0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The holy and the everyday (stip: Espen Dahl)

Grunnlagstenkningen innenfor den praktiske teologi har i senere tid viet religionens plass i hverdagslivet fornyet interesse. I forlengelsen av den nye grunnlagstenkningen er formålet med prosjektet å kaste lys over det hermeneutiske samspillet mellom hve rdagens livs- og virkelighetsforståelse o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Optimal sparing og forvaltning av usikre oljeinntekter

To viktige spørsmål rundt bruken av våre oljeinntekter er valget av tidsprofil for bruken av inntektene og valg av investeringsobjekter for den del av inntektene som spares. Hensikten med prosjektet er å gi et bedre normativt grunnlag for å besvare disse spørsmålene enn det eksisterende økonomis...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Matematikkdidaktikk. Videreføring av prosjekt 132898/V10.

Telemarksforsking-Notodden ønsker å videreføre det eksisterende instituttprogrammet i matematikkdidaktikk med tanke på å styrke instituttets kompetanse både i bredde og dybde på dette området. Planlagte virkemidler er: - Tilsetting av en ny doktorgradsst ipendiater i matematikkdidaktikk. - Vide...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Telemark

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Elemental ratios in fresh-water plankton; implications for community structure and energy transfer in food webs

The transfer of energy through food webs will be determined by the "growth efficiency" in terms of carbon for the individual members of the foodweb. Recent studies have clearly confirmed that the elemental ratios of the food will be a major determinant to this energy transfer or "trophic efficien...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Dynamisk 3D ultralydteknikk i kvantitativ hjertediagnostikk

En fundamental utfordring ved 3D ultralyd i kardiologi er at lydhastigheten setter begrensninger på datainnsamlingsraten, samtidig som hjertemuskelen beveger seg forholdsvis fort. Sanntids 3D ultralyd har hittil vært lite i bruk klinisk på grunn av dårlig billedkvalitet, som skyldes begrensninge...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Biologisk betydning av koagulasjonshemmeren tissue factor pathway inhibitor (TFPI) og hypobar hypoksi som risikofaktorer for venøs trombose

Bakgrunn: Koagulasjonshemmeren TFPI modulerer selve startmekanismen i koagulasjonssystemet. Prosjektet vil undersøke hvilken betydning TFPI spiller som årsak til blodpropp. Metode: Del 1 er en meget godt karakterisert kasus-kontro ll studie (Leiden Thrombophilia Study) so...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Forståelse av kropp, bevegelse og idrett i kristendom, islam og buddhisme - muligheter for et interreligiøst idrettsetos

l gymtimene våre har vi jenter med muslimsk bakgrunn, som helst ikke vil delta, i alle fall ikke sammen med gutter. Går vi på yoga-kurs, formidles det en helt annen type bevegelsesforestilling enn den tradisjonelle, hvor det gjelder å være raskest, hoppe høyest eller score mest. Innvandrerorient...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Pathogenicity of Bacillus spp.other than B. cereus

The food industry has no methods available to test for toxin producing Bacillus strains other the B.cereus. We want to make it possible for the Food industry to be able to find such strains in raw materials and products before marketing. This will be don e by:- Isolate and characterize possible ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Functional genomics - protein expression and functions related to a protein, MepE, secreted from Methylococcus capsulatus (Bath).

Methylococcus capsulatus (Bath) is able to obtain all its carbon and energy from methane. It is the main constituent of Bioprotein, a single cell protein product based on natural gas (Norferm DA), and represents. the first product to be commercialised fro m a methanotroph. Considering the low cos...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Italo Calvino og renessansen: Kortprosaens poetikk

Italo Calvinos forfatterskap og hans estetiske teorier presenteres. Drøfting og retorisk analyse av Calvinos amerikanske forelesninger. Disse vil leses i lys av italiensk renessansepolitikk for å klargjøre de retoriske fundamentene for forelesningenes sen trale begreper: letthet, hurtighet, nøyak...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Women in the Service of Women: Court Artists and Patrons

Prosjektet skal studere forutsetningene for og forholdene rundt framveksten av kvinnelige hoffkunstnere i europeiske maktsentra i perioden 1550-1750. Det vil fokusere på fire italienske kunstnere: Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Giovanna Garz oni og Rosalba Carriera. De virket til fo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Transnational migration and mobility conflicts

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Gand frå grunnen av

Prosjektet granskar ovringa gand i eldre tid. Ordet gand kjem av norrønt gandr, m., og det har truleg i liten grad vori brukt på samisk. Likevel er gandtradisjonen felles for samar og bumenn. Kjeldene gjev eit sprikande bilete av gand i eldre tid. Både i norrøne og samiske kjelder blir de...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR - SIP: Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag

Programmet skal forene kunnskap av naturfaglig og samfunnsfaglig karakter. Økosystemperspektivet innebærer at naturressursene sees i sammenheng med kulturmiljøet. I dette ligger det blant annet at bruk, vern og forvaltning utgjør deler av et samspill som bare kan forstås gjennom tverrfaglig og t...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Grenser for medbestemmelse? Barns erfaringer med medbestemmelse i vanskelige og vanlige beslutningssituasjoner

Prosjektet består av to deler. Den første er en intervjuundersøkelse av inntil tretti barn mellom åtte og tolv år, hvis oppfatning er blitt hørt i vanskelige beslutningssituasjoner der det på ulike måter er konflikt om hva som skal skje videre. Denne måte n å utvikle kunnskap på kontrasteres ved ...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fra barnehage til skole: tale- og skriftspråklig tilegnelse hos elever fra språklige minoriteter

Prosjektets problemstillinger gjelder minoritetsspråklige barns betingelser for å tilegne seg norsk i barnehagen gjennom interaksjon med jevandrende og voksne. Studien inneholder to delstudier: en didaktisk, innholdsbasert tilnærming og en interaksjonsbas ert tilnærming. Prosjektet retter oppmerk...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Vibrio salmonicida: A model organism for the study of virulence, host specificy and adaptation in fish

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Functional and bioinformatical analysis of the evolutionarily conserved chromatin modulation SET-domain proteins

...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

Molecular mechanisms of natural transformation: impact on virulence and genome variability in the pneumococcus and the pathogenic Neisseria

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

X kromosom inaktivering og fenotype

Under embryogenesen skjer det en permanent og tilfeldig inaktivering av det ene X kromosom i somatiske celler hos kvinnelige pattedyr. Kvinner er derfor mosaikker for to populasjoner celler, en hvor det paternelt nedarvede X kromosom er aktivt, og en hvor det maternelt nedarvede X kromosom er ak...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Neuromuskulær trening som rehabiliteringsprogram for pasienter med fremre korsbåndsrekonstruksjon. En klinisk randomisert studie

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Estetiske teknologier 1700-2000: Et mediearkeologisk og interdisiplinært NTNU-prosjekt

Informasjonssamfunnet begynner ikke med de digitale teknikkene for overføringen av data, men strekker seg i det minste tilbake til slike innovasjoner som oppfinnelsen av boktrykkerkunsten, postvesenet, regnemaskinen og telegrafen. De estetiske mediene har til enhver tid tatt del i denne utviklin...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILHEL-Miljø og helse

Genomisk ustabilitet i utvikling av hudkreft: Hvordan induserer UV-stråling genomisk ustabilitet i hudceller?

Hudkreft, som omfatter basalcellekarsinom, plateepitelkarsinom og malignt melanom, er den hyppigst forekommende kreftgruppen i Norge. Hyppigheten av hudkreft har økt sterkt de siste 10-årene. Siden ultrafiolett (UV)-stråling forårsaker de fleste tilfellen e av hudkreft, skulle det være mulig å ut...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kv-spørsmål og V2 i vestnorsk: Ein studie i syntaktisk variasjon og endring

Målet med prosjektet er å kasta lys over samspelet mellom grammatikkinterne og grammatikkeksterne faktorar ved syntaktisk endring. Hovudstudien skal vera ei nettverksbasert sosiolingvistisk undersøking av _kv_-spørsmål i sognemål der det verkar som om ein finn ei endring frå ein type grammatikk ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Mesoscale structures and gels of biological macromolecules

The project is directed to providing a molecular understanding of the function of biological macromolecules and their assemblies at the length scales embracing the atomic up to macroscopic lengths; i.e. from the isolated macromolecule and their segments t o the form of a biomaterial. One of the e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Strategic institute research programme (SIP) - offshore geohazards

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biometrical and economic models for a joint breeding program in dairy cattle based on the Nordic breeding profile - NKJ nr 114

The background of the project is that we see a need for the Nordic cattle breeds to join forces in order to be competitive in an international market, thus also making it possible to conserve the genetic resources that the breeds constitute. The main diff erence between Nordic countries and other...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Capping of contaminated sediments: Investigation of effects of different materials and designs

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIPOENER-SIP-OED Energi-sektoren

Production of solar grade silicon and silicon solar cells

In the first part of the program (Project 1) IFE will build up build up national expertise in production of crystalline silicon solar cells. As a part of this strategy ife will build up detailed knowledge of formation of the different layers in a silicon solar cell. By doing this, IFE will be abl...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solar cell production technology

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Akershus