38 356 prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Transport og retensjon av forurensninger i små nedbørsfelt - effekter av hydrologiske prosesser

Programmet er orientert mot hydrologiske prosesser og diffuse forurensningskilder i små nedbørsfelter, og samspillet med kjemisk-biologiske prosesser i jord og ulike landskapselementer. Det legges særlig vekt på prosessenes effekt i vinterperioden, med ta nke på virkningen av eventuelle klimaendr...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

ARENA-Regionale innovasjonspiloter (samarbeid SND/NFR)

...

Tildelt: kr 23,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt ledende eksportør av laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og di...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Forskernettverk innenfor biologisk og psykobiologisk forskning på mentale lidelser

Prosjektet gjelder opprettelse av et forskernettverk innenfor biologisk og psykobiologisk forskning og er et forsøk til svar på de utfordringer programstyret for Mental Helse legger opp til i sin programplan 2001-2005. Det foreslåtte nettverket represente rer den absolutte spisskompetanse i Norge...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Homocystein-undersøkelsen i Hordaland - 10 års oppfølgning

Midlene går til driftsstøtte til vedlikehold, kvalitetskontroll, og dokumentasjon av databasen som stadig bygges ut rundt Homocystein-I og Homocystein-II-undersøkelsene i Hordaland som ble gjennomført i henholdsvis 1992-93 og 1998-99 på i utgangspunkt 18. 044 kvinner og menn i alderen 40-67 år. ...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Adrenerge reseptorfunksjoner i hjertet: fra molekyler til effekter med klinisk relevans

Adrenalin og lignende substanser stimulerer hjertet til økt aktivitet både normalt og under sykdom. Slike substanser virker ved å binde seg til egne proteiner, adrenerge reseptorer, i cellemembranen. Det finnes to typer av dem i hjertemuskelceller: alfa-1 -reseptorer og beta-reseptorer. Slike res...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

TROL-en populasjonsbasert undersøkelse av risikofaktorer for venøs tromboembolisme i Nord-Trøndelag

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Leiden, som er verdens ledende forskningsmiljø på tromboseepidemiologi og genetiske riskofaktorer for blodpropp og HUNT og NTNU. HUNT disponerer et unikt materiale i form av blodprøver fra normalbefolkning en innsamlet i 1995 og databaser med medi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Stenotiske plakk i halspulsårene. Relasjon til hjerneslag, kognitiv svikt og demens

Stenose (innsnevring) pga. aterosklerose i halspulsårene er en viktig årsak til hjerneslag, som er den nest hyppigste årsak til død i verden i dag, og er også en viktig årsak til kognitiv svikt og demens. I 1994-95 ble det gjort ultralydsundersøkelse av a terosklerotiske forandringer i halskar (a...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Arbeidshukommelse og språkvansker

Mellom 3 til 10 % av alle barn har det en kaller spesifikke språkvansker, 90% av disse får diagnosen dysleksi. I det kliniske arbeidet med barn i denne gruppen står en overfor det problem å skille mellom barn med språkvansker der vanskene er miljørelatert e (som hos minoritetsbarn) og barn som ha...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Statistical techniques for risk assessment of environmental effects of pollutants from diffuse sources

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Light scattering and absorption by nonspherical particles in the atmosphere and the ocean - VIDEREFØRING AV 127696/720

...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Samspillet mellom infeksjoner og hypoxi/ischemi ved perinatal hjerneskade og -død: Eksperimentelle, epidemiologiske og kliniske studier

Utvikling av perinatal hjerneskade knyttes både til intrauterine infeksjoner/inflammasjon og hypoxi/ischemi. Kombinasjonen av disse har potenserende effekt. Imidlertid er mekanismene for øket risiko for hjerneskade ved infeksjoner/inflammasjon dårlig kjen t, og det finnes heller ingen virksomme b...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Indigenous peoples and the right to adequate food

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Evaluering av autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling av fokale bruskskader på distale femur og patella

Autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling for bruskskader i kneet ble publisert første gang i 1994. Det er imidlertid ennå ikke publisert kontrollerte studier over metoden. Prosjektet, som er i tre deler, skal evaluere denne behandlingsstrategien . 1. Autolog chondrocytt-transplantas...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse MH 155749

Miljøgifter overføres til barnet i fosterlivet og gjennom morsmelken, og kan ha negative og irreversible effekter på forsterutviklingen. Hormonelle, immunomodelerende og nevropsykologiske effekter er blant annet dokumentert men vår kunnskap om de enkelte miljøgifter på fosteret og barns helse er...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sentraladministrasjonens historie etter 1945

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

MILHEL-Miljø og helse

Gene-environment interactions in human lung cancer risk

Mennesker utsettes i varierende grad for ulike miljøforurensninger. Studier har vist at påvirkninger fra miljøet medvirker blant annet til kreft. Hovedfokus i dette prosjektet er hvordan genetiske faktorer samspiller med miljøet når det gjelder sykdomsris iko. En vil etablere metoder for å kunne ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation processes in Himalaya mountain communities: Marginalisation or development?

Prosjektet skal belyse effekten av globalisering, global oppvarming og internasjonalisering på fjell-landsbyer i Himalaya, Nepal. Global oppvarming og internasjonalisering kan ha negative effekter på fjellsamfunn, men de kan også skape, nye muligheter. Kl imaendring har direkte effekt på isbreene...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

DNA base excision repair at high temperatures

In all organisms, DNA bases are subject to chemical modifications causing cell death and/or mutagenesis if left unrepaired. Such damage can be enzymatically repaired by the base excision repair pathway (BER), which is initiated by removal of the modified base by a DNA glycosylase. The resulting ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Structural characterization of protein folding variants that induce apoptosis in tumor cells

En viktig klasse proteiner er amfitropiske, dvs. de kan vekselvirke reversibelt med en biomembran fra cytosol. Studier av slike proteiner er relevante for forståelsen av fenomener som enzymfunksjon, cellulær kommunikasjon, visse patogeners mekanismer og a poptose. I dette prosjektet vil tre amfit...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Antioxidant - rich dietary plants, redox state and oxidative stress

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Russian Marine Reactors and Spent Fuel - Material Attractiveness and Soure Term Analysis by Marine Reactor and Fuel Modelling

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Endocytosis and downregulation of the receptor for the epidermal growth factor (EGFR).

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Intracellulær transport av MHC klasse II og "invariant chain"

Prosjektets mål er å studere intracellulær transport av membranproteiner i mammalske celler. Prosjektet har fokusert på proteiner som sorteres til de endosomale spor, spesielt immunologisk relaterte proteiner. Prosjektet ønsker videre å studere interaksjo ner mellom sorteringssignal og adaptor mo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Tiltak til oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø

Prosjektet er oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø med med formål om økt interesse og kompetanse i etikk. Tiltaket tar sikte på å danne et etikkforum, plassert ved Senter for profesjonskunnskap. Sentralt for dette etikkforumet er å skape et tverr faglig møtepunkt, for forskere og lærere ...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Videreutvikling av områdeetikk: Næringslivsetikk ved Handelshøyskolen BIs Senter for etikk og ledelse

Prosjektets hovedmål er sikring av konsolidering, vekst og målrettet videreutvikling av Handelshøyskolen BIs Senter for etikk og ledelse gjennom: - Curriculumutvikling i næringslivsetikk, med vekt på brobygging mellom dagens siviløkonomopplegg, Master of Science-programmer og evt. deltagelse...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Synthesis of agelasines and evaluation of their antimycobacterial activity

Tuberculosis (TB) is the major cause of death from a single infectious agent among adults in developing countries and there has been a revival of TB in the industrialized world. Multidrug-resistant tuberculosis defined as resistance to the two most import ant drugs, isoniazid and rifampicin, is a...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestfold og Telemark