0 antall prosjekter

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

ESF - Nanotribology (NATRIBO)

The aim of the ESF program "Nanotribology (NATRIBO)" is to improve the collaborations between experimentalists and theoreticians in the field of tribology on the nanometer scale. During the last years experimental and modelling tools have become available for the study of small contacts under pr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bruk av fangvekster for å redusere vintertap av nitrogen og fosfor fra kornareal i Norge.

Norge forplikter internasjonalt å redusere utslipp av nitrogren (N) og fosfor (P) til Nordsjøområdet. På landbruksareal gis det derfor økonomisk støtte til dyrking av fangvekster som tar opp næringsstoff etter at hovedkulturen har avsluttet sitt aktive opptak. Opptak av N og P fra jord om høsten ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Monitorering

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Repeated clover subcropping as a strategy for commercial organic grain production

New EC regulations will exclude the use of conventionally grown fodder in organic animal husbandry from 2005. According to the Norwegian Ministry of Agriculture, there is therefore an urgent need to increase the production and trade of grains. Shortage of organic grains on the trade marked will ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR- Brukerstøtte til EU-prosjekter

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Air Quality Management Strategy, AQMS

Prosjektet skal bygge opp og videreutvikle kunnskapsbasis i et DPSIR-rammeverk for integrerte vurderinger (IAM) og kostnadsbasert tiltaksstrategi-analyser, med utgangspunkt i byskala. Prosjektet bygger på det eksisterende luftkvalitetsforvaltningssystemet AirQUIS, og er motivert av forvaltningen...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Kvikksølv i akvatiske næringsnett - kilder, omsetning og biomagnifisering .HG-Akva

Kvikksølv er blant de mest prioriterte miljøgiftene til nasjonal og internasjonal miljøforvaltning, og Norge har ratifisert en internasjonal utslippsprotokoll som har til hensikt å begrense utslippene av kvikksølv til atmosfæren. Norske innsjøer mottar be tydelige atmosfæriske avsetninger av lang...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Miljøvirkninger ved resirkulering av våtorganisk avfall og slam

Tilbakeføring til jord er ansett som den ressurs- og miljømessig mest akseptable disponering av våtorganisk avfall og slam. De viktigste miljømessige ulempene ved deponering av våtorganisk avfall består i utslipp av sigevann og klimagasser samt at viktige ressurser går tapt for samfunnet. Ved å ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

NFR-DAAD 2002 (40000) og 2003 (36000) Ratnaweera Returnert midler i 2005

...

Tildelt: kr 58 659

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Regulering av rutegående persontransport: Konkurranse, organisering og finansiering.

Programmet omfatter tre hovedområder: 1. Egenskaper ved markedene og konsekvenser for konkurranse i markedet: Kollektivtransporten omfatter flere ulike delmarkeder som har ulike strukturelle egenskaper. Med tanke på hensiktsmessigheten ved ulik e regulerings- og insentivsystemer vil de...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Reisevaner - forståelsesrammer for framtidig reiseadferd. Videreføres i DL prosj.nr. 165922/V10

Undersøkelser om og analyser av befolkningens mobilitet og reisevaner gir nødvendig basiskunnskap for all transportplanlegging og annen samfunnsplanlegging. TØI har hatt det faglige ansvaret for gjennomføring og analyser av de nasjonale reisevaneundersøke lsene siden 1984/85 (RVU 1984/85) og fram...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Biotechnology of intraterrestrial microorganisms

Using North Sea oil field production waters as a source of anaerboc thermophilic microorganisms, novel thermophiles able to grow on protein-rich waste meterials and efficiently convert it to hydrogen gas will be isolated and charcterized. The ultimategoal is to isolate organisms that can produce ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

POLITIKK-Forskningspolitikk

Bibliometri ved NIFU - kjøp og drift av databaser

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Parasitic consumption of corrosion inhibitor at the surface of emulsion droplets in mulitphase flow

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

SIPNMATR-SIP-NHD Materialforskning

Plasma Production of Materials (PPM)

The use of the high temperature plasma regime opens for unique product and process development by providing process conditions not achiveable by other technologies, and the SINTEF plasma torch is the only known torch that can operate in hydrogen. The prop osed program is aimed at a fundamental un...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Endringer i muskeltemperatur - ny indikator for stress og velferd for oppdrettsfisk

Stress er relevant i forhold til sykdom, produktivitet og slaktekvalitet av oppdrettsfisk. Det er en økende oppmerksomhet mot de etiske problemstillinger knyttet til stress og sammenhenger mellom stress og velferd. Eksisterende metoder for måling av stres s er ikke godt egnet i arbeidet med disse...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

New antibiotics via rational genetic engineering of the nystatin biosynthetic genes

...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Transformer winding ageing, condition control and condition assessment

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utilisation of forest biomass in Norway - ecological and socioeconomical sustainability

A substantial increase in renewable energy in Norway has to use a significant amount of wood-based biomass from conventional forests. This project provides knowledge about sustainable utilisation of wood based biomass for energy purposes in Norway and nei ghbouring countries Some new field resear...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

CO2 technology in Refrigeration, Air Conditioning an Heat Pump Systems

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Extreme Wave Load Effects in Sea Structures

The project is organised in the following two principal activities : - hydrodynamic modelling of non-linear wave-induced loads and motions. This includes ? hydrodynamic models for strongly nonlinear free surface-body interaction considering finite amplitude wave-induced motions and structural lo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

The development of the antibody repertoire in Atlantic cod (Gadus morhua L)

Torsk har høyere konsentrasjon av antistoffer i blodet enn andre fiskearter, men gir ikke spesifikke antistoffresponser etter vaksinasjon. <.zeta.>rsaken til dette er ikke kjent, og en vet ikke hvilken funksjon de naturlige antistoffene har. Antistoffrepe rtoaret hos voksen torsk har blitt karakt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

A novel enrichment method enhancing free amino acid and phosphoslipid content in live food for halibut and cod larvae

Natural zooplankton, the natural diet of marine fish larvae, has showed to be superior to enriched Artemia nauplii in supporting survival growth and normal development of pigmentation and eye migration in halibut. The nutritional quality of the live food used in intensive marine culture differs f...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Krill as feed source for farmed fish

Norwegian and world production of carnivorous farmed fish has increased significantly throughout the 1990's and estimates suggest that this growth will continue. The diets that have been used in the aquaculture industry have normally been based on meal and oil obtained from fatty fish species suc...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

SUPNIKT-SUP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Reliable and Secure Communication (RASC)

In recent year there has been a vast increase in the amount of data which is purchased, transmitted, compressed and stored every day, in particular via Internet. The need for efficient, reliable and secure communication is more important that ever before . Error correcting codes and cryptography...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger: Utfordringer ved styring av kompetanse

Prosjektet vil analysere organisering av verdiskapningsprosesser over bedriftsgrenser. Formålet er å bidra til ny vitenskaplig kunnskap om 1. bedriftenes bruk av atypiske tilknytningsformer for arbeid 2. hvilke utfordringer økt bruk av ekstern kom petanse medfører for bedriftene og hvorda...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie.

Det strategiske programmet vil frambringe ny og viktig informasjon når det gjelder patogenese og epedemiologi ved scrapie hos sau. Det vil ta for seg områder som diagnose, subklinisk infeksjon, selektiv avl, mikroskopiske sykdomsrelaterte forandringer og spredning av PrPSc fra opptak av infisert ...

Tildelt: kr 20,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOSIS - Modularity in large Software and Information Systems

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland