0 antall prosjekter

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Taxonomy of allopolyploid species complexes of Sphagnum: evolutionary and ecological significance of polyploidy

Peat mosses (Sphagnum) has historically attracted much attention from systematists, and the taxonomy of many groups has been controversial. An important obstacle to achieving a stable taxonomy has been the abundant environmentally induced variation in mor phology, making it difficult to delimit d...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Atferdsvansker og oppvekstkår - en longitudinell undersøkelse

Prosjektet fortsetter undersøkelsen av en norsk barnekohort. Det er tidligere samlet inn opplysninger om problematferd og sosiale risiko- og beskyttelsesforhold fra nær 900 familier da barna var halvannet år, to og et halvt år og fire til fem år. I tilleg g til ytterligere utnyttelse av det eksis...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Importance of dietary histidine, iron and zinc concentrations on cataract development in two strains of Atlantic salmon.

There has been an increased incidence of caract development in Atlantic salmon reared under modern fish farming conditions during the last 5 years. The development of cataract not only affects the growth of the fish but acute outbreaks in the sea phase often lead to large mortalities. Besides the...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kundeorientert verdiskapning i logistikk-kjede : et eksempel fra VVS-bransjen

Prosjektbeskrivelsen omhandler et forskningsprosjekt som vil fremskaffe kunnskap om og økt verdiskapning i VVS-bransjen. Prosjektet har som forskningsmessig utgangspunkt et case bestående av stor grossist, to av deres leverandører og kunder. Bransjen stå r overfor betydelige utfordringer, -marke...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Norsk Presidentskap - World Petroleum Council

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

"Mye på spill" Tenåringers liv og læring i den videregående skole. (Hovedprosjekt: Kultur-estetisk praksis og velferd)

Prosjektet tar utgangspunkt i et pilotprosjekt om elevstøttemetodikk i den videregående skolen. Metoden anvender dramatiske prosesser til å belyse forhold som tenåringen mener å være påvirket av i sin læringskontekst, med sikte på å styrke elevens læring og velferd i skolen. I forskningsprosjekt...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Hydrotalcite-like compounds as catalytic materials for the conversion of natural gas components (light alkanes) to synthesis gas

Light alkanes (C2-C4) constitute approximately 10% of the North Sea natural gas (NG). Pre-reforming of C2-C4 is an important part of modern synthesis gas plants, such as Statoil’s methanol plant at Tjeldbergodden. Reforming of natural gas also has a poten tial use as a source for hydrogen product...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse. En studie av tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnevern...(dr.grad: E. Willumsen, 75%)

Samarbeid om barn og unge har vært et prioritert område i offentlig helse- og sosialpolitikk de siste 20 årene. Vi har likevel kommet forholdsvis kort i arbeidet med å utvikle gode måter å organisere det tverrfaglige samarbeidet på og å utforme samspillet mellom de profesjonelle og de profesjone...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industriell genetikk og bioprosessteknikk

Det vil bli arbeidet med delprosjektområder som har direkte betydning for de involverte bedrifter. Forhold som må vektlegges ved utvikling av høyekspresjonssystem for produksjon av rekombinante proteiner til kommersielle formål er i første rekke: Uttrykke t av proteiner må ligge på svært høye niv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Håndheving av Kyoto-avtalen.

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Grunnleggende molekylære responsstudier av torkstress i en gymnosperm

I store regioner av Norge blir gran regelmessig utsatt for tørke. Tørke kan i seg selv gi opphav til skader, men oftere bidrar tørken med å gjøre trærne mer mottakelige for andre former for stress. Det er velkjent at angiospermer, som en respons til tørke , aktiverer et antall nye gener som en vi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Viken

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Robust Numerical Methods for partial Differential Equations

During the last decades numerical simulations has become an indispenisble tool in science and engineering. In particular numerical approximations of partial differential equations are frequently an important ingredient in the design of such programs. Nume rical approx. of partial differential equ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

3D Microseismic Reservoir Monitoring

The funding comprise a four year program for a Dr.scient. fellowship co-financed by NORSAR (25%) and PetroForsk (75%). The project will be tied in closely to an existing research cooperation between Read Well Services AS, which is currently involved in th e development of permeanently installed 3...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Viken

MENTAL-Mental helse

Depressive symptomer hos en årspopulasjon ungdommer henvist til BUP i Nordland: forekomst og korrelater

I Norge har det i 1990-årene skjedd en sterk økning av henvisninger til BUP av ungdom for depressive problemer (0,5% i 1992 til 15,6% i 1998). Selvmord og selvmordsforsøk i denne aldersgruppen er også knyttet til depresjon. Depressive problemer hos ungdom utgjør således en stor andel (ca. 20%) a...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Finding features from dependent data

When analyzing time series it is important to have methods for detecting whether a time series is nonstationary and when nonstationarities occur. Significant zero crossing of derivatives (siZer) is a newly developed method to explore features in independe nt data. Fourier transformations can be u...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Sosiale preferanser og atferdsbehov hos farmrev.

Til tross for bedre kunnskap om farmrevens biologi og velferd er behovet fortsatt tilstede for forskning som belyser atferdsbehov relatert til andre dyr og mennesker. Slik kunnskap vil være verdifull som grunnlag for å utvikle produksjonssystemer som romm er muligheten for gruppehold av dyr, et o...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Kartlegging av geners betydning for agressivitet og frykt hos hund

Norsk Kennel Klub ønsker kompetanseoppbygning om mekanismer som påvirker nedarving av ulike atferdsegenskaper for å kunne avle fram fram hunder til størst mulig glede og nytte for den enkelte hundeeier og samfunnet for øvrig. Prosjektet vil fokusere på ag gressivitet og frykt pga den store betydn...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Reproduction and Breeding in Marine Fish

A stable and predictable supply of gametes of defined quality is a major bottleneck in the production of marine fish, and the development of breeding programs. The proposed Strategic Institute Program aims to increase the knowledge on reproductive physiol ogy during final maturation and spawning ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Tropospheric Chemistry and Climate CHEMCLIM

CHEMCLIM hovedmålsetting er å øke kunnskapen om hvordan utslipp av kjemisk aktive drivhusgasser og partikler påvirker deres fordeling og endring i atmosfæren, hvordan dette påvirker klimaet i forskjellige regioner, foreta en kapasitetsoppbygging gjennom u tdanning av doktorgradsstudenter og postd...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: "Energimarkeder og energibruk/Fornybar energi og energimarkeder" og "Miljøpolitiske virkemidler"

Utviklingen i det europeiske gassmarkedet. Utviklingen i det europeiske gassmarkedet er preget av økt liberalisering og en økning i antall aktører på tilbudssiden. Prosjektet analyserer denne utviklingen ved å utvide en eksisterende energimarkedsm odell for Europa. Analysen vil i første r...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av nye og forbedrede metoder for evaluering og konservering av sæd fra storfe, gris og rev

De fire avlsorganisasjonene GENO, Norsvin, Norsk Pelsdyr Avlslag og Norsk Sau og Geitalslag har dannet et eget FoU-selskap som skal organisere forskningen innen området semin - kunstig sædoverføring. I tillegg til de fire avlsorganisasjonene er det også å pnet for at Aquagen, tidligere Norsk Laks...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Socio-economic Impacts of Climate Change in Norway: A Pilot Study

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Forsker/Post-doktor-stilling ved den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL), ESRF, Grenoble, Frankrike

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Collaboration on Climate Research Interne samfinansieringer med 145069/720 Klima og 145070/700 Fond-utstyr

We propose to establish the Bjerknes Collaboration as an advanced research group. The University of Bergen, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center, and the Institute for Marine Research have formally agreed to establish a joint climate researc h unit, the Bjerknes Collaboration, locat...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av på...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Inngående forskermobilitet - NIFU engasjert i oppdrag for Nordisk Ministerråd Fra 2004: Videre analyse av data

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Astrofestival

Astrofestival 2003 vil foregå søndag 9. november kl. 1630 - 2200 på universitetsområdet i Oslo. Vi planlegger med et besøkstall på omkring 10 000. Aktivitetstilbudet de besøkende møter vil være variert og utradisjonelt. Planetsletta, som tilbyr publikum e n guidet tur gjennom en lysmodell av vårt...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Gjennomføring av First Lego-League Norge 2000 - 2001

Den skandinaviske non-profit stiftelsen FIRST Scandinavia arrangerer hvert år nasjonale og regionale robot-turneringer i Norge, Sverige og Danmark. I 2002 ble det arrangert 15 turneringer i de 3 landene med en påfølgende skandinavisk finale. Siden oppsta rten i 2000 har ca 3700 barn vært involve...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Bærekraftig bruk av utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet.

Det siste hundreåret har medført store endringer i landbrukets utnyttelse av utmarksarealene. Siden 1920 og fram til i dag har det skjedd en kraftig økning i antall sau på utmarksbeite (særlig i høyfjellet), uten at de økologiske konsekvensene er kjent. P rosjektet skal klargjøre sentrale spørsmå...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smolting in Atlantic salmon

The proposed programme seeks to integrate basic strategic research, with emphasis on advanced molecular, physiological and immunological methods, with a deeper understanding of the mechanisms of environmental regulation of the parr-smolt transformation of Atlantic salmon. The programme integrat...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland