0 antall prosjekter

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

On Thin Ice? Climatic influence on Energy Flow and Trophic Structure in Arctic Marine Ecosystems

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn og globalisering - omsorg over grenser

Prosjektet skal belyse to omsorgsmigrasjonsstrømninger på ulike kontinenter, og hvordan de er relatert til oppståtte omsorgsunderskudd i befolkningene. Ulike samspillsformer mellom familieinstitusjoner, velferdsstater og markeder i forskjellige kulturer a ntas å kunne forklare hva som utløser beh...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

KvinnforskSatsing - Søknad om Miljøstøtte til Kvinnforsk, UiTø

"KvinnforskSatsing" er miljøstøtte for å få til fagleg vidare- og nyutvikling på Kvinnforsk. For fyrste gong sidan oppstarten i 1997 er det etablert faglege nettverk kring kjønna problemstillingar som ser det som naturleg å arbeide i lag, knytte verksemd er til Kvinnforsk, og i tillegg til eigne...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kvinners plass. Statistikk, kategorier og kjønnskonstruksjon 1875-1970

Formålet med prosjektet er å analysere det moderne husarbeidets ideologi og praksis i det 20. århundret. Husarbeidet inntar en problematisk og tvetydig stilling innenfor en moderne markedsøkonomi. Det er definert ut av økonomien fordi det ikke formidles gjennom markedet; samtidig er dette arbei...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

Caring for those infected means caring for the future. A community based, participatory intervention program

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

REKNUFU-Rekrutteringsstipend - NUFU

Validation of biomarkers to elucidate effects of POPs in wild African and Norwegian species.

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Wind retrieval from Synthetic Aperture Radar Images for wind turbine siting

Offshore and coastal wind farms are becoming important sources of renewable energy. The power production of a wind farm is closely connected to its location, and the expected outcome is traditionally calculated from at least one year of accurate wind meas urements. A unique instrument for measuri...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Fluorinated ligands for imaging My-opioid receptors in vivo

Neuronal plasticity is an essential feature of the nervous system in the transfer of pain responses into a state of pathological processing. Indications of neuroplastic changes in the human central nervous system may be derived from positron emission tomo graphy (PET). Previous studies have shown...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

VS2010-Verdiskapning 2010

Fra forankring til utvikling og forskning. Status og utviklingsaktiviteter for Tromsømodulen VS2010

Prosjektet er en videreføring av VS2010 arbeidet til Tromsømiljøet som startet høsten 2001. Status per oktober 2002 er at det pågår et løpende utviklingsarbeid i de deltakende bedrifter, nettverk og partnerskap. Det har i 2002 vært to klare utviklingstrekk i Tromsø-miljøets arbeid. For det første...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Coordination polymers as adsorbent for carbon dioxide

...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

BRAGE - Brukergrensesnitt med naturlig tale

Prosjektets faglige vinkling er basert på følgende fire forutsetninger: 1. Dagens systemer med talegrensesnitt krever at brukeren uttrykker seg på en kontrollert og formalisert måte. Morgendagens systemer må bli vesentlig bedre med hensyn på å forstå spontan tale (slik den brukes naturlig me...

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The effect of climate on seed renegation strategies: Population-scale experimental tests on four Veronica species

Seeds and seedlings are vulnerable stages in the life cycles of plants, and we expect strong fitness consequences of environmental variability on these stages. Climate has a major influence on vegetation, and in species with wide geographical or altitudin al distributions, the factors and process...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effektiv avl for bedre fôrutnytting hos laks

Med sterke indikasjoner på mangel på marine fôrråstoffer til kultivert fiskeproduksjon, vil en økt produksjon kunne skje kun gjennom bedre fôrutnytting. I tillegg til en bedre utnytting av begrensede fôrressurser, vil høyere fôrutnytting bedre økonomien i produksjonen. Hovedmålet med prosjektet...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Biofilm formation in Candida albicans

Candida albicans is an opportunistic pathogen that causes life-threatening, systemic disease in immuno-compromised individuals, such as patients undergoing chemotherapy. Patients with catheters and joint replacements are predisposed to systemic fungal dis ease because C. albicans forms sessile co...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Complex Catalysis in Conversion of Natural Gas to Value-Added Products

Today, Norwa's natural gas resources are mainly exported as is, with only a minor part being processed domestically into value-added products. This project is aimed at the development of economically and ecologically improved processes for converting natu ral gas into such products by use of meta...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Processes governing air-sea CO2 transfer; an improved estimate for the North Atlantic

The project focuses on the issues of accurate parameterisation of the air-sea exchange rate and small scale biasing of air-sea flux estimates, aiming to provide an accurate estimate of the air-sea flux of CO2 in North Atlantic, and its inter-an nual variability. The project intends to ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Platform application "transgenic core facility"

Transgenic mice have become a central tool for understanding biological functions of genes and gene products. The use of transgenic mice - which share 97% of the genes of humans - can help elucidate the functions of cells, genes, proteins and other basic biological processes involved in normal fu...

Tildelt: kr 32,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

National Network for Genome-Scale Analysis of Gene Structure and Function: The Norwegian Microarray Consortium

The Norwegian Microarray Consortium is a scientist-initiated institutional collaboration between the Norwegian Radium Hospital/University of Oslo, the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim and the University of Bergen, initiated to establish a complete infrastructure for DNA...

Tildelt: kr 47,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Protein-Protein Interaction map for Proteins involved in Stress Response

Despite the impact of stress activated signalling pathways on the pathology of a number of human diseases such as chronic inflammation, heart disease, stroke, the moleucular details of these pathways have just begun to be known. The p38 MAP kinase signal ling pathway is activated by environmenta...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Eit paraplyprosjekt ved Høgskolen i Volda.

Forskingsprosjektet sitt hovudtema er begynnaropplæringa sett ut frå prinsippet om tilpassa opplæring. Begynnaropplæring er gitt ei vid tyding, i prinsippet femner den om all opplæring elevane får dei tre til fire første åra i grunnskulen. Omgrepet tilpas sa opplæring er gitt den tydinga som er n...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Møre og Romsdal

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Sustainable Consumption, Social Relations and Identity - SUM

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Scenarios for Sustainable Urban Development

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Beslutningsstøtteverktøy

Et viktig budskap i St. mld. nr.7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten er at hensynet til HMS i praksis betraktes i for stor grad til å være i konflikt med hensynet til verdiskaping. Denne forestillingen fører til at det fortsatt utøves større krea tivitet til å redusere investeringer i HM...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

MILHEL-Miljø og helse

Electromagnetic fields and biological effects

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Rapid and non-destructive measurement and imaging of lipid oxidation in foods

Both national and international, new and alternative methods for measuring the level of lipid oxidation in complex foods are asked for. Today's standard methods are based on quantification of intermediate products and end products formed in the oxidation processes. They are time consuming and de...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Improved determination of elevations from the global positioning system (GPS)

The wide spread use of the GPS for precise height determination has established geoid computation as a practically relevant product of physical geodesy. The geoid is the equipotential surface of the Earth's gravity field, which corresponds most closely wi th mean sea level, and is commonly used a...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Atmosphere speciation of mercury

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Reduced basis modeling of hierarchical flow systems

Reduced basis methods are particularly attractive to use in order to reduce the number of degrees-of-freedom associated with a given numerical approximation to a set of partial differential equations; the computational complexity can be reduced to a level where potentially very complex systems c...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forecasting inculum development and release by the apple scab pathogen for improved disease management.

Our principal objective is to improve management of apple scab through development of accurate models of inoculum development and release, and thereby reduce fungicide use and yield loss. Apples are an important fruit crop in Norway, and worldwide. All ma jor apple varieties are highly susceptibl...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molecular coreography of mammalian DNA-base excision repair (BER)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage