0 prosjekter

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Bistilling for Allen J. Wilcox, USA

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of biocompatible alginate capsules for cell therapy

Alginate has become one of the most useful immobilisation materials for living cells. A mixture of alginate and cells solidifies into beads that contain immobilised cells that allow free exchange of proteins, nutrients, and oxygen between the encapsulated cells and the host. The capsules exclude ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BYUTV-Byutvikling

Gentrifisering på norsk? Planlegging og utvikling i et byområde i Oslo indre øst

I første rekke vil en fordype seg i ulike politiske programmer, målformuleringer og strategier i byutviklingen de siste fem-seks årene, og analysere både verdigrunnlag, målformuleringer og iverksetting knyttet til den aktuelle bydelen. For å se på mulige gentrifiserende effekter av politikken vi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

The Role of District Capitals As Small Towns in rural Developoment in Ghana in the Light of Decentralisation: A Case Study ----

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-DIDA-Naturvitenskap, didaktikk

The Relevance of Science Education: ROSE

The Relevance Of Science Education: ROSE is an international comparative project that sheds light on factors of importance to the learning of and interest in science and technology. ROSE covers a wide range of countries from all continents. Key inte rnational research institutions and indiv...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Kaos og ikkelineær stokastisk dynamikk

Prosjektet tar sikte på en teoretisk og numerisk undersøkelse av sammenhengen mellom kaotisk og stokastisk respons av ikkelineære dynamiske systemer. Foreløpige resultater tyder på at denne sammenhengen er slik at det vil la seg gjøre å utvikle alternativ e numeriske løsningsteknikker som kan gjø...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Future energy plants; Co-production of electrical power and hydrogen from natural gas with integrated CO2- capture

In the program it is suggested a new integrated reformation reaction for hydrogen production from natural gas. In the reaction CO2 is separated as a solid carbonate and no costly step for CO2 separation from gas power plant exhaust fumes is necessary. The reaction will re...

Tildelt: kr 29,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Biologisk fluiddynamikk

Doktorgradsprosjektet i anvendt matematikk ved Cambridge University er innen fagområdet biologisk fluiddynamikk og dreier seg om å utvikle en koherent matematisk modell for å beskrive strømning og osillasjon i biologiske (kollapserbare) rør. Dette arbeide t veiledes av professor T. J. Pedley, Hea...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Gamma-ray scatter applied to industrial measurement systems

Dei siste åra har det vore aukande interesse for å bruke spreidd gammastråling i permanente online system. Det er fleire grunnar til dette: Spreiingstverrsnittet avheng av absorbatoren på ein annan måte enn det fotoelektriske absorbsjonstverrsnittet. Ved å kombinere målingar av absorbsjon og spr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Complying with Imperfectly Observable Emissions Targets: A Multi-Period Bilateral Approach

Prosjektet handler om hvorledes ulike mekanismer for håndhevelse av en klimaavtale kan gi utslag på fordeling av utslipp og kostnader mellom ulike parter av avtalen. Det nødvendige teoretiske og metodiske grunnlaget vil bli basert på en grundig gjennomgan g av relevant litteratur. Dette vil både ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

MAT-Næringsmidler

Kjemibaserte styringsparametere for norsk bygg

Kjøpeplikten for norsk korn vil forsvinne. Det er derfor viktig å sikre avsetningen av norsk korn på andre måter. Dette forutsetter at en vet hvilke kvalitetskrav som skal stilles til kornet som dyrkes. Bygg er det kornslaget som dyrkes mest i Norge, men nesten alt brukes til dyrefôr. Økt bruk a...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Metodikk for overvåkning og risikovurdering av effekter av ulike persistente miljøgifter i marine økosystem

I lavt forurensede økosystemer, f.eks. i de fleste marine økosystemer i Nord-Atlanteren og Arktis, der en er interessert i å vite om effekter likevel kan være til stede, er det nødvendig å bruke en toppredator som indikatororganisme. Sjøfugl er tilstede i et antall og med en tetthet som gjør det...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

FORUREN. Nitrogenets rolle i forsuring i fremtiden; Modellerte, empiriske og eksperimentelle studier av endret nitrogenavrenning

I de senere år er en blitt oppmerksom på økt nitratlekkasje til avrenningen fra fjell- og heiområder med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Økt nitratlekkasje kan føre til forringelse av drikkevann, forsuring av overflatevann og bidra til økt algevekst i marine områder. I dag varierer lekkasjen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Molecular mechanisms of DNA replication initiation control in Escherichia coli

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

East European Transition Games: Democratizing Strategies in the GDR and Czechoslovakia. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Postdoktorstipend ved CIMMYT

CIMMYT har med sitt foredlingsprogram og utstrakte samarbeid med nasjonale aktører stått for en stor del av avlingsøkningen i hvete de siste 30 åra, og over 70 % av u-landenes hvetearealer er i dag sådd til med sorter spunget ut fra CIMMYT. Innen år 2020 er det forventet at u-landenes etterspørs...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Meaning, Language and Communicative Interaction: An Essay in Foundational Semantics

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Studentstipend, gjesteforsker og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs

Det internasjonale samfunnet har opprettet en global allianse for å bidra til å møte utviklingslands behov for vaksiner. Dette skjer samtidig som en i økende grad er klar over at helse bidrar til økonomisk utvikling. Det er imidlertid et betydelig problem at mange vaksineprogrammer mislykkes i å...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Proteolysis in foods: quality and biological function

A sound basis for fractionation of cheese proteolysis products followed by chemometric analysis of the resulting peptide profiles has been established at the Department of Food Science, Agricultural University of Norway. International appraisal of the wor k has been very positive, and we intend t...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The role of corruption in international transactions: A supply side approach

Corruption is regarded as a major obstacle to international trade and investments, and appears to be a threat to economic growth in developing countries. During the 1990s the problem has become a focus of attention in international organisations and resea rch. However, attention has so far focuse...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Land use changes and forest/soil degradation effects on carbon sequestration in Nepal: an interdisciplinary systems analysis -------

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Relevance of Aspect to Argument Structure - the Case of Ditransitives

Prosjektet tar utgangspunkt i hypotesen at det er et nært samspill mellom hendelsesstruktur og syntaktisk struktur, hvor tolkningen av hendelsesdeltakere er styrt av den strukturelle posisjonen de innehar i en finmasket dekomponering av verbfrasen. På den ne måten reduseres behovet for leksikon s...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Regulation of Craniofacial Development and Innervation

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Kulturelt perspektiv på risiko og helse: En tegn-teoretisk casestudie av "risiko" i dagspressen.

Prosjektets undersøkelsesfelt er dannelse, opprettholdelse og endring av fortolknings- og forståelsesmåter av risiko i forhold til helse og sykdom inklusive de eksplisitte og implisitte kulturelle forestillinger som danner basis for denne meningsdannelsen . Fenomenet risiko slik det viser seg i ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Fungal genotyping, Cu-tolerance and host protection in ectomycorrhizal strains of the "Hymenoscyphus ericae aggregate" (Ascomycota).

Human activities as mining, melting, metal-processing and other industrial activities result in soils with toxic concentrations of heavy metals. Even though heavy metals significantly affect plant health, several higher plants grow in metalliferous enviro nments. All these plants are mycorrhizal,...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Banach spaces

In the recent paper by <.zeta.>. Lima, O. Nygaard and E. Oja it was proved that if X has the CAP then for all Banach spaces Y, K(Y, X) is an ideal in W(Y, X). But this last property does not characte rize Banach spaces with the CAP. ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Agder

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Groundwater residence times and contaminant transport in the Gardermoen aquifer

The Gardermoen aquifer has been object for extensive research in recent years, however the efforts have been focused on the upper part of the aquifer. There is limited knowledge on deep groundwater at Gardermoen in particular, and in Norway in general. Es pecially regarding renewal of the groundw...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv.

Prosjektets hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktiviteter som terreng sykling og bruk av alpinanlegg. Disse end...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MENTAL-Mental helse

Søvnvaner og døgnrytme hos ungdom

Søvnvaner hos ungdom er et forsømt område. Gjennomsnittlig søvnlengde blant ungdom har blitt signifikant kortere i løpet av det 20. århundret. I Norge økte subjektiv morgentretthet på minst fire skoledager i uken signifikant fra 1990 til 1998, og norske u ngdommer har den høyeste forekomst av sub...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland