0 antall prosjekter

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Biofunksjonelle materialer av alginat og andre biopolymerer (BIOFUNK)

Bioaktivt alginat produseres mikrobielt in-vivo og ved in-vitro epimerisering. Biofunksjonelle alginatmaterialer kombineres med standardalginater til filmer, geler, fibre og skum for bruk i sårheling. Bedret biofunksjonalitet søkes oppnådd i kombinasjon med chitosan og hyaluronsyre. Det vil også...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær

Prosjektet består av fem prosjektfaser, og ved utgangen av 2003 er tre av fasene gjennomført. Norsk Pyntegrønt har vært prosjekteier og forsøksvirksomheten har vært utført av Skogforsk, avd. Bergen. Etter initiativ fra Norsk Pyntegrønt har pyntegrøntnærin ga etablert Pyntegrøntringen som faglig v...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Capture Project Extension (CCPe)

The CCP is an International public-private partnership between industry, government agencies (US (DOE-NETL), EU (DGTREN & DGRES) and Norway (Klimatek- Norcap) and other key stakeholder groups and is anticipated to continue until 2007. The project is for n ew funding in 2004. The program will be s...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning knytta til rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-90 Risikostyring i skogbruket - en forstudie

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Innlandet

SNS-Samnordisk skogforskning

SNS-93 Plant protection by beneficial soil organisms

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-01 Mötet av Nordiska/Baltiska Samarbetsgruppen för Skogspatologi

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-04 Forum of Communicators at Nordic Forest Research Institutes

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-08 NSR Forskerkonferanse 2004

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

SNS-Samnordisk skogforskning

N-2004-11 Natural Disturbance Dynamics Analysis for Forest Ecosystem Management

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Identities and Independence in the Provinces of Santa Marta and Riohacha (Colombia), ca 1750-ca 1850. Oversettelse fra engelsk til spansk

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Etablering av nasjonalt nettverk - forskning om funksjonshemmede - oppstartskonferanse

Siden 1997 har det eksistert et nordisk nettverk av forskere som h ar arbeidet med samfunnsforskning om funksjonshemmede (Nordic Network on Disability Research – NNDR). På nettverkets konferanse i Finland i september ble det tatt initiativ til å etablere et norsk nettverk som kan stimulere til fo...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

High-pressure sterilisation for products made with rice-koji for consumers with food allergie

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Innlandet

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Professor Johans Sandvin)

...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk: NEWPOLL - Development of a risk assessment tool box for "new" organic pollutants of emerging environmental concern

NEWPOLL is a joint research initiative from the ENVIRA (Miljøallianse) institutes NILU, Jordforsk and NIVA. It is aimed at studying key pollutants and their environmental fate and biological effects in a multidisciplinary way to allow for environmental mo nitoring and intitial risk assessment of ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA, NIBR og NIKU: Friluftsliv i endring

Programmet prioriterer forskning om friluftsliv i et nærmere avgrenset, tettstedsnært friluftsområde, og vil ha prosjektaktiviteter innenfor følgende temaer: Friluftslivets effekter og goder Programmet vil framskaffe forskningsmessig dokumentasjon av sammenhenger mellom utøvelse av friluftsliv og...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Databasert styringsverktøy - LIMS

Bevilgningen på 4,5 mill. kroner til LIMS ved NIFES er gitt som særskilte ettårige midler over kap. 285 post 52 i St. prp. nr. 1 (2003-2004) fra UFD. NIFES har som målsetting å få innført LIMS system på alle laboratoriene, inkludert alle forskningsprosjek ter. Hovedhensikten med systemet er å sør...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

EUR-SAM-Europeisk samarbeid

Norsk deltakelse i ESA-MAP-prosjektet MONOPHAS

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Gjennomgang av evalueringen av handlingsplanen for eldreomsorgen

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Fjernsynet i digitale omgivelser

Forskningsprosjektet "Fjernsyn i digitale omgivelser" er et paraplyprosjekt som knytter sammen ulike delprosjekter som hver for seg tar utgangspunkt i hovedmålet for prosjektet: å analysere konsekvenser av digitalisering, konvergens og nye medier for fjer nsyn. Prosjektet består av både rene fors...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Grensesamarbeid mellom skogskvinnene i skogfylkene Hedmark og Värmland

Jenter i Skogbruket i Norge (delegert til JIS Hedmark) og Skogskvinnorna i Värmland har startet et samarbeid der et av tiltakene er å arrangere et internasjonalt møte for kvinner som jobber i skogbruket. Dette møtet har nesten utelukkende faglig program o g går over 6 dager; 30.05 - 15.06. Progra...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Agder

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Haver, Thomas Ruhrgas ØK kat.1 (eg. h03/v04)

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Tildelt: kr 401,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Tildelt: kr 131,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2016

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Public Domain for Genetic Resources in Norway - a Legal Analysis

The topic for this project is legal aspects of the concept public domain regarding genetic resources and associated knowledge. The public domain can in short be described as specifying resources that are not subject to individualised exclusive property rights, but available for public usage. Di...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Identifisering av nye målgener for transkripsjonsfaktoren Pax6

Pax6 er en transkripsjonsfaktor som er veldig godt konservert gjennom evolusjonen. Pax6 uttrykkes i sentralnervesystemet, nesen, øyet og bukspyttkjertelen i embryoet hos virveldyr. Uttrykket vedvarer i endel organer hos voksne individer. Viktigheten ved a t Pax6 uttrykkes korrekt illustreres best...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Pasienterfart resultat etter kransarteriekirurgi med eller uten bruk av hjerte-lungemaskin

Studien utgår fra Program for utvikling av hjertekirurgi ved Thoraxkirurgisk avdeling i samarbeid med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet, og sammenligner pasienterfart resultat etter kransarteriekirurgi hvor inngrepet er gjort enten med (konvensjone lt) eller uten (ny metode) bruk av hjerte...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Acetabular fractures, examination, classification, complications and outcome

Brudd i acetabulum er assosiert med stor morbiditet og har ved Ullevål universitetssykehus blitt registrert prospektivt i en omfattende papir- og radiologisk database og danner utgangspunktet for prosjektet. Kvaliteten på registreringen og kontrollen på p asientpopulasjonen er unik i internasjona...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Ukjent Fylke