0 antall prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

Regulering av rutegående persontransport: Konkurranse, organisering og finansiering.

Programmet omfatter tre hovedområder: 1. Egenskaper ved markedene og konsekvenser for konkurranse i markedet: Kollektivtransporten omfatter flere ulike delmarkeder som har ulike strukturelle egenskaper. Med tanke på hensiktsmessigheten ved ulik e regulerings- og insentivsystemer vil de...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Reisevaner - forståelsesrammer for framtidig reiseadferd. Videreføres i DL prosj.nr. 165922/V10

Undersøkelser om og analyser av befolkningens mobilitet og reisevaner gir nødvendig basiskunnskap for all transportplanlegging og annen samfunnsplanlegging. TØI har hatt det faglige ansvaret for gjennomføring og analyser av de nasjonale reisevaneundersøke lsene siden 1984/85 (RVU 1984/85) og fram...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert bruk av plantevernmiddel i frilandsjordbær.

Det er sterkt ønskelig å redusere den omfattende bruken av plantevernmidler i norske frilandsjordbær, både av hensyn til miljø og helse, og til norske jordbærs omdømme blant forbrukerne. En slik reduksjon er imidlertid helt avhengig av dokumenterte altern ativer til dagens sprøytepraksis. I dette...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Modelling of currents and waves for sea structures

Programmet er et nasjonalt løft som samler fagmiljøet ved de norske universitetetene innen problem-orientert anvendt matematikk med fokus mot marin teknologi og marine ressurser. Forskningsemnene inkluderer: modellering av grønn sjø (sjø som skyller over sjøinstallasjoner og skip), ekstrembølger...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Competence Building - Capacity shortage

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Transformer winding ageing, condition control and condition assessment

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utilisation of forest biomass in Norway - ecological and socioeconomical sustainability

A substantial increase in renewable energy in Norway has to use a significant amount of wood-based biomass from conventional forests. This project provides knowledge about sustainable utilisation of wood based biomass for energy purposes in Norway and nei ghbouring countries Some new field resear...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

CO2 technology in Refrigeration, Air Conditioning an Heat Pump Systems

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The development of the antibody repertoire in Atlantic cod (Gadus morhua L)

Torsk har høyere konsentrasjon av antistoffer i blodet enn andre fiskearter, men gir ikke spesifikke antistoffresponser etter vaksinasjon. <.zeta.>rsaken til dette er ikke kjent, og en vet ikke hvilken funksjon de naturlige antistoffene har. Antistoffrepe rtoaret hos voksen torsk har blitt karakt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Det multifunksjonelle landbruket: Transaksjonskostnader, adferd og virkemidler.

De senere årene er det lagt økende vekt på internasjonalisering av matvaresektoren. Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er avveiningen mellom friest mulig handel og sikring av fellesgoder landbruket bidrar til. Spørsmålet har generell interesse, men e r spesielt viktig for land som har lav ko...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

MENTAL-Mental helse

En undersøkelse av normal aldring og MCI ved bruk av nevropsykologiske mål, hendelsesrelaterte potensialer (ERP) og billeddiagnostikk (MRI)

Prosjektet har to relaterte deler. Del I fokuserer på normale aldringsprosesser, og representerer en videreføring av et igangsatt longitudinelt prosjekt om normal aldring (20-95 år) studert med nevropsykologi (NP), elektrofysiologi (ERP) og magneti c resonance imaging (MRI). Deltagerne har...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Antibiotikaresistens i marine bakterier - samspillet mellom fiskens og miljøets bakterier

Fra midten av 80-tallet til begynnelsen av 90-tallet ble det i norsk fiskeoppdrett brukt store mengder antibiotika, og resistente bakteriestammer ble et problem. Det har vist seg at mye av resistensen skyldtes overførbare gener, og at disse genene ofte er identiske med gener isolert fra dyre-og ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Sekresjon og proliferasjon i mageslimhinnen. Regulering, sykdomsmekanismer og medikamentsikkerhet

Reguleringen av magesekkens sekresjon og cellevekst er kompleks, og inkluderer hormonelle, lokale parakrine og nervøse mekanismer. Dette prosjektet undersøker virkningsmekanismene for hormonet gastrin på magesekkens sekretoriske funksjon og vekstregulerin g. Det autonome nervesystemet vil bli und...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Mekanismer for læring av lukter hos insekter

Kondisjonering til lukter i forbindelse med næringsinntak er velkjent hos mange organismer, og er bl.a. vist hos insekter som bier og nattsvermerarter. Når disse insekters smaksorganer stimuleres med sukrose, strekker de ut sugemunnen 'proboscis' (ukondis jonert respons). Dette skjer vanligvis ik...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 253,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 69,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Lokalt etikk-tiltak innen området internasjonal etikk/politisk filosofi

Nettverket i internasjonal etikk/politisk filosofi skal ha følgende aktiviteter i perioden 2002-2004: - Et regelmessig seminar basert på bidrag fra forskere i nettverket og inviterte gjesteforelesere. Seminaraktiviteten skal dokumenteres i form av en notatserie eller en årlig publikasjon. <...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan optimalisere produksjonen av roser og agurk slik at avlingene økes og problemet med meldugg reduseres? Kartlegge og bekjempe rotsopp

Helårsproduksjon av roser og agurk har ført til omtrent en dobling av produksjonen per m2 på årsbasis, men sykdomsproblemet har økt. Dette skyldes ikke minst at ved sesongproduksjon desinfiseres veksthusene mellom hver sesong. Nå går produksjonen kontinue rlig og mulighetene for å "rydde opp" er ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

ERCIM-Norsk medlemskap

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Ecosystem dynamics, marine chemistry, aquaculture and management in the Adriatic and North-Norwegian coastal zone

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OST-Øst-Europa-programmene

The use of historical myths in the changing Balkan societies

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gründerskolen

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Distribution and ecology of post-smolt and salmon at sea

Kunnskap om laksens marine livsfase og hvordan denne påvirkes av miljøforholdene i havet har fått en økende oppmerksomhet blant forskere og forvaltere som en av de viktigste bestandsregulerende faktorene, men kunnskapen både om den geografiske fordelingen og den generell økologien til postsmolt ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Temporal variation in abundance of the northern most populations of Atlantic salmon with emphasis on the River Tana

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

The importance of early marine feeding on the growth and survival of Atlantic salmon post-smolt in Norwegian fjords

Variasjonen i overlevelse hos atlantisk laks kan skyldes forskjeller i næringsopptak og påfølgende vekst i den tidlige marine fase. Resultater fra et forprosjekt indikerer et forlenget fjordopphold og et omfattende næringsopptak på energirike byttedyr i n ordlige fjordsystemer, mens resultater fr...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns... 153249/110

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage