0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Beslutningsstøtteverktøy

Et viktig budskap i St. mld. nr.7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten er at hensynet til HMS i praksis betraktes i for stor grad til å være i konflikt med hensynet til verdiskaping. Denne forestillingen fører til at det fortsatt utøves større krea tivitet til å redusere investeringer i HM...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Muggsopp i drikkevann

Det er vist at norsk drikkevann inneholder mugg, men vi kjenner ikke til hva slags muggsopp som er til stede. Siden forskriften om drikkevannskvalitet ikke omfatter sopp har det i liten grad vært fokusert på mugg i drikkevann. Muggsopp i vann kan være ste rkt allergene (muggsopp-allergi er økende...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Liturgisk musik i det medeltida Nidaros sedd inom sin europeiska kontext (AVSNITT II)

Projektets skall öka vår kunskap om Norges tidligaste musikhistoria genom intensiva forskningsinsatser inom den norska medeltidens mest relevanta musikhistoriska problemkomplex: den liturgiska musiken i det medeltida Nidaros. Projektets titel antyder ett perspektivskifte: Norges receptiva andel ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Gelatinous zooplankton in fjords and coastal waters of Norway, Dr.gr.stip.

Prosjektsammendrag: Geleplanktondyr finnes alltid tilstede i havets frie vannmasse. De forekommer fra overflaten til de største dyp men mengden har sjelden blitt bestemt, grunnet deres ømfintlighet ved innsa0mling og vanskeligheten å identifisere dem fra fangst med planktonet og tråler. Under de ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

MAT-Næringsmidler

Rapid and non-destructive measurement and imaging of lipid oxidation in foods

Both national and international, new and alternative methods for measuring the level of lipid oxidation in complex foods are asked for. Today's standard methods are based on quantification of intermediate products and end products formed in the oxidation processes. They are time consuming and de...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

Prosjektet er en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge 1945-2000, og den politiske prosessen som ligger bak denne utviklingen. Prosjektet har tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene, relasjonene til andre hjelp...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molecular aspects of pathogenicity of Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus

Potato ring rot is caused by the Gram-positive bacterium Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus and is an economically important disease in potatoes. There are currently no strategies to combat this disease once it has established itseif in a crop. Fu rthermore, latent infections are common a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Atmosphere speciation of mercury

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Grammatiske relasjoner i norsk tegnspråk

Formålet med prosjektet er å beskrive grammatiske relasjoner i Norsk tegnspråk (NTS). Slike relasjoner baserer seg ofte på de forskjellige markeringene av argumenter i setninger, som er viktig for å ivareta en språkuniversell kommunikativ funksjon: å tyde liggjøre hvem som gjør hva mot hvem. Den ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kulturtradisjoner og etniske relasjoner i Hedmark i senneolitikum og bronsealder

Arkeologisk materiale fra senneolitikum (SN) og bronsealder (BA) (2400 - 500 f.Kr.) i Hedmarks varierte landskap viser til en samtidig tilstedeværelse av mennesker fra vestlige og østlige kulturtradisjoner. Ved en kontekstuell analyse av materiell kultur vil en analysere de etniske relasjonene s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Returmigrasjon blant innvandrere i Norge

En aldrende befolkning med fall i arbeidsstyrken aktualiserer spørsmålet om økt arbeidsinnvandring. Dimensjonering av innvandrerpolitikken gjøres med hensyn til bruttoinnvandring, men effekten av økt innvandring på arbeidsstyrken påvirkes av returmigrasjo n og yrkesdeltaking blant innvandrerne. V...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

EU-prosjektet "Evaluation of financing of forestry in Europe".

The purpose of the project is to analyse how forest sector related financial policy instruments are handled in different countries. For this the project will employ a network of researchers and policy makers to cooperate in gathering and investigating the oretical and empirical relevant materials...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Risiko og risikohåndtering i økologisk jordbruksproduksjon

Myndighetene har som målsetning at ti prosent av det totale jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk areal innen 2009. Ved beslutninger på bruksnivå om å legge om til og å opprettholde økologisk drift må bl.a. lønnsomhet og risiko vurderes. Analyser av risiko i økologisk drift har vært fr...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

The next generation wind turbine blade

This project proposal is the result of a pre-project carried out during the last halfyear of 200l with the aim to define a main project proposal. The background for the proposal is that Umoe Mandal has decided to start large-scale industrial production of wind turbine blades for the fast growing...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Agder

POLALV-Polarforskn./arktisk lys&varme

Role of Arctic Sea Ice-Atmosphere Processes (ROLARC)

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Modellering ultrarelativistiske tungionekollisjoner

Hovedmålet til tungionefysikken med relativistiske energier er å bevise eksistensen og bestemme egenskaper av kvark-gluon plasma - en form av materie med kvarker og gluoner i likevekt. I prosjektet skal det gjennomføres teoretiske og numeriske studier av viktige aspekter av høyenergetiske tungion...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Qviverrepresentasjoner og deres geometri

Doktorgradsstipendiaten skal arbeide med problemer innen representasjonsteorier for artinske algebra og relaterte områder, spesielt med hensyn på geometriske problemstillinger knyttet til representasjoner av quiver med og uten relasjoner. Sammenhengen mel lom geometriske egenskaper og homologiske...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Shearing particle collisions studied by MD

It is proposed to investigate the response of a liquid bridge to a shearing collision by means of Molecular Dynamics (MD) simulations. From various fields there is a keen interest in the liquid bridging that occurs as an equilibrium phenomenon between two closely opposed moist surfaces, and MD i...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Node design and network performance in optical packet switched networks for IP based telecommunication networks

Today's telecom networks consist of high bandwidth optical links; electronical routing and forwarding take place in the nodes, and represent a bandwidth bottleneck. Introducing optical switching gives potential advantages such as "unlimited" bandwidth, co ntent- and bitrate transparency and stron...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Biobanks for Health. The Norwegian Network of Human Research Biobanks and Health studies

We propose to set up a human biobank platform to serve funcional genomic research on a national level by building on existing human biobanks and population-based health studies in Norway. The central components of BIOHEALTH-NORWAY are: 1. CONOR – a cohort of 200 000 subjects including blood sampl...

Tildelt: kr 52,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a SNP techology platform within an integrative genetics framework (sammenslåes med matprogram 153302/I10)

Most phenotypic traits in salmon and other commercially important marine species associated with health, growth, meat quality, and capacity for utilising new food items, have complex and partly interconnected genetic and regulatory architectures. To ensur e a continuous reduction in production co...

Tildelt: kr 45,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Akershus

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Innovation, Perception, Ethics and Nature (IPEN) tidl. ESB/KS 156232/510

IPEN will describe and discuss the interdependence and the interplay between innovation, public perception, bioethics and images of nature in modern biotechnology. Four sub-projects will examine: * The mapping of the Salmon-genome, Bio-banks and bio-consulting as examples of Norwegian innovation....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE 2002 - Consortium for Advanced Microbial Sciences and Technologies

Genomic science and related technologies have the power to revolutionize the field of microbiology, which will in turn improve the quality of life and provide unique economic opportunities. In order to fulfill this potential, strategic interventions are i mmediately needed to maintain and promote...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2010

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Epidemiologiske studier av pankreassjukdom (PD) hos laksefisk i oppdrett

Epidemiologiske studier vil bli gjennomført for å klarlegge risikofaktorer for utbrudd av PD hos oppdrettslaks en vil sammenligne fordelingen av noen antatte risikofaktorer for PD i ei gruppe PD-positive og ei tilfeldig utvalgt gruppe PD-negative kontroll anlegg. Data omkring fiskens avstamming, ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vaksinasjon kan forårsake misdannelser i virvelsøylen: Kartlegging av årsakssammenheng

Nye forskningsresultater viser sammenheng mellom vaksinasjonsindusert bukhinnebetennelse og misdannelsen plathyspondyli (korthale), som er en viktig virvelsøylemisdannelse hos oppdrettslaks. Forsøk har vist at plathyspondyli forekommer med høyere frekvens hos fisk med alvorlig bukhinnebetennelse...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

MAT-Næringsmidler

Deteksjon og fjerning av kveis - Ny teknologi frem mot kommersiell utnyttelse

Prosjektsammendrag: Redusert råstofftilgang, konkurranse fra lavkostland og høye produksjonskostnader har i de seinere år ført til økonomisk nedgang i norsk filetnæring. Filetindustrien har derfor kollektivt gått inn for å prioritere forskning og utvikling innen problemstill inger som omhandler ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Poetry: Prima Vista - Reader-response Research on Poetry in a Foreign Language Context.

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Agder

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Project investments and the precautionary principle: An interpretation

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

The Kyoto Protocol: Effects and further development

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Pathways to sustainability: Policy instruments, technol ogical change and dynamic efficiency

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus