0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

ACTA: 2 bind, vol. XVII, (trykkestøtte)

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Politikk for kunnskapssamfunnet. Videreført i prosjekt 170812/V10.

Den økonomiske politikkutformingen har tradisjonelt vært dominert av nyklassisk teori. Et sentralt utgangspunkt i denne tradisjonen har vært at næringspolitikkens oppgave er å korrigere for markedssvikt i et ellers effektivt økonomisk system. Effektive øk onomiske systemer er systemer i likevekts...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Hegemoni og global politisk orden / Hegemony and World Order. Videreføres 170818/V10 elektronisk.

Hegemoni og global politisk orden er et femårig strategisk instituttprogram. Siktemålet er å belyse sentrale endringsprosesser i internasjonal politikk ved å fokusere på fenomenet "hegemoni" generelt og det samtidige amerikansk/vestlige hegemoniet spesiel t. Programmet er inndelt i fire ulike for...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Marin bioteknologi. Utvikling av kompetanse ved Høgskolen i Ålesund

Marin sektor er et nasjonalt satsingsområde innen forskning og utvikling. Det er en målsetning å øke verdiskapningen fra de marine ressursene. Dette kan blant annet skje gjennom kompetanseheving og forskning relatert til ny teknologi for å frambringe nye og forbedrede produkter og nye distribusj...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Østlandet - Kjeller

1. Resultat 2002 (mål): Kommersialseringer 6 (8), Idetilfang 70 (45). De totalt 43 kommersialiseringene siden 1995 sysselsatte per 31.12.02 ca. 195 pers. Verdiskapingen per 31.12.02 estimeres til ca. 134 mill kr. 2. Bekreftelse fra aktive samarbeidspartnere i form av deltagelse i kapitalutvidelse...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Numeriske simuleringsanalyser for medisinering via nesen

Allergi og luftveissykdommer rammer 10-20% av verdens befolkning og er stigende i prevalens. Lokal medisinering er den foretrukne behandlingsmetode for disse gruppene av sykdommer. For systemiske medisiner (som skal virke i hele kroppen) og vaksiner har a dministrasjon via nesen svært mange forde...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Utvikling av verktøy til tredimensjonal prognose av reservoaregenskaper.

I dette prosjektet skal utvikles verktøy som vil gi nøyaktige, tredimensjonale prognoser for variasjonene i prospektets reservoaregenskaper. Med et slikt verktøy vil man redusere sjansen for å bore der porøsitets- og permeabilitetsprognoser tyder på utils trekkelig reservoarutvikling, og der hydr...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MONESA - Modell-drevet nettverksamarbeid

Nettverkssamarbeid er verdiskapende kunnskapsintensivt databasert samarbeid på tvers av tradisjonelle organisasjonsgrenser. Internasjonalt er betegnelse cBusiness (collaborative Business) brukt om denne type samarbeid. Ulike virksomheter og deres ansatte er involvert i nettverksamarbeid av fler...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Fiberarmerte Polymer Systemer som styrke- og forsterkningselement i bærende konstruksjoner, 2003-07

Fiberarmerte polymere (FRP) med fiber av glass, karbon eller aramid, har egenskaper som gjør de egnet til bruk som konstruksjons- og forsterkningsmaterialer innen BA. FRP har høy strekkstyrke, stor stivhet, lite kryp og god motstand mot korrosjon. Når anv endelsen ikke har økt som forventet skyld...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Desentral hydrogenproduksjon fra hydrokarboner

Prosjektet omfatter følgende arbeide: 1. Ledelse og koordinering av Annex 16 i IEAs hydrogenprogram som innebærer utvikling av teknologier for å produsere hydrogen fra hydrokarboner. - 1.1 Ledelse av Annex 16. - 1.2 Ledelse av arbeidsgruppe om sm åskala reformere. - 1.3 Koordinere ar...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mikrogyro for navigasjon og stabilitetskontroll

Prosjektet er et samarbeid mellom bedriftene SensoNor asa, Kongsberg Defence og Aerospace (KDA), Kongsberg Seatex og forskningsinstituttet Sintef ECY og Høgskolen i Vestfold (HVE). SensoNor skal utvikle kapasitiv sensor teknologi for høypresisjons MEMS ba serte rategyro sammen med Sintef ECY. Tek...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestfold

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Planteforsk

Prosjektets hovedmål som er å tilrettelegge for og være pådriver for kommersialisering av forskningsresultater blant forskere og stipendiater, videreføres fra i fjor. Hovedfokuset for prosjektet i 2003 var på å utvikle rutiner og rammeverk for kommersialisering. For 2004 vil fokuset bli å få frem...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Østlandet - Ås

Bioparken er kommersialiseringspartner for de biologiske FoU-miljøene i Ås. For kvalifiserte prosjekter (betydelig verdiskapingspotensial og verifisert teknologisk innovasjonsgrad), leder Bioparken videre prosjekt/- forretningsutvikling (patentstrategier, produktutvikling, partnersøk, kapitalbeho...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Stavanger

For å nå målene som angis over vil en rekke ulike tiltak/aktiviteter bli iverksatt. De viktigste er: * Aktiv idespeiding i høgskolens fremste forskningsmiljø (redegjøres for nærmere i prosjektbeskrivelsen). Speidingen skjer i samarbeid med Prekubator AS. * Nettverksmøter i lokal ressursgruppe * U...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Midt-Norge

Nybrottsarbeid og holdningsskapende aktiviteter for nyskaping innenfor FoU-miljø og næringsliv krever tålmodig og kontinuerlig innsats. LEN ser det derfor som viktig å videreføre våre infrastrukturprosjekter mot FoU-miljø og å sette ytterlige fokus på mot ivasjons- og stimuleringstiltak mot nærin...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

OIKOS NOMOS - utvikling av framtidsrettede byboliger

Det legges vekt på å utvikle og evaluere løsninger som egner seg for boligbygging i stor skala. Utfordringen består i å vurdere gjennomførbarheten av valgte tekniske løsninger i en praktisk økonomisk virkelighet, slik at man oppnår en totalt sett bedre mi ljøeffektivitet uten at det går på bekost...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Internasjonalisering av kunnskapsintensiv virksomhet - med kunnskapsdeling som fokus

Prosjektet tar utgangspunkt i at kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i nettverket som utgjør den internasjonale virksomheten i en bedrift er helt avgjørende for innovasjon og verdiskaping. Det underliggende kunnskapssyn er at kunnskap er levende og at d en skapes i og lever i rommene mellom men...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Ernæringsinstituttet

Arbeidsplan: Idègenerering og søk: -direkte oppsøkende virksomhet mot alle avdelinger. -etablere kontaktperson i alle relavante grupper. -gjennomgangen av virksomhetene skal skje på FoU aktivitetenes premisser, der det er et siktemål å identifisere potens iale uten å forstyrre pågående FoU aktivi...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

BIP Wireless Health and Care

The proposed “Wireless Health and Care” project addresses main areas in the health & care area, where the usage of seamless wireless information exchange will be of significant heip. It covers the hospital/operational area, emergency situations, health ca re centres, homes for elderly people and ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunotherapy for treatment of cancer. Clinical trials to document the efficacy of immunotherapy in pancreatic cancer patients

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling og evaluering av avansert verktøy for optimal transportplanlegging tilpasset bulktransport - "I-Rute"

I-Rute vil utvikle nye funksjoner rettet mot komplekse og utbredte brukerkrav i bulktransport som i dag ikke håndteres tilfredsstillende av noe planleggingsverktøy på markedet. Kravene gjelder modelleringskraft, funksjonalitet og planleggingsytelse for splitting av ordre, kammerhåndtering, vektfo...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Optimalisering av leveringspålitelighet i kraftnett (OPAL)

Prosjektet omfatter 3 moduler: 1. Nordisk standard for registrering og rapportering av feil og avbrudd i distribusjonsnett: Her er det i 2002 opprettet en arbeidsgruppe som kartlegger likheter og ulikheter i de nordiske land mht. systemer og rutiner f or registrering og rapportering av feil o...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Zero flare metering system

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Flexible Rendering of Web Content -- optimizing presentation and delivery

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/ MATFORSK

Matforsk har i 2003 fått på plass en kommersialiseringsstrategi slik at bevisstheten og kunnskapen om patentering og kommersialisering av forskningsresultater har økt internt. Det er i dette arbeidet identifisert to kritiske punkter i denne prosessen: idefasen med utsiling av ideer og valg av ret...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Telemark

I prosjektbeskrivelsen er det gjort rede for aktiviteten og oppnådde resultater i 2003. Siktemålet for 2004 er å videreføre arbeidet i hovedsak etter nåværende strategi. Avdelinger og institutter ved HiT er nå informert om FORNY. Henvendelser til FORNY-administrasjonen ved HiT viser at forsknings...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Telemark

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Compact LNG Heat Exchangers

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Development of an impulsive source element for increased bandwidth that also reduces environmental impact of marine seismic surveying.

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Model based control of batch processes

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av fotokjemiskinternalisering (PCI) for områdespesifikk levering av legemidler

Bruk av makromolekyler som terapeutika har et gigantisk økonomisk potensial. Kliniske studier har imidlertid vist at store tekniske utfordringer må løses før dette potensialet kan realiseres, en av de viktigste utfordringene er å utvikle teknologier for e ffektiv og spesifikk levering av makromol...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo