0 antall prosjekter

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2010

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen: ADHD - Prevalens og kliniske karakteristika

Prosjektet tar utgangspunkt i en screening av barns mentale helse og utvikling. Den skal gjennomføres i alle barneskoler i Bergen og omfatter alle barn mellom 7 og 9 år. Barna skal undersøkes i 3 trinn med spørreskjema til foreldre og lærere, intervju av foreldre, nevropsykologisk undersøkelse, ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein varieteter

Når et homogent polynom (form) f er skrevet som en sum av potenser av lineære former, sier vi at dette er en potenssumpresentasjon av f. En form f er sokkelgrad generatoren eller den apolare formen til en gradert Artinsk Gorenstein algebra. Til den aritme tiske Gorenstein varietet X av dimension ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Utprøving av metoder for systematisk evaluering av behandlingsforløp i BUP

lnternasjonalt og nasjonalt fokuseres det mye på om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helsetjenesten ellers, gir kostnadseffektiv behandling. lnternasjonal behandlingsforskning innen BUP har studert effekt av ulike behandlingsformer. Men det har vist seg problematisk å slutte fra effektstudi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Hva signaliserer sigaretten? En studie av ungdoms grunner til å røyke

Bedre intervensjoner for å forebygge at ungdom begynner å røyke eller å motivere og hjelpe dem til å slutte krever kunnskap om hva som gir det å røyke mening og verdi for ungdom. Prosjektet utforsker hvilken mening, funksjon og symbolsk betydning ungdom tillegger det å røyke. Prosjektet vil bru...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Measurement of minimum electric spark ignition energy of dust clouds in the energy range 0.1-10 mJ

Basic context: An electric spark is a complex ignition source, and a dust cloud is a complex fuel. The very hot plasma generated, by dissipating electric energy in the gap between the spark electrodes, transfers heat to the dust particles both by thermal radiation and convection/conduction. The ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Forsikring 2002:47 058 (bev i 2001) 2003: 34 272 (bev i 2002) 2004: 10 000 (bev i 2003) 2005: 1140 + 31 400(bev i 2004)

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Effect of initiation of blood clotting on gene regulation

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLITIKK-Forskningspolitikk

Likestilling og forskning i Norge

...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Fluid flow and overpressure in fault zones and fracture systems in West Norway

To analyse groundwater flow and potential yield in fault zones in West Norway, and to characterise fluid flow in fracture networks outside these fault zones, there will be: - Statistical studies and modelling of groundwater-conducting fracture systems (re servoirs) using extensive new field data ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of basic mechanisms of cell virus interaction related to expression of individual virus protein of IPN virus in transfected cell lin

The mechanisms of pathogenesis of infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) are not well understood. This project will therefore address the cellular effect of individual proteins of IPNV expression of cloned proteins of infectious pancre atic necrosis virus in transfected cell c...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Phylogenetic relationships of the peracaridan order Amphipoda (Crustacea: Malacostraca)

The project will first of all aim at presenting new and inclusive hypothesis about the evolution of the peracaridean order Amphipoda. In order to reach this goal, the project will be carried out in a 3-step process: 1. Morphological examination of represe ntatives of all amphipod families (number...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Dødelig identitet? Lesbisk/homofilt identifisert ungdom og selvmordsforsøk.

NOVA offentliggjorde våren 1999 en rapport som viser at andelen som har selvmordtanker er seks til syv ganger høyere blant lesbiske og homofile menn enn den er blant heterofile. Særlig er tallene høye blant de yngste i utvalget. Dette er for de fleste et svært overraskende negativt resultat. Dis...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The origin and early evolution of chelicerate arthropods

Arthropods, the most diverse group of Metazoa today (and in geological history), provide critical data for analysing processes and patterns in evolution. Although the overall pattern of arthropod evolution is wellknown, detailed relationships within the m ajor taxa are far from resolved. ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kompetanseoppbygging på områdene ernæring og ernæringsfysiologi hos hund.

Institutt for husdyrfag (IHF) har vedtatt å engasjere seg betydelig sterkere innenfor ernæring av familiedyr, særlig hund og katt, på grunn av økt interesse blant studenter og i samfunnet generelt. IHF har i dag god kompetanse innen for de carnivore husdy rartene, rev og mink. Det finnes liten ko...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Viken

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Prosjektet analyserer tre sider ved tvangsbruk i norsk psykiatri; tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk ved døgnopphold samt tvangsbruk utenfor institusjonene. Delprosjekt 1 omhandler tvangsinnleggelser. En tester fire hypoteser om årsaker til ulik tvan gsandel ved de forskjellige sykehus; om a...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av hvordan Opptrappingsplanen fortolkes og iverksettes av kommunene, i forhold til intensjonene i Opptrappingsplanen og i forhold til kommunenes egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av spørsmål søkes belyst:...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Flyttestrømmer og dynamikk i Hovedstadsregionens boligmarked

Prosjektet skal studere konskevenser av flyttestrømmer for befolkningsutviklingen på områdenivå i hovedstadsregionen. Kvantitativt utgjør de intraurbane flyttingene den største delen av flyttingene i regionen. Det primære fokuset settes derfor på mekanism er bak og konsekvenser av de intraurbane ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Kommunal iverksetting av nasjonal plan - har øremerkede tilskudd den tilsiktede effekt?

Et sentralt mål i Opptrappingsplanen for psykisk helse er at mer forebyggende arbeid og utbygging av et bredt spekter av kommunale tjenester skal bedre tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Et viktig virkemiddel er øremerkede statlige tilskudd til kommunene. Formålet med prosjektet er å ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Tilgjengelighet av helsetjenester for barn og unge: Opptrappingsplanenes effekt på psykisk helsearbeid i kommunene

Epidemiologiske studier viser at minst 20 prosent av barn og unge til enhver tid har psykiske lidelser. Det er antatt at omlag 5 prosent har alvorlig psykisk lidelse, mens ca 15 prosent har milde psykiske lidelser. I Norge utgjør sistnevnte gruppe i alt 1 58.000 barn og unge. Iverksetting av tilt...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

Prosjektet er knyttet opp til informasjons- og kommunikasjonsteori samt til evalueringsteori og -metoder for å studere problemstillingene som reises. Mottakerleddet, som her må forståes som befolkningen, er i fokus. Også endring av holdninger og kunnskape r over tid, slik dette kommer til uttrykk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Utbredelse av partnervold i Norge

Undersøkelsen skal kartlegge utbredelsen av partnervold i Norge. Et landsrepresentativt utvalg på 7.600 menn og kvinner mellom 20 og 55 år mottok et postalt spørreskjema med spørsmål som dekket denne problemstillingen. Utbredelse av partnervold beregnes b åde som forekomst gjennom hele livet, og ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Rethinking famine: new perspective on peasant livelihoods

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage