0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Future energy plants; Co-production of electrical power and hydrogen from natural gas with integrated CO2- capture

In the program it is suggested a new integrated reformation reaction for hydrogen production from natural gas. In the reaction CO2 is separated as a solid carbonate and no costly step for CO2 separation from gas power plant exhaust fumes is necessary. The reaction will re...

Tildelt: kr 29,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Biologisk fluiddynamikk

Doktorgradsprosjektet i anvendt matematikk ved Cambridge University er innen fagområdet biologisk fluiddynamikk og dreier seg om å utvikle en koherent matematisk modell for å beskrive strømning og osillasjon i biologiske (kollapserbare) rør. Dette arbeide t veiledes av professor T. J. Pedley, Hea...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Gamma-ray scatter applied to industrial measurement systems

Dei siste åra har det vore aukande interesse for å bruke spreidd gammastråling i permanente online system. Det er fleire grunnar til dette: Spreiingstverrsnittet avheng av absorbatoren på ein annan måte enn det fotoelektriske absorbsjonstverrsnittet. Ved å kombinere målingar av absorbsjon og spr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Complying with Imperfectly Observable Emissions Targets: A Multi-Period Bilateral Approach

Prosjektet handler om hvorledes ulike mekanismer for håndhevelse av en klimaavtale kan gi utslag på fordeling av utslipp og kostnader mellom ulike parter av avtalen. Det nødvendige teoretiske og metodiske grunnlaget vil bli basert på en grundig gjennomgan g av relevant litteratur. Dette vil både ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Klauvhelse

Prosjektet vil gi mer kunnskap om klauvsjukdommer her i landet og forberede et registreringssystem idet det norske helsekortsystemet er mangelfullt med hensyn til registrering av klauvsjukdommer. I Sverige benyttes et system der klauvskjærerne registrerer sjukdomsforandringer i klauvene ved beskj...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Order-disorder in grossly non-stoichiometric oxides: a combined experimental and theoretical approach

Grossly disordered compounds present considerable challenge to the experimentalist and to the theoretician. Order and disorder in such systems are usually described either from a structural chemist's point of view or from a high-temperature perspective. A structural chemist often describes ordere...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Bistilling for Allen J. Wilcox, USA

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Correction of geometrical and intensity distortions in medical magnetic resonnance images with applications to neuroimaging

MR images are degraded by a series of factors. The significance of these degradations increase with the speed of the pulse sequence. Surprisingly, for the chemical shift artifact of fat, degradations and loss of anatomical information is substantial for a ll pulse sequences, even for spin echo im...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

GAVI-Norsk GAVI-nettverk

GAVI-oriented research at the Centre for International Health: Participation in a rotavirus vaccine trial.

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

BYUTV-Byutvikling

Gentrifisering på norsk? Planlegging og utvikling i et byområde i Oslo indre øst

I første rekke vil en fordype seg i ulike politiske programmer, målformuleringer og strategier i byutviklingen de siste fem-seks årene, og analysere både verdigrunnlag, målformuleringer og iverksetting knyttet til den aktuelle bydelen. For å se på mulige gentrifiserende effekter av politikken vi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Concepts for Loading of Oil in Arctic Shallow Waters

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Rogaland

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Risikostyring for planlegging av brønnoperasjoner - utvikling av modeller og beslutningskriterier

En hovedutfordring i prosjektet er videre- og nyutvikling av årsaks- og konsekvensmodeller for uønskede hendelser i konstrukjson samt drift og vedlikehold av brønner. Årsaksmodellene beskriver betingelsene for at hendelser inntreffer basert på fysikk og o perasjonslogikk. Sannsynligheten for hend...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of biocompatible alginate capsules for cell therapy

Alginate has become one of the most useful immobilisation materials for living cells. A mixture of alginate and cells solidifies into beads that contain immobilised cells that allow free exchange of proteins, nutrients, and oxygen between the encapsulated cells and the host. The capsules exclude ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Kjemibaserte styringsparametere for norsk bygg

Kjøpeplikten for norsk korn vil forsvinne. Det er derfor viktig å sikre avsetningen av norsk korn på andre måter. Dette forutsetter at en vet hvilke kvalitetskrav som skal stilles til kornet som dyrkes. Bygg er det kornslaget som dyrkes mest i Norge, men nesten alt brukes til dyrefôr. Økt bruk a...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Metodikk for overvåkning og risikovurdering av effekter av ulike persistente miljøgifter i marine økosystem

I lavt forurensede økosystemer, f.eks. i de fleste marine økosystemer i Nord-Atlanteren og Arktis, der en er interessert i å vite om effekter likevel kan være til stede, er det nødvendig å bruke en toppredator som indikatororganisme. Sjøfugl er tilstede i et antall og med en tetthet som gjør det...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

FORUREN. Nitrogenets rolle i forsuring i fremtiden; Modellerte, empiriske og eksperimentelle studier av endret nitrogenavrenning

I de senere år er en blitt oppmerksom på økt nitratlekkasje til avrenningen fra fjell- og heiområder med høy atmosfærisk nitrogenbelastning. Økt nitratlekkasje kan føre til forringelse av drikkevann, forsuring av overflatevann og bidra til økt algevekst i marine områder. I dag varierer lekkasjen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Molecular mechanisms of DNA replication initiation control in Escherichia coli

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Religion i globaliseringen: Forflytninger og transformasjoner, integrasjon og motstand

Internasjonal forskning på temaet religion og globalisering så langt tyder på at studier av religionenes rolle er vesentlig for å forstå globalisering. Religion ser ut til å ha fått økt aktualitet, blant annet som en reaksjon på vestliggjøring og på Muren s fall. Utviklingen etter 11. september h...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Proteolysis in foods: quality and biological function

A sound basis for fractionation of cheese proteolysis products followed by chemometric analysis of the resulting peptide profiles has been established at the Department of Food Science, Agricultural University of Norway. International appraisal of the wor k has been very positive, and we intend t...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The role of corruption in international transactions: A supply side approach

Corruption is regarded as a major obstacle to international trade and investments, and appears to be a threat to economic growth in developing countries. During the 1990s the problem has become a focus of attention in international organisations and resea rch. However, attention has so far focuse...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Land use changes and forest/soil degradation effects on carbon sequestration in Nepal: an interdisciplinary systems analysis -------

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Relevance of Aspect to Argument Structure - the Case of Ditransitives

Prosjektet tar utgangspunkt i hypotesen at det er et nært samspill mellom hendelsesstruktur og syntaktisk struktur, hvor tolkningen av hendelsesdeltakere er styrt av den strukturelle posisjonen de innehar i en finmasket dekomponering av verbfrasen. På den ne måten reduseres behovet for leksikon s...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Regulation of Craniofacial Development and Innervation

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Kulturelt perspektiv på risiko og helse: En tegn-teoretisk casestudie av "risiko" i dagspressen.

Prosjektets undersøkelsesfelt er dannelse, opprettholdelse og endring av fortolknings- og forståelsesmåter av risiko i forhold til helse og sykdom inklusive de eksplisitte og implisitte kulturelle forestillinger som danner basis for denne meningsdannelsen . Fenomenet risiko slik det viser seg i ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Postdoktorstipend ved CIMMYT

CIMMYT har med sitt foredlingsprogram og utstrakte samarbeid med nasjonale aktører stått for en stor del av avlingsøkningen i hvete de siste 30 åra, og over 70 % av u-landenes hvetearealer er i dag sådd til med sorter spunget ut fra CIMMYT. Innen år 2020 er det forventet at u-landenes etterspørs...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Meaning, Language and Communicative Interaction: An Essay in Foundational Semantics

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs

Det internasjonale samfunnet har opprettet en global allianse for å bidra til å møte utviklingslands behov for vaksiner. Dette skjer samtidig som en i økende grad er klar over at helse bidrar til økonomisk utvikling. Det er imidlertid et betydelig problem at mange vaksineprogrammer mislykkes i å...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Work and health in a changing world

For å nå den ideelle livsstil prioriteres helse, effektivitet og livskvalitet, dvs. mål som ikke er lett å nå verken i arbeidslivet eller privat. En effekt ser ut til å være økte behov for helsetjenester og helse­konsultasjoner. Andre effekter omfatte r omorganiseringer og omstruktureringer i...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Faktorer bestemmende for livskvalitet og sykdomsutvikling hos multippel sklerose pasienter

Hovedfunnet i prosjektleders doktorgradsarbeide er at MS-pasienter har en sterkt redusert helserelatert livskvalitet som bare i begrenset omfang samvarierer med grad av fysisk uførhet. Prosjektleder har funnet at også pasienter med lav grad av fysisk funk sjonssvikt ofte er plaget med vannlatings...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Biophysics of plant root development, function and root-rhizosphere interactions

The plant root is one of the most elusive, yet vital plant organs. Studying the root's development and function in its natural environment is difficult as the root is hidden in siol. Moreover, the interactions between the root and its environment are comp lex. Idealized and quantitative studies o...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken