0 antall prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategy and Arrangements for Functional Genomics Research in Northern Norway - FUGE-N

Plan for anvendelse av tildeling av regionale midler – FUGE Nord-Norge Regionalt fagråd for FUGE i Nord-Norge utarbeidet høsten 2001 en strategiplan for satsingen innen funksjonelle genomstudier i regionen. Planen er vedtatt av Universitetet i Tromsø og støttet av de andre angjeldende institusjo...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Helse og miljø for sikkerhets skyld?

ABB ønsker i dette prosjektet å inngå et samarbeid med RF-Rogalandsforskning om en satsing på HMS-kultur i egen virksomhet. Prosjektet er planlagt å gå over 3,5 år og opererer med følgende målsetinger (les under målsetning). Målsetningene vil vi realisere gjennom ulike former for datainnsamling (...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Application for regional support - Functional Genomics, Central region of Norway (har tilleggsbev 158794)

1)Våre hovedprioriteringer er et forprosjekt for å analysere nødvendig behov og infrastruktur for lagring og bruk av data innen bioinformatikk. Denne satsingen kan betraktes som et forprosjekt for og analyse av ressursbehov både økonomisk og personalmessi g, kravspesifikasjonen innen dataløsning ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Smartere Sammen (Bodil Alteren)

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

OG-HMS-Progr for olje og gass,HMS-del

Morgendagens HMS-analyser for vurdering av tekniske og organisatoriske endringer

153527 I likhet med andre selskaper på norsk sokkel, vil Norsk Hydro i årene som kommer stå foran store utfordringer når det gjelder utbygging og produksjon offshore - knyttet til eksempelvis fjerndrift og nedbemanning. Samtidig som Norsk Hydro må være i stand t il å løse utfordringene gjennom te...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Understanding New Markets

Prosjektet er en bearbeidet versjon av søknaden Toward a new understanding of marketing, som ble fremmet i forbindelse med Forskningsrådets SFF-utlysning. Tre sentrale overordnete forskningsspørsmål ble her fremsatt: 1. Hva er de viktigste forskjellene mellom markeder? 2. Hvilke faktorer driver a...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Alternative proteinrike kraftfôrråvarer.

Hovedmålet med dette 5-årige utviklingsprosjektet er å bedre matvaresikkerheten og effektivisere norsk kraftfôrproduksjon ved å ta i bruk større mengder av egenproduserte proteinrike kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr, og dermed også redusere f aren for overproduksjon av fôrkorn. Denne...

Tildelt: kr 30,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning III - dr.gr. stip og utenl.stip Linda Nøstbakken.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Nevroaktive aminosyrer som signalsubstanser i hjernen og i nevroendokrint vev

Signaloverføring i hjernen skjer ved at en eller flere transmittere frigjøres fra en nerveterminal og virker på målnevronet ved å aktivere reseptorer. For at denne signaloverføringen skal kunne skje normalt, må transmitterne raskt inaktiveres, f.eks. ved opptak inn i nevroner eller gliaceller. F...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Models of optimal energy allocation, maturation strategies and skipped spawning in cod, Dr.gr.stip.

Prosject summary: Prosject summary: Recently, life-history theory has evolved from dealing only with fairly simple optimisation problems to a more advanced state where density-dependence and stochastic (feed-back) enviroments are included. We will develop models of cod growth as a function of foo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pankreas nekrose virus (IPNV) infeksjon - en immunologisk utfordring for intensiv smoltproduksjon

Smoltifisering og intensive produkjsonsformer er antatt å være stressende for fisken. De hormonelle reguleringene som skjer under smoltifisering kan resultere i endret immunstatus for fisken slik at den blir mer mottakelig for smittestoffer som IPNV og mi ndre motstandsdyktig mot sykdom. En fores...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional characterization of genes involved in the development of Cancer

As increasing numbers of disease-causing genes are identified by high throughput (HTP) techniques, emphasis will shift to the difficult task of functional characterization. To harvest the full biological potential of these technologies, the availability o f a panel of techniques for functional ch...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Digestibility of ice algae and phytoplankton: The potential impacts of changing food supply to the arctic benthos

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Genome wide studies of breast cancer: A bioinf. and genetic appr. to understand gene reg. and dysreg. in breast tumor development and progr.

The fundamental defects in cancer are alterations in the genome. Microarray-based Comparative Genome Hybridization (array CGH) provides the possibility to connect DNA copy-aberrations with genomic map positions. In a first attempt to compare data from di fferent types of CGH techniques, samples ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Social Capital, Local Government and Poverty Reduction

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Legal protection of the environment - the principle of trusteeship of earth resources in international law

Norsk rett kjenner ikke til begrepet "Trusteeship", men det kan oversettes til en type forvalter ansvar. Spørsmålet er således om det foreligger en folkerettslig plikt for stater til å forvalte naturmiljøet på sine territorier slik at ikke nålevende eller fremtidige generasjoners adgang til et s...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A Norwegian arabidopsis Research Centre (NARC)

The Norwegian Functional Genomics plan (FUGE) emphasizes the significance of functional genomics for basic biological research and the importance of using genetic model organisms to understand basic biological mechanisms. In plant science, Arabidopsis tha liana is the preferred model organism. We...

Tildelt: kr 24,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Governance in the field of Biotechnology and Operationalising the Precautionary Principle TIDLIGERE KS nr. / 151946

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kværner MultiBooster - Subsea Pilot Installation

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Buskerud

VM-Vareproduksjon og materialforedling

EU prosjektetableringsstøtte: Støtte til deltagelse i etableringen av EU Integrated Project Lightweight Aluminium Automotive Solutions-LAAS

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Møre og Romsdal

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Etablering av internasjonale studier som et eget flerfaglig studieopplegg ved Universitetet i Bergen

Hensikten med prosjektet er gjennom et organisert samarbeid mellom Universitetet i Bergen og CMI å utnytte den faglige kompetansen ved de enkelte institutt, sentre og fakultet innad ved Univesitetet og ved CMI for å etablere et forskerutdanningsprogram/en forskerskole i internasjonale studier, m...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Infra-structure and operation of the Swiss-Norwegian Beamlines (SNBL) at ESRF, Grenoble, France

SNBL (See description in Annex 1) has been in operation from the summer of 1995. The Swiss party has financed 71% of the costs while NSF has financed 29%. In October 2001 Switzerland started operating her own synchrotron radiation facility, called the Swi ss Light Source (SLS), and the Swiss part...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

District health information systems in South Africa: Empirical studies and interventions for improved use of information in health managemet

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Expression and function of disease related genes in Atlantic salmon

We have gathered the main national competence on molecular fish immunology, also including compentence on viral fish pathogens. This joint effort aims at exploiting existing Norwegian competence in fish immunology and virology to study the expression and function of disease related genes in Atlan...

Tildelt: kr 38,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Perceptions of gender, genes and reproduction

The project will study a three step model of how scientific results are received and interpreted by the public: from new scientific knowledge, to presentations to the public, and therefrom to "folk theories" of reproduction. Using a gender sensitive appro ach, documents will be studies to find if...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk produksjon av storfekjøtt

Prosjektet vil omfatte ca. 30 NRF slakteokser og inkluderer produksjonsforsøk og vomfysiologiske studier hos okser. Alle oksekalvene vil få økologisk fôring, godkjent etter retningslinjer gjeldende fra 1.1.2001, fra fødsel og fram til kalvene er 6 måneder gamle. Fra 6 måneders alder og fram til s...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Fish behaviour and implications for abundance estimates

Fish vertical distribution and individual swimming behaviour is essential for their acoustic detectability and properties. The project will address under which conditions semi-demersal fish live closely assocoated with the sediment and under which conditi ons they ascend into the water column, in...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak ved SRL

Simula startet arbeidet med systematisk forskningsbasert nyskaping høsten 2002, og har i 2003 gjennomført tiltak innen kulturbygging, idéstimulering, idéspeiding, nettverksbygging og igangsetting av kommersialiseringsprosjekter. Simula vil i 2004 gjennomføre konkrete kommersialiseringsprosjekter ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NOBIPOL - Centre for Biopolymer Engineering at NTNU

Prosjektet har hovedfokus på to familier av marine biopolymer: alginater og kitosaner. Forskningen er organisert som et tverrfaglig prosjekt i regi av NOBIPOL. Det omfatter både grunnforskning og anvendt forskning, det siste i nært samarbeid med norske in dustripartnere. Aktiviteten vil dekke all...

Tildelt: kr 21,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Integrating Modelling and Remote Sensing for Algae Bloom Monitoring in Norwegian Waters, Dr.gr.stip.

Currently major defficiencies exist in our ability to understand and describe algal bloom events and their influence on the environment. In this project we will contribute in: 1) defining the environmental conditions that lead to bloom of the harmful alga Chattonella, which has been a threath f...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland