0 antall prosjekter

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Etablering av internasjonale studier som et eget flerfaglig studieopplegg ved Universitetet i Bergen

Hensikten med prosjektet er gjennom et organisert samarbeid mellom Universitetet i Bergen og CMI å utnytte den faglige kompetansen ved de enkelte institutt, sentre og fakultet innad ved Univesitetet og ved CMI for å etablere et forskerutdanningsprogram/en forskerskole i internasjonale studier, m...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Infra-structure and operation of the Swiss-Norwegian Beamlines (SNBL) at ESRF, Grenoble, France

SNBL (See description in Annex 1) has been in operation from the summer of 1995. The Swiss party has financed 71% of the costs while NSF has financed 29%. In October 2001 Switzerland started operating her own synchrotron radiation facility, called the Swi ss Light Source (SLS), and the Swiss part...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

District health information systems in South Africa: Empirical studies and interventions for improved use of information in health managemet

...

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Expression and function of disease related genes in Atlantic salmon

We have gathered the main national competence on molecular fish immunology, also including compentence on viral fish pathogens. This joint effort aims at exploiting existing Norwegian competence in fish immunology and virology to study the expression and function of disease related genes in Atlan...

Tildelt: kr 38,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Perceptions of gender, genes and reproduction

The project will study a three step model of how scientific results are received and interpreted by the public: from new scientific knowledge, to presentations to the public, and therefrom to "folk theories" of reproduction. Using a gender sensitive appro ach, documents will be studies to find if...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk produksjon av storfekjøtt

Prosjektet vil omfatte ca. 30 NRF slakteokser og inkluderer produksjonsforsøk og vomfysiologiske studier hos okser. Alle oksekalvene vil få økologisk fôring, godkjent etter retningslinjer gjeldende fra 1.1.2001, fra fødsel og fram til kalvene er 6 måneder gamle. Fra 6 måneders alder og fram til s...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Fish behaviour and implications for abundance estimates

Fish vertical distribution and individual swimming behaviour is essential for their acoustic detectability and properties. The project will address under which conditions semi-demersal fish live closely assocoated with the sediment and under which conditi ons they ascend into the water column, in...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak ved SRL

Simula startet arbeidet med systematisk forskningsbasert nyskaping høsten 2002, og har i 2003 gjennomført tiltak innen kulturbygging, idéstimulering, idéspeiding, nettverksbygging og igangsetting av kommersialiseringsprosjekter. Simula vil i 2004 gjennomføre konkrete kommersialiseringsprosjekter ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NOBIPOL - Centre for Biopolymer Engineering at NTNU

Prosjektet har hovedfokus på to familier av marine biopolymer: alginater og kitosaner. Forskningen er organisert som et tverrfaglig prosjekt i regi av NOBIPOL. Det omfatter både grunnforskning og anvendt forskning, det siste i nært samarbeid med norske in dustripartnere. Aktiviteten vil dekke all...

Tildelt: kr 21,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Integrating Modelling and Remote Sensing for Algae Bloom Monitoring in Norwegian Waters, Dr.gr.stip.

Currently major defficiencies exist in our ability to understand and describe algal bloom events and their influence on the environment. In this project we will contribute in: 1) defining the environmental conditions that lead to bloom of the harmful alga Chattonella, which has been a threath f...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norge - Berkeley Senteret 2008 - 2010 (forlenget fra 2003 2007)

Prosjektet retter seg mot norske forskere og stipendiater som arbeider ved deltakerinstitusjonene for prosjektet og som er blitt invitert som visiting scholars til University of California, Berkeley for perioder på 3 -12 måneder. Under oppholdet vil de få tilgang på kontorplasser opprettet for n...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2011

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Makt i planleggingen og bruken av idrettsanlegg

I dette prosjektet ønsker vi å utvide forprosjektet om forholdet mellom de offenltige forventingene til og den faktiske bruken av idrettsanlegg til å gjennomføre systematiske empiriske studier av nærmiljøanlegg i to fylker. Innføringen av et eksplisitt pl ankrav for kommunenes tilskudd til anlegg...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Amado, A.O. Spania STP 02/03 og 03/04

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Knowledge and practice in the fishing sector under changing management regimes. A comparative study between Norway and Newforundland.

Future challenges in the respect of recruitment, practice and knowledge in the fishing fleet are studied through a comparative study of in the fishing fleet in Norway and Newfoundland. The study has focus on mechanisms and structures which are important f or how knowledge is generated, implemente...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

NMR spectroscopy and cataract

Grå stær (cataract) er den hyppigste sykdom blant eldre og skyldes metabolske endringer i linsen som mister sin transparens. <.zeta.>rsaken er multifaktoriell. Blant risikofaktorer er: UV stråling, diabetes, røyking, kjønn, vitaminer og enkelte medikament er som steroider. Økt kunnskap om utvikli...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Parameterisation of snow and ice albedo in the ECHAM5 General Circulation Model (GCM)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Making knowledge: Gender and sexuality in research/Kjønn og seksualitet i forskning

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Characterization of rheological, dynamical, structural and thermodynamic features in aqueous systems of amphiphilic polymers

In this project we address association phenomena that take place in systems containing amphiphilic polymers (consist of both hydrophilic and hydrophobic parts) and surfactants. To gain a fundamental insight into mechanisms that control polymer-surfactant interactions and the formation of associat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge

Prosjektet gjennomføres blant en gruppe menn i alderen 25-35 år med høy utdannelse, som selv definerer seg som pakistanske. Ved å følge en mindre gruppe på flere sosiale arenaer, har prosjektet som målsetning å fremskaffe kunnskap om sammenhengen m ellom maskuline idealer og mannlig praksi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Maria i eksil - portretter av sju flyktningkvinner

Innen forskning om internasjonal migrasjon og etniske relasjoner har det tidligere vært gjennomført en rekke studier av flyktningtilværelsen og integrasjon. Mye av denne forskningen er hva en kan kalle "kjønnsblind" i den forstand at det ofte er menn og d eres livssituasjon som er fremtredende, m...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Siste deglasiasjon i SV Norge: Glasiale prosesser, bredynamikk og kronologi

De siste års forskning har vist at det eksisterte en isstrøm i Norskerenna under siste glasiale maksimum, som eroderte vestlige deler av Jæren. At det samtidig var istilførsel fra innlandsområdet øst for Jæren, førte til at Jæren ble liggende i et konflue nsområde mellom to ulike glasiale regimer...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Jernkorrosjon i drikkevannsledninger - komplettering av norske og svenske forskningsresultater

Prosjektet er et samarbeid mellom norske og svenske forskningsmiljøer. De aktivitetene som skal gjennomføres er valgt ut fra: - Rapporten fra et forprosjekt, der behovet for FoU ble angitt. - Ønsket om å prioritere aktiviteter der norske og svenske forskningsmiljøer har kompletterende erfaringer ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Effekt av cytokiner på interstitielt trykk og transkapillær transport

Akutt inflammasjon, kjennetegnes ved raskt innsettende ødemdannelse. Forskningsgruppen har vist at løse bindevev spiller en viktig rolle i den initiale ødemdannelsen ved at interstitielt vevtrykk (Pif) faller fra -1 mmHg og til -150 mmHg ved br annskade og øke transkapillært filtrasjon...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Preeklampsi og eklampsi

Preeklampsi er den vanligste og mest alvorlige komplikasjon vi ser i forbindelse med svangerskap og fødsel, og er fortsatt den viktigste årsak til maternelle dødsfall i den vestlige verden. Tilstanden kjennetegnes av høyt blodtrykk og eggehvite i urinen. Eklampsi er en sjelden, men alvorlig komp...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Journalisten som forteljar - utvikling av tekst og multimodalitet i avisenes førstesider gjennom 1900-tallet

Utgangspunkt Gjennom diskursiv praksis konstruerer journalistar sosiale identitetar som igjen er med på å konstituere lesarane si oppfatning av verda. Desse konstruksjonane skjer gjennom ulike forteljarstrategiar knytt til val av språklege og tekst uelle strukturar på tekstuelt, grammatisk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

IMER-nettverk i Trondheim

De siste årene har den IMER-relaterte forskningen i Trondheim økt i omfang. Flere miljøer har kommet på banen, men det er fortsatt slik at SINTEF IFIM står for største delen av både den forskningsrådsfinansierte og den oppdragsfinansierte forskningen på d ette feltet. Av andre miljøer som også ha...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INF-GEN-Informasjon generelt

Forskningsfondet og SFF

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

MARKSAM-Marked og samfunn

Internasjonaliseringsstrategier for norsk trelastindustri.

Formålet med prosjektet er å øke vår kunnskap om norske trelasteksportørers internasjonale konkurranseevne. Norsk trelastindustri har i de siste ti til femten årene blitt stadig mer internasjonalt orientert med en eksportandel på 30-40 %. Over 90 % blir e ksportert til europeiske markeder med Tys...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Nevrobiologiske aspekter ved tilbakevendende kortvarig depresjon (TKD)

BAKGRUNN: 1-års prevalens, av TKD er ca. 7%. Kjennetegn er mange (>12/år) og kortvarige (gj.snitt 3 dager) perioder med plutselig dyp depresjon og funksjonssvikt. Suicidrisikoen er 4.2 større enn i normalbefolkningen. TKD kompliseres ofte av angst, dysfo risk-utagerende adferd og nevrasteni. Deb...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Structural, electronic and optical properties of atomic overlayers on surfaces

In the research project the doctoral student will use x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning tunneling microscopy (STM) and optical spectroscopy in studies of adsorbates, clusters and growth processes on well-defined single crystal surfaces. Thin film growth and diffusion at metal surfa...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage