0 antall prosjekter

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR innen preklinisk og biomedisinsk forskning

MR-senteret i Trondheim er et samarbeid mellom NTNU (DMF og NT-fakultetet), SINTEF Unimed og det tidligere MR-senteret, medisinsk seksjon som nå er blitt MR-avdelingen i St. Olavs Hospital. MR-senteret har de siste par årene fått flere gode evalueringer; bl.a. Forskningsrådet sin bioevaluering, t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Pathophysiology of or organ inflammation/injury in Sepsis caused by Gram-Positive Bacteria: Focus on Toll-like receptors.

Fatal sepsis med flerorgansvikt rammer mer enn 1 million kirurgiske intensivpasienter hvert år i den vestlige verden. Patofysiologien hos disse pasientene er forbundet med en deletær inflammatorisk prosess i blodbanen, som fører til skader på viktige orga nsystemer. Ny forskning har vist at Toll-...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

I det siste tiåret har ICP-MS (Inductively Couplet Plasma Mass Spectrometry) utviklet seg til en av de ledende analyseteknikkene innenfor (geo)kjemi og har blitt hevet til en standard når det gjelder analyse av (spor)elementer i geomaterialer. Analyse av over 40 elementer med høy presisjon på ko...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Mapping Human Cognitive Events to Neurological Activity Using EEG/ERP

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Laboratorium for teknisk vannhygiene

Det vil bli etablert et laboratorium for analyse av vann som inneholder utstyr for enzymatisk og molekylærbiologisk analyse av bakterier i vann. Laboratoriets hovedoppgave vil være å drive forskning og teknologi-utvikling vedrørende påvisning av bakterier i vann. Aktuelle oppgaver vil være vide...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Regulation and therapeutic potential of the human IgA system

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural stamcelleterapi for maligne hjernesvulster

Nevro-onkologisk forskningsgruppe har i en rekke år arbeidet med studier over hjernesvulsters invasjon og angiogenese. Gruppen har bygget opp flere unike modeller for å kartlegge kreftcellenes invasjon i hjernen. Forskningsgruppen har også kartlagt en rek ke biologiske mekanismer som er viktig fo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

GRUSYK-Grunnleggende sykdomsmekanisme

Regulation of receptor tyrosine kinases in carcinogenesis

Reseptor tyrosin kinaser (RTKer), f.eks. medlemmer av epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR) familien er viktige i regulering av cellulær vekst og differensiering. Overuttrykk og/eller konstitutiv aktivering av medlemmer i EGFR familien er assosiert med ve kst av ulike humane svulster. En rekke pr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norsk deltakelse i EADIs styre

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

TU-Tungt utstyr

Isotermisk titreringskalorimeter (ITC); utstyr for å studere biologiske interaksjoner

Norges landbrukshøgskole ønsker å styrke sine muligheter for å måle biologiske interaksjoner, som ledd i en generell satsing på bioteknologi og funksjonell genomikk. Derfor søkes det om et isotermisk titreringskalorimeter (ITC). Med denne type utstyr er det mulig å karakterisere essensielle par...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

ODP Leg 202 - Assessing orbital controls and tropical ocean-atmosphere dynamics and rapid climate change over the mid-Pleistocene transition

Records of rapid climate oscillations during previous glacial and interglacial intervals of varying intensity may help to understand the causes and consequences of millennial-scale climate change. Leg 202 recently recovered high-sedimentation-rate cores f rom the Southeast Pacific, permitting the...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Klimaregulerte vekstkammer/rom

I Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er det tilrettelagt og klargjort for plassering av flere klimaregulerte vekstrom og vekst-kammer for å betjene de ulike forskningsmiljøene. Det er et stort og økende behov for flere fullklimatiserte rom fo r bruk til grunnleggende og prioriterte a...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

VOCALS - Voice Centric User Interfaces for Location Based Services

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Metodikk for observasjon av fiskeatferd overfor garn

Prosjektsammendrag: Innen redskapsforskning på garn har det i liten grad vært utført atferdsstudier, og det er ikke utviklet tilfredsstillende metodikk for å studere fiskens respons overfor denne redskapstypen. Det er flere problemstillinger der atferdsstudier basert på slik metodikk vil bidra m...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Cluster II: Research Initiatives by Norwegian Groups

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

From production to consumption: New approaches to the rural landscape and implications to policy making, planning and management

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Telemark

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Coastal Sami landscapes: Communities and management regimes in the twenty-first century

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Nye modeller for organisering av kommunal og statlig sektor.

Prosjektet søker gjennom empiriske (i norsk og komparativt perspektiv) og teoretiske studier å evaluere aktuelle og alternative styringsmodeller i offentlig sektor gjennom å belyse effekter av gjeldende regime og hvilke mulige alternativer som peker seg u t.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Towards the operationsalization of multifunctionality in the CAPRI modeling system.

The level of support to Norwegian agriculture is partly justified by agriculture’s multifunctionality, i.e., the non-commodity outputs the agricultural sector produces jointly with marketed commodities. Although there exist theoretical and analytical rese arch on the concept of multifunctionality...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Arealspill i norske kommuner - lokal praksis og lokale styringskoalisjoner i jordvernsaker.

Jordvernet blir kontinuerlig utfordret av ønsker om utbygging, særlig i områder med et stort utbyggingspress. Utenom den planmessige omdisponeringen av dyrket/dyrkbare arealer til utbygging i kommuneplanens arealdel, skjer det også andre endringsprosesser i jordbruksområdene som følge av lokale ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet.

Rettssituasjonen for betydelige deler av utmarka i Norge er uklar/omstridt. Pågående diskurser (Samerettsutvalget, Fjellovens virkeområde, revideringen av PBL), og ytre press (kommersialisering, internasjonale og nasjonale miljøkrav) gjør at framtida sy nes usikker for lokale interesser. Det ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

LAND. DEMOTEC-N - Development of a Monitoring System for Cultural Heritage through European Cooperation - The Norwegian project

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Theoretical investigation on fundamentally/technologically important perovskite-like oxides

First-principles (ab-initio) calculations allow studies of properties of solids on the fundamental level. The electronic structure determines most physical properties of a solid. Such calculations became enormously enhanced by Density Functional Theory (D FT). They involve crystal structure data ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Miljømerking, handelsregler og forsvarlig forvaltning av skog og fiske.

Dette samarbeidsprosjektet mellom FNI og Universitetet i Tromsø vil se på sertifisering og miljømerking som sikter mot å påvirke forvaltningen av skog- og fiskeressurser. Både i skog- og fiskerisektoren har private flernasjonale organisasjoner basert i mi ljøbevegelsen etablert en praksis med akk...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Risk exposure and risk management in food production - Comparing aqua- and agriculture

While Norwegian fish farming is a relatively new, fast growing export industry strongly dependent on trade, Norwegian agriculture is oriented towards a limited domestic markets, with increasing foreign competition. While both industries are subject to spe cial types of risks as biological product...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Operations with Advanced Wells

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian participation in the Planck LFI instrument and cosmology with the Nordic Optical Telescope.

The European Planck mission will from 2007 map in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other planned experiment, making possible answering fundamental questions of cosmology such as: What is the age of the universe? How will it end? What are it...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

The response of hyperbenthos, infauna and foraminifera to hypoxia in fjord-basins:

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Improved and extended use of SOHO 2003-2005

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

A political economy apporach to environmental policy and environmental innovation in the presence of globalization

...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo