0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Petrofysikk under spenning (Petrophysics under stress)

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Chattonella - A new bloom forming harmful algal species in Scandinavian Waters, Post.dr.stip.

Project summary: Several blooms of Chattonella have been observed along the coast of the Netherlands, Germany, Denmark, Sweden, and Norway since 1998. The blooms in 1998 and 2001 caused large mortality among encaged salon along the southern coast of Norway, where 350 and 1100 tonnes respectively,...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Carbon pools and fluxes in Norwegian forests - regional distribution patterns and forest management

In the Kyoto protocol, increased lockup of CO2 in forests has been suggested as an important measure to reduce the CO2 increase in the atmosphere. Additional direct human-induced sinks related to forest management (par. 3.4) and afforestation (par. 3.3) a re the two practices that have most relev...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Passive climatisation

Since the early 70’s, NTNU and SINTEF have conducted several research projects concerning passive solar buildings and passive climatisation. Several demonstration buildings have been designed, constructed and monitored. This experience, as well as a numbe r of international research projects, sho...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Dynamic behaviour of fuel cell systems

Hydrogen has been characterised as ”the energy carrier of the future” due to its non-polluting properties. Fuel Cells provide efficient conversion of hydrogen to electricity. The project will focus on the combination of fuel cells and power electronics converters to facilitate the production of e...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse mot gnag fra gransnutebillen (Hylobius abietis)

I deler av Skandinavia er tettheten av gransnutebillen (Hylobius abietis) såpass høy at den kan påføres ubeskyttende planter i hogstfelt opptil 80 % dødelighet. For å hindre disse skadene er plantene i hovedsak blitt behandlet med permethrin, et middel so m trolig vil bli forbudt med det første. ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Infeksiøs lakseanemi virus. Molekylær epidemiologi og karakterisering av virusets glykoproteiner

Infeksjoner som skyldes infeksiøs lakseanemivirus, fører til en av de mest tapsbringende sjukdommer norsk oppdrettsnæring sliter med. Viruset og sykdommen er nå påvist i Skottland, Canada, USA, Færøyene, Chile i tillegg til Norge. Dette betyr at land som har lakseoppdrett som en viktig nærings- ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Use of NMR spectroscopy in combination with pattern recognition techniques for elucidation of origin and adulteration of foodstuff.

In general, food safety and traceability through out the whole food produetion chain are in focus and research in this field will have high priority in Norway and in the European Union in ihe future (eg the EU document White Paper on Food safety". Nationa l and international regulations existing ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Tillit til mat 2002

Forbrukertillit til mat har vært et viktig tema over hele Europa de siste årene. Det er imidlertid stor variasjon i tillitsnivå og tillitsrelasjoner både mellom land og innen land. Sammenlignet med forbrukere i andre land, har norske forbrukere høy tillit til maten og høy tillit til de nasjonale ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Granular Aggregates used in Road and Airfield Pavements (GARAP)

This project will continue the work that was started in the KPG - project to develop reliable methods for laboratory testing and analyses of unbound granular materials used in pavements. To do this we need to evaluate the testing procedures and calibrate the material models for elastic stresses ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Arctic Beans - Configuration and Re-configurable Enterprise Component Architechtures

...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of winter and ice conditions on the behaviour and habitat selection of juvenile Atlantic salmon

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Visualisation of vitellogenin dynamics and associated physiology in the honeybee (Apis mellifera).

Access to a cryopreservation technology for honeybee sperm is highly important for commercial as well as for scientific reasons. On the national scene it will improve the Norwegian honeybee breeding system substantially by permitting selection based on pr ogeny testing and more systematic explora...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

More than 100 generations of selection for litter size in mice. Components of improved fertility. Balance between selection and inbreeding.

The long-term selection experiment for litter size is one of the long lasting in the world (selection for more than 100 generations, production of more than 25000 litters). Selection experiments with limited population sizes are influenced by generic drif t and inbreeding. A conservative estimate...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Homøopatisk behandling av luftveisinfeksjoner hos barn - effekt, økonomi og foreldres synspunkt

I løpet av en måned har 7, 1% av en av tre norske fire norske fire-åringer ørebetennelse, 7,5% halsbetennelse og 58,3% er forkjølet. I løpet av ett år har en av tre norske fire-åringer hyppige (>/=4) forkjølelser og 12,7% har residiverende (>/=4) mellomør ebetennelse. Barn med mellomørebetennels...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kroniske underlivssmerter hos kvinner

Ved bruk av trykkalgometer som objektiv tese, måles stress/smerte på kvinner med kroniske underlivssmerter rundt muskulære triggerpunkter etter behandling med mensendieck og akupunktur, sammenlignet med behandling med mensendieck fysioterapi alene.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Evidence-based medicine and pain treatment. NMDA-receptor antagonists in the treatment of intractable pain

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Fullstendig integrerbare systemer

Prosjektet går ut på å studere algebro-geometriske løsninger av visse klasser av ikke-lineære differensialligninger som er fullstendig integrerbare. Spesielt ønskes å studere Camassa-Holm hierarkiet, et nytt system som er kalt Szego-Baxter systemet, samt Kadomtsev-Patviashivili-ligningen.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJO-Miljøstøtte

Group for registry based genetic epidemiological research on perinatal risk factors, medical birth registry of Norway

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helseundersøkelsen i Hordaland `97; HUSK prosjektsenter og biobank

Den primære datainnsamlingen i HUSK ble avsluttet sommeren 1999. Den koblede datafilen ble distribuert til deltakende forskere ved årsskiftet 2000-2001. Ca. 26.000 personer deltok i HUSK (deltakerprosent ca. 67). Prosjektsenterets oppgaver inkluderer kont inuerlig vedlikehold og oppdatering av HU...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Marketing competencies in the seafood industry.

The project focuses on how senior managers` develop and exploit their marketing competencies to enhance the performance and value adding of firms in the seafood industry. The proposed research is based on 3 phases of empirical research. In phase II we aim to study managers` decision-making proces...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Dannelse og utvikling av oseanbassenger og kontinentalmarginer på høye breddegrader: et maringeofysisk og geodynamisk perspektiv

Prosjektet fører videre tidligere arbeid av faggruppen i geofysikk ved Institutt for geologi fokusert på problemer i samband med lithosfæreoppsprekkning, havbunnsspredning og dannelse og utvikling av kontinentalmarginer og store eruptivprovinser (LIPs). V ed hjelp av integrert kartlegging, tolkni...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Migratory behavior of cells in tumors. The role of G proteins

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Cluster II: Research Iniatives by Norwegian Groups

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

"Inngrepsfrie naturområder" som verktøy for arealforvaltning.

Kartene over de såkalte "inngrepsfrie naturområdene" har fått en sentral posisjon i norsk arealforvaltning. Områdene som ligger mer enn 5 km fra "tyngre tekniske inngrep" som veger, jernbanelinjer, kraftlinjer og kraftanlegg er redusert fra 48% av landare alet i 1900 til 12% i 1998. Kartene gir e...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Development of molecular genetic methods for the identification and quantification of fish and seafood

At present it is not possible to reliably identify and quantify the constituents of seafood products, because the methods used on the analysis of components that are easily altered by the processing conditions. The stability and specificity of the DNA mol ecule, together with technical advancemen...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MENTAL-Mental helse

Ullevål 600: Behandling, forløp, kognisjon og genetisk sårbarhet hos pasiente rmed alvorlig psykisk lidelse

Samarbeidsprosjektet vil kombinere fire delprosjekter, som studerer forløp og helsetjenestetilbud, medikamentell behandling, kognisjon og genetisk sårbarhet i et representativt materiale av pasienter med schizofreni og manisk depressiv lidelse. Det kognit ive og genetiske delprosjektet vil skje i...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Compliance and Enforcement in the Norwegian fishing sector.

The cheating problem is an interesting topic. From a management perspective the cost of control of the fishery is high, it is thus desirable to tailor regulative tools better. From an academic perspective - the compliance and enforcement problem provides the opportunity to compare the impact of ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barns velferd: penger, tid og rom

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap om barns materielle og immaterielle ressurser i et generasjonsperspektiv. De immaterielle ressurser er spesifisert som tidsmessige og romlige ressurser. Prosjektet inngår i en internasjonal sammenheng gjennom COST-nettverket. Prosjektet omfatter to d...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Novel amino acid transporters - relevance in brain disorders

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo