0 prosjekter

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of basic mechanisms of cell virus interaction related to expression of individual virus protein of IPN virus in transfected cell lin

The mechanisms of pathogenesis of infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) are not well understood. This project will therefore address the cellular effect of individual proteins of IPNV expression of cloned proteins of infectious pancre atic necrosis virus in transfected cell c...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Phylogenetic relationships of the peracaridan order Amphipoda (Crustacea: Malacostraca)

The project will first of all aim at presenting new and inclusive hypothesis about the evolution of the peracaridean order Amphipoda. In order to reach this goal, the project will be carried out in a 3-step process: 1. Morphological examination of represe ntatives of all amphipod families (number...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Teoretisk høgenergifysikk

Prosjektet inneber å studere duale geometriar. Eit mål er å kunne svara på kor generelt det gjeld at når den duale feltteorien ikkje er konform så er dei korresponderande supergravitasjonsgeometriane singulære. Nye system må studerast for å kunne svara på dette. Svaret vil ha viktige implikasjona...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av opptrappingsplanens fokus på brukere.

Prosjektet skal evaluere brukerdeltakelse og brukermedvirkning som det legges opp til i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Problemstillingen om brukerdeltakelse i psykisk helsevern er tredelt. I del I skal det gjennomføres en landsdekkende kartlegging av hvordan brukerne deltar og hva de del...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester?

Prosjektets hovedmål er å foreta en evaluering av utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernfeltet i perioden hvor opptrappingsplanen for psykisk helse pågår. En del av denne planen går ut på å styrke poliklinikkene med 400 stillinger i perioden. Utviklingen i...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Prosjektet analyserer tre sider ved tvangsbruk i norsk psykiatri; tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk ved døgnopphold samt tvangsbruk utenfor institusjonene. Delprosjekt 1 omhandler tvangsinnleggelser. En tester fire hypoteser om årsaker til ulik tvan gsandel ved de forskjellige sykehus; om a...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av hvordan Opptrappingsplanen fortolkes og iverksettes av kommunene, i forhold til intensjonene i Opptrappingsplanen og i forhold til kommunenes egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av spørsmål søkes belyst:...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The origin and early evolution of chelicerate arthropods

Arthropods, the most diverse group of Metazoa today (and in geological history), provide critical data for analysing processes and patterns in evolution. Although the overall pattern of arthropod evolution is wellknown, detailed relationships within the m ajor taxa are far from resolved. ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten ko...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Dødelig identitet? Lesbisk/homofilt identifisert ungdom og selvmordsforsøk.

NOVA offentliggjorde våren 1999 en rapport som viser at andelen som har selvmordtanker er seks til syv ganger høyere blant lesbiske og homofile menn enn den er blant heterofile. Særlig er tallene høye blant de yngste i utvalget. Dette er for de fleste et svært overraskende negativt resultat. Dis...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Rethinking famine: new perspective on peasant livelihoods

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Slimhinneimmunitet: kroppens viktigste forsvarsverk

Store helseproblemer er knyttet til slimhinnesykdommer. I global sammenheng dør nærmere 12 millioner barn pr. år av infeksjoner i slimhinnene, og for minst 6 millioner av disse tilfellene finnes fortsatt ingen vaksine. Det er vanskelig å konstruere effekt ive lokale vaksiner da slimhinnenes immun...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Two important viruses and their survival strategies

1. Vaccinia virus: Prosjektet vil studere transkripsjon fra nukleocapsid (core) strukturen ved at bromo-UTP inkorporeres i den nysyntetiserte mRNA for å få en forståelse av hvordan mRNA forlater corepartikkelen. I tillegg vi1 prosjektet inklude re de strukturelle proteinene (p39, p25, ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Flyttestrømmer og dynamikk i Hovedstadsregionens boligmarked

Prosjektet skal studere konskevenser av flyttestrømmer for befolkningsutviklingen på områdenivå i hovedstadsregionen. Kvantitativt utgjør de intraurbane flyttingene den største delen av flyttingene i regionen. Det primære fokuset settes derfor på mekanism er bak og konsekvenser av de intraurbane ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kommunal iverksetting av nasjonal plan - har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt?

Et sentralt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse er at mer forebyggende arbeid og utbygging av et bredt spekter av kommunale tjenester skal bedre tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Et viktig virkemiddel er øremerkede statlige tilskudd til kommunene. Formålet med prosjektet er å ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Tilgjengelighet av helsetjenester for barn og unge: Opptrappingsplanenes effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

Epidemiologiske studier viser at minst 20 prosent av barn og unge til enhver tid har psykiske lidelser. Det er antatt at omlag 5 prosent har alvorlig psykisk lidelse, mens ca 15 prosent har milde psykiske lidelser. I Norge utgjør sistnevnte gruppe i alt 1 58.000 barn og unge. Iverksetting av tilt...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

Prosjektet er knyttet opp til informasjons- og kommunikasjonsteori samt til evalueringsteori og -metoder for å studere problemstillingene som reises. Mottakerleddet, som her må forståes som befolkningen, er i fokus. Også endring av holdninger og kunnskape r over tid, slik dette kommer til uttrykk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Utbredelse av partnervold i Norge

Undersøkelsen skal kartlegge utbredelsen av partnervold i Norge. Et landsrepresentativt utvalg på 7.600 menn og kvinner mellom 20 og 55 år mottok et postalt spørreskjema med spørsmål som dekket denne problemstillingen. Utbredelse av partnervold beregnes b åde som forekomst gjennom hele livet, og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Polcorridor Logchain Study

The POLCORRIDOR LOGCHAIN study shall create a new Trans-European freight shipment network from several transport-and-freight supply sub-systems, aud validate this new freight supply solution commercially. The new freight supply system will consist of 1) A sea-land connection between Poland and t...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Dissemination of antibiotic resistance determinants by horizontal gene transfer/natural genetic transformation

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

FORM-Formidling

Fysikken i fokus - et rekrutteringsprosjekt i Vesterålen

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Order-disorder in grossly non-stoichiometric oxides: a combined experimental and theoretical approach

Grossly disordered compounds present considerable challenge to the experimentalist and to the theoretician. Order and disorder in such systems are usually described either from a structural chemist's point of view or from a high-temperature perspective. A structural chemist often describes ordere...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Bistilling for Allen J. Wilcox, USA

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of biocompatible alginate capsules for cell therapy

Alginate has become one of the most useful immobilisation materials for living cells. A mixture of alginate and cells solidifies into beads that contain immobilised cells that allow free exchange of proteins, nutrients, and oxygen between the encapsulated cells and the host. The capsules exclude ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Correction of geometrical and intensity distortions in medical magnetic resonnance images with applications to neuroimaging

MR images are degraded by a series of factors. The significance of these degradations increase with the speed of the pulse sequence. Surprisingly, for the chemical shift artifact of fat, degradations and loss of anatomical information is substantial for a ll pulse sequences, even for spin echo im...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

GAVI-Norsk GAVI-nettverk

GAVI-oriented research at the Centre for International Health: Participation in a rotavirus vaccine trial.

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

BYUTV-Byutvikling

Gentrifisering på norsk? Planlegging og utvikling i et byområde i Oslo indre øst

I første rekke vil en fordype seg i ulike politiske programmer, målformuleringer og strategier i byutviklingen de siste fem-seks årene, og analysere både verdigrunnlag, målformuleringer og iverksetting knyttet til den aktuelle bydelen. For å se på mulige gentrifiserende effekter av politikken vi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo