0 antall prosjekter

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Tidsskrift for ungdomsforskning

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Student- og utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Dechiffrering av den epigenetiske kode: Karakterisering av spesifisitet i interaksjon mellom PHD-fingerproteiner og nukleosomer

Regulering av genuttrykking spiller en sentral rolle i utvikling av alle kroppens organer og vev. Feil genregulering kan være en medvirkende årsak til utvikling av f.eks. kreft og autoimmune sykdommer. Prosjektet bygger på tesen om at klassiske DNA-binde nde transkripsjonsfaktorer ikke alene kan...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Determination of Molecular Descriptors from Analysis of Sequence and Genome Data. Bioinform.for detection of macromolecules for ind.app.

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Hydrid lighting in buildings

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskapning, bedriftssamarbeid og arbeidslivsrelasjoner i endring. Partssamarbeid og partenes strategier, Fafo - Nordvestforum

Modulen er basert på et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo i Oslo og bedriftsnettverket Nordvest Forum (NVF i Ålesund. Denne søknaden bygger på det arbeidet som er gjort i modulen i 2001 og 2002. Modulen består av en bedriftsutviklingsagenda, netv erksagenda og en forskningsagenda. Innenf...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VS2010-Verdiskapning 2010

Verdiskaping gjennom bred medvirkning

Forskningsdesignet i VS2010 Agder er basert på en aksjonsforskningstilnærming der et team av forskere deltar. Forskningen er basert på antagelsen om at ny kunnskap utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Utviklingsaktivitetene i VS2010 Agder har så langt avtegnet fem grupper av praksiser s...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Agder

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Mobility of the vanB operon encoding transferable glycopeptide resistance in Gram-positive bacteria

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-Næringsmidler

Fettsyrer og andre komponenter fra melk, og risiko for hjete- og karsykdommer

TINE er markedsleder i Norge når det gjelder melkeprodukter. Høyt inntak av melkeprodukter er satt i sammenheng med hjerte- og karsykdommer til tross for at enkelte studier viser motsatt sammenheng mellom inntak av melkeprodukter og kardiovaskulære risiko faktorer. I de seinere år er det stilt sp...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Framstilling og bruk av myseproteiner i fermenterte sjømatprodukter

Med den bakgrunn som er i dag er det mulig å utvikle fermenterte sjømatprodukter med tilfredsstillende smak og tekstur. For å hindre at umettet fiskefett ikke renner ut av disse fermenterte sjømatproduktene, er det helt nødvendig å bruke proteiner. Forskn ingsmessig medfører dette at det er vikti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Compute Ecology - Computational Modelling of Phytoplankton Growth in Stratified Fjord and Coastal Waters, Postdr.. NN

Prosjektsammendrag: In fjords and coastal waters the freshwater from rivers may often give a mixed upper layer separated from the lower layers by a pronounced density difference. The upper layer, with its largest solar radiation, is the living domain for the phytoplankton, the basis for the food...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Prosjekt for utvikling av samisk språkteknologi

Prosjektet vil utarbeide eit automatisk morfologisk analyseprogram. Delar av grunnlagsarbeidet for fleire av delmåla er allereie utført av Nordisk samisk institutt som er medarbeidar i prosjektet. Dei datalingvistiske analysane er tenkt kompilert i progra mvare som er utvikla av firmaet Lingsoft....

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Psykisk helsevern i et kontekstuelt perspektiv. En 10-års oppfølgningsstudie av hjelpsøkning og holdninger (135172/330)

En har tidligere studert endringer i (Lofoten 1983-1990) og determinanter bak såkalt formell hjelpsøking i Lofoten og Oslo (1990) da variable som målte "pathways to care" både var sentralt i tverrsnittstudien fra 1990: Kommunediagnose i en bydel i Oslo og fire kommuner i Lofoten og i Nordkystund...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The function of extrapair fertilization in passerine birds

In more than two thirds of all bird species with a socially monogamous mating system, females engage in copulations outside their pair bond. As a consequence, extrapair fertilizations and mixed-paternity broods are common in many of these species. The sel ective advantage for female extrapair fer...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Antibiotic resistance and molecular epidemiology of Streptococcus pneumoniae in Norway

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Automatisert sveiseproduksjon av båtseksjoner og konstruksjoner i aluminium

I samarbeid med leverandører og bedrifter gjennomføres utprøving og tilpassing av de ulike kritiske teknologibiter, i laboratoriet ved SINTEF. Dette skal gjøres opp mot typiske produktdetaljer fra bedriftene. Dette skal gi nødvendig kunnskap om muligheter og begrensinger ved den tilgjengelige tek...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A multimedia modem for the VHF/UHF band

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Fish muscle quality-Influence of carbohydrates in feed and the composition of extracellular matrix

Carnivore fishes as salmon, trout and cod have low capacity to metabolically handle high glucose loading and act in a similar way as diabetic animals. The connective tissue plays an important role in maintaining fish flesh quality; a firm connective tissu e seems to reduce the ability of gaping t...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

AKLIMED-Klinisk medisin

Klinisk og immunologisk betydning av tumor nekrose faktor storfamilie systemet ved alvorlig immunsvikt

Hypotesen som bl.a. bygger på en serie egne, originale arbeider, er at økt tumor nekrose faktor (TNF) aktivering spiller en patogenetisk rolle for immunsviktutvikling og kliniske manifestasjoner ved HIV infeksjon og common variable immunodeficiency (CVI). En tror også andre medlemmer av TNF/TNF ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Studier av søvn og nevrotransmittere i depresjonsmodellen "chronic mild stress" hos rotte

Det er en klar kobling mellom depresjoner, bestemte nevrotransmittere og søvn. Ved polygrafisk registrering av pasienter med depresjon er det beskrevet en rekke søvnendringer. Søvnendringene er av tre hovedtyper: fragmentert søvn, redusert dyp søvn og end ret REM søvn. Disse søvnendringene blir a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

De første kristne sladre-kjerringer - en sammenstilling av NT-tekster der sladder som moraltypos kobles til kjønn

Innenfor flere av NTs ulike skrifter omtales fenomenet sladder. Flere antikkforskere har beskjeftiget seg med dette fenomenet fordi det hevdes at sladderen kan fortelle mye om det samfunnet som produserer den. Innenfor teologien har ingen tidligere, så la ngt en vet, sammenstilt og belyst alle de...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Biosmart

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av økologisk metoder for frøavl av gras og kløver.

Fra og med 1.1.2004 skal alt frø til bruk i økologisk landbruk være økologisk dyrka (EU-forordn. 1804/99). Tilgangen på slikt frø kan da begrense utbredelse av økologisk landbruk i Norge. Gjennom prosjektet "Produksjon av engfrø for økologisk landbruk" (N FR 125658/111) er prosjektsøkerne kommet ...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lavenergibygninger - fra visjon til realitet?

Prosjektet vil analysere lavenergibygninger, med vekt på prosjektering, markedsforhold og brukererfaringer. Med lavenergibygninger menes i første omgang bygninger hvor elektroniske løsninger er installert for å legge til rette for detaljert styring av uli ke energikrevende funksjoner, slik som op...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Ungdoms opplevelse av makt og innflytelse i politiske beslutningsstrukturer

Ungdoms interesse for politikk har blitt mindre de senere år. Utviklingen har fått konsekvenser for gruppens deltagelse i demokratiske kanaler gjennom lav valgdeltagelse og svekket rekruttering til frivillige organisasjoner. Dette har ført til en offentli g bekymring for et framtidig demokratiund...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Seksuell preging og hybridisering mellom to arter av meiser (Paridae)

Siden de klassiske studiene til nobelprisvinner Konrad Lorentz, har seksuell preging blitt dokumentert hos en rekke dyrearter. Denne formen for læring har fått ny oppmerksomhet i senere år innen flere felt av evolusjonær økologi fordi man mener den er vik tig i forbindelse med hybridisering, arts...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Postdoktorstipend

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Volumetrisk ultralyd datainnsamling

Prosjektet tar siktet på å gi bidrag til utviklingen av sanntids 3D ultralydsystemer med anvendelse innen medisin. Sanntids 3D avbildning krever 2D matrisearray transducere uten bevegelige deler. En rett fram implementering av denne teknologien forhindres på grunn av kompleksitet. Systemets komp...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Forstudie av mulig sammenheng mellom mikronæringsstoffer og råte i granskog

Glommen har fått henvendelse fra gårdbruker can.agric. Anders Rognlien på Tolga vedrørende råteobservasjoner i granskog. Observasjonen er en avvirkning av et råtebefengt granbestand i Østfold, hvor det var en linje gjennom bestandet som ikke hadde råte. V ed nærmere undersøkelser viste det seg at...

Tildelt: kr 44 200

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Innlandet