0 antall prosjekter

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Computational Methods in Nonlinear Motion Control

The strategic university program (SUP) on Computational Method in Nonlinear Motion Control will investigate the design and analysis of nonlinear motion control systems based on computational methods. This involved numerical optimization, computational fluid dynamics and finite element methods, t...

Tildelt: kr 26,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Smart Microsystems for Diagnostic Imaging in Medicine

It is believed that more than 80% of sudden heart attacks are caused by rupture of vulnerable plaques leading to the formation of blood clots and subsequent coronary stenosis and infarction. Technologies for adequate diagnosis of this major human health p roblem are not available. Accurate diagn...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Phylogenetic analyses and taxonomic revision of the order Mysidacea, Crustacea. Including new deep-sea mysid species from the .., Postdr.

Discovery of several species new to science of the crustacean order Mysidacea are reported from the Iceland Basin. Preliminary results suggest establishment of one new genus and 8-11 new species. Close morphological similarities between these new species with Antarctic mysids suggest a common anc...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Instrument og redskapsutvikling for snurrevad

Snurrevad er et redskap som blir stadig mer populært i kystfiskeflåten. Fangsteffektiviteten til dette redskapet kan imidlertid variere mye fra sted til sted og ikke minst mellom fartøyene. I dette prosjektet vil en derfor undersøke behov og ønsker for re dskapsovervåking, og om mulig modifisere ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

KB-N: Kunnskapsbank for norsk økonomisk-administrativt domene

KB-N satser på å skape språkteknologiske muligheter for at norsk fagspråk skal kunne overleve i den globale fagkommunikasjonen. For de store språkene, særlig engelsk, fins det i dag en rik flora av IT-verktøy og ressurser for språkhåndtering, men grensesn ittet til de mindre språk, herunder norsk...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effects of culture environment and sex steroids on testicular development and sperm quality in male spotted wolffish broodstock

Under oppdrettsbetingelser fører sub-optimale forhold (dårlig vannkvalitet, stor tetthet, hyppig håndtering etc. ofte til at hele eller deler av reproduksjonsutvikingen er inhibert hos oppdrettsfisk. Inhibering av reproduksjonsutviklingen skyldes trolig a t oppdrettsmiljøet påfører fisken en alvo...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Immediate responses to pain in Atlantic salmon (Salmo salar) - novel study models and methods

Aim of this project is to establish new research methods for the evaluation of immediate physiological responses of Atlantic salmon to putative painful procedures. Establishment of normal (baseline) values for the selected paramters, and the conduct of a pain experiment showing the magnitude and ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Effects of traditional heathland management and its discontinuation on vegetation, Western Norway

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kroppsbilder blant ungdom - En undersøkelse av variasjoner mellom grupper, endringer over tid og utvikling med alder

Tidligere studier viser at ungdoms kroppsbilde (opplevd tilfredshet med egen kropp) har stor betydning for deres generelle selvbilde og mentale helse. Hovedinntrykket fra internasjonale undersøkelser er at andelen som er misfornøyd med egen kropp eller ut seende har økt de siste tiårene. Hvordan ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Helse, livsstil og kulturell motstand. Om hvordan folk vinner autonomi ved å opponere mot dominerende former for kunnskap om helse.

Prosjektet studerer folkelig opposisjon mot helseelitenes kunnskap og formaninger. Forskernes hypotese er at livsstiler som er forbundet med helsefare kan innebære en form for kulturell motstand. Slik motstand er forbundet med mer allmenne samfunnsmessig e dominansforhold og en generell skepsis ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Norwegian membership fee to ORFEUS

ORFEUS (Observatories and Research Facilities for EUrpean Seismology) is a non-profit foundation that aims at co-ordination of digital broadband seismology in the Euro-Mediterrean area. It gathers and provides seismological waveform data to the scientific community through its data center. It ha...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

FORM-Formidling

TV-dokumentar om kryptologi

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Seleksjon og bifangst i det nordlige trålefisket etter reker og torsk, Dr.gr.stip. Eduardo Grimaldo Vela

Det er ønskelig å videreføre arbeidet som lå i intensjonene for det tidligere NFR-prosjekt 134850/130 (viser til søknad for dette NFR- prosjektet) for å gjennomføre et doktorgradsstipend ved NFH, Universitetet i Tromsø. Arts- og størrelseseleksjon er aktuelle problemstillinger spesielt for fiske...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Growing up in Ethiopia. A study of the lives of orphans and working children

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Marine Biopolymers: funding of invited lecturers

...

Tildelt: kr 10 557

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Comparison of urine and swab samples in Chlamydia trachomatis diagnostics - a multicenter study

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Opioids, Symptom Management and Palliation Research Group

The group was formally established in 2002 thanks to a research grant from Norwegian Research Council (NFR) (2001-2003). The group consist of core personnel in permanent positions at The Faculty of Medicine, NTNU and personnel supported by the above NFR grants and other grants including NFR. T...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Verdiskapning, logistikk og miljø i dagligvarehandelen

Formålet med prosjektet er å bestemme hva som er det mest kostnadseffektive og miljøvennlige logistikksystemet for distribusjon av drikkevarer fra produsent til butikker inklusiv returlogistikk av flasker. En sentral FOU-utfordring er å få økt kunnskap o m og innsikt i hva forskjellige logistikk...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

SMACC - Split Moulding Aluminium Corner Connectors

Den overordnede ideen for prosjektet er å utvikle et nytt og fleksibelt byggesystem i aluminium med mål om å industrialisere produksjonen av boliger med kortere byggetid, stor fleksibilitet og lavere byggekostnad enn tradisjonelle plassbygde boliger. Bygg esystemet vil innebære at bygningselement...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Quantification of production effects through integrated modelling and inversion of time-lapse seismic data

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of recombinant oral vaccines using a bacterial carrier. Antigen expression in M. capsulatus.

We show that it is possible to express heterologous protein epitopes as parts of endogeneous surface proteins in M. capsulatus. M. cap. will be used as vehicle for antigen presentation and immunisation. We will characterise, using injection immunisation p rotocols in rabbit and fish, the immunoge...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Vertikal organisering av matvareproduksjon - konsekvenser for kvalitetskontroll og innovasjonsevne.

Innenfor strategilitteraturen blir det framhevet at høy grad av vertikal integrering mellom leddene i en verdikjede gir bedre muligheter for kvalitetskontroll og større evne til å styre råvarekvalitet og sikre matvaretrygghet å være viktige konkurransefor trinn i den økende globale konkurransen i...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Sub-Nano pOWer For microeLectronic Applications using Known tEchnology - SNOWFLAKE

Atmel Norway står bak utviklingen av Atmels AVR mikrokontrollere som er en sterk aktør i markedet for 8-bits mikrokontrollere. En stadig større del av markedet til AVR er batteriapplikasjoner, der lavere effektforbruk er sterkt etterspurt. Digitalt effekt forbruk blir redusert gjennom at CMOS-tek...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Kommersiell utnyttelse av laksehoder - forprosjekt

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Severe plastic deformation (SPD) for ultrafine grained Al alloys – properties and potentials for innovations

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Naturlige karotenoider fra mikroalger

Promar har utviklet en fotosyntes bioreaktor som i gjennomført forskning har demonstrert kommersielt svært interessante resultater. Via samarbeid med Dr Geir Johnsen ved NTNU Institutt for Biologi har Promar fått tilgang på en patenterbar oppfinnelse; Kar otenoidet diadinoxanthin er et fettløslig...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

TTO v/UiB/HelseBergen

Universitetet i Bergen ønsker å bygge videre på Bergensmodellen for innovasjon og kommersialisering, i form av et styrket samspill mellom UiB, ForInnova og Sarsia (se vedlegg) I tillegg skal det arbeides for å skape en felles infrastruktur for kommersial isering for universietssykehuset og life ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UMBRA - Utvikling av Mobile brukergrensesnitt

Utbredelsen av mobile datasystemer har i stor grad vært teknologidrevet. Dette, sammen med manglende metodikk for utvikling brukervennlige mobile anvendelser har bidratt til å begrense utbredelsen av mobile løsninger for forretningsvirksomhet, og at de lø sningene som finnes har variabel brukskva...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

VS2010-Verdiskapning 2010

Nettverk som næringsutviklande kraft i Sogn og Fjordane. VS2010 Sogn og Fjordane.

Forprosjektet til VS2010 i Sogn og Fjordane har identifisert omstilling og nyskaping i det ressurs- og naturbaserte næringslivet som overordna tema. Fylket har stort innslag av natur- og ressursbaserte næringar. Sysselsettinga i landbruk, fiske, akvakultu r og reiseliv er relativt høgare enn i de...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Oppgradering av dataprogram for Verdiberegning av skogbestand via Internett

Verdsetting ved hjelp av "Det grønne heftet" har blitt et begrep i norsk skogbruk. Dette tabellverket for verdsetting av skogbestand ble revidert i 2000 ved daværende Institutt for skogfag (Svendsrud 2000, 2001). I den forbindelse ble det også laget et We b-basert dataprogram som forenkler beregn...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken