0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Rituell praksis og tradisjonskonstruksjon - et komparativt studium av dødsritualer blant to innvandrergrupper (stip: Cora Alexa Døving)

Rituell praksis er betinget av religiøs, historisk og kulturell kontekst. Ved immigrasjon endres de tradisjonelle kontekstene og rituell adferd må etableres på ny. Prosjektet er en studie av nyskaping og reetablering av ritualer. Til tross for at flertall et av innvandrere er kommet til Norge for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Døden rundt den hellige elven

Målsettingen med prosjektet er å utarbeide et generaliserende analytisk perspektiv og en forståelse av sammenhengen mellom ulike gravskikker og døderitualer i Nepal gjennom et etnoarkeologisk studie av døden som kulturell, rituell og religiøs prosess. Død en er ikke kun et religiøst anliggende, m...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Tromsøundersøkelsen 2001. Plakkmorfologi i halspulsårene bedømt ved ultralyd. Betydning for hjerneslag, hjerteinfarkt og død.

Ved Tromsøundersøkelsen i 1994/1995 ble alle kvinner og menn som var i alderen 55-74 år og 5-10% utvalg i alderen 25-54 og 75-84 invitert til ultralydsundersøkelse av halskar (arteria carotis). Disse personene, ca. 8000, planlegges nå etterundersøkt ved d en neste Tromsøundersøkelsen. Ultralydsd...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Proteome ecotoxicology - a new strategy for developing biomarker tests for environmental monitoring, Postdr.stip.og utenlstip. til Danmark

Prosjektsammendrag: Inducible genes make attractive candidates for biomarkers, i.e. molecular and cellular responses to chemical exposure indicating adverse effects to organisms. The proteome represents the functional genome of a cell, i.e. that part of the genome expressed as proteins under a ce...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Den eldre barokken i Norge - bygningsformer og bokultur 1660 - 1733

Innføringen av eneveldig styreform i 1660 endret maktstrukturen til fordel for dyktige, ærgjerrige og utdannede menn fra borgerskapet som bragte med seg nye ideer, antagelig også innen arkitekturen. Slo barokkens stiloppfatning og "moderne" bygningselemen ter igjennom hos den nye overklassen, og ...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sverre Steen - sosialdemokatiets historieforteller

Prosjektets primære målsetting er å analysere Sverre Steens historiske forfatterskap, som er et av de mest sentrale i norsk historisk forskning på 1900-tallet. For å gi en fyllestgjørende analyse vil det imidlertid være nødvendig å sette forfatterskapet i en bredere intellektuell, kulturell og s...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of the Latvian genitive and dative with a contrastive view on Lithuanian (stip: Sturla Berg-Olsen)

Målet for prosjektet er å komme fram til en teoretisk tilfredsstillende framstilling av den semantiske strukturen til de to kasusene genitiv og dativ i moderne latvisk. Data fra moderne litauisk vil danne grunnlag for en kontrastiv analyse av de to kasuse ne i latvisk og litauisk. Som en del av p...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Knut Hamsuns forfatterskap

Prosjektet inneholder to strengt tatt separate komponenter: Et avgrenset litteraturvitenskapelig forskningsfelt, "Tid og rom i Hamsuns prosa" og et mer praktisk orientert edisjonsfilologisk arbeid som vil utgjøre grunnlaget for en kommentert utgave av Ham suns samlede artikler. Det første er en v...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Fotoelektronspektroskopi og kjemisk reaktivitet for umettede organiske forbindelser

Moderne synkrotronstråling kombinert med avanserte elektronspektrometre har åpnet nye muligheter til å studere bindingsenergien til molekylenes indre elektroner. Den høye oppløsningen som kan oppnås ved slike synkrotronlaboratorier har dermed gjort det mu lig å oppnå ny informasjon om molekylets ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Shia-islamsk populærikonografi

Prosjektet skal gi en analyse av bruk av religiøse bilder blant shia-muslimer i dagens Iran. Det vil bli fokusert på figurativ ikonografi med representasjoner av personer og dyr fra islams hellige historie. Målsettingen er å undersøke ikonografiens betydn ing i kult og hverdagsliv. Prosjektet sø...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Å holde på med lego. En empirisk studie i meningsdannelse.

Prosjektet tar utgangspunkt i at opplevelsen av meningsfylde på den ene siden, og av individuell autonomi på den andre, er knyttet til den måten vi selv både er en del av og står i forhold til omverdenen på. Betingelsene for individ/omverden relasjonen sk al studeres i konkrete situasjoner der ba...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Contemporary Balkan Societies: Social survey research and training for historical and international comparisons

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Musikalsk futurisme i Russland: Et tverrfaglig perspektiv på Nikolaj Roslavets, komponist og "klangorganisator"

Bakgrunnen for dette prosjektet er en sterk og vedvarende interesse for den rike kulturoppblomstring i Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Denne interessen førte til en hovedfagsavhandling med temaet <i>Aleksander Skrjabin i lys av russisk symbolisme< /i> (Oslo 1996). Temaet for dette prosjek...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra renovatio til riforma: Kunstartene og reetableringen av pavens hovedstad

Fellesprosjektet i kunsthistoriske studier i romersk renessanse skal drives på flere nivå og være gruppert i to faser: Ashes to Ashes, Roma 1420-1527, og From Ruin to Reform, Roma 1527-1700. Arbeidets framdrift skal koordineres av en norsk styringsgruppe på fire forskere fra hvert av de fire un...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Human Rights in International Law

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Islam i den offentlige debatten i Tyskland og Frankrike: En komparativ studie

Prosjektets formål er å analysere den offentlige debatten om islam og integrasjon av muslimske minoriteter i Tyskland og Frankrike. Perspektiver og tilnærminger vil kunne avvike en del de to landene imellom, selv om også felles-europeiske verdier og forto lkningsmønstre trolig vil tre frem. Det e...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

Innenfor formallogikken blir naturlige kondisjonaler erstattet med materiale kondisjonaler. Denne erstatningen ivaretar ikke det sannhetsrelevante meningsinnholdet i de opprinnelige uttrykkene. Dette får konsekvenser både for sannheten til de formaliserte uttrykkene og for gyldigheten til de for...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A Tale of Two Towns: A Comparative Study of Language and Culture Contact (Pia Lane)

Prosjektet skal undersøke kodeveksling, dvs. bruk av to språk i løpet av samme samtale, på to forskjellige tospråklige steder. Sammenhengen mellom kodevekslingsmønstre og holdning til språkene involvert i vekslingen analyseres, og den teoretiske rammen er Myers-Scottons Markerthetsmodell som bes...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Songs From Under the Floorboards. The Music of Leningrad Rock Club as a Product of Cultural Synthesis

Prosjektet tar for seg russisk new wave rock (RNV) fra Leningrad Rock Club i førperestroikaperioden 1981-85. RNV holdes for å være den første variant av rock i Russland som lokalt ble oppfattet som en russisk kulturform. RNA's egenart består i en kompleks blanding av impulser fra: vestlig ungdom...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Muskelaktivering og blodflow under PC-basert arbeid hos friske, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske muskelsmerter.

Formålet med prosjektet er å vinne økt innsikt i effekter av ulike typer arbeidskrav på smerteutvikling, muskelaktivering og muskulær blodsirkulasjon i nakke, skulder og arm hos friske personer, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske sm ertetilstander i muskel-skjelettsystemet....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Aktivering av multifidus muskulatur ved vedvarende, lavnivå belastninger.

Arbeidsbetingete rygglidelser ved stillesittende arbeid og lite bevegelige kroppsstillinger, slik en finner det på arbeidsplasser med utstrakt bruk av data, er et økende problem. En vet i dag lite om underliggende fysiologiske mekanismer i utviklingen av denne type plager, men en kan mistenke at...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skriftsspråklig utvikling i en risikogruppe: Spesialpedagogiske tiltak for elever med alvorlige lese- og skrivevansker (stip: T N Nilssen)

Prosjektet er en longitudinell undersøkelse og følger opp barn som kommer fra familier der en eller begge foreldre har lese- og skrivevansker. Barna har deltatt i det Forskningsråds-finansierte prosjektet "Tidlig identifisering og forebygging av lese- og skrivevansker" siden de gikk i førskolen....

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Another Place. The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and Discourses in Israel

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selv defineringsprosess Israel gjennomgår i da...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Das Konzept des Dilettantismus in Texten der Wiener Moderne. Eine Text- und Feldanalyse zur Autonomisierung eines literarischen Feldes

I dag blir begrepene dilettant og dilettantisme som oftest oppfattet negativt. Disse begrepene ble imidlertid til dels positivt konnotert i to viktige litterære perioder, nemlig i forkant av Weimarer klassisisme (Goethe-tiden) og i tysk Fin de siécle (190 0). I sistnevnte periode kom det til en d...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The medieval public sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the investiture contest.

Prosjektet inneheld fire hovudbolkar. Del I handlar om teori og metode og inneheld fire kapitel, der dei tre fyrste presenterer teoretiske modellar for handsaminga av den offentlege debatten under investiturstriden, medan det siste kapitelet dreier seg om kjeldeproblematikken knytt til denne deb...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra lys til mørk barokk - En studie av Pascals "Pensées"

Innenfor den franske forskningstradisjonen er det vanlig å regne Pascal blant dem som overvinner barokken. Den underliggende tese i prosjektet er at denne konklusjonen er basert på et inadekvat barokk-begrep. Prosjektets må1 er å vise at en annen tilnærmi ng til den franske litterære barokken enn...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trygve Lie (1896-1968) - en biografi. Tidsbilder, mentalitet og lederskap

Prosjektet vil utarbeide en forskningsbasert historisk biografi, skrevet i en form som er tilgjengelig også for den allment interesserte leser. Prosjektet vil være den første dyptpløyende analyse av en allsidig norsk politiker, Trygve Halvdan Lie (1896-1 968), som var utenriksminister i kritiske...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Topic, fokus og bakgrunn: syntaktisk koding av diskursfunksjon

Mange, muligens alle, språk oppviser ordstillingsvariasjoner som ikke har med grammatisk funksjon å gjøre. Hypotesen som blir undersøkt i prosjektet går ut på at disse ordstillingsvariasjonene er bestemte av de ulike konstituentenes diskursfunksjon. Hver av de tre diskursfunksjonene topic, fokus...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Cure: Ritual Healing, Art Practices and National Cultural Policy in Contemporary Sri Lanka

Prosjektet skal ta for seg en rituell helbredelses praksis i Sri Lanka og de samtidige sammenhenger denne praksisen opererer i. Bakgrunnen for prosjektet er at det gjennom de siste tiår har oppstått en ny interesse for praksisens estetiske uttrykk, dansen , komediedramaet og musikken. Innenfor he...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Knowledge, Body and Value. A Study of Hereditary Social Divisions in Rural Tibet

Prosjektet bygger videre på temaer og problemstillinger som utkrystalliserte seg gjennom arbeidet med hovedoppgaven: Commoners and Nobles. The Persistence of Hereditary Social Divisions in Lhasa under Communist Rule, basert på ett års feltarbeid i Lhasa, Tibet. En kan i Tibet i dag observere en...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo