0 antall prosjekter

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Robust Numerical Methods for partial Differential Equations

During the last decades numerical simulations has become an indispenisble tool in science and engineering. In particular numerical approximations of partial differential equations are frequently an important ingredient in the design of such programs. Nume rical approx. of partial differential equ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse. En studie av tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnevern...(dr.grad: E. Willumsen, 75%)

Samarbeid om barn og unge har vært et prioritert område i offentlig helse- og sosialpolitikk de siste 20 årene. Vi har likevel kommet forholdsvis kort i arbeidet med å utvikle gode måter å organisere det tverrfaglige samarbeidet på og å utforme samspillet mellom de profesjonelle og de profesjone...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Rogaland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Industriell genetikk og bioprosessteknikk

Det vil bli arbeidet med delprosjektområder som har direkte betydning for de involverte bedrifter. Forhold som må vektlegges ved utvikling av høyekspresjonssystem for produksjon av rekombinante proteiner til kommersielle formål er i første rekke: Uttrykke t av proteiner må ligge på svært høye niv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Viken

MENTAL-Mental helse

Depressive symptomer hos en årspopulasjon ungdommer henvist til BUP i Nordland: forekomst og korrelater

I Norge har det i 1990-årene skjedd en sterk økning av henvisninger til BUP av ungdom for depressive problemer (0,5% i 1992 til 15,6% i 1998). Selvmord og selvmordsforsøk i denne aldersgruppen er også knyttet til depresjon. Depressive problemer hos ungdom utgjør således en stor andel (ca. 20%) a...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Finding features from dependent data

When analyzing time series it is important to have methods for detecting whether a time series is nonstationary and when nonstationarities occur. Significant zero crossing of derivatives (siZer) is a newly developed method to explore features in independe nt data. Fourier transformations can be u...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Reproduction and Breeding in Marine Fish

A stable and predictable supply of gametes of defined quality is a major bottleneck in the production of marine fish, and the development of breeding programs. The proposed Strategic Institute Program aims to increase the knowledge on reproductive physiol ogy during final maturation and spawning ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: "Energimarkeder og energibruk/Fornybar energi og energimarkeder" og "Miljøpolitiske virkemidler"

Utviklingen i det europeiske gassmarkedet. Utviklingen i det europeiske gassmarkedet er preget av økt liberalisering og en økning i antall aktører på tilbudssiden. Prosjektet analyserer denne utviklingen ved å utvide en eksisterende energimarkedsm odell for Europa. Analysen vil i første r...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

3D Microseismic Reservoir Monitoring

The funding comprise a four year program for a Dr.scient. fellowship co-financed by NORSAR (25%) and PetroForsk (75%). The project will be tied in closely to an existing research cooperation between Read Well Services AS, which is currently involved in th e development of permeanently installed 3...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Sosiale preferanser og atferdsbehov hos farmrev.

Til tross for bedre kunnskap om farmrevens biologi og velferd er behovet fortsatt tilstede for forskning som belyser atferdsbehov relatert til andre dyr og mennesker. Slik kunnskap vil være verdifull som grunnlag for å utvikle produksjonssystemer som romm er muligheten for gruppehold av dyr, et o...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Kartlegging av geners betydning for agressivitet og frykt hos hund

Norsk Kennel Klub ønsker kompetanseoppbygning om mekanismer som påvirker nedarving av ulike atferdsegenskaper for å kunne avle fram fram hunder til størst mulig glede og nytte for den enkelte hundeeier og samfunnet for øvrig. Prosjektet vil fokusere på ag gressivitet og frykt pga den store betydn...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Tropospheric Chemistry and Climate CHEMCLIM

CHEMCLIM hovedmålsetting er å øke kunnskapen om hvordan utslipp av kjemisk aktive drivhusgasser og partikler påvirker deres fordeling og endring i atmosfæren, hvordan dette påvirker klimaet i forskjellige regioner, foreta en kapasitetsoppbygging gjennom u tdanning av doktorgradsstudenter og postd...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Håndheving av Kyoto-avtalen.

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av nye og forbedrede metoder for evaluering og konservering av sæd fra storfe, gris og rev

De fire avlsorganisasjonene GENO, Norsvin, Norsk Pelsdyr Avlslag og Norsk Sau og Geitalslag har dannet et eget FoU-selskap som skal organisere forskningen innen området semin - kunstig sædoverføring. I tillegg til de fire avlsorganisasjonene er det også å pnet for at Aquagen, tidligere Norsk Laks...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler til CICERO. Socio-economic Impacts of Climate Change in Norway: A Pilot Study

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Forsker/Post-doktor-stilling ved den sveitsisk-norske strålelinjen (SNBL), ESRF, Grenoble, Frankrike

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Bjerknes Collaboration on Climate Research Interne samfinansieringer med 145069/720 Klima og 145070/700 Fond-utstyr

We propose to establish the Bjerknes Collaboration as an advanced research group. The University of Bergen, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center, and the Institute for Marine Research have formally agreed to establish a joint climate researc h unit, the Bjerknes Collaboration, locat...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av på...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Inngående forskermobilitet - NIFU engasjert i oppdrag for Nordisk Ministerråd Fra 2004: Videre analyse av data

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Astrofestival

Astrofestival 2003 vil foregå søndag 9. november kl. 1630 - 2200 på universitetsområdet i Oslo. Vi planlegger med et besøkstall på omkring 10 000. Aktivitetstilbudet de besøkende møter vil være variert og utradisjonelt. Planetsletta, som tilbyr publikum e n guidet tur gjennom en lysmodell av vårt...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Gjennomføring av First Lego-League Norge 2000 - 2001

Den skandinaviske non-profit stiftelsen FIRST Scandinavia arrangerer hvert år nasjonale og regionale robot-turneringer i Norge, Sverige og Danmark. I 2002 ble det arrangert 15 turneringer i de 3 landene med en påfølgende skandinavisk finale. Siden oppsta rten i 2000 har ca 3700 barn vært involve...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Bærekraftig bruk av utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet.

Det siste hundreåret har medført store endringer i landbrukets utnyttelse av utmarksarealene. Siden 1920 og fram til i dag har det skjedd en kraftig økning i antall sau på utmarksbeite (særlig i høyfjellet), uten at de økologiske konsekvensene er kjent. P rosjektet skal klargjøre sentrale spørsmå...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smolting in Atlantic salmon

The proposed programme seeks to integrate basic strategic research, with emphasis on advanced molecular, physiological and immunological methods, with a deeper understanding of the mechanisms of environmental regulation of the parr-smolt transformation of Atlantic salmon. The programme integrat...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Pore pressure prediction from seismic data

Results described in the paper "Discrimination between pressure and fluid saturation changes from time lapse seismic data" will be used as a basis for devoloping a method for pressure prediction from one seismic data set only. By using multioffset seismi c data combined with geological knowledge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Vannbehandling for kontroll av innvendig korrosjon i drikkevannsledninger

Prosjektet er delt inn i tre uavhengige delprosjekter: Delprosjekt 1: Videreføring av pilotforsøk med natriumsilikatVidereføring av pågående prosjekt "Natriumsilikat som korrosjonsinhibitor". Denne videreføringen anses som svært viktig for å få fram bedr e og mer omfattende og pålitelige data fr...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solskjerming som miljøtiltak

Hovedprosjektet knyttes opp til nybyggprosjekter, rehabilitering og drift av eksisterende bygg. I tre ulike case vil det fokuseres på ulike faglige temaer. For hvert av delmålene følger et delprosjekt der målet skal oppnås, og det arbeides med hvert delmå l i flere case. Rolle: Leverandørene vil ...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

REFORM97-Evaluering av Reform 97

Organisering av spesialundervisning i kjølvannet av reform97: Nye arbeidsformer - nye løsninger?

Et av elementene i Reform 97 er at det åpnes for å ta i bruk et bredere spekter av arbeidsformer i opplæringen. Tema-arbeid skal innføres fra 1. klassetrinn, og prosjektarbeid fra 5. klassetrinn. En slik endring vil kunne endre premissene for organisering av undervisning også for elever som oppf...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Framtidsorientert identitetsutforming blant ungdom i ulike oppvekstmiljø

Identitet og livsmening er i ungdomsfasen - spesielt i (post)moderne tid - en sentral eksistensiell utfordring som også bør være velferdsstatens ansvarsområde. I prosjektet betraktes ungdom som handlende og velgende konstruktører av sine liv, med eller im ot samfunnsmessige normer. Samtidig føres...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Marine algal toxins, ecology, analysis and toxicology

For a new shellfish industry to be successful more knowledge and high competence is needed with respect to algal toxins.Establishment of advanced analytical methods for the identification and quantification of the relevant toxins will be a key issue. In c ollaboration with international partners ...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Salmon Genome Project (SGP)

Genome projects in farm animals aim at identifying genes or areas of the genome responsible for traits of economic importance in order to implement this into breeding and management of the genetic resources. This project will develop the basic tools neces sary to introduce modern genetic techniqu...

Tildelt: kr 44,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Isolation of apoptosis-modulating substances from marine micro-organisms; exploitation as cell biology reagents and drugs

Prosjektet har som mål å utnytte mikro-organismer, primært fra fjordområder, til å fremstille bioaktive substanser. Prosesskjeden er: Framskaffe ca 40 isolater fra Vestlandsfjorder, produsere biomasse for ekstraksjon, teste for biologisk aktivitet, storsk ala-biomasseprodusksjon av relevante isol...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland