37 207 prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FPS Geo-Coat Simulator Supplementary Funding

Geothermal is an underutilised resource which is expected to grow considerably in the coming decades to help achieve climate targets, including the European Green Deal. Currently, geothermal requires fairly high investment and operation costs. Some of the costs are being addressed in the H2020 Ge...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114899: Automated high-throughput oncology drug screening in zebrafish using robotics and AI

Kreft er den mest belastende sykdommen i verden med anslagsvis 18,1 millioner nye tilfeller og 9,6 millioner dødsfall i 2018. Legemiddelkandidater blir vurdert i levende organismer ganske sent i den prekliniske medisinutviklingsprosessen. Følgelig er det bare 9% av kreftmedisinene som går inn i f...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet: Integrated Multitrophic Aquaculture for Sustainable and Safe Food Production

I prosjektet SAFER-IMTA skal norske (Møreforsking AS) og kinesiske forskere (Institute of Hydrobiology, Shenzhen University) samarbeide om bærekraftig og trygg akvakulturproduksjon. Prosjektet har som mål å utvikle nye og forbedrede landbaserte systemer for integrert kultur (IMTA) av lavtrofiske...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

FarmMERGE: The relationship between farmer health and work environment, and the health, welfare and productivity of their animals

Landbruket har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Økende krav til effektivisering og mekanisering har gitt færre og større bruk, noe som igjen har medført at det nå er langt færre arbeidsplasser innenfor landbruket enn tidligere. Bondeyrket er kjent for å være fysisk tungt, og arbeids...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet

Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk og raskt for å holde klimamålene i Parisavtalen innen rekkevidde. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, med stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse. Vi vet i stor grad hva vi kan gjøre, men VOM (Virkemidler for Omstilling ...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem based management

Forskning har dokumentert et vedvarende gap mellom naturvitenskapelig kunnskap om økosystemene på den ene siden, og den faktiske bruken og vektingen av denne kunnskapen i forvaltningens politikkutforming, planlegging og beslutningsprosesser. Økosystemer trues i økende grad av arealbruk, tap av bi...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Phenotyping for healthier and more productive wheat crops

Matproduksjonen må økes for holde tritt med befolkningsveksten og gjøres mer bærekraftig for å begrense miljøbelastningen. Avlingene kan økes med mer produktive hvetesorter og bruk av presisjonsteknologi i hvetedyrkingen. I prosjektet PhenoCrop vil vi tilpasse fenotypingsteknologier til norske dy...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

OEES: The Oslo Early Education Study. A Collaborative and Knowledge-building Project

Hvordan kan barnehager i flerspråklige områder bli enda bedre til å støtte barns språkutvikling? Det skal vi forsøke å finne ut av i kompetanse- og samarbeidsprosjektet Språksterk 1- 6 (engelskspråklig tittel er Oslo Early Education Study, OEES). Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for p...

Tildelt: kr 19,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving conditions for agricultural management of drained peatlands while reducing GHG emissions (PEATIMPROVE)

Myrjord er ein viktig ressurs, særleg i grovfôrproduksjonen på Vestlandet og i Nord Norge. Ein del eigenskapar ved myrjord er positive for jordbruksdrift, slik som høgt innhald av plantetilgjengeleg vatn, men andre eigenskapar er utfordrande. Myrjord er vanskeleg å drenere, blir lett vassmetta, e...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

JPIHDHL-JPI Mat og helse

PREVNUT - EAT4HEALTH, Palatable, nutritious and digestible foods for prevention of undernutrition in active aging

Underernæring blant eldre er en sammensatt utfordring der matpreferanser, hvordan maten føles i munnen, hvordan den fordøyes og utnyttes i kroppen, har betydning for helsen deres. I EAT4AGE-prosjektet skal seks forskningspartnere og to industripartnere fra Frankrike, Irland, Israel, Norge og Stor...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H-work formidlings- og læringsplattform

Det har vært en økning i spredning og alvorlighetsgrad når det gjelder mentale helseproblem i den europeiske populasjonen de siste årene. Horisont 2020-prosjektet H-WORK svarer på denne utfordingen ved å designe, teste og validere instrument for å implementere og evaluere tiltak på flere nivå i o...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Network - ApPEARS

NETApP activities aim to disseminate the experience and knowledge gained from the Horizon 2020 ApPEARS-ITN project to a wider range of actors in the field of visual appearance understanding and printing, 3D printing, additive manufacturing, medical training institutes, and hospitals in Norway. Be...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

European Universities Outreach

The University of Bergen participates in the Arqus European University Alliance together with six other universities: Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova and Vilnius. This application builds on the H2020 Arqus R.I. project that aims to address current global societal challenges through intensifi...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribution network planning and operation with flexibility resources

The main purpose of this call is to increase the impact of Norway's participation in EU's H2020 projects. Directly fitting to this objective, the following activities are envisioned in this FlexPlan supplementary project. These activities include the early involvement of relevant stakeholders in ...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Promoting and coordinating CCU for Norwegian industry and citizens (CCU4Norway)

While Carbon Capture and Storage (CCS) is the most prevalent policy and research and innovation (R&I) technology for the reduction of CO2 emissions in Norway, European Union policy is much more focused on Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) technologies. The "Utilization" is the use of...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norway-EU Science Diplomacy Network: Science Diplomacy Strategy and Practice for Arctic, Russia, UN, and Ocean Policy

This project builds a long-term Norway-EU Science Diplomacy Network to support Norwegian and EU research and strategy on science diplomacy. The Norway-EU Science Diplomacy Network will bring together Norwegian science diplomacy practitioners from government, academia, civil society, indigenous p...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EU3D-FORSTERK - EU3D formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

EU3D-FORSTERK vil gjøre ARENA bedre rustet til å gjennomføre planlagte formidlingsaktiviteter i EU3D som ikke er finansiert av EU3D-bidraget. Det vil også gi ARENA anledning til å styrke aktiviteter rettet mot norske aktører. ARENA ønsker spesielt å utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to fo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Ledelse av området for "Hydrogen distribusjon uavhengig av naturgassrørnett" innen "Clean Hydrogen for Europe"

Prosjektet skal finansiere en lederposisjon i programmet Clean Hydrogen for Europe som er med og definerer forsknings og utviklingsaktiviteter relatert til hydrogen som energibærer. Clean Hydrogen for Europe (CHE) relaterer seg til den Europeiske strategiske energi teknologi planen (SET Plan) gje...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Internasjonal konferanse: Er akupunktur et relevant behandlingstilbud av fatigue? - En utbredt senskade hos brystkreftoverlevere.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og erfaring fra nasjonale og internasjonale forskere om senskader generelt- og akupunkturbehandling av fatigue, som er en spesielt utbredt senskade hos brystkreftoverlevere med relevant fagpersonell, støtteapparat og brukerorganisasjoner, samt å stimule...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SUn in Norway: POtential and INTegration of the solar energy resource

SUNPOINT skal gjere norske aktørar betre utstyrt for å gripe vekstmoglegheitane som ligg i den norske solenergibransjen. Ved å utvikle betre datagrunnlag, verktøy og analysar for evaluering av den norske solressursen, vil prosjektet tilrettelegge for meir presise og tilgjengelege energiutrekninga...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mechanisms underlying the success and impacts on biodiversity and ecosystem functioning of range-expanding species under climate change

Når klimaet blir varmere vil planter og dyr kunne spre seg mot kaldere strøk - nordover i landet og oppover i fjellet. Men hva skjer med de fjellartene som allerede finnes her når de får nye naboer? RangeX skal undersøke hvordan fjellplanter reager på nye naboer de kan forvente å få under et varm...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart Senior Entrepreneurship - AAL program

Eu har en aldrende befolkning. 39% av befolkning er pr i dag fylt 50 år, og dette vil bare øke. Vi har som mål om mobilisere denne ressursgruppen til entreprenørskap og innovasjon.

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Co-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitions

Rettferdighet og likhet i bærekraftige omstillinger (COJUST) COJUST-prosjektet har som mål å utvikle energi- og klimatiltak med og for lavinntektsgrupper i Norge. Ved å se nærmere på likhets- og rettferdighetsaspekter ved bærekraftige omstillinger vil prosjektet kunne støtte utviklingen av effekt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: DASC-NF - Nanofluid-based solar collector for Northern Climate conditions

Den konvensjonelle solfangerteknologien er lite effktiv i nordiske land. Årsaken til dette er at standard solfangere ikke har tilstrekkelig beskyttelse mot termiske lekkasjer i kalde omgivelser med mye regn og snø. For å løse dette problemet, har forskere ved Høgskulen på Vestlandet utviklet en n...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel oxygen carriers in sustainable hydrogen production

Hydrogen er en veldig verdifull energibærer som kan bidra til å løse mange av dagens miljøutfordringer. Innføring av store mengder fluktuerende fornybar energi vil kreve midlertidige energilagringsløsninger, der hydrogen er et ideelt alternativ. For ferger og lastebiler som trenger rask fylling a...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamic wetting on soft solids (DyWeSS)

Myke materialer som gele, gummi og biologisk vev deformeres betydelig under mekanisk stress. De elastiske egenskapene til myke materialer er nylig funnet til å være en nøkkelfaktor for bevegelse av dråper. I en sånn dynamisk vætnings-prosess vil væsken i dråpen forflytte en annen ublandbar væske ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Stateless in the Bengali borderlands: New technologies and challenges for identity and identification

Vi er vitne til en alvorlig krise knyttet til statsløshet i de bengalske grenseområdene mellom India, Bangladesh og Myanmar. Denne regionen huser nesten halvparten av verdens statsløse. I 2017 flyktet mer enn 740 000 statsløse rohingyaer fra sine hjem i Myanmar som følge av vold fra militæret. D...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food (R)evolution - Kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner

Hver dag spises det ca. 1,1 millioner lunsjer i jobbkantiner, studentkantiner og skolekantiner i Norge, og gjestene er i stor grad villige til å prøve nye produkter. Kantinen er derfor en egnet arena for å servere nye og bedre lunsjmåltider som også er sunne og bærekraftige. For å utforske muli...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Challenges to shaping an inclusive work-life in rapidly changing labour markets: Firms, Human capital, and Family policy

Hvorfor er kvinner fremdeles underrepresentert i toppstillinger, til tross for at kvinner har nådd høyt utdanningsnivå og arbeidsmarkedsdeltakelse? Hvordan påvirkes kjønnsulikheter av karrierer og strategisk humankapital, jobboppdrag og arbeidsorganisering i bedriftene? Endrer myndighetenes polit...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland