0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New Generation Simulator Ice Model for Pre-simulations and Operational Training of Arctic Marine Operations - Phase 3

Prosjektet ARCMAROP III har vært en naturlig videreføring av ARCMAROP Fase I og II. ARCMAROP ? løpet ble iverksatt fordi store deler av verdens uutnyttede og utvinn-bare olje og gass ressurser befinner seg offshore i Arktis (Stortingsmelding Nr. 7). V idere gir isens tilbaketrekning tilgang til...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Avanserte GNSS posisjonstjenester for maritim/offshore anvendelser

Satellittposisjonering er i rask utvikling, og nye såkalte Global Satellite Navigation Systems (GNSS) slik som det europeiske Galileo og kinesiske BeiDou er under oppbygging. I tillegg blir også de tradisjonelle systemene GPS og GLONASS modernisert og får nye muligheter. Prosjektet har finansiert...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Increasing Safety of Demanding Offshore Operations through Usability

-

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Onboard VOC, Cargo and Energy Recovery

HO&GS has many years of experience within development and implementation of VOC recovery technology for various applications. These technologies have the potential to significantly reduce the environmental impact of oil and petroleum product handling. On a global basis though this potential will...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Implementering av nytt utstyr for bedre og mer effektiv fangstbehandling om bord på snurrevadfartøy

Gjennom et FHF-finansiert prosjekt ble det identifisert flere områder som snurrevadflåten ønsket å forbedre. Særlig omhandler dette utvikling av løsninger for automatisk fangsthåndtering om bord. Å holde fisken levende, ved store hal, frem til bløgging er et av de viktigste områdene hvor det ska...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kontroll og styresystem for PROPAD framdriftssystem

I 150 år har propell vært enerådende propulsor (framdriftsenhet) for båter og skip i den komersielle skipsflåten i hastighetsområde 7-ca 20 knop. Siden 2006 har vi hatt ideen om en alternativ måte å drive båter og skip i dette hastighetsområde fram på. Vi har derfor innledet et samarbeid mellom ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FellowShip III- HybridShip

The main objective of the HybridShip project is to develop and demonstrate a low-emission hybrid fuel cell/battery power package with exhaust heat recovery. By improving and extending the existing FellowSHIP fuel cell installation on the supply vessel Vik ing Lady (Eidesvik) through incorporation...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Green Marine Anti-fouling Coating

The G-MAC project shall develop effective and lasting antifouling properties, using only environmentally friendly additives, for the newly developed carbon nano tube (CNT) reinforced marine coating for use under the waterline. The main objective of the p roject is to design new environmentally f...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ulstein Bridge Concept From vision to realisation Steering from vision

Prosjektet har levert et komplett skipsbrokonsept for fremtidige offshore-fartøy. Det nye designet forenkler marine brukergrensesnitt, tilbyr fleksibel ergonomisk utforming av arbeidsplassen og introduserer nye interaksjons-teknologier som kan sikkerheten og effektiviteten i marine operasjoner. ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt potensiale i nordområdene

Ekstreme værforhold og atmosfæriske forhold, store avstander og mangel på infrastruktur stiller store krav til informasjon og tekniske løsninger som tas i bruk for å kunne drive sikkert og effektivt i nordområdene. Eksisterende systemer fungerer mindre go dt eller ikke i det hele tatt på høyere b...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ny teknologi for offshore vindkraft servicefartøy

En av hovedutfordringene med offshore vindmøllesatsing er å få til kostnadseffektiv installasjonsstøtte og vedlikehold. Om operasjonene kan utføres ved grovere sjø er vindmøllenes oppetid høyere og totaløkonomien i operasjonene forbedret. Prosjektetbedrif t har bred erfaring med SES (Surface Effe...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Managing Operational performance in Ship management

Forprosjektet vil ha fire distinkte aktiviteter: 1)Etablering av det norske konsortiet som vil være ledet av Wilh.Wilhelmsen men hvor en i hovedsak konsentrerer aktiviteten rundt det sterke rederi og driftsmiljøet i Bergen med store aktører som Kristian Gerhard Jebsen, Grieg, Westfal Larsen etc...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sjøsikkerhet i nordlige farvann

Forprosjektet vil bli brukt for å avklare tema som skal danne grunnlag for en BIP søknad på temaet sjøsikkerhet i nordlige farvann. Arbeidet med søknaden vil ta utgangspunkt i resultater fra forprosjektet "Helhetlig plan for økt sjøsikkerhet". Dette forpr osjektet ble gjennomført i perioden febru...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PES: MarWANI - Maritime Wireless Applications, Networks, Infrastructure and Technologies

The major objective of the MarWANI project is to identify crucial communication needs for advanced (present and future) maritime applications as well as outlining technological opportunities to accommodate these needs. The project is intended as a conti nuation of the successful MarCom project,...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fremtidens pelagiske fiskefartøy

Dette forprosjektet er dominert av forberedende prosesser til et hovedprosjekt der en rekke FoU-temaer vil bli forfulgt knyttet opp mot et nybygg som skal berede grunnen for å flytte internasjonal fiskeriteknologi, med vekt på pelagisk sektor, et nytt sty kke framover. Dette skal skje i samarbeid...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Dynamic Positioning in Ice Covered Waters

The intensified exploration of oil and gas in arctic regions, also including deep waters where mooring is costly and impractical, increases the demand of station keeping under ice drift conditions of arctic drill-ships, icebreakers and offshore supply ves sels. In drilling and production the defl...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt: Organisere og utarbeide grunnlag og søknad for 3-årig prosjekt innenfor fullskala høsting av raudåte

Det vises til NFRs hjemmesider og MAROFFs informasjon om løpende frister for søknad til forprosjekter. I den anledning søker UIT om 150. 000 NOK til et forprosjekt med siktemålet å utvikle en KMB-søknad til et 3-årig prosjekt med fokus på "Fullskala høsti ng av raudåte". I løpet av den senere tid...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forberedende arbeid før brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) med uttesting av LLP-pumpe og relatert forskning.

Siktemålet for hovedprosjektet er å bekrefte virkning/effekt av en unik type pumpe (Linear Liquid Membran Pump - LLP). Produktet utnytter Organic Rankine Cycle prinsippet i kombinasjon med lineære hydrauliske pumpe- og membran sylindere, og varmevekslere. LLP-pumpen er ønsket sammenstilt ved UMB...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MAKS: maritimt kontrollsystem for framtiden

Skipstekniske systemer blir mer og mer komplekse. Og kontroll og styring av maskiner og teknisk utrustning blir mer og mer problematisk for operatørene etter som systemer med ulike brukergrensesnitt adderes - også innen Green shipping utvikling. Utvikling en på området har vært teknologisk og har...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av Elektrisk Motorstyring for 3kV Undervanns intervensjon

Prosjektet tar sikte på å klargjøre tekniske og operasjonelle aspekter ved bruk av distribuert (subsea) kraft-distribusjon til elektriske motorer basert på inverterdrift med 3kV driftsspenning. Det søkes en løsning med elektronikk montert i trykkompensert dielektrisk medium. Teknologiske utford...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt potensial i nordområdene

Hovedmålet med prosjektet er Å finne, beskrive og demonstrere løsninger for hvordan forbedret teknologi kan utnyttes i større grad til å sikre og effektivisere krevende maritime operasjoner spesielt i nordområdene hvor dataoverføring, posisjonering og nav igasjon er faktorer. Bakgrunn Økt aktivi...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systemmodellering av et bølgekraftverk

AET gjennomførte i 2009 en kartleggingsstudie av teknologier for utvinning av marin energi. Bølgekraftkonseptet som skal være tema for doktorgraden er et resultat av denne studien. Selv om foreløpige beregninger viser at konseptet er lovende, erkjennes de t at en videreutvikling av beregningsmeto...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Decission support approach for ship, fleet, and maritime supply chain design

The maritime industry constantly faces a number of commercial and technological challenges. Many current challenges are closely linked to the globalization of world trade which has led to greater value chain complexity. New and demanding maritime operati ons in harsh environments like in the Arc...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ERASME-Støtte til innovasjonsprosjekter i SMB-bedrifter i Europa

EraSME FreshFish - Rapid tool to determine the freshness of fish

Proposal (project outline) for the ERASME 6th call Closing date 30.10.2009. Fresh fish. Rapid tool to determine fish quality

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Elektrisk drevet utenbordsmotor

Det skal utvikles konsept for elektrisk drevet utenbordsmotor basert på direkte propelldrift av en avansert vannkjølt elmotor og kraftelektronikenhet plassert i undervannshuset. Det må utvikles en ny el-motor med et forholdsvis lavt turtall og høyt dreie moment tilpasset en optimal utformet unde...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Onboard VOC, Cargo and Energy Recovery System

Hamworthy Gas Systems has devised and applied for patents for a system whose aim is to reduce and recover VOC emissions in conjunction with loading and transport of partially volatile cargo by tanker vessels. The system consists of several components, b oth active and passive giving the ability...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt for fremtidens utslippsfrie skip

Norge har satt som mål at den globale middeltemperatur ikke skal øke mer enn 2 °C fra førindustriell tid. Forskere har identifisert dette som en avgjørende terskel for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av global oppvarming. En norsk studie publiser t i tidsskriftet Climatic Change i juni 2...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Reduksjon av NOx i avgasser fra marine forbrennningsmotorer

For at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Gøteborgprotokollen må NOx-utslipp ytterligere reduseres. Det er stort fokus på innenriksflåten som stå for 38 prosent av Norges samlede utslipp av NOx i 2007. SINTEF MK sammen med MATINTE K og Yarwil ønsker å avklare muligheter f...

Tildelt: kr 61 012

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shifting cargo from road to sea

During the last 15-20 years a substantial amount of resources have been devoted towards increasing the share of short sea shipping in transport chains. Despite all these efforts, success stories within the industry are few and far between. Therefore, SHIF T aims at explaining why this is so and t...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Energy Management In Practice

Følgende rederier samarbeider om kunnskap og tiltak for å redusere energiforbruk ombord og utslipp fra skip: Grieg Shipping AS, Wilhelmsen Lines AS, BW Gas AS, Høegh Autoliners AS og Klaveness Maritime Logistics AS. De samarbeidende rederier har som forpr osjekt, kartlagt syv forhold rundt miljø ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo