0 antall prosjekter

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climatic interactions between the ocean, sea-ice and the atmosphere in the Barents Sea region over the past 150 years

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Metal Ion Complexes of Nucleic Acid Constituents with Potentials in Antiviral and Anticancer Therapy

The research activity in biophysical/bioinorganic chemistry at Dept. of Chemistry, Univ. of Bergen involves several international projects, two of which within the framework of COST Action D20: Metal Jon Complexes of Nuceleic Acid Constituents with Potent ials in Antiviral and Anticancer Therapy....

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Role of lipid structure for the activity of proteins in biological membranes.

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Illegal, Unregulated and Unreported -IUU - Fishing: Implementing Mechanisms for Jurisdiction, Control and Enforcement

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Områdeetikk - innsentivmidler til tverrfaglig undervisningstilbud

Prosjektet er områdeetisk og vil legg vekt på å styrke den tverrfaglige kompetansen i etikkundervisningen ved Det teologiske menighetsfakultet (MF). Det vil etter planen strekke seg over årene 2002-2004. Hvert semester vil det bli arrangert et tverrfaglig seminar om et områdeetisk tema, med delt...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Forskerkurs i etikk og økonomi

Senter for etikk og økonomi ved Norges handelshøyskole søker om midler til et årlig forskerkurs i etikk og økonomi. Formålet med kurset er å videreføre deler av den forskerutdanningen i etikk som har funnet sted i regi av Etikkprogrammet. Senteret ønsker dermed ta på seg ansvar for den delen av ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Catalytic conversion of biomass producin promising liquid bio-fuels

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Theoretical investigation of hydrogen in intermetallics

Hydrides are believed to be key materials in the future generation of environmental friendly energy storage systems. Many intermetallic compounds absorb hydrogen by filling interstitial sites in their metal atom network. The resulting hydrogen concentrati ons per unit volume are often higher than...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 56,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 36,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 253,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 46,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 69,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Lokalt etikk-tiltak innen området internasjonal etikk/politisk filosofi

Nettverket i internasjonal etikk/politisk filosofi skal ha følgende aktiviteter i perioden 2002-2004: - Et regelmessig seminar basert på bidrag fra forskere i nettverket og inviterte gjesteforelesere. Seminaraktiviteten skal dokumenteres i form av en notatserie eller en årlig publikasjon. <...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan optimalisere produksjonen av roser og agurk slik at avlingene økes og problemet med meldugg reduseres? Kartlegge og bekjempe rotsopp

Helårsproduksjon av roser og agurk har ført til omtrent en dobling av produksjonen per m2 på årsbasis, men sykdomsproblemet har økt. Dette skyldes ikke minst at ved sesongproduksjon desinfiseres veksthusene mellom hver sesong. Nå går produksjonen kontinue rlig og mulighetene for å "rydde opp" er ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

ERCIM-Norsk medlemskap

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Ecosystem dynamics, marine chemistry, aquaculture and management in the Adriatic and North-Norwegian coastal zone

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OST-Øst-Europa-programmene

The use of historical myths in the changing Balkan societies

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gründerskolen

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Distribution and ecology of post-smolt and salmon at sea

Kunnskap om laksens marine livsfase og hvordan denne påvirkes av miljøforholdene i havet har fått en økende oppmerksomhet blant forskere og forvaltere som en av de viktigste bestandsregulerende faktorene, men kunnskapen både om den geografiske fordelingen og den generell økologien til postsmolt ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Temporal variation in abundance of the northern most populations of Atlantic salmon with emphasis on the River Tana

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

The importance of early marine feeding on the growth and survival of Atlantic salmon post-smolt in Norwegian fjords

Variasjonen i overlevelse hos atlantisk laks kan skyldes forskjeller i næringsopptak og påfølgende vekst i den tidlige marine fase. Resultater fra et forprosjekt indikerer et forlenget fjordopphold og et omfattende næringsopptak på energirike byttedyr i n ordlige fjordsystemer, mens resultater fr...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns... 153249/110

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlige reduksjonsprosesser

Den norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per år. Som raduksjonsmaterialer brukes hovedsakelig fossilt kull og koks, og som resultat får vi et utslipp på ca 3 million tonn CO2 per år. En måte å redusere dette utslippet er å øke andelen biologisk karbon som ikke gi...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Effektivitets- og fordelingsvirkninger av endringer av tilpasninger av skatte- og pensjonssystemet til eldrebølgen.

Prosjektets empiriske mål er evaluering av effektivitets- og fordelingsvirkningene av endringer i skattesystemet etter 1991 og av aktuelle forslag til nye endringer i skattesystemet, f.eks. en flatere beskatning både gjennom redusert toppskatt og ved å re dusere betydningen av ulike fradrag. Des...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo og 2 andre

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Integrasjon av distribusjonskanaler og personifisering av kommunikasjon

Problemstillingen er: I hvilken grad driver tradisjonelle handelsbedrifter lønnsom internett-handel, og hvorfor er internett-handel lønnsomt for noen bedrifter? Problemstillingen sikter mot å avklare sentrale faktorer for bedrifter som vil bruke internett som en supplerende kanal for informasjon ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrett som integrasjonsarena

Prosjektet skal samle inn data om norske idrettslag og medlemmene i disse lagene, og videreutvikle en database som inneholder data fra ulike tidspunkt (dvs. tidsseriedata). Tre delprosjekter utgjør kjernen i rapporteringen fra prosjektet. For det første skal det fokuseres på endringer i de friv...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo