0 antall prosjekter

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ProClim - Polar Ocean Climate Processes

...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Støtte til "Comparative Research Progamme on Poverty" (CROP)

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2017

Sted: Vestland og 2 andre

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Strategic institute research programme (SIP) - offshore geohazards

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Mesoscale structures and gels of biological macromolecules

The project is directed to providing a molecular understanding of the function of biological macromolecules and their assemblies at the length scales embracing the atomic up to macroscopic lengths; i.e. from the isolated macromolecule and their segments t o the form of a biomaterial. One of the e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Samfunnsøkonomisk evaluering av mammografiscreening

Prosjektets tema vil være å undersøke kostnader og gevinster knyttet til organisert mammografiscreening av kvinner i Norge. Besparelser i form av endret behandling som følge av screeningen er et felt som studien vil bestå av. I tillegg vil en del av prosj ektet omhandle hvorvidt kvinnene opplever...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Consequences of contaminant releases into the arctic marine environment from Sibirian Rivers (Comer)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Determinants for market orientation at the industry and value chain levels in agribusiness and fisheries.

Marked orientations are widely recognised as a major determinant of profitability of both companies, value chains, and whole sectors of the economy. The importance of degree of market orientation in the food sector is widely acknowledged. However, determi nants of market orientation have until no...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MENTAL-Mental helse

Forskernettverk innenfor biologisk og psykobiologisk forskning på mentale lidelser

Prosjektet gjelder opprettelse av et forskernettverk innenfor biologisk og psykobiologisk forskning og er et forsøk til svar på de utfordringer programstyret for Mental Helse legger opp til i sin programplan 2001-2005. Det foreslåtte nettverket represente rer den absolutte spisskompetanse i Norge...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Homocystein-undersøkelsen i Hordaland - 10 års oppfølgning

Midlene går til driftsstøtte til vedlikehold, kvalitetskontroll, og dokumentasjon av databasen som stadig bygges ut rundt Homocystein-I og Homocystein-II-undersøkelsene i Hordaland som ble gjennomført i henholdsvis 1992-93 og 1998-99 på i utgangspunkt 18. 044 kvinner og menn i alderen 40-67 år. ...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Adrenerge reseptorfunksjoner i hjertet: fra molekyler til effekter med klinisk relevans

Adrenalin og lignende substanser stimulerer hjertet til økt aktivitet både normalt og under sykdom. Slike substanser virker ved å binde seg til egne proteiner, adrenerge reseptorer, i cellemembranen. Det finnes to typer av dem i hjertemuskelceller: alfa-1 -reseptorer og beta-reseptorer. Slike res...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Plural approaches in evolutionary biology: the adaptive significance of sex

This project attends a recent methodological development within evolutionary biology, i.e., the introduction of so-called pluralistic approaches, in which one attempts to explain evolutionary traits as phenomena emerging from a possibly complex interplay between different causal factors and proc...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

From Molecules to Memory - Expression Mechanisms and Behavioural Correlates of Long-Term Potentiation (LTP)

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Nevrofysiologiske studier av perifere og sentrale mekanismer ved kronisk inflammatorisk og nevropatisk smerte

Kronisk smerte representerer store lidelser for den enkelte pasient og er samtidig et betydelig samfunnsøkonomisk problem. En undergruppe av den kroniske smerte er den nevropatiske smerte. Denne oppstår ved skade eller sykdom i nervesystemet. Erfaringen e r at nevropatisk smerte er underdiagnosti...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Hjelp for psykiske helseproblemer - klinikk og samfunn

Hvem som søker og får hjelp for psykiske helseproblemer hos ulike instanser og på ulike nivåer er ingen entydig funksjon av type psykisk lidelse eller intensitet av plager. Prosjektets problemstillinger vil bli belyst ved at en sammenlikner en undersøkels e i et generelt befolkningsutvalg fra to ...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

TROL-en populasjonsbasert undersøkelse av risikofaktorer for venøs tromboembolisme i Nord-Trøndelag

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Leiden, som er verdens ledende forskningsmiljø på tromboseepidemiologi og genetiske riskofaktorer for blodpropp og HUNT og NTNU. HUNT disponerer et unikt materiale i form av blodprøver fra normalbefolkning en innsamlet i 1995 og databaser med medi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Parameterized complexity and graph algorithms

Algorithms and their design and analysis are the hart of information technology and play a crucial role in the data processing underlying such technological developments as internet search engines, graphics applications and bioinformatics. Both in these a nd other application fields real-world pr...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Matematikk.org - et elektronisk torg for matematikkinteresserte

For å oppnå disse målene ønsker man å bygge opp et nettsted med tilrettelagt stoff for de aktuelle målgruppene. Det er av overordnet betydning at mest mulig av innholdet er på norsk samt at det inngår stor grad av interaktivitet. Innhold Det vil bli en kombinasjon av egenprodusert materiale sa...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Stenotiske plakk i halspulsårene. Relasjon til hjerneslag, kognitiv svikt og demens

Stenose (innsnevring) pga. aterosklerose i halspulsårene er en viktig årsak til hjerneslag, som er den nest hyppigste årsak til død i verden i dag, og er også en viktig årsak til kognitiv svikt og demens. I 1994-95 ble det gjort ultralydsundersøkelse av a terosklerotiske forandringer i halskar (a...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Arbeidshukommelse og språkvansker

Mellom 3 til 10 % av alle barn har det en kaller spesifikke språkvansker, 90% av disse får diagnosen dysleksi. I det kliniske arbeidet med barn i denne gruppen står en overfor det problem å skille mellom barn med språkvansker der vanskene er miljørelatert e (som hos minoritetsbarn) og barn som ha...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Statistical techniques for risk assessment of environmental effects of pollutants from diffuse sources

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Light scattering and absorption by nonspherical particles in the atmosphere and the ocean - VIDEREFØRING AV 127696/720

...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Samspillet mellom infeksjoner og hypoxi/ischemi ved perinatal hjerneskade og -død: Eksperimentelle, epidemiologiske og kliniske studier

Utvikling av perinatal hjerneskade knyttes både til intrauterine infeksjoner/inflammasjon og hypoxi/ischemi. Kombinasjonen av disse har potenserende effekt. Imidlertid er mekanismene for øket risiko for hjerneskade ved infeksjoner/inflammasjon dårlig kjen t, og det finnes heller ingen virksomme b...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Evaluering av autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling av fokale bruskskader på distale femur og patella

Autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling for bruskskader i kneet ble publisert første gang i 1994. Det er imidlertid ennå ikke publisert kontrollerte studier over metoden. Prosjektet, som er i tre deler, skal evaluere denne behandlingsstrategien . 1. Autolog chondrocytt-transplantas...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse MH 155749

Miljøgifter overføres til barnet i fosterlivet og gjennom morsmelken, og kan ha negative og irreversible effekter på forsterutviklingen. Hormonelle, immunomodelerende og nevropsykologiske effekter er blant annet dokumentert men vår kunnskap om de enkelte miljøgifter på fosteret og barns helse er...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sentraladministrasjonens historie etter 1945

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation processes in Himalaya mountain communities: Marginalisation or development?

Prosjektet skal belyse effekten av globalisering, global oppvarming og internasjonalisering på fjell-landsbyer i Himalaya, Nepal. Global oppvarming og internasjonalisering kan ha negative effekter på fjellsamfunn, men de kan også skape, nye muligheter. Kl imaendring har direkte effekt på isbreene...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Antioxidant - rich dietary plants, redox state and oxidative stress

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Russian Marine Reactors and Spent Fuel - Material Attractiveness and Soure Term Analysis by Marine Reactor and Fuel Modelling

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Intracellulær transport av MHC klasse II og "invariant chain"

Prosjektets mål er å studere intracellulær transport av membranproteiner i mammalske celler. Prosjektet har fokusert på proteiner som sorteres til de endosomale spor, spesielt immunologisk relaterte proteiner. Prosjektet ønsker videre å studere interaksjo ner mellom sorteringssignal og adaptor mo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Tiltak til oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø

Prosjektet er oppretting av etikkforum ved Høgskolen i Bodø med med formål om økt interesse og kompetanse i etikk. Tiltaket tar sikte på å danne et etikkforum, plassert ved Senter for profesjonskunnskap. Sentralt for dette etikkforumet er å skape et tverr faglig møtepunkt, for forskere og lærere ...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda