0 antall prosjekter

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The interaction between subglacial hydrology, basal sliding and the basal ice at Engabreen, Norway

A major unsolved problem in glaciology concerns the interaction between glacier basal sliding and the subglacial hydrologic system. Despite four decades of modern theorizing and field endeavors, the role of the subglacial drainage system in modulating the speed at which glaciers flow is still rel...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

"Soft" eller "hard" håndheving av Kyotoprotokollen

As part of the "Marrakesh Accords", rules and regulations under the Kyoto Protocol for control and enforcement, were adopted by the Conference, of the Parties on 29 October to 10 November 2001. Multilateral Environmental Agreements (MEM) have to a great e xtent used cooperative arrangements for c...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal klima- og energiplanlegging

Prosjektet retter seg inn mot to av programmets hovedtema: "Teknologisk valg, energiplanlegging og infrastruktur" og "Internasjonale miljøavtaler og klimapolitikk". I prosjektet tas opp samspillet mellom overnasjonalt, nasjonalt og lokalt styringsnivå inn enfor energi- og klimapolitikken med vekt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Når personer med følgetilstander etter polio slutter i arbeidslivet. Om å gå av med uføretrygd

Prosjektets hovedtema er arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring: Hvorfor slutter poliorammede personer i arbeidslivet? Hva innebærer arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring for personer med følgetilstander etter poliomyelitt? Hvordan takler de overgangen fra et aktivt arbeidsliv t...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Environmental Ethics and the Humanist Legacy

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Power Generation with CO2 capture

The SIP aim is the needs for better understanding of carbon capture processes and their integration with thermal power generation systems. <h>- Task A: High temperature C02 separation. C02 selective inorganic membranes, basic membrane transport and separ ation mechanisms in various C02 containin...

Tildelt: kr 32,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Sømløse Tjenester - konstruksjon av enhetlige, dynamiske og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess

Bakgrunnen for dette prosjektet er antagelsen om at de mest suksessfulle nettbaserte tjenestene i framtiden vil være de tjenestene som ovenfor brukeren i størst mulig grad framstår som en enhetlig tjeneste uansett om tjenesten aksesseres fra stasjonære el ler mobile enheter og over ulike kommunik...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av påslags- og vekstmateriale for dyrking av blåskjell

I Norge dyrkes blåskjell i hengekulturanlegg, bestående av blåskjellbånd festet til bæreliner som holdes flytende av bærelegemer. Erfaring har vist at produktene som benyttes i dag ikke fungerer godt nok som yngelsamlere og som feste for store blåskjell. Prosjektet skal utvikle påslags- og vekst...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moderne monumenter. Monumentalarkitekturen i norsk modernisme

Den modernistiske arkitekturen representerte en estetisk, men også en sosial og etisk nyorientering, innrettet mot å reise bygninger ikke bare i, men også over og for en ny tid. Monumentalarkitekturens plass i det moderne prosjekt er et lite utforsket fel t. Prosjektet ønsker å studere det monume...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Neuropeptiders rolle i kontroll av Pif i hud og trachea, og i endringer i bindevevsceller; in vivo og in vitro studier

Prosjektet vil studere mekanismene ved fall i interstitielt hydrostatisk trykk (P<sub>if</sub>) ved akutt inflammasjon i luftveiene. Ved flere typer akutte inflammasjoner inntrer det raskt kapillær proteinlekkasje og ødem. En viktig mekanisme for å forkla re den raske ødemdannelsen er fall i P<su...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Human rights and land tenure reform in South Africa: A case study of policy, discourses and stakeholders

Ved sin Grunnlov fra 1996 har Sør-Afrika formulert sterke rettigheter til rettferdig fordeling av naturressurser, erstatning for urettferdighet og sikring av eiendomsrettigheter og demokratisk forvaltning av land. <.zeta.> gjennomføre jordreformer har imi dlertidvist seg å være blant de vanskelig...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Schooling and Cultural Values in Africa

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Fosteralder og fosterstørrelse. Nye ultralydnormer for svangerspasomsorgen

<i>Bakgrunn</i>. Nesten alle gravide tar imot tilbudet om rutineultralyd (?97%) og det gjøres gjennomsnittlig >2 undersøkelser i svangerskapet. En har tidligere testet de tabeller som brukes for norsk befolkning og tabellene har vist at de har alvorlige mangler, spesielt for svangerskapsvarighe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Molekylær og cellulær biologi ved hjertesvikt; cytokiner og vekstfaktorer

Antallet pasienter med diagnosen hjertesvikt er økende. Nye strategier for behandling av denne sykdommen forutsetter en bedret forståelse av cellulær og molekylær biologi ved hjertesvikt. Hovedmålsettingen med prosjektet er å identifisere cytokiner og vek stfaktorer som fører til myokardhypertrof...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Complex Catalysis in Conversion of Natural Gas to Value-Added Products

Norway has large reserves of natural gas. Today, it is mainly exported as is, with only a minor part being processed domestically into value-added products. This project is aimed at contributing to economically and ecologically improved processes for conv erting natural gas into value-added produ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

DiPato: Distributed Electronic Patient Record

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Fødselsvariabler som risikofaktorer for urininkontinens

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke hvilke statistiske sammenhenger som finnes mellom fødsler og senere utvikling av urininkontinens hos kvinner. Tidligere studier tyder på at det å bære fram barn gir økt risiko for inkontinens. Resultatene fra studi er av ulike faktorer som kan tenkes å for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Unge leger: Arbeidsstress, mestring og psykisk helse - en longitudinell undersøkelse

Flere studier har vist økt risiko for depresjon og selvmord blant leger i forhold til befolkningen ellers. Rusmiddelproblemer er og vanlig hos leger innlagt til psykiatrisk behandling. Det er fortsatt uklart om psykisk lidelse blant legene skyldes tidlige re psykiatrisk lidelse og/eller sårbar pe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker assosiert med sjukdom hos husdyr.

Desinfeksjonsmidler brukes i stort omfang i vanlig husholdning, i helsevesenet, i næringsmiddelindustrien og i husdyrbruket. Kvartære ammoniumforbindelser (QAC) er blant de mest benyttede virkestoffene. Bakterier, inklusive og stafylokokker, kan utvikle r esistens mot slike midler. QAC-resistens ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kulturmiljøer fra jernalderen og eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. En undersøkelse med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.

Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskysten. Sentralt i disse står de sk. "mangeromstuftene", et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer. 1 tillegg preges disse kulturmiljøene av e t stort mangfold av andre lite undersøkte...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Begrepsbeherskelse, funksjonalisme og meningsholisme

Funksjonalisme som mange ser på som en plausibel posisjon, forstås ofte som det syn at hvis en gitt nevrofysiologisk tilstand for en person har en bestemt funksjon som korresponderer til den funksjonen en gitt mental tilstand har for personen, så er de to tilstandene identiske. Noen har imidlert...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kulturmiljøer fra jernalderen og eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. (Delprosj. J.E.Henriksen- Kulturmøte og identitet på Finnmarkskysten)

Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskvsten. Sentralt i disse står de sk. "mangeromstuftene", et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer, eller med innganger fra et rom til et anne t. I tillegg preges disse kulturmiljøene ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer i omskrivningslogikk

Prosjektet ønsker å utvikle en metodologi for spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer ved bruk av omskrivningslogikk i både spesifikasjons- og implementasjonsfasen. Dette fører til en forholdsvis liten avstand mellom spesifikasjon og implement asjon, noe som i sin tur fører til billig...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

Prosjektet vil utforske pågående demokratiseringsprosesser på Java, Indonesia, med utgangspunkt i omskrivinger av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå i større grad er en arena hvor ulike ideologiske s trømninger brytes mot hverandre. Det blir...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Rituell praksis og tradisjonskonstruksjon - et komparativt studium av dødsritualer blant to innvandrergrupper (stip: Cora Alexa Døving)

Rituell praksis er betinget av religiøs, historisk og kulturell kontekst. Ved immigrasjon endres de tradisjonelle kontekstene og rituell adferd må etableres på ny. Prosjektet er en studie av nyskaping og reetablering av ritualer. Til tross for at flertall et av innvandrere er kommet til Norge for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Døden rundt den hellige elven

Målsettingen med prosjektet er å utarbeide et generaliserende analytisk perspektiv og en forståelse av sammenhengen mellom ulike gravskikker og døderitualer i Nepal gjennom et etnoarkeologisk studie av døden som kulturell, rituell og religiøs prosess. Død en er ikke kun et religiøst anliggende, m...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Tromsøundersøkelsen 2001. Plakkmorfologi i halspulsårene bedømt ved ultralyd. Betydning for hjerneslag, hjerteinfarkt og død.

Ved Tromsøundersøkelsen i 1994/1995 ble alle kvinner og menn som var i alderen 55-74 år og 5-10% utvalg i alderen 25-54 og 75-84 invitert til ultralydsundersøkelse av halskar (arteria carotis). Disse personene, ca. 8000, planlegges nå etterundersøkt ved d en neste Tromsøundersøkelsen. Ultralydsd...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A Tale of Two Towns: A Comparative Study of Language and Culture Contact (Pia Lane)

Prosjektet skal undersøke kodeveksling, dvs. bruk av to språk i løpet av samme samtale, på to forskjellige tospråklige steder. Sammenhengen mellom kodevekslingsmønstre og holdning til språkene involvert i vekslingen analyseres, og den teoretiske rammen er Myers-Scottons Markerthetsmodell som bes...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo