjektet var å fremme maritime simulatorer og trening ved å ta i bruk og utvikle utvidet virkelighetsteknologi (XR) for utdanning. Prosjektet har utviklet to Future Training Simulator (FTS) prototyper ved bruk av Virtual Reality (VR), teknologi, nemlig VR-brosimulato...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR)

Prosjektet Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR), tidligere prosjektet Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER), er et globalt miljøforskningsinitiativ. I løpet av de første 10 årene har IMBeR forbedret forståelsen av mulige marine miljøeffekter av globale endringer...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Labour in Rural Societies

Prosjektet "Arbeidsinnvandring til rural regioner" ("Global labour in rural societies", Glarus) utforsket den økende arbeidsinnvandringen til rurale regioner, i Norge som ellers i den vestlige verdenen. Prosjektet kombinerte tre forskningsfelt som tidligere i liten grad har vært helhetlig integre...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Studien hadde tre mål: 1. å identifisere behov for fysisk og psykisk helsehjelp i forbindelse med kjønnslemlestelse, basert på helsearbeidere og minoritetsgruppenes perspektiver. 2. å undersøke hvordan personer fra berørte minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse søker fysisk og psyk...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting FIeld work and LAboratory experiments to numerical MOdeling in a changing marine environment

Kjernen i dette prosjektet er å utdanne neste generasjon havforskere ved å skape gode møteplasser og anledning til å besøke forskere med komplementære ferdigheter. Prosjektet har en nettside der alle aktivitetene er omtalt i mer detalj, se https://filamo.w.uib.no/. I 2017 arrangerte vi den først...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Impact of epithelial cell plasticity programs on the anti-tumor immune-response

Immunsystemet patruljerer effektivt kroppen på jakt etter kreftceller. Det har imidlertid blitt vist at kreftceller innehar en unik evne til å endre seg i samspill med naboceller og fysiske og kjemiske faktorer i det omkringliggende vevet som ødelegges. Denne unike evne til å endre både form og k...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploring leucines role in feed intake and growth under stress: from sensing to action

Målsetningen med LeuSENSE-prosjektet var å undersøke mulige effekter av leucin-anrikede dietter på robusthet, velferd og vekst hos Atlantisk laks oppdrettet under normale og stressede forhold. Hypotesen er basert på pilotstudier som indikerte at den essensielle aminosyren leucin, når den ble tils...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Energy for domestic hot water in the Norwegian low emission society

Forskningsprosjektet "Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet" har korttittelen VarmtVann2030, og har vart fra 2017 til 2021. I dette prosjektet har byggeiere og leverandører samarbeidet med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen om bruk av varmt tappevann i Norge. Basert på dette har ...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Land fragmentation in agriculture - causes, consequences and measures (LANDFRAG)

Forskningsprosjektet Landfrag har gått ut på å få oversikt over arealfragmenteringen i jordbruket, hvordan bønder og eiere opplever denne og hva som kan være aktuelle tiltak. Spredt fordeling av areal er et fenomen som stadig flere bønder opplever etter hvert som driftsenhetene blir større. Det e...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lactate-sensing fibroblasts in stroke

Hvert år rammes millioner av mennesker av hjerneslag, og hjerneslag er dermed den viktigste årsaken til funksjonshemming blant voksne. En av de beste forebyggende strategier mot slag er trening, men om man bør trene med høy eller mer moderat intensitet for å oppnå beskyttelse mot slag, er ikke un...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Collaborative Skill-Based Interventions between State and Community Child-Welfare Services in Norway:Improving Child Well Being

Implementering av Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) i barnevernet er et internasjonalt samarbeid med hovedmål å styrke livskvaliteten, mental helse og omsorgstilbudet for barn og ungdom under beskyttelse av barnevernet. OEM legger stor vekt på kompetansebygging for personalet som underbygger bed...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Expressing Validity by Revision: Formal and Philosophical Aspects

Filosofisk logikk som disiplin handler om å avklare hva som er logisk gyldig for ulike begreper, og en logisk teori er en samling argumenter som skal være logisk gyldige for et eller flere begreper. Da logisk gyldighet også er et begrep som argumenter kan være logisk gyldige for, kan en logisk te...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Studier av fortidens klima kan bidra til økt forståelse av klimasystemet og således danne grunnlaget for bedre prediksjoner av klimaendringer i fremtiden. I ULTRAMAR studeres historiske endringer i havklimaet basert på nye rekonstruksjoner av havtemperatur og sjøis i de Nordiske hav og tilstøtend...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanisms underlying DNA glycosylase dependent regulation of gene expression

Mange dødelige og mutagene DNA skader dannes hver dag i hver celle i kroppen vår. DNA-skade blir generert ved å utsettes for skadelige midler som er tilstede i vårt miljø, mat, vann og inne i cellene som naturlige metabolitter. Akkumulering av DNA-skade antas å bidra til nevrologiske lidelser, kr...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A PROSPECTIVE,OPEN RANDOMIZED,PARALLEL-GROUP STUDY TO EVALUATE THE OUTCOME OF DISCONTINUING vs CONTINUING antiTNF IN UC PATIENTS IN REMISS

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom i tykktarmen. Hovedsymptomet på sykdommen er diaré, som kan være blodig dersom betennelsen er kraftig. Flertallet av pasientene har lett grad av betennelse som kan behandles med milde betennelsesdempende medisiner som mesalazin tabletter eller korte...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding behaviour of District heating systems Integrating Distributed sources

Fremtidens fjernvarme- og kjølesystemer vil baseres på fornybar energi fra sol, spillvarme og geotermisk energi. Dette vil innebære at mange forskjellige systemer kan bli tilgjengelige for å levere varme til det sentrale systemet. Et slikt system kalles distribuert siden det ikke er én felles sen...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Conversion between Magnetic, Electric, and Thermal energies in phase-transforming materials (COMET)

Dette prosjektet har som mål å finne nye materialer som kan brukes for konvertering mellom ulike energiformer under strukturelle fasetransformasjoner. Dette kan potensielt brukes til å høste varme ved lav temperatur med meget høy virkningsgrad. Et systematisk søk etter slike materialer har starte...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fluid Service Abstraction for Large-Scale Cloud IoT Systems

Den neste innovasjonsfronten for Tingenes Internett (IoT) er etableringen av stor-skala smarte applikasjoner som smarte byer, strømnett og helsetjenester. Slike applikasjoner vil raskt øke i antall og ha behov for stor prosessingskraft og evne til å dele IoT data. Dette går langt utover hva som e...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissecting causal mechanisms of non-coding variants in metabolic disease

Overvekt og fedme aukar risikoen for tidleg daud for både menn og kvinner, og utbreiinga av fedme hos barn i Noreg og internasjonalt utgjer ei stor helseutfordring for komande generasjonar. Uheldige helseeffektar av overvekt og fedme avheng i stor grad av kvar på kroppen vi lagrar feitt. Mykje fe...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PATHWAY - Pathways, processes, and impacts of poleward ocean heat transport

Formålet med prosjektet PATHWAY er å forstå dannelsen og forplantningen av varme og kalde tilstander med Golfstrømmens forlengelse mot Arktis, hvordan tilstandene vekselvirker med atmosfæren, og dermed påvirker klima over land og dets forutsigbarhet, f.eks. fra et år til det neste. Resultater ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multivariate Algorithms: New domains and paradigms

Formålet med prosjektet er å drive grunnforskning i informatikk og informasjonsteknologi, spesifikt innen algoritmer og kompleksitet. Teoretisk informatikk står ovenfor en grunnleggende utfordring: effektivitets-estimater utledet ved hjelp av teoretiske modeller sammenfaller dårlig med faktiske e...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SNOW - Process for production of ultra pure silica

Prosjektets overordnede idé er å utvikle en prosess som renser billig SiO2 råstoff til en høyren SiO2. Forskningsoppgavene i dette prosjektet vil være kartlegging av relevante kvartskilder og karakterisering av disse. Med utgangspunkt i karakteriseringsdata vil relevante teknologier for rensing u...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusAn 117 Freewalk Develop economic sound free walk farming systems for animal welfare, health and manure quality appreciated by society

Forskingsprosjektet FREEWALK har som mål å bidra til utvikling av betre driftssystem for storfe, og er et samarbeid mellom forskingsmiljø i åtte europeiske land (Sverige, Tyskland, Italia, Nederland, Østerrike, Slovenia, Slovakia og Norge). Prosjektet fokuserer spesielt på byggetekniske løsninger...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST - Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience. (REFORM)

Skog med treslagsblanding er kjent for økt vekst og redusert risiko sammenlignet med artsrene bestand. Fordelen av blandingsskog kan være avgjørende i en usikker fremtid med økende skader som følge av klimaendringene. I Norge dominerer bare tre treslag i naturskogen og bare to av dem, gran og fur...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Uninite AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Disruptive Technologies Research AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. DTR ønsker å finne ressurser for testing og kvalifisering av produktene under utvikling.

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus