0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in smartgrids with interacting digital systems

Kravene til et funksjonelt og fleksibelt strømnett øker som følge av elektrifiseringen og den grønne omstillingen av samfunnet. Fornybare energikilder, fleksible ressurser, og nye laster gir nettselskapene behov for en mer aktiv overvåking, styring og forvaltning av strømnettet for å opprettholde...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Flagship Battery 2030+: Hva betyr dette for norske aktører?

Formålet med arrangementet er å presentere EU-initiativet Battery 2030+ og hvilke muligheter som ligger i dette for norske aktører som jobber i eller mot batteribransjen eller som har interesse for å komme inn på dette markedet. Battery 2030+ jobber for å få etablert et nytt Flagship program i EU...

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 10th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-10)

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 10th Trondheim CCS Conference – TCCS-10, som går i tidsrommet 17.-19. juni, 2019. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Mission Innovation Workshop 2019

Mission Innovation (MI) is a global initiative of 23 countries and the EU to accelerate global clean energy innovation. Activities are organized under 8 Innovation Challenges, called global calls to action aimed at accelerating RD&D in technology areas where MI members believe increased internati...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Task Solar Neighbourhood planning - Forprosjekt

Hovedmålet med forprosjektet var å bidra til utarbeidelsen av et nytt IEA-prosjekt med tittelen 'Solar Neighbourhood Planning' og å planlegge norsk deltakelse i IEA-prosjektet. Nytten av å delta i IEA-prosjektet er knyttet til følgende overordnede mål: Delmål 1: Øke kunnskapen om utnyttelse av...

Tildelt: kr 75 621

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA Joint Program on Energy Storage 2019-2021

EERA Joint Programme on Energy Storage (JP ES) ble offisielt startet i 2011 og koordineres av Karlsruhe Institute of Technology fra Tyskland. EERA JP ES jobber for en effektiv utvikling av energilagringsteknologier, og støtter opp om målsettinger og aktiviteter i EUs SET-plan. Synergier på tvers ...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Ledelse av Sub-Project Heat Exploitation and Energy Conversion i EERA-AMPEA

AAMPEA har som mål å styrke den langsiktige konkurranseevnen til europeisk industri ved å utnytte og integrere materialvitenskap og prosessinnovasjon innenfor ulike bærekraftige energiteknologier. AMPEA er organisert som en matrise med tre vertikale underprogrammer (SP-er) for generiske forskning...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: 100% Renewable Energy for Heating and Cooling in Buildings

I EU husholdninger står oppvarming og varmt vann alene for 79% av det totale energiforbruket. 84% av oppvarming og kjøling skjer ved bruk av fossile brensler, og bare 16% ved bruk av fornybare energikilder. For eksempel, 70% av EU sin befolkning bor i privateide boliger. I Norge er situasjonen en...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydropower TCP, Hydropower and Fish annex XIII

Vannkraft er den største fornybare elektrisitetskilden, men det er velkjent at vannkraft også påvirker miljøforholdene i vassdrag. Dammer og annen infrastruktur, såvel som endringer i vannføringsregimet påvirker fisk og annet liv i vassdraget. Deter derfor viktig å finne gode avbøtende tiltak som...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functionalization of conducting oxides by ion beam and defect engineering

En av våre mest sentrale fremtidsutfordringer er å sikre global tilgang til ren energi. Det er ventet at energiforbruket vil dobles innen 2050, og at etterspørselen av elektrisitet vil tredobles. Høsting av ren solenergi ved hjelp av solceller er et av de beste alternativene vi har, og de siste å...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP SMART CITIES 19-21

Fellesprogrammet for smarte byer til den europeiske energiforskningsalliansen (EERA JPSC) kombinerer energi- og byforskning på høyt nivå med innovasjon på bakken i tett samarbeid med byer, innbyggere og løsningsleverandører. På denne måten bidrar EERA JPSC til de europeiske samfunnsoppdragene for...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

Hovedhensikten med "EERA Joint Programme on Smart Grids" er å oppnå et bedre samarbeid med nasjonale forskningsinstitutter, og koordinere Europeiske og nasjonale forskningsaktiviteter med medium til lang tidshorisont. Som leder av Subprogram 5 "Flexible Transmission Netwrok" SINTEF Energi jobber ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Scaling up and demonstration of a multi-MW Fuel Cell system for shipping (foreløpig tittel)

ShipFCs hovedoppgave er å bevise og demonstrere nullutslippsteknologi for storskala fartøy. Dette skal oppnås gjennom å utvikle og demonstrere 2MW-brenselcelleteknologi og bruk av miljøvennlig drivstoff. Brenselcelleteknologien er avgjørende når det gjelder stor-skala og lang-distanse skip. Batte...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning-IFE-2019

IFE planlegger å sende ca. 30 søknader til H2020/Co-fund i år. Temaene vi ser muligheter innenfor er batteriteknologi, cybersikkerhet, energisystemer, geotermi, hydrogen, miljøvennlige industriprosesser, nøytronkarakterisering, solenergi og virtuell virkelighet. Temaer vi ønsker å posisjonere oss...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Probing the electronic properties of nickel oxide (NiO) as electrocatalyst for renewable and sustainable electrolytic hydrogen production

Innfasing av fornybar energi er essensielt i utviklingen av et bærekraftig og karbonnøytralt samfunn. Fornybar energi, som vind og solenergi, er av sterk periodisk karakter og høstes mest effektivt ved å ta i bruk effektive og dynamiske energilagringsteknologier. Hydrogen som lages ved alkalisk v...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Quantification of fault-related leakage risk

FRISK prosjektet setter søkelys på risikoen relater til forkastninger i reservoarer som skal kvalifiseres for lagring av CO2. Alle FRISK partnerne har hatt god progresjon i arbeidet med å ta i bruk ny kunnskap om væskestrømning i forkastninger og bygge modeller som kan brukes for vurdering av for...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Navigated Well Stimulation

Fishbones multilaterale stimuleringsteknologi for stimulering av olje- og gassbrønner med nøyaktighet og effektivitet er en relativt ny metode i det globale stimuleringsmarkedet. Nåværende standard Fishbones-systemet kobler brønnen til reservoaret ved å etablere lateraler tilfeldig i alle retn...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Operating Agent for IEA Hydro AnnexIX

Arbeidet som Operating Agent er å organisere møter, workshops og seminarer, samt å koordinere alle oppgaver og leveranser innen IEA Technology Collaboration Program (TCP) on Hydropower, Annex IX "Valuing Hydropower Services". Annex IX har organisert flere møter og webinarer, har bidratt til I...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Czochralski growth of low-oxygen silicon single crystals for high-efficiency solar cell applications

I India er det i 2021 lansert et stort program for å etablere solcelle produksjon langs hele verdikjeden for solceller. Success prosjektet har derfor fått stor oppmerksomhet. Den største utfordringen for fremtidens solceller laget av silisium er å redusere kostnader for solstrøm, noe som krever ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Solar Neighborhood Planning’ - Forprosjekt

Det blir i økende grad viktig å fokusere på lave utslipp og økt bruk av fornybare energikilder for å ivareta kloden vår. En økende bruk av solenergi er en av de viktige utviklingstrekkene som vi ser fremover. Solenergi både i form av energiproduksjon fra solceller og solfangere, passiv oppvarming...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IEA Hydrogen Technology Collaboration Program

Flere og flere ser på rent hydrogen som en av bærebjelkene i fremtidens energisystem. Derimot har det vært en bekymring innen «hydrogenmiljøet» om at energisystemmodeller som strekker seg mot og forbi 2050 undervurderer rollen til hydrogen, blant annet fordi man ikke representerer teknologiene ri...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA NET: Multi-layer aggregator solutions to facilitate optimum demand response and grid flexibility

Hensikten med prosjektet er å utvikle og demonstrere en flernivå aggregeringsløsning for fornybar energi. En husholdning har ulike enheter som bruker elektrisk energi. Eksempler er varmtvannsberedere, elbilladere, og ovner. I tillegg kan en husholdning produsere egen energi gjennom solcellepanele...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Deltakelse i Mission Innovation Challenge 6: Clean Energy Materials Innovation Challenge

Prosjektleder Ole Martin Løvvik ble i 2017 utpekt som en av tre eksperter fra EU i forbindelse med utarbeidelsen av den første rapporten om Mission Innovation Challenge 6 (MIC6), Clean Energy Materials Innovation Challenge. Han deltok i den første workshopen for eksperter i Mexico city i septembe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient and Optimal Micro-Energy-grid

Rekonfigurerbart/fleksibelt og Optimalt Mikro-Energi nett (ROME) Mikronett er betegnelse på et avgrenset elektrisk nett med en eller uten tilknytning til det store elektriske nettet. Et mikronett har en eller flere energikilder (f.eks. solceller, vannkraft, dieselgenerator) og flere forbrukere...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

RockStore - develop, demonstrate and monitor the next generation BTES systems

RockStore vil overvåke dokumentere og utvikle brønnparker (Borehole Thermal Energy Storage -BTES) for større bygg, nabolag og fjernvarme. RockStore følger opp et utvalg energianlegg som bruker berggrunnen som termisk energilager. Prosjektets flaggskip er GeoTermos, anlegget til fjell skole Dra...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av det norske energisystmet i den europeiske energiomleggingen

NorENS-prosjektet analyserer hvordan den europeiske energiomleggingen frem mot 2050 vil påvirke det norske energisystemet. Prosjektet har lagt vekt på å adressere (a) usikkerhet knyttet til den fremtidige kraftmarkedsutviklingen, (b) løsninger som kan sikre energisystemfleksibilitet i fornybare e...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Reform of EU Internal Energy Market Policies: Implications for the Norwegian Energy Policy Strategy

REMAP har analysert reformen av EUs energi- og klimapolitikk i 2019 med hovedfokus på endringer i kraftmarkedsdesign for engrosmarkedet og dets konsekvenser for handel med kraft til og fra Norge. Et effektivt og integrert kraftmarked har vært et viktig politisk mål for å realisere høyest mulig sa...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Induced-seismicity geomechanics for controlled CO2 storage in the North Sea

I løpet av perioden 2017-2020 gjennomførte fem verdensledende forskningsorganisasjoner fra Europa og Australia forskningsprosjektet "Induced-seismicity Geomechanics for Controlled CO2 Storage in the North Sea" (IGCCS) for å relatere indusert-seismisitet til geomekanisk respons, og for å demonstre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo