0 antall prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EUI - The East European Transition Games: Democratising Strategies in USSR, Poland and the GDR. A Game Theoretical and Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Religion i globaliseringen: Forflytninger og transformasjoner, integrasjon og motstand

Internasjonal forskning på temaet religion og globalisering så langt tyder på at studier av religionenes rolle er vesentlig for å forstå globalisering. Religion ser ut til å ha fått økt aktualitet, blant annet som en reaksjon på vestliggjøring og på Muren s fall. Utviklingen etter 11. september h...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Proteolysis in foods: quality and biological function

A sound basis for fractionation of cheese proteolysis products followed by chemometric analysis of the resulting peptide profiles has been established at the Department of Food Science, Agricultural University of Norway. International appraisal of the wor k has been very positive, and we intend t...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The role of corruption in international transactions: A supply side approach

Corruption is regarded as a major obstacle to international trade and investments, and appears to be a threat to economic growth in developing countries. During the 1990s the problem has become a focus of attention in international organisations and resea rch. However, attention has so far focuse...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Land use changes and forest/soil degradation effects on carbon sequestration in Nepal: an interdisciplinary systems analysis -------

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Relevance of Aspect to Argument Structure - the Case of Ditransitives

Prosjektet tar utgangspunkt i hypotesen at det er et nært samspill mellom hendelsesstruktur og syntaktisk struktur, hvor tolkningen av hendelsesdeltakere er styrt av den strukturelle posisjonen de innehar i en finmasket dekomponering av verbfrasen. På den ne måten reduseres behovet for leksikon s...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Regulation of Craniofacial Development and Innervation

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Kulturelt perspektiv på risiko og helse: En tegn-teoretisk casestudie av "risiko" i dagspressen.

Prosjektets undersøkelsesfelt er dannelse, opprettholdelse og endring av fortolknings- og forståelsesmåter av risiko i forhold til helse og sykdom inklusive de eksplisitte og implisitte kulturelle forestillinger som danner basis for denne meningsdannelsen . Fenomenet risiko slik det viser seg i ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv.

Prosjektets hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktiviteter som terreng sykling og bruk av alpinanlegg. Disse end...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestfold og Telemark

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Brukermedvirkning og profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet

Tema for prosjektet er kollektiv og individuell brukermedvirkning i profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet. I sosialpolitiske dokumenter og ny lovgivning legges det stor vekt på at brukerne kollektivt og individuelt skal delta og ha innflytelse på utforming av tiltak. Formålet med prosj...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Fungal genotyping, Cu-tolerance and host protection in ectomycorrhizal strains of the "Hymenoscyphus ericae aggregate" (Ascomycota).

Human activities as mining, melting, metal-processing and other industrial activities result in soils with toxic concentrations of heavy metals. Even though heavy metals significantly affect plant health, several higher plants grow in metalliferous enviro nments. All these plants are mycorrhizal,...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Banach spaces

In the recent paper by <.zeta.>. Lima, O. Nygaard and E. Oja it was proved that if X has the CAP then for all Banach spaces Y, K(Y, X) is an ideal in W(Y, X). But this last property does not characte rize Banach spaces with the CAP. ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Agder

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Groundwater residence times and contaminant transport in the Gardermoen aquifer

The Gardermoen aquifer has been object for extensive research in recent years, however the efforts have been focused on the upper part of the aquifer. There is limited knowledge on deep groundwater at Gardermoen in particular, and in Norway in general. Es pecially regarding renewal of the groundw...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Marine protected areas as a fisheries management tool - A bioeconomic analysis with emphasis on management cost and uncertainty,Dr.gr.Reithe

Prosjektsammendrag: The aim of this project is to study marine protected areas (MPAs) as a fisheries management tool when emphasis is put on two important aspects: management costs and uncertainty. Although often ignored, management costs make up a substantial part of the c atch value in many co...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILHEL-Miljø og helse

Forebyggende vaksinasjon mot allergier: grunnleggende arbeid i musemodell

Bakgrunn: Allergi er trolig den vanligste lidelse som skyldes påvirkning fra miljøet. Fordi det er immunsystemet som er affisert, kan det være mulighet for forebyggende vaksinasjon. Grunnlag i egne forsøk: Gjennomførte forsøk med immuniseri ng av gravide mus med allergen, har vist ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

The challenge og indigenousness: Politics of rights, resources and knowledge

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Identity Formation or Knowledge Shopping? A Comparative Study of University Education and Research

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

MAT-Næringsmidler

Næringsmiddelbårne virus: Karakterisering, overvåking og utbruddsituasjoner

Sammendrag: Virus utgjør en betydningsfull gruppe med agens i forbindelse med næringsmiddelbåren sykdom. Gastroenterittvirus (spesielt Norwalk liknende virus) forårsaker flest sykdomstilfeller. Menneskets tarm er det eneste sikre reservoare...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Viken

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Nordmenn i det globale hus. Om nordmenns forhold til kosmopolitiske verdier og global ressurskvotering.

Problemstilling: Er det rimelig å forvente at en ressurskvoteringstilnærming kan bidra til at et flertall av nordmenn vil ønske å «skrive seg inn i» arbeidet for bærekraftig utvikling? Prosjektet går ut på eksplorerende utprøving av problemstillingen gje nnom kvalitative intervjuer med nordmenn ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Spedgristap - miljø- og stellfaktor.

I norske svinebesetninger dør 15% av alle levende fødte smågris. Dette er en høyere andel enn i nabolandene våre, og variasjonene er store mellom norske besetninger, noe som viser at det er potensiale for å redusere spedgristapet. Dersom vi forutsetter at en reduksjon i tapet på 5%-poeng vil næri...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SMARTLOG- Kompetanseprosjekt for Smart Logistikk for dynamiske verdikjeder

Den sentrale underliggende antagelse i vår forskning er at norske bedrifters fremtidige konkurranseevne er kritiske avhengig av at de klarer å definere sin rolle innenfor et nettverk, slik at de kan benytte seg av dynamiske verdikjeder for å opprettholdeo g øke sin konkurranseevne og evne til å b...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Dynamic response monitoring of overhead transmission lines using optical fibre sensors

Overhead power transmission lines are subjected to various mechanical loads induced by the environment, including ice load, aeolian vibrations and galloping. These phenomena may damage the lines, and in certain cases (e.g. fjord crossing in areas with a h arsh climate) the electric utlitities see...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Kunnskapsformer og kunnskapsmodeller i omsorgen for utviklingshemmede. - En kunnskapssosiologisk studie

Samfunnets omsorg for personer med utviklingshemming har vært gjenstand for skiftende perspektiver og faglig dominans. I et historisk perspektiv har den viktigste aksen gått mellom et pedagogisk og et medisinsk perspektiv. To interessante trekk ved den no rske omsorgen sammenlignet med andre land...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bruk av MHC-gener i markørassistert seleksjon for øket sykdomsresistens hos laks

De statistisk signifikante assosiasjonene identifisert i FAIR CT97-3643 mellom spesifikke MHC-varianter og overlevelse mot patogene sykdommer hos atlantisk laks skal valideres gjennom nye smitteforsøk. Foreldre med antatt gunstige og ugunstige genvariante r skal identifiseres i årets avlspopulasj...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tredaude i søtkirsebær (Prunus avium L.) - årsaker og tiltak.

Produksjon av søtkirsebær for både heimemarknaden og eksport har vore og er framleis eit satsingsområde innan norsk hagebruksproduksjon. Det er difor sett i gang investeringar i nye søtkirsebærplantingar i både etablerte og nye dyrkingsområde som vil gje monaleg volumauke av søtkirsebær dei nærm...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student-, utenlandsstipend og 20% bistilling

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Utenlandsstipend, studentstipend, 20 % bistilling

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Global governance in the southern tier: Multilateral co-ordination in the Caucasus and Central-Asia

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Decision-Making Models for Evaluating the Cost-Effectiveness of Conservation Priorities using Alternative Biodiversity Indicators

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo