0 antall prosjekter

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

DAAD-PPP 2004 Pettersen ca 6000 tilbakeført i 06

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Deep drilling in Lake Malawi, East Africa, and Lake Bosumtwi, West Africa: Preliminary core description and geochemical screening

During 2004 major dilling projects will be carried out in the sediments of Lakes Malawi and Bosumtwi (tropical Africa) under the auspices of ICDP and NSF. One of the primary goals is to obtain high-resolution records of environmental change in the tropics spanning the las 0.5-1.0 myr. This propo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

The deep biosphere of the ocean crust: biomass, diversity, activity and biogeochemical cycles

Until recently it was generally believed that microbes could only thrive in the Earths surface regions. During the last years, observation of microbes in deep groundwater, oil wells and deep-sea hydrothermal vents, sub-seafloor sediments and oceanic igneo us crust has given increasing evidence fo...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Social movements and urban governance in South Africa. The struggle for adequate housing in Cape Town and Durban

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Social Interaction and Welfare Participation

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Gjesteforskerstipend ved Centre for Molecular Biology and Neuroscience for Peter Agre

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Sabbatical/Forskningstermin: Crystallization of a glutamate transporter

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Computational and experimental analysis of ionic mechanisms underlying hippocampal theta resonance

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Regulation of input to cerebral cortex. Roles of thalamic GABAergic neurons in normal and epileptic brain

Presynaptiske terminaler i kjemiske synapser innholder en rekke proteiner som regulerer trafikkering og frigjøring av vesikler med transmittersubstans. En viktig protein-familie er synapsinene. Undersøkelser av eksitatorisk synaptisk signaloverføring i hi ppocampus hos mus hvor synapsin-genene er...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Fylning av høyre hjertehalvdel og modulering av kardiovaskulær kontroll ved endringer i sentralt venetrykk hos mennesket

Prosjektet skal studere hvordan lavtrykks baroreseptorer påvirker sentrale kardiovaskullære variabler hos mennesker. I forsøk på frivillige forsøkspersoner vil prosjektet introdusere en endring i sentralt venetrykk ved enten raskt å påføre forrsøkspersone n et LBNP eller ved raskt å blåse opp en ...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Lactoferricin derivater med høy antitumoral aktivitet og selektivitet for lymfomer og neuroblastomer

Det er et stort behov for å få utviklet nye behandlingsstrategier for å øke overlevelsesraten hos kreftpasienter. Kanoniske membranaktive peptider er en lovende stoffklasse som i den senere tid har fått øket fokus. Enkelte av disse peptidene er i stand ti l å drepe kreftceller ved konsentrasjoner...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Nitric oxide and hypoxic pulmonary vasoconstriction

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Academic Patenting and Innovation

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molecular Regulation of Tooth Formation

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural signal processing at early stages of the visual system

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Collaboration between France and Norway on geologically relevant physical processes

This collaboration between four French and two Norwegian groups focuses on three aspects of soft and disordered condensed matter prysics: 1) dynamics of granular media, 2) elastic properties of rough surfaces, and 3) fracture dynamics. The collaboration h as run for several years and is well esta...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

New methods for handling missing data in medical research

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Naturlig immunforsvar mot infeksjoner og kreft

Natural Killer celler og makrofager er viktige i forsvaret mot mikrobielle infeksjoner og mot kreft. Disse cellene er utstyrt med reseptorer som gjør det mulig for dem å gjenkjenne celler som er forandret ved infeksjon eller transformasjon. Et hovedmål me d prosjektet er molekylær karakterisering...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of seasonal pigment strategy for Atlantic salmon (SPS)

To develop new and more efficient pigmentation regimes for Atlantic salmon in order to reduce costs based on new knowledge about how season, smolt type, growth pattern, feed intake and previous pigmentation regime affect the pigment retention. Astaxanthi n digestibility and retention variations ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Prosjektet skal medisinsk verifisere at man kan utvikle en posefri, lukket løsning for stomipasienter

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Høyere utdanning og relasjonen til arbeidsmarkedet.

Prosjektet fokuserer på sammenhengen mellom utdanning og arbeid, og vil forene utdanningsforskningens fokus på institusjonelle forhold i utdanningssystemet og den tradisjonelle arbeidsmarkedsforskningens fokus på utbytte av utdanning. Prosjektet vil se p å overføringen av kunnskap og kompetanse ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Nordområdenes territorielle dimensjoner. Videref. etter søknad 177655/V10 og 184690/V10.

Gjennom langsiktig forskarutvikling (til og med 2008), gjennomføring av spesifikke empiriske studiar og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, skal instituttet planmessig og systematisk arbeida for å bli dyktigare innan feltet "verkemiddel i region al utviking". Det generelle utgangspunkte...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Key actors ande climate regime: Lessons and future options. Samarb. med CICERO. Prosjekt 161716/V10. Videreføres etter søknad 177652/V10.

Key actors in the international climate are currently accumulating experiences from past and ongoing climate negotiations: from the workings of the Kyoto mechanisms, as well as from the implemetation of climate policies. The objective of this project is t o bring together the lessons that can be ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Viken

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Fotball til glede, fotball som eksellens? Et kvalitativt, fortolkende prosjekt på bredde vs. elitesatsing i barnefotball

Ved hjelp av hermenuetiske perspektiver og kvalitative metoder skal prosjektet vitenskapeliggjøre den samfunnsmessige utfordningen. I hvilken grad og på hvilke måter lar elite- og breddeidrett seg best kombinere? På bakgrunn av at det er et stort frafall i organisert idrett blant ungdom, at fotb...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Samla plantevernstrategi mot teger i norsk pære- og epledyrking.

Skade av teger (Hemiptera) er i dag ei av dei viktigaste årsakene til fråsortering i dei pæresortane som er viktige handelssortar både innan økologisk og konvensjonell dyrking. I eple er også teger viktige skadedyr. Mangel på effektive tiltak er eit avgje rande hinder for å auke lønsemda og areal...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Viken

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske problemer

...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Norwegian Litterature under German occupation

...

Tildelt: kr 5 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Societas Linguistica Europaea, 37th Annual Meeting, 29. juli - 1. august 2004.

Høgskolen i Agder har blitt tildelt arrangementet av den 37. årlige konferansen for Societas Linguistica Europaea (SLE). Tidspunktet for konferansen er fra og med torsdag 29. juli til og med søndag 1. august 2004, og tema blir "Effects of mobility on lang uage". Dette er første gangen konferansen...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

MARKSAM-Marked og samfunn

Levekår i landbruksbefolkningen 2002 - status og endring 1995 - 2002 - Koordineringsarbeid.

Dekke koordineringsarbeidet for prosjekt hovedprosjekt 156883/i10 "Levekår i landbruksbefolkningen 2002 - status og endring 1995 - 2002", som inngår i den nye satsingen på levekår i landbruket. Forskningssjef Kari Skrede og Forsker Anders Barstad er ansva rlig for koordineringsfunksjonene.

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo