0 antall prosjekter

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Produksjonsfysiologi i blomster

Institutt for plantefag vil i samarbeid med Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø, og Michigan State University (MSU), USA, framskaffe kunnskap om hvordan temperatur og lys påvirker strekningsvekst og plantekvaliteten ved produksjon av prydplan ter i veksthus med fokus på miljøvennlige...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

VS2010-Verdiskapning 2010

Utviklingsorganisasjon og utviklingskoalisjoner: Verdiskapning og innovasjoner gjennom bred medvirkning

Prosjektet har til hensikt å videreføre og fornye den FoU-virksomhet i tilknytning til bedriftsutvikling som Bedriftsutviklingsgruppen ved AFI har utført innenfor forskningsprogrammet BU 2000. Videreføringen er basert på langsiktige samarbeidsrelasjoner med en rekke større og mellomstore bedrift...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Nasjonalt kompetanseprogram i bedriftsutvikling og arbeidslivsforskning - doktogradsutdanning og kompetanseoppbygging som integrert faglig a

Kompetanseprogrammet skal både bidra til utdanning av doktorgradskandidater på feltet, men samtidig vil programmet fungere som et tilbud for kompetanseutvikling for bedrifter, offentlig tiltaksapparat og LO og NHO aktører som er engasjert i Verdiskapning 2010. Programmets siktemål er å skape en s...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EU5-STRA-Strålevern, EU’s 5.rammeprogram

Evaluation of Decision Support Systems in Aquatic Radioecology (EVANET-HYDRA)

I de senere år er det utviklet flere edb-basert metoder (Decision Support Systems-DSS) for å bistå forvaltningen i tilfellet radioaktivt nedfall på ferskvannsøkosystemer. DSS tar hensyn til både økologiske, økonomiske og sosiale aspekter. Målsettingen ved nettverket EVANET-HYDRA, innenfor EUs st...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kapital, makt og mobilitet: ein analyse av mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet.

Prosjektet tek mål av seg å studere kapitalstrukturar, maktstrukturar og mobilitetsbaner i det norske sosiale rommet gjennom å analysere fire ulike mobilitetskanalar: yrkes-/arbeidslivskanalen, utdanningskanalen, den politiske kanalen og organisasjonskana len. Vidare vil spørsmålet om inklusjons-...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

The molecular and cellular basis for sle-related B cell and T cell autoimmunity to nucleosomes and DNA

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Determination of Molecular Descriptors from Analysis of Sequence and Genome Data. Bioinform.for detection of macromolecules for ind.app.

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Hydrid lighting in buildings

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Mobility of the vanB operon encoding transferable glycopeptide resistance in Gram-positive bacteria

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-Næringsmidler

Fettsyrer og andre komponenter fra melk, og risiko for hjete- og karsykdommer

TINE er markedsleder i Norge når det gjelder melkeprodukter. Høyt inntak av melkeprodukter er satt i sammenheng med hjerte- og karsykdommer til tross for at enkelte studier viser motsatt sammenheng mellom inntak av melkeprodukter og kardiovaskulære risiko faktorer. I de seinere år er det stilt sp...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Framstilling og bruk av myseproteiner i fermenterte sjømatprodukter

Med den bakgrunn som er i dag er det mulig å utvikle fermenterte sjømatprodukter med tilfredsstillende smak og tekstur. For å hindre at umettet fiskefett ikke renner ut av disse fermenterte sjømatproduktene, er det helt nødvendig å bruke proteiner. Forskn ingsmessig medfører dette at det er vikti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Compute Ecology - Computational Modelling of Phytoplankton Growth in Stratified Fjord and Coastal Waters, Postdr.. NN

Prosjektsammendrag: In fjords and coastal waters the freshwater from rivers may often give a mixed upper layer separated from the lower layers by a pronounced density difference. The upper layer, with its largest solar radiation, is the living domain for the phytoplankton, the basis for the food...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biosmart

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Fish muscle quality-Influence of carbohydrates in feed and the composition of extracellular matrix

Carnivore fishes as salmon, trout and cod have low capacity to metabolically handle high glucose loading and act in a similar way as diabetic animals. The connective tissue plays an important role in maintaining fish flesh quality; a firm connective tissu e seems to reduce the ability of gaping t...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Postdoktorstipend

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Volumetrisk ultralyd datainnsamling

Prosjektet tar siktet på å gi bidrag til utviklingen av sanntids 3D ultralydsystemer med anvendelse innen medisin. Sanntids 3D avbildning krever 2D matrisearray transducere uten bevegelige deler. En rett fram implementering av denne teknologien forhindres på grunn av kompleksitet. Systemets komp...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

De første kristne sladre-kjerringer - en sammenstilling av NT-tekster der sladder som moraltypos kobles til kjønn

Innenfor flere av NTs ulike skrifter omtales fenomenet sladder. Flere antikkforskere har beskjeftiget seg med dette fenomenet fordi det hevdes at sladderen kan fortelle mye om det samfunnet som produserer den. Innenfor teologien har ingen tidligere, så la ngt en vet, sammenstilt og belyst alle de...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av økologisk metoder for frøavl av gras og kløver.

Fra og med 1.1.2004 skal alt frø til bruk i økologisk landbruk være økologisk dyrka (EU-forordn. 1804/99). Tilgangen på slikt frø kan da begrense utbredelse av økologisk landbruk i Norge. Gjennom prosjektet "Produksjon av engfrø for økologisk landbruk" (N FR 125658/111) er prosjektsøkerne kommet ...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lavenergibygninger - fra visjon til realitet?

The project will analyse low energy buildings, emphasising planning, design, market conditions and user experience. The concept of low energy buildings covers buildings utilising electronic solutions to allow for a detailed management of various energy-de manding functions like heating, light and...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Prosjekt for utvikling av samisk språkteknologi

Prosjektet vil utarbeide eit automatisk morfologisk analyseprogram. Delar av grunnlagsarbeidet for fleire av delmåla er allereie utført av Nordisk samisk institutt som er medarbeidar i prosjektet. Dei datalingvistiske analysane er tenkt kompilert i progra mvare som er utvikla av firmaet Lingsoft....

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Psykisk helsevern i et kontekstuelt perspektiv. En 10-års oppfølgningsstudie av hjelpsøkning og holdninger (135172/330)

En har tidligere studert endringer i (Lofoten 1983-1990) og determinanter bak såkalt formell hjelpsøking i Lofoten og Oslo (1990) da variable som målte "pathways to care" både var sentralt i tverrsnittstudien fra 1990: Kommunediagnose i en bydel i Oslo og fire kommuner i Lofoten og i Nordkystund...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The function of extrapair fertilization in passerine birds

In more than two thirds of all bird species with a socially monogamous mating system, females engage in copulations outside their pair bond. As a consequence, extrapair fertilizations and mixed-paternity broods are common in many of these species. The sel ective advantage for female extrapair fer...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Antibiotic resistance and molecular epidemiology of Streptococcus pneumoniae in Norway

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige tek...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A multimedia modem for the VHF/UHF band

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Viken

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Seksuell preging og hybridisering mellom to arter av meiser (Paridae)

Siden de klassiske studiene til nobelprisvinner Konrad Lorentz, har seksuell preging blitt dokumentert hos en rekke dyrearter. Denne formen for læring har fått ny oppmerksomhet i senere år innen flere felt av evolusjonær økologi fordi man mener den er vik tig i forbindelse med hybridisering, arts...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klinisk og immunologisk betydning av tumor nekrose faktor storfamilie systemet ved alvorlig immunsvikt

Hypotesen som bl.a. bygger på en serie egne, originale arbeider, er at økt tumor nekrose faktor (TNF) aktivering spiller en patogenetisk rolle for immunsviktutvikling og kliniske manifestasjoner ved HIV infeksjon og common variable immunodeficiency (CVI). En tror også andre medlemmer av TNF/TNF ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Studier av søvn og nevrotransmittere i depresjonsmodellen "chronic mild stress" hos rotte

Det er en klar kobling mellom depresjoner, bestemte nevrotransmittere og søvn. Ved polygrafisk registrering av pasienter med depresjon er det beskrevet en rekke søvnendringer. Søvnendringene er av tre hovedtyper: fragmentert søvn, redusert dyp søvn og end ret REM søvn. Disse søvnendringene blir a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland