0 antall prosjekter

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs

Det internasjonale samfunnet har opprettet en global allianse for å bidra til å møte utviklingslands behov for vaksiner. Dette skjer samtidig som en i økende grad er klar over at helse bidrar til økonomisk utvikling. Det er imidlertid et betydelig problem at mange vaksineprogrammer mislykkes i å...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Work and health in a changing world

For å nå den ideelle livsstil prioriteres helse, effektivitet og livskvalitet, dvs. mål som ikke er lett å nå verken i arbeidslivet eller privat. En effekt ser ut til å være økte behov for helsetjenester og helse­konsultasjoner. Andre effekter omfatte r omorganiseringer og omstruktureringer i...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Faktorer bestemmende for livskvalitet og sykdomsutvikling hos multippel sklerose pasienter

Hovedfunnet i prosjektleders doktorgradsarbeide er at MS-pasienter har en sterkt redusert helserelatert livskvalitet som bare i begrenset omfang samvarierer med grad av fysisk uførhet. Prosjektleder har funnet at også pasienter med lav grad av fysisk funk sjonssvikt ofte er plaget med vannlatings...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Biophysics of plant root development, function and root-rhizosphere interactions

The plant root is one of the most elusive, yet vital plant organs. Studying the root's development and function in its natural environment is difficult as the root is hidden in siol. Moreover, the interactions between the root and its environment are comp lex. Idealized and quantitative studies o...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Entry info foreign markets: A comparative study of regulatory regimes impact on entry mode decisions in the salmon fish farming industry.

<.zeta.> undersøke hvilken innflytelse det regulative rammeverk har på valg av adgangsform (oppkjøpere, datterselskap, utenlandske salgs/markedsavdelinger, samarbeid etc.) blant oppdrettsselskap i Norge, Skottland og Chile betraktes som interessant. For d et første så opererer de under ulike nasj...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AKLIMED-Klinisk medisin

Vevets respons ved rekonstruktive ortopediske inngrep. En klinisk, eksperimentell og teoretisk studie

Rekonstruktive inngrep med forlengelse og aksekorreksjon av lange rørknokler utføres regelmessig i ortopedien. Smerter og leddkontrakturer er vanlige komplikasjoner, og skyldes blant annet at bløtvevet ikke greier å tilpasse seg den nye lengden fortløpend e. Vevet blir stående i spenn mot kreften...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metallocene catalysts for production of block polymers

Simple metallocenes like Cp2ZrCl2 will in copolymerization produce polymers with a statistical comonomer distribution. It has previously been shown that special metallocene catalysts can make copolymers with other microstructures, especially copolymers th at contains alternating blocks of homopol...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv.

Prosjektets hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktiviteter som terreng sykling og bruk av alpinanlegg. Disse end...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MENTAL-Mental helse

Søvnvaner og døgnrytme hos ungdom

Søvnvaner hos ungdom er et forsømt område. Gjennomsnittlig søvnlengde blant ungdom har blitt signifikant kortere i løpet av det 20. århundret. I Norge økte subjektiv morgentretthet på minst fire skoledager i uken signifikant fra 1990 til 1998, og norske u ngdommer har den høyeste forekomst av sub...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Brukermedvirkning og profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet

Tema for prosjektet er kollektiv og individuell brukermedvirkning i profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet. I sosialpolitiske dokumenter og ny lovgivning legges det stor vekt på at brukerne kollektivt og individuelt skal delta og ha innflytelse på utforming av tiltak. Formålet med prosj...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Postdoktorstipend ved CIMMYT

CIMMYT har med sitt foredlingsprogram og utstrakte samarbeid med nasjonale aktører stått for en stor del av avlingsøkningen i hvete de siste 30 åra, og over 70 % av u-landenes hvetearealer er i dag sådd til med sorter spunget ut fra CIMMYT. Innen år 2020 er det forventet at u-landenes etterspørs...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Viken

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

East European Transition Games: Democratizing Strategies in the GDR and Czechoslovakia. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Studentstipend, gjesteforsker og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EUI - The East European Transition Games: Democratising Strategies in USSR, Poland and the GDR. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Marine protected areas as a fisheries management tool - A bioeconomic analysis with emphasis on management cost and uncertainty,Dr.gr.Reithe

Prosjektsammendrag: The aim of this project is to study marine protected areas (MPAs) as a fisheries management tool when emphasis is put on two important aspects: management costs and uncertainty. Although often ignored, management costs make up a substantial part of the c atch value in many co...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILHEL-Miljø og helse

Forebyggende vaksinasjon mot allergier: grunnleggende arbeid i musemodell

Bakgrunn: Allergi er trolig den vanligste lidelse som skyldes påvirkning fra miljøet. Fordi det er immunsystemet som er affisert, kan det være mulighet for forebyggende vaksinasjon. Grunnlag i egne forsøk: Gjennomførte forsøk med immuniseri ng av gravide mus med allergen, har vist ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

The challenge og indigenousness: Politics of rights, resources and knowledge

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJO-Miljøstøtte

Ribozymes: from basic research to medical application

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AKLIMED-Klinisk medisin

Pathophysiology and Therapy of Sepsis caused by Gram-Positive Bacteria and Mixed Bacterial Infections

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Policy Analysis for Norway using the CAPRI Moddeling System.

NILF has decided to continue as part of the CAPRI network and the further development of the CAPRI modelling system. This project aims at applicating the CAPRI modelling system to policy analysis for Norway, according to for example: 1. changes in the agr icultural policy in Norway according to t...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Allmennmedisinske og samfunnsmedisinske småskalaprosjekt om fastlegeordningen

I løpet av 2001 vil en av de største reformer innen primærhelsetjenesten være gjennomført. Regjering og Storting har at forutsatt forskning og evaluering av reformen er en forutsetning. Allmennmedisinsk forskningsutvalg har i mer enn 25 år administrert en ordning med allmennpraktikerstipend: små...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Antibacterial fluoroquinolone drug binding to DNA mediated by metal ions

Over the last decade the fluoroquinolones have become a dominant class of antibacterial agents. How these drugs kill bacteria remains unclear. A large amount of biological data has indicated that the functional target for the drug action is the enzyme DNA gyrase, however, models involving direct ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Water quality monitoring - novel miniaturised screening methods for organic compounds in water

There is an increasing demand for new analytical high-speed techniques, which can measure components at low concentrations of environmental samples. Miniaturisation is a key word when it comes to development of such new techniques. The environment is cons tantly receiving new pollutants from huma...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Immunterapi for behandling av HIV-positive pasienter

De siste årene har det blitt betydelig fokus på mulighetene for bruk av immunterapeutiske metoder i behandling av ulike sykdomstilstander. Oppmerksomheten har først og fremst vært rettet mot behandling av kreft, men HIV har også blitt mer og mer aktuell. Det fins mange former for immunterapi. Vår...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Dynamics of genetic polymorphisms

The project will explore how well models and assumptions from theoretical population genetics fit to a real-life, natural population of Atlantic cod, by exploring the between- and within-generation dynamics of a select set of genetic polymorphisms. Differ ent classes of gene markers will be consi...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Industrial biostatistics network. Efficient handling of raw materials in industry

Sammendrag Increased international competition makes it crucial for industry to utilise raw materials as efficiently as possible. In all situations the focus is to produce stable and high quality end products for as low price as possible. This is a compl ex task, which needs competence in many a...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Rogaland

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

2D- and 3D-models of the solar wind acceleration region

During the change of polarity of the solar magnetic field the upper solar atmosphere is very active and the reversal of the solar magnetic field is believed to be closely connected to the acceleration of Coronal Mass Ejections (CMEs). The CMEs may result in a large perpendicular component in the...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of temporal environmental variation, spatial distribution and phenotypic variartion on Atlantic salmon productivity and stability

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av industriell fotosyntese bioreaktor for produksjon av marine microalger

Prosjektet initiert av samarbeid med den tyske forsker/grunder Dr. Bernd Kroon/Kroon AQA. Intravision har eksklusive rettigheter til CCL (Kald Katode Lysstoffrør) som gir unike muligheter for skreddersøm av spektralsammensetning (i denne sammenheng i forhold til å optimalisere forhold for fotosyn...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Viken