35 802 prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Bergen Regional Application (tilleggsbev 158792)

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise to the Bergen region in support of bioinformatics, proteomics, DNA microarray, marine functional genomic research, and studies i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategy and Arrangements for Functional Genomics Research in Northern Norway - FUGE-N

Plan for anvendelse av tildeling av regionale midler – FUGE Nord-Norge Regionalt fagråd for FUGE i Nord-Norge utarbeidet høsten 2001 en strategiplan for satsingen innen funksjonelle genomstudier i regionen. Planen er vedtatt av Universitetet i Tromsø og støttet av de andre angjeldende institusjo...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Regional Resources for Education and Training in Bioinformatics

The Oslo region is the largest in Norway concerning research and training in FUGE-related fields. For the FUGE initiative to be successful in the region, a stronger and broader expertise in bioinformatics is needed. The three institutions in the Triple Alliance (UiO, NLH, NVH) have therefore de...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Avvirkningsberegninger - etterprøving basert på Landsskogstakseringens data og avvirkningsstatistikk

Det har vært rettet kritikk mot langsiktige konsekvensanalyser generelt, og mer spesielt, mot det balansekvantumet som beregnes i slike analyser. Kritikken har framkommet fordi en i nyere beregninger, basert på nye takster, har kommet fram til balansekvan ta som har vært mye lavere enn i tilsvare...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Objektiv hurtigmåling av vanninnhold i klippfisk - utvikling av metode basert på nær-infrarød spektroskopi

Salt- og klippfiskproduksjonen i Norge er av meget stor økonomisk betydning. I all hovedsak blir produktene eksportert til kostnads- og kvalitetsbevisste markeder. Markedene har den senere tid stilt strengere krav til kvalitet og dokumentasjon. FNL ser de t som avgjørende ~t industrien respondere...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Smartere Sammen (Bodil Alteren)

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

OG-HMS-Progr for olje og gass,HMS-del

Morgendagens HMS-analyser for vurdering av tekniske og organisatoriske endringer

153527 I likhet med andre selskaper på norsk sokkel, vil Norsk Hydro i årene som kommer stå foran store utfordringer når det gjelder utbygging og produksjon offshore - knyttet til eksempelvis fjerndrift og nedbemanning. Samtidig som Norsk Hydro må være i stand t il å løse utfordringene gjennom te...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Helse og miljø for sikkerhets skyld?

ABB ønsker i dette prosjektet å inngå et samarbeid med RF-Rogalandsforskning om en satsing på HMS-kultur i egen virksomhet. Prosjektet er planlagt å gå over 3,5 år og opererer med følgende målsetinger (les under målsetning). Målsetningene vil vi realisere gjennom ulike former for datainnsamling (...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Atmosphere/Ice/Ocean Interaction Studies

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet

Prosjektet tar utgangspunkt i tre sentrale premisser: For det første at vi i Norge, og andre vestlige industrinasjoner, i stadig større grad lever i markedssamfunn, dvs. et samfunn hvor stadig flere sosiale relasjoner primært forstås i kraft av å være en ramme for økonomiske transaksjoner. I mar...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Application for regional support - Functional Genomics, Central region of Norway (har tilleggsbev 158794)

1)Våre hovedprioriteringer er et forprosjekt for å analysere nødvendig behov og infrastruktur for lagring og bruk av data innen bioinformatikk. Denne satsingen kan betraktes som et forprosjekt for og analyse av ressursbehov både økonomisk og personalmessi g, kravspesifikasjonen innen dataløsning ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Understanding New Markets

Prosjektet er en bearbeidet versjon av søknaden Toward a new understanding of marketing, som ble fremmet i forbindelse med Forskningsrådets SFF-utlysning. Tre sentrale overordnete forskningsspørsmål ble her fremsatt: 1. Hva er de viktigste forskjellene mellom markeder? 2. Hvilke faktorer driver a...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Looking Outward: The Quest for å European Securit Identity. Viderføres 158238 i 2005.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Alternative proteinrike kraftfôrråvarer.

Hovedmålet med dette 5-årige utviklingsprosjektet er å bedre matvaresikkerheten og effektivisere norsk kraftfôrproduksjon ved å ta i bruk større mengder av egenproduserte proteinrike kraftfôrråvarer til våre tradisjonelle husdyr, og dermed også redusere f aren for overproduksjon av fôrkorn. Denne...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning III - dr.gr. stip og utenl.stip Linda Nøstbakken.

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Nevroaktive aminosyrer som signalsubstanser i hjernen og i nevroendokrint vev

Signaloverføring i hjernen skjer ved at en eller flere transmittere frigjøres fra en nerveterminal og virker på målnevronet ved å aktivere reseptorer. For at denne signaloverføringen skal kunne skje normalt, må transmitterne raskt inaktiveres, f.eks. ved opptak inn i nevroner eller gliaceller. F...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Models of optimal energy allocation, maturation strategies and skipped spawning in cod, Dr.gr.stip.

Prosject summary: Prosject summary: Recently, life-history theory has evolved from dealing only with fairly simple optimisation problems to a more advanced state where density-dependence and stochastic (feed-back) enviroments are included. We will develop models of cod growth as a function of foo...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Digestibility of ice algae and phytoplankton: The potential impacts of changing food supply to the arctic benthos

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Expression and function of disease related genes in Atlantic salmon

We have gathered the main national competence on molecular fish immunology, also including compentence on viral fish pathogens. This joint effort aims at exploiting existing Norwegian competence in fish immunology and virology to study the expression and function of disease related genes in Atlan...

Tildelt: kr 41,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Viken

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Perceptions of gender, genes and reproduction

The project will study a three step model of how scientific results are received and interpreted by the public: from new scientific knowledge, to presentations to the public, and therefrom to "folk theories" of reproduction. Using a gender sensitive appro ach, documents will be studies to find if...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Social Capital, Local Government and Poverty Reduction

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

District health information systems in South Africa: Empirical studies and interventions for improved use of information in health managemet

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Legal protection of the environment - the principle of trusteeship of earth resources in international law

Norsk rett kjenner ikke til begrepet "Trusteeship", men det kan oversettes til en type forvalter ansvar. Spørsmålet er således om det foreligger en folkerettslig plikt for stater til å forvalte naturmiljøet på sine territorier slik at ikke nålevende eller fremtidige generasjoners adgang til et s...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk produksjon av storfekjøtt

Prosjektet vil omfatte ca. 30 NRF slakteokser og inkluderer produksjonsforsøk og vomfysiologiske studier hos okser. Alle oksekalvene vil få økologisk fôring, godkjent etter retningslinjer gjeldende fra 1.1.2001, fra fødsel og fram til kalvene er 6 måneder gamle. Fra 6 måneders alder og fram til s...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Fish behaviour and implications for abundance estimates

Fish vertical distribution and individual swimming behaviour is essential for their acoustic detectability and properties. The project will address under which conditions semi-demersal fish live closely assocoated with the sediment and under which conditi ons they ascend into the water column, in...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A Norwegian arabidopsis Research Centre (NARC)

The Norwegian Functional Genomics plan (FUGE) emphasizes the significance of functional genomics for basic biological research and the importance of using genetic model organisms to understand basic biological mechanisms. In plant science, Arabidopsis tha liana is the preferred model organism. We...

Tildelt: kr 24,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kværner MultiBooster - Subsea Pilot Installation

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NOBIPOL - Centre for Biopolymer Engineering at NTNU

Prosjektet har hovedfokus på to familier av marine biopolymer: alginater og kitosaner. Forskningen er organisert som et tverrfaglig prosjekt i regi av NOBIPOL. Det omfatter både grunnforskning og anvendt forskning, det siste i nært samarbeid med norske in dustripartnere. Aktiviteten vil dekke all...

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Integrating Modelling and Remote Sensing for Algae Bloom Monitoring in Norwegian Waters, Dr.gr.stip.

Currently major defficiencies exist in our ability to understand and describe algal bloom events and their influence on the environment. In this project we will contribute in: 1) defining the environmental conditions that lead to bloom of the harmful alga Chattonella, which has been a threath f...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Pankreas nekrose virus (IPNV) infeksjon - en immunologisk utfordring for intensiv smoltproduksjon

Smoltifisering og intensive produkjsonsformer er antatt å være stressende for fisken. De hormonelle reguleringene som skjer under smoltifisering kan resultere i endret immunstatus for fisken slik at den blir mer mottakelig for smittestoffer som IPNV og mi ndre motstandsdyktig mot sykdom. En fores...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland