0 prosjekter

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Etablering av lauvskog - treslagskifte og skogreising

Dagens etterspørsel etter kvalitetsvirke fra lauvtrær for bruk og videreforedling i Norge er større enn det markedet her i landet kan tilby, og det er en betydelig import av emner og trelast til møbel- og trevareindustri. Etablering av lauvskog ved planti ng er med dagens kunnskaper om plantetype...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Agder

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbedring av slakteutbytte på lam gjennom utvikling av en kjøttlinje ved hjelp av datatomografi.

En kjøttlinje på sau som er under etablering av Norsk kjøtt ved Senter for Husdyrforsøk ved NLH. Prosjektet vil belyse mulighetene for seleksjon av lam med stor kjøttfylde ved hjelp av 3-dimmensjonal datatomografi og samtidig gjennomføre grunnleggende stu dier av fett- og kjøtttilvekst av ulike k...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bekjempelse av sjukdommer i salat med minst mulig bruk av kjemiske plantevernmiddel.

Dyrking av salat har i løpet av få år blitt en betydelig del av norsk grønnsaksproduksjon på friland. I 2000 ble det omsatt norsk isbergsalat med en førstehåndsverdi på ca. 50 mill. kroner. Markedspotensialet for isbergsalat er økende, og prognosen for 20 01 tilsier en vekst på ca. 15%. Det er og...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

COST A19 - Childrens Welfare: Economic and social welfare; access to space and use of time; children's rights and discourses.

COST Action 19 Children's Welfare, ble konstituert i Brussel 18.6. 2001. Initiativ til aksjonen er tatt av An-Magritt Jensen, ISS/NTNU og Jens Qvortrup, NOSEB/NTNU (nå ISS/NTNU). An-Magritt Jensen ble valgt til leder for Management Committee (MC), Giovann i Sgritta, Italia ble valgt som nestleder...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn (samfinans m/IT-funk)

Prosjektet handler om eldre funksjonshemmede som bor utenfor institusjon, deres behov for pleie-, omsorgs- og tilsynstjenester og utviklingen av omsorgsteknologi - både de muligheter den gir og de ulemper den fører med. En grunnleggende antakelse er at ut formingen og implementeringen av omsorgst...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Integrated Pest Management of the African Rice gall midge, Orseolia oryzivora, in West Africa

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Cryptosporidium og Giardia i Noreg

I utlandet er det vist at dei to eincella tarmparasittane Cryptosporidium parvum og Giardia intestinalis er ei viktig og hyppig årsak til tarmsjukdom, ofte med kraftig diare, hos huspattedyr og menneske. Begge parasittane dannar store mengder svært hardfø re overføringsstadium som blir skilde med...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Mesoscale structures and gels of biological macromolecules

The project is directed to providing a molecular understanding of the function of biological macromolecules and their assemblies at the length scales embracing the atomic up to macroscopic lengths; i.e. from the isolated macromolecule and their segments t o the form of a biomaterial. One of the e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Viken

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

Corruption is pervasive in the Palestinian Authority. Current governance is of a "neo-patrimonial" type. Public resources are used for personal enrichment by central power holders and to obtain acceptance for the locally disputed Oslo-process through mech anisms of patronage. How do the Palestin...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2010

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Morse theory and diffeomorhism

Morse theory is built on the idea that the singularity structure of smooth functions on a differntiable manifold may give rise to a cell structure on the manifold, and hence will determine its homotopy type. This often makes sense also for infinite dimens ional manifolds, and the objective of thi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen: ADHD - Prevalens og kliniske karakteristika

Prosjektet tar utgangspunkt i en screening av barns mentale helse og utvikling. Den skal gjennomføres i alle barneskoler i Bergen og omfatter alle barn mellom 7 og 9 år. Barna skal undersøkes i 3 trinn med spørreskjema til foreldre og lærere, intervju av foreldre, nevropsykologisk undersøkelse, ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

XML/Web databaser

Vi har sidan 1994 arbeidd med utvikling av objektdatabaser for handsaming av store datamengder. Dette prosjektet har hittil produsert rundt 20 publikasojnar. Gjennom prosjektet skal det arbeidast saman med Serge Abiteboul i Verso-gruppa med "temporale que ries" i XML-databaser og anvendelse av de...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein varieteter

Når et homogent polynom (form) f er skrevet som en sum av potenser av lineære former, sier vi at dette er en potenssumpresentasjon av f. En form f er sokkelgrad generatoren eller den apolare formen til en gradert Artinsk Gorenstein algebra. Til den aritme tiske Gorenstein varietet X av dimension ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The social and cultural context of Aids in the rural areas of Jinja District in Uganda

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En eksperimentell-fonetisk undersøkelse av tidlig lydutvikling hos norske spedbarn (stip: Anne Merete Sandø Frank)

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge lydproduksjonen for å avdekke eventuelle avvik i lydutviklingen hos en gruppe spedbarn som befinner seg i en risikogrupper mht. skjevutvikling. Gjennom en fonetisk vinklet tilnærming, vil lydproduksjonen hos e n gruppe spedbarn med risiko for skjevutv...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

Forskningsleder RUS

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Førtidspensjonering, inntektsdynamikk og inntektsfordeling - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland

Den senere delen av yrkeskarrieren og overgangen til pensjonering kan karakteriseres som en kritisk livsfase, der risiko for sosiale begivenheter er kombinert med store muligheter til å søke forsørgelse utenfor arbeidslivet. De individuelle tilpasninger s om gjøres når det gjelder avgangstidspunk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Utprøving av metoder for systematisk evaluering av behandlingsforløp i BUP

lnternasjonalt og nasjonalt fokuseres det mye på om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helsetjenesten ellers, gir kostnadseffektiv behandling. lnternasjonal behandlingsforskning innen BUP har studert effekt av ulike behandlingsformer. Men det har vist seg problematisk å slutte fra effektstudi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

HELSESAM-Helse og samfunn

Hva signaliserer sigaretten? En studie av ungdoms grunner til å røyke

Bedre intervensjoner for å forebygge at ungdom begynner å røyke eller å motivere og hjelpe dem til å slutte krever kunnskap om hva som gir det å røyke mening og verdi for ungdom. Prosjektet utforsker hvilken mening, funksjon og symbolsk betydning ungdom tillegger det å røyke. Prosjektet vil bru...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo