0 antall prosjekter

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Familiebasert omsorg for barn: Kjønnsforhandlete praksiser som kontekstualisert samspill.

Organisering av omsorg for barn er ett av de områdene der endringer i retning større likestilling mellom kvinner og menn har hatt stor betydning. Og omsorg for barn er noe det forhandles om, både i politikken og i privatlivet, og noe det strides om, både i politikken og privatlivet. Deling er et...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur.

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av hverandre og verden, Menneskekro ppen er forskjellig for hvert individ, me...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Agder

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Politisk deltakelse og organisering i det flerkulturelle Norge

I migrasjonsforskningen er det en stigende erkjennelse av at mottagerlandets politiske institusjoner har stor betydning for omfanget og arten av innvandrernes politiske deltakelse og egenorganisering. I et institusjonelt perspektiv antas de formelle struk turene aktørene omgis av å ha stor betydn...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bioactive phytochemicals (flavonoids) in fruit and vegetables: storage, processing and rapid sensor-based analytical methods

The population in northern Europe, and especially in Norway, has a very low comsumption of fruit and vegetables. There is substantial evidence that a large intake is related to a reduced risk of cancer and cardiovascular diseases, probably because fruit a nd vegetables contain bioactive constitue...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

HELSESAM-Helse og samfunn

Kosthold, kosttilskudd og slanking - hvordan forklare ulikheter blant ungdom?

Formålet med prosjektet er å identifisere faktorer på ulikt nivå (individ, skole, kommune) som forklarer variasjon i kosthold, kosttilskudd, måltidsmønster og slanking hos ungdommer i 15-16-årsalderen, samt å utdype funnene med ungdommers egen forståelse av fenomenene. Analytisk forskning omkrin...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Behandling av tvangslidelser (OCD) hos barn og ungdom

80 barn/ungdom med OCI) inngår i prosjektet. Design for studien er: Fase 1 (0.-12. uke): <.zeta.>pen utprøving med sertralin i økende dose (50-200 mg/dag) i løpet av 12 uker. Fase 2 (13.-24. uke): Inndeling i: - Fortsatt sertralinbehandling (alene) hos pasienter med betydelig bedring (CGI ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske innsjøer - ny kunnskap som grunnlag for risikovurderinger

Cyanobakterier (blågrønnalger) forekommer i nesten alle innsjøer i Norge. Mange arter i våre vannforekomster produserer toksiner. Masseutvikling av toksinproduserende cyanobakterier forekommer særlig i eutrofierte eller middels næringsrike innsjøer, og me dfører risiko for giftproduksjon med kons...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Endogene kjønnshormoner, knokkelstyrke og bruddrisiko hos kvinner og menn

Østrogenmangel er til nå blitt oppfattet som en av de viktigste årsakene til lav beintetthet. Siden mennesker med lav beintetthet har forhøyet risiko for brudd, skulle en forvente at kunstig østrogentilskudd ville være nyttig i det bruddforebyggende arbei det blant kvinner. Nyere studier sår imid...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Fra parallellkorpus til ordnett

Prosjektets mål er å videreutvikle og utprøve en metode, utviklet av professor Helge Dyvik, for å avlede ordnett (semantiske nettverk, "concept nets") automatisk fra oversettelseskorpora. Ordnett er en språkteknologisk ressurs av stadig økende betydning o g har flere språkteknologiske anvendelser...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Approaching a limit: politics, kinship and land rights in the wake of demographic challenges on Mota, Banks Islands, Vanuatu

På den lille øya Mota i Melanesia har de tradisjonelle maktstrukturene på det nærmeste forsvunnet. Dette var en konsekvens av eldre lederes motstand mot innlemmelse av nye medlemmer i det hierarkiske mannssamfunnet Suqe, som førte til at den politiske rel evansen av den hemmelige kunnskap som ble...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunstimulerende behandling ved HIV infeksjon og andre immunsviktsykdommer

Lauras AS har til formål å frambringe et produkt som reverserer immunsvikt hos HIV-pasienter og stimulerer immunsystemet. Det er forventninger om at slik behandling kombinert med terapi rettet mot viruset og terapeutisk vaksinering vil bidra til at kroppe ns eget immunforsvar kvitter seg helt med...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandring

Siktemålet med prosjektet er å utforske hvordan kroppsvaner, helse og sykdom forstås og håndteres av menn i ulike klasser, generasjoner og familier. Kunnskap om hvordan menn mestrer og forstår kropp, helse og sykdom burde ha avgjørende konsekvenser for de n framtidige familie- og helsepolitikkens...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Videreføring av nettverket Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?

Nettverket bygger videre på et forskernettverk som ble etablert under programmet "Kjønn i endring". Nettverkets arbeidsform består av én serie årlige nettverksmøter, samt et internt seminar og to åpne seminarer med gjesteforelesere i den planlagte treårsp erioden.

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimalt vekstskifte for sikker økologisk grønnsaksproduksjon.

I dag foregår kun 1,5 prosent av grønnsakproduksjonen etter økologiske retningslinjer. Det er således langt fram til de politiske målsettingene om 15 prosent dekning med økologisk dyrkede grønnsaker. Skal dette lykkes må flere av våre dyktigste "konvensjonelle" grønnsakdyrkere legge om sin drift ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat- og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet

Prosjektet tar sikte på å kvantifisrere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedr e. <.zeta.> bruke vekster med dyptgående ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Carbon dioxide storage in hydrate reservoir

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Development of large scale zero emission fuel cell for offshore application

...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Regional research Biobank in Central Norway

The Biobank is conceived as a consortium, to be established by formal agreement between the Regional Health Authorities (Health Mid-Norway) and its affiliated hospitals, on one hand, and the Medical Faculty of the Norwegian University for Science and Tech nology (NTNU), on the other. The Medical ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate from tree-rings of Scots pine in northern Norway - towards millennial series

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Scavenger-endotel

Scavenger-endotelet spiller en sentral rolle i leverens fysiologiske og patofysiologiske funksjoner hos menneske. Denne høyt spesialiserte populasjon av endotelceller er uvanlig aktive i reseptor-mediert endocytose, og utgjør sammen med levermakrofagene ( Kupffercellene) kroppens klart største og...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nye samlivsformer, velferdsmessige utfordringer

Inngående kunnskap om samlivsmønstre er et viktig premiss for utformingen av effektive, funksjonelle og legitime velferdstiltak. Slik samlivsmønstrene har endret seg i de siste tiår, er det et påtakelig behov for ny og mer detaljert kunnskap. Konsekvensen e for barns oppvekstforhold er i denne sa...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Power Generation with CO2 Capture - Extension

...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pitch-kontroll sensor for rotorblader på vindturbiner

Fase 1 i prosjektet vil bli gjennomført for å dokumentere viktige driftsparametre på vindmøller. Dette vil være parametre som strekk- og torsjonsbelastninger på rotorbladene samt torsjon/moment på hovedakselen inn til gearet. Ved å analysere slike måledat a og sammenligne dem med vanlige driftspa...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Policy regimes, Efficiency and Distribution

Som følge av økende internasjonal integrasjon utfordres nasjonal styring av frie strømmer av varer, kapital og teknologi. Forskjeller mellom nasjonale reguleringer kan skape "reguleringskonkurranse" ved at land med mindre strenge reguleringer tiltrekker s eg produksjon eller kapital. En frykt er ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Private Rights and the Development of Public Law: Property Ownership in the Russian Federation

The project recognises that the acquisition and utilisation of property rights has taken place neither in the sphere of private or public law but the ill-defined remnants of Soviet law. This opens up previously unexplored dimensions, explaining the failur e to legislatively transplant Western not...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Å sette pris på hylleplassen. Innkjøpsrutiner og -systemer i internasjonale dagligvarekjeder.

<.zeta.> betale for hylleplassen - "slotting fees" - er av mange betraktet som en måte å prissette et knapt gode -markedsadgang. Norske eksportører kan fortelle om ulike og uoversiktlige innkjøpssystemer hos detaljlister i ulike land. Rapporter fra det no rske markedet tyder på at varianter av sl...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

WENBIT-PTCA. En klinisk og invasiv studie av homocysteinsenkende behandling etter PTCA

Pasienter med angina pectoris blir i økende grad behandlet med PTCA, men réstenose forekommer hos 10-40%. Kostnadskrevende metall-stenter og strålebehandling er eneste behandling som sikkert reduserer réstenose. Resultat av basalforskning indikerer at til skudd av B-vitaminer kan ha slik effekt v...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Storbyprosjektet - et alternativt idrettstilbud i takt med samfunnets endringer og ungdommenes behov?

I en erkjennelse av at nye tanker må tenkes hvis målet om idrett for alle skal nås, initierte staten gjennom forrige idrettsmelding (1992-93) Storbyprosjektet til idrettsformål. Den siste idrettsmeldingen (1999-2000) slo fast at prosjektet skulle fortsett e, noe som kan toIkes som at dette anses ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo