0 antall prosjekter

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse av jordbær (Fragaria xananassa) mot skader påført av jordbærsnutebillen (Anthonomus rubi)

Jordbærsnutebillen er en insektart som påfører jordbærplanter betydelig skade. Billen overvintrer i gammelt løv etc. og oppsøker jordbærplanter om våren. Etter parring legger hunbillen et egg i en blomsterknopp før den snitter stilken til knoppen slik at den tørker inn. I konvensjonelt landbr...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effekt av samspill mellom økt energitilgang og vaksinering på IPN og PD hos laks i sjø.

I forsøk gjennomført både i 1999 og 2000 har AKVAFORSK påvist lavere dødelighet av IPN i smoltgrupper som etter utsett i sjø har fått forhøyet fettprosent i fôret. I dette prosjektet planlegger vi å videreføre arbeidet med å belyse betydningen av predispo nerende faktorer for IPN og PD ved ytterl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Rygg- og kjevedeformiteter hos laks: Genetisk disposisjon, mineralnæring og produksjonstemperatur

Ryggdeformiteter er det viktigste deformitetsproblemet hos laks, og problemene kommer til utrykk gjennom en forkortet kroppsform som i de mest ekstreme tilfeller gir en karpeliknende fisk. Det ser ut til at den mest "intensivt" oppdrettede fisken er mest utsatt, og problemene kan tilsynelatende ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

Gjennom SIPen vil det kompletteres innovasjonsforskningen ved å analysere møtet mellom ulike kunnskapsformer og den interaksjon som ligger til grunn for innovasjon. Slik vil en klargjøre distriktsnæringslivets arbeidsbetingelser og læringen i et råvarebas ert næringsliv. SIPen har følgende overor...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Fra hjem til institusjon: Pasientautonomi og legers skjønnsmessige vurderinger

Hvem bør ha ansvaret for beslutninger som tas om hvorvidt det skal søkes om institusjonsplass for eldre og pleietrengende? Dette spørsmålet er knyttet tett opp til problemstillinger rundt autonomi, siden mange eldre vil være svekket mentalt (aldersdemens) og ute av stand til å ta avgjørelser på ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Romsåsprosjektet. Diabetes og hjerte-/karsykdom i en multietnisk befolkning i Oslo øst -en livsstilsintervensjosstudie

Romsåsprosjektet startet i 2000 med en helseundersøkelse utført av SHUS i Romsås og Furuset bydeler, med spørreskjema, fysisk undersøkelse og blodprøver. Helseundersøkelsen skal gjentas i 2003. 1 mellomtiden foretas en livsstilsintervensjon med hovedvekt på å fremme fysisk aktivitet i bydel Roms...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Model estimations of the present and future N2O emissions from soil plant systems in the north - feedbacks in climate change

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of androgen-independent prostate cancer-molecular mechanisms.

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Saueavl med kunstig sædoverføring.

Veterinære restriksjonar, først som følgje av mædiutbrot og seinare ytterligare aktualisert med scrapie, har skapt ein ny situasjon for avlsarbeidet på sau. Vêrar kan i hovudsak ikkje lenger flyttast mellom avlsgrupper (vêreringar), og i dei hardast ramma områda skal desse avlsgruppene ikkje ver...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

FARM-Farmakologisk, farmasøytisk forskning

Farmakologisk karakterisering av vekstfaktoreffekter på transkripsjonsfaktor og apoptoseinitiator NGFI-B

NGFI-B er medlem i steroid/thyroid reseptor-familien (nukleær-reseptor-familien), og blir indusert i PC12-celler av nervevekstfaktor (NGF, derav navnet NGFI-B) og en rekke andre vekstfaktorer, bl.a. EGF. NGFI-B induserer apoptose ved å translokere til mit okondriene og fremme cytokrom c frisettin...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Nitrate reductase and the biological clock

Different transgenic and mutated plants altered in the nitrate reductase (Nia) genes or central clock genes will be investigated. The data will be evaluated with the help of kinetic/mathematical models to test for the possible influence of a centra l clock on NR expression as opposed to

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Power Generation with CO2 Capture - Extension

...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Pitch-kontroll sensor for rotorblader på vindturbiner

Fase 1 i prosjektet vil bli gjennomført for å dokumentere viktige driftsparametre på vindmøller. Dette vil være parametre som strekk- og torsjonsbelastninger på rotorbladene samt torsjon/moment på hovedakselen inn til gearet. Ved å analysere slike måledat a og sammenligne dem med vanlige driftspa...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Sphagnan: a novel polysccharide with anti-microbial properties that could be used as a protective and/or edible film.

Microbial colonisation is a major limitation restricting the viable shelf life of food. The overall aim of this investigation is therefore to develop the commercial application of a new protective and potentially edible-flim made from a special polysaccha ride extracted from the leaves of Sphagnu...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

Kunnskapsbasert? Politikkutforming og kunnskapsleveranser i norsk narkotikapolitikk

Prosjektet skal studere politikkutforming og kunnskapsgrunnlag i norsk narkotikapolitikk. Prosjektet skal videre brukes i komparasjoner gjennom samarbeid med forskere som studerer narkotikapolitikk i andre land eller som studerer andre temaområder på folk ehelseområdet der forebygging er målsetni...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Å sette pris på hylleplassen. Innkjøpsrutiner og -systemer i internasjonale dagligvarekjeder.

<.zeta.> betale for hylleplassen - "slotting fees" - er av mange betraktet som en måte å prissette et knapt gode -markedsadgang. Norske eksportører kan fortelle om ulike og uoversiktlige innkjøpssystemer hos detaljlister i ulike land. Rapporter fra det no rske markedet tyder på at varianter av sl...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Markedstilpassing, omstillingsevne og ledelsesressurser i samvirkebasert næringsmiddelindustri: Nye konkurransestrategier og former.

Framtiden for det norske landbrukssamvirket er uklar. Går det mot slutten, eller mot en ny start? Kommer landbrukssamvirke til å ta nye former? Hva er i så fall de mest aktuelle mulighetene, og hva er konsekvensene for samlet effektivitet, konkurranseevne , samt medlemmenes situasjon? I prosjektb...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

WENBIT-PTCA. En klinisk og invasiv studie av homocysteinsenkende behandling etter PTCA

Pasienter med angina pectoris blir i økende grad behandlet med PTCA, men réstenose forekommer hos 10-40%. Kostnadskrevende metall-stenter og strålebehandling er eneste behandling som sikkert reduserer réstenose. Resultat av basalforskning indikerer at til skudd av B-vitaminer kan ha slik effekt v...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Intellectual property rights to genetic resources: Prospects for a "Sui Generis" path for developing countries

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Akershus

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Storbyprosjektet - et alternativt idrettstilbud i takt med samfunnets endringer og ungdommenes behov?

I en erkjennelse av at nye tanker må tenkes hvis målet om idrett for alle skal nås, initierte staten gjennom forrige idrettsmelding (1992-93) Storbyprosjektet til idrettsformål. Den siste idrettsmeldingen (1999-2000) slo fast at prosjektet skulle fortsett e, noe som kan toIkes som at dette anses ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Familiebasert omsorg for barn: Kjønnsforhandlete praksiser som kontekstualisert samspill.

Organisering av omsorg for barn er ett av de områdene der endringer i retning større likestilling mellom kvinner og menn har hatt stor betydning. Og omsorg for barn er noe det forhandles om, både i politikken og i privatlivet, og noe det strides om, både i politikken og privatlivet. Deling er et...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Posjektets hovedmål i perioden blir gjennomføring av de tre hovedsatsningsområdene for nettverkets virksomhet: 1. Månedlige seminarer 2. Jubileumskonferanse 3. Web-sidene Disse tre områdene kan betegnes som delmål i nettverkets mer langsiktig e arbeid. De konkrete målsettingene blir ...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur.

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av hverandre og verden, Menneskekro ppen er forskjellig for hvert individ, me...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Agder

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Politisk deltakelse og organisering i det flerkulturelle Norge

I migrasjonsforskningen er det en stigende erkjennelse av at mottagerlandets politiske institusjoner har stor betydning for omfanget og arten av innvandrernes politiske deltakelse og egenorganisering. I et institusjonelt perspektiv antas de formelle struk turene aktørene omgis av å ha stor betydn...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Prosesserte slaktebiprodukter som råvare i fôr til hund og katt.

Felleskjøpet er en betydelig produsent av tørrfôr fôr til hund og katt. Fôret er hovedsakelig basert på norske råvarer, man når det gjelder animalske protein- og fettråvarer bortsett fra fiskemel, ser vi oss tvunget til å anvende importerte råvarer. Dette på grunn av at tradisjonelt norskproduse...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOG-Demografi/befolkningsspørsmål

Familiestrategier og individuelle valg ved barns giftermål, etablering og flytting i et norsk bondesamfunn på 1700- og 1800-tallet

Avhandlingen presenterer en statistisk analyse av hva som påvirket tidspunkt for giftermål og valg av ektefelle i Rendalen, Norge, i perioden 1750-1900. Hensikten med avhandlingen var å studere beslutninger om giftermål i en sosial kontekst og i et famili eperspektiv. Bidraget fra avhandlingen er...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Overføring av IPN-virus fra stamfisk til avkom

Smitteoverføring fra foreldrefisk til avkom (vertikal smitteoverføring) er påvist for ekkerøye og regnbueørret uten at mekanismen er avslørt. Uten sikre kunnskaper om en slik overføring av IPN-virus hos atlantisk laks, har det ikke vært gode nok argumente r for å investere i effektiv stamfiskkont...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bioactive phytochemicals (flavonoids) in fruit and vegetables: storage, processing and rapid sensor-based analytical methods

The population in northern Europe, and especially in Norway, has a very low comsumption of fruit and vegetables. There is substantial evidence that a large intake is related to a reduced risk of cancer and cardiovascular diseases, probably because fruit a nd vegetables contain bioactive constitue...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Akershus

REGUT-Regional utvikling

Regional utvikling og kapabilitet - Et bokprosjekt

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Biokjemisk karakterisering og konservering av krill og amfipoder

Utnyttelse av zooplankton fra de store havområder kan i fremtiden gi et viktig bidrag til den økende etterspørsel etter marine fôrmidler til akvakultur-næringen. Når dette vil skje, avhenger av avklaringer omkring ressursgrunnlag, fangstteknologi og forva ltning. Vi antar at storskala fangst av z...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo