38 356 prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

FN i internasjonalt miljøsamarbeid. Videreføres i Doculive prosjekt 166112/V10.

De aller fleste store internasjonale miljøavtaler som har blitt etablert det siste tiåret har en tilknytning til FN-systemet. Men det hevdes fra flere hold at effektiviteten i FNs arbeid på dette området er lav. Selv om antall miljøregimer har vært i ster k vekst, har dette i begrenset grad bidra...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

OST-Øst-Europa-programmene

Society in Transition: The Role of Women and Gender Relations in Montenegro

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Nasjonalt nettverk for koordinering av forskerutdanning i etikk

Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for det nasjonale nettverket for koordinering av forskerutdanning i etikk.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk (Samfinansiert med 149558/I10)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Internasjonalisering av nasjonalstaten gjennom ikke-kristen religiøsitet

Prosjektet inngår i et strategisk instituttprogram ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), etablert fom. 2002: Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i flerkulturelle samfunn. Ved overgangen til et flerkulturelt samfunn blir etablerte nasjonalstatlige institusjoner satt unde...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

PoP - Produktutvikling og Produksjon

...

Tildelt: kr 33,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Er Fusarium-muggsopp og mykotoksiner et problem i økologisk korndyrking?

Produksjonen av økologisk dyrket korn øker i Norge, og det er viktig å undersøk i hvilken grad smitte av mykotoksinproduserende muggsopp og forekomst av mykotoksiner i kornet er et problem ved økologisk driftsform. Prøver av økologisk dyrket havre, bygg o g hvete samles inn fra ulike regioner i l...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kvitkløver som beitevektst til mjølkedyr

Planteforsk og NLH har nyleg peika ut kvitkløver som den høgst prioriterte forskingsoppgåva innan beiting, med næringsinnhald i beitegrøde som nummer to. Kvitkløver har til no vore lite brukt i beite i Noreg, men ei rekke forhold kan nemnast som bakgrunn for at ein ventar ei auka satsing p å kvit...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert risiko for mykotoksiner i norsk kveite.

Det blir lagt stadig større vekt på å produsere sunn og trygg mat. Analyser av norsk kveite har imidlertid vist til dels høyt innhold av mykotoksiner produsert av Fusarium-sopper. Vel halvparten av norsk kveite brukes til mat og resten til kraftfôr. Det e r derfor grunn til å tro at mennesker og ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Virkninger av klimaendringer på ferskvannsforekomster og fjorder

Prosjektet vil beskrive effekter av klima på ferskvannsforekomster og fjorder med utgangspunkt i resultater fra RegClim. Gjennom eksisterende observasjoner avdekke og systematisere kunnskapen om klimaets påvirkning på de ulike systemene og ut fra resultat ene bruke kunnskapen for å simulere midle...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Binding og mobilisering av organiske miljøgifter i jord og sedimenter: Betydning for renseprosessen.

Arbeidet med organiske miljøgifter i Norge har i stor grad vært fokusert på å kartlegge forekomst i luft, vann, sedimenter og forurenset grunn. For mange prioriterte organiske miljøgifter er det imidlertid store kunnskapshull når det gjelder grunnleggende forståelse av bindingsmekanismene i jord...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sektorregulering

De senaste årens genomgripande førendring av spelreglerna på elmarknaden er ett stort marknadsekonomiskt experiment. Før att denna nya ordning verkligen skall leda till en effektiv elførsørjning krevs økad kunskap om hur en elmarknad i konkurrens verklige n fungerar och hur de problem vi ser best...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Enhanced oil recovery by CO2 injection and deposition in aquifiers

Reductions of greenhouse gas emissions to the atmosphere represent a major future challenge. The use of CO2 for EOR is the only known large scale use where CO2 has a significant economic value. In an early phase of a CO2 deposition era it appears sensibleto uti...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Mathematical modelling of macrosegregation formation caused by deformation caused by deformation of the mushy zone

A major cause of unacceptable cast metallic products is macrosegregation, which is encountered in most solidification processes. This defect refers to the uncontrolled redistributon of alloying elements during solidification that leads to large-scale comp osition inhomogeneities. Macrosegregation...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Mesoscale structures and gels of biological macromolecules

The project is directed to providing a molecular understanding of the function of biological macromolecules and their assemblies at the length scales embracing the atomic up to macroscopic lengths; i.e. from the isolated macromolecule and their segments t o the form of a biomaterial. One of the e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Nettverk for Asiastudier

Bygge videre på den erfaringen som er blitt vunnet gjennom å utvikle Nettverk for Stillehavsasia-studier siden oppstarten i 1996. Styrke nettverket organisatorisk og geografisk ved å inkludere Sør-Asia, ved at forskere som arbeider med denne regionen og N orsk Forum for Sør-Asia har gått med i ne...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2012

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Innsamling av forvaltningsdata fra norsk side ved Grønland

Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforskning <.zeta.>lesund og Havforskningsinstituttet i Bergen. Målsetningen med prosjektet er å samle inn materiale for lengdesammensetning av blåkveite fra norsk kommeriselt fiske ved Grønland, og analysere tilgjenge lig informasjon om CPUE basert på data fr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The impact of smoltification on salmon immune response

Smoltification is generally thought to be a highly stressful period in the life cycle of Atlantic salmon effecting both the growth and quality of the fish. The hormonal changes associated with smoltification are also thought to result in an altered immune status that may leave the fish more open...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Marine microorganisms as source of DHA for use in first-feeding of cod (Gadus morhua) larvae

Most of the commercial hatcheries for marine fish utilise live feed for first-feeding of the larvae. The live feed however, needs to be produced and enriched with essential fatty acids Many reports coincide in the high requirement of DHA at early stages o f marine fish. In the recent years live f...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Partnerships for development

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestfold og Telemark

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Kompetanseoppbygging i etikk ved Norges Landbrukshøgskole

Forsknings-, utdannings- og satsningsområdene (mat, miljø og bioteknologi) ved NLH gjør behovet for høy etisk kompetanse i de faglige miljøer særdeles påkrevende. Etikk ved NLH kan ikke begrenses til de særlige problemer knyttet til bioteknologi rettet mo t landbruk og matproduksjon. Gjennom sin ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

Improvement of Wood Durability using preservatives derived from Natural Norwegian Self Sustainable Sources

Wood is biodegradable which makes it an environmentally friendly material. However, this is often limiting service-life of wooden constructions and protective treatment of the wood is thus often required. Preservation of wood using several types of fungic ides is nowadays facing environmentally c...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

BYUTV-Byutvikling

Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen

Prosjektet tar utgangspunkt i teorier og kunnskap om hvordan boligmarkedet fungerer i områder med arealknapphet og om prosessene knyttet til transformasjon av næringsbygg til boliger. Dette settes i sammenheng med studier knyttet til forklaringer av hvorf or boligbyggingen i Oslo-regionen har vær...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningsleder på Program for psykisk helse

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2012

Sted: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Development of models to predict marine survival and return of salmon to Norway

Laksen er en komponent i det marine økosystemet og er derfor underlagt dynamikken i dette. For å utvikle prediktive modeller for overlevelse og tilbakevandring av laks til Norge vil en bruke tilgjengelige dataserier på hydrografi, resultater fra havmodell ering, plankton produksjon, produksjon av...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo