0 antall prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molecular aspects of pathogenicity of Clavibacter michiganensis ssp. sepodonicus

Potato ring rot is caused by the Gram-positive bacterium Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus and is an economically important disease in potatoes. There are currently no strategies to combat this disease once it has established itseif in a crop. Fu rthermore, latent infections are common a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Modelling of meandering river evolution using CFD

The project will build on already existing state-of-the-art 3D CFD models for river flow and sediment transport. The models solve the Navier-Stokes equations with the k-epsilon turbulence model to compute the water flow. The convection-diffusion equation for sediment concentration is also solved,...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Den rettsmedisinske sakkyndighet. Møte mellom to profesjoner belyst gjennom rettsmedisinens historie

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å belyse rettsmedisinens utvikling i Norge, vitenskapelig og i praksis, fra den ble etablert som akademisk displin ved det nyopprettede Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1813 og fram til i da g. For det andre, og som den mest sentral...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Fordeling, velferd og legitimitet.

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnevernsbarnet som tekst. Nærlesning av 15 utvalgte journaler fra 1950- og 1980-tallet

Avhandlingen er en kritisk lesning av barnevernjournaler med utgangspunkt i moderne språkfilosofi og tekstanalyse. Etter Engebretsens oppfatning er barnevernjournalen en kompleks genre som rommer flere konflikter bl.a. mellom klientens egne opplevelser og saksbehandlerens og de sakkyndiges forto...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effect of ultraviolet radiation on lipids, fatty acids and nutritional quality of Arctic marine algae and zooplankton

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Returmigrasjon blant innvandrere i Norge

En aldrende befolkning med fall i arbeidsstyrken aktualiserer spørsmålet om økt arbeidsinnvandring. Dimensjonering av innvandrerpolitikken gjøres med hensyn til bruttoinnvandring, men effekten av økt innvandring på arbeidsstyrken påvirkes av returmigrasjo n og yrkesdeltaking blant innvandrerne. V...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Muggsopp i drikkevann

Det er vist at norsk drikkevann inneholder mugg, men vi kjenner ikke til hva slags muggsopp som er til stede. Siden forskriften om drikkevannskvalitet ikke omfatter sopp har det i liten grad vært fokusert på mugg i drikkevann. Muggsopp i vann kan være ste rkt allergene (muggsopp-allergi er økende...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

MILHEL-Miljø og helse

Electromagnetic fields and biological effects

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Gelatinous zooplankton in fjords and coastal waters of Norway, Dr.gr.stip.

Prosjektsammendrag: Geleplanktondyr finnes alltid tilstede i havets frie vannmasse. De forekommer fra overflaten til de største dyp men mengden har sjelden blitt bestemt, grunnet deres ømfintlighet ved innsa0mling og vanskeligheten å identifisere dem fra fangst med planktonet og tråler. Under de ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Improved determination of elevations from the global positioning system (GPS)

The wide spread use of the GPS for precise height determination has established geoid computation as a practically relevant product of physical geodesy. The geoid is the equipotential surface of the Earth's gravity field, which corresponds most closely wi th mean sea level, and is commonly used a...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Atmosphere speciation of mercury

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Grammatiske relasjoner i norsk tegnspråk

Formålet med prosjektet er å beskrive grammatiske relasjoner i Norsk tegnspråk (NTS). Slike relasjoner baserer seg ofte på de forskjellige markeringene av argumenter i setninger, som er viktig for å ivareta en språkuniversell kommunikativ funksjon: å tyde liggjøre hvem som gjør hva mot hvem. Den ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Mathematical formulations of seismic attenuation based on physical models of mechanical rock behavior

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Hydrogenation of CO with different CO/H2 ratios and in the presence of olefins. TILKNYTTET 154092/431

The short contact time reactor can be designed and optimized for producing synthesis gas by partial oxidation of hydrocarbons. However, in addition to synthesis gas high yields of olefins can also be obtained by partial oxidation of NGL (C2-C4) compounds at very short conta...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Nitropyridyl isocyanate

Isocyanates constitute an important class of compounds in organic chemistry. Because of their instability and high reactivity the heterocyclic isocyanates have however not got the same attention as the respective aromatic compounds in synthesis and reacti vity studies. We have recently shown that...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Kulturtradisjoner og etniske relasjoner i Hedmark i senneolitikum og bronsealder

Arkeologisk materiale fra senneolitikum (SN) og bronsealder (BA) (2400 - 500 f.Kr.) i Hedmarks varierte landskap viser til en samtidig tilstedeværelse av mennesker fra vestlige og østlige kulturtradisjoner. Ved en kontekstuell analyse av materiell kultur vil en analysere de etniske relasjonene s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

EU-prosjektet "Evaluation of financing of forestry in Europe".

The purpose of the project is to analyse how forest sector related financial policy instruments are handled in different countries. For this the project will employ a network of researchers and policy makers to cooperate in gathering and investigating the oretical and empirical relevant materials...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Akershus

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Language use in a bilingual setting: Towards a language shift?

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

A history of the state, society, power and governance in postcolonial (Sub-Saharan) Africa

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping 2010 - Nordland

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt for bedriftsutvikling i Nordland. Prosjektet drives av Nordlandsforskning. Det trekker med seg offentlige etater og private konsulenter. Dette for i samarbeid med landsdelens parter i arbeidslivet å bidra til økt verdiskaping gjennom medvirkning...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Molecular analysis of a neuronal glutamine transporter, SA2, involved in transmitter recycling

Signalformidling mellom nerveceller skjer ved at kjemiske signalstoffer frigjort fra en nervecelle reagerer med spesifikke reseptorer på den andre og stimulerer eller hemmer dens aktivitet. Glutamat and GABA er henholdsvis viktigste stimulerende og hemmen de signalstoff i hjernen. De er oppkonsen...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

LOGON - Leksikon, Ordsemantikk, Grammatikk og Oversettelse for Norsk

Prosjektet vil arbeide med en rekke relaterte problemstillinger knyttet til - leksikon for språkteknologiske anvendelser - grammatikker velegnet for datamaskinell prosessering - ordmening - anvendelser av denne kunnskapen i et søkesystem Sentralt i prosjektet vil stå en database...

Tildelt: kr 21,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2010

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Immunoprophylaxis at early life cycle stages of marine fish

This project will aim at developing novel methods of immunisation of marine fish, cod and halibut, during early life cycle stages. The approaches will come from a better understanding of the invading virus and the host's response to the infection. Focus o n virulence factors of the virus will res...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Mechanisms of species co-existence in patchy habitats

1. An experimental study will be conducted for testing some general mechanisms hypothesized to promote of co-existence of competing species in patchy habitats. As our model system we will use two small rodent species (the field vole and the root vole) wit h well-known population biology. However,...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Population dynamics and stoichiometry of consumer-resource systems: a combined experimental and modelling approach

A recent approach in ecology, ecological stoichiometry, recognises resource quality (nutrient ratios) as a limiting factor in addition to resource quantity. In the proposed project, we will apply this approach to study classical population-ecological prob lems in a new perspective. Theoretical mo...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

DGT - a new assessment tool for toxic metals in Norwegian aquaculture

The passive sampling technique DGT (Diffusive Gradients in Thin films) developed by Davison and Zhang at Aquatic Chemistry, Environmental Science Department, Lancaster University, UK, is a major breakthrough in sampling of labile ("bioavailable") metal sp ecies in water. Diffusional uptake of met...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Snow avalanche simulation and experiments

Avalanches and slides are gravity driven flows of slope-forming materials. Increased human activity in mountain regions, deforestation from pollution, forestry and ski resorts, as well as reduced acceptance of living in regions exposed to snow avalanches have caused a growing need for protection ...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of factors related to susceptibility or resistance in IPN virus infection in Atlantic salmon throughout the production cycle

Infectious pancreatic necrosis (IPN) in Atlantic salmon is today considered to be the disease causing the highest losses in Norwegian salmon farming. It causes unpredictable conditions and has an impact on the profitability of the production. This project will aim at characterizing in detail iso...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Overføring av patogene fiskevirus mellom ulike oppdrettsarter

Fysisk nærhet mellom anlegg for ulike oppdrettsarter vil medføre en risiko for spredning av patogene fiskevirus mellom artene. Noen arter kan infiseres av virus uten å utvikle sykdom, og vil da kunne fungere som biologiske vektorer og bidra til effektiv s predning av virus i miljøet. I dette pros...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus