0 antall prosjekter

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Morse theory and diffeomorhism

Morse theory is built on the idea that the singularity structure of smooth functions on a differntiable manifold may give rise to a cell structure on the manifold, and hence will determine its homotopy type. This often makes sense also for infinite dimens ional manifolds, and the objective of thi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen: ADHD - Prevalens og kliniske karakteristika

Prosjektet tar utgangspunkt i en screening av barns mentale helse og utvikling. Den skal gjennomføres i alle barneskoler i Bergen og omfatter alle barn mellom 7 og 9 år. Barna skal undersøkes i 3 trinn med spørreskjema til foreldre og lærere, intervju av foreldre, nevropsykologisk undersøkelse, ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Akershus

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2010

Sted: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Forskningsleder RUS

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

XML/Web databaser

Vi har sidan 1994 arbeidd med utvikling av objektdatabaser for handsaming av store datamengder. Dette prosjektet har hittil produsert rundt 20 publikasojnar. Gjennom prosjektet skal det arbeidast saman med Serge Abiteboul i Verso-gruppa med "temporale que ries" i XML-databaser og anvendelse av de...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Utprøving av metoder for systematisk evaluering av behandlingsforløp i BUP

lnternasjonalt og nasjonalt fokuseres det mye på om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helsetjenesten ellers, gir kostnadseffektiv behandling. lnternasjonal behandlingsforskning innen BUP har studert effekt av ulike behandlingsformer. Men det har vist seg problematisk å slutte fra effektstudi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Hva signaliserer sigaretten? En studie av ungdoms grunner til å røyke

Bedre intervensjoner for å forebygge at ungdom begynner å røyke eller å motivere og hjelpe dem til å slutte krever kunnskap om hva som gir det å røyke mening og verdi for ungdom. Prosjektet utforsker hvilken mening, funksjon og symbolsk betydning ungdom tillegger det å røyke. Prosjektet vil bru...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Forsikring 2002:47 058 (bev i 2001) 2003: 34 272 (bev i 2002) 2004: 10 000 (bev i 2003) 2005: 1140 + 31 400(bev i 2004)

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Measurement of minimum electric spark ignition energy of dust clouds in the energy range 0.1-10 mJ

Basic context: An electric spark is a complex ignition source, and a dust cloud is a complex fuel. The very hot plasma generated, by dissipating electric energy in the gap between the spark electrodes, transfers heat to the dust particles both by thermal radiation and convection/conduction. The ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Effect of initiation of blood clotting on gene regulation

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Syntheses, biological effects and mechanisms of action of fatty acid analogues with conjugated double bonds

CLA is a group of fatty acids which are naturally found in ruminant fat, formed by biohydrogenation of polyunsaturated fatty acids, and has recently become an interesting health care product. Natural ASA is the world's leading producer of CLA, and covers more than 70 % of the market. Interest in...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Fluid flow and overpressure in fault zones and fracture systems in West Norway

To analyse groundwater flow and potential yield in fault zones in West Norway, and to characterise fluid flow in fracture networks outside these fault zones, there will be: - Statistical studies and modelling of groundwater-conducting fracture systems (re servoirs) using extensive new field data ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CompTether2 - Comp Tether Phase 2 - Analysis and verification of manufacturing, transportation and installation of COmp Tether

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Studies of basic mechanisms of cell virus interaction related to expression of individual virus protein of IPN virus in transfected cell lin

The mechanisms of pathogenesis of infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) are not well understood. This project will therefore address the cellular effect of individual proteins of IPNV expression of cloned proteins of infectious pancre atic necrosis virus in transfected cell c...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Forurensningsspørsmål og vern av arter og naturområder

...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

Prosjektet studerer fire delprosjekter: 1. Grønne konsumenter: Hvorfor er noen konsumenter tilsynelatende villige til å betale mer for "grønne" produkter? Prosjektet vil analysere dette med teorier som kombinerer økonomisk konsumentteori og sos ialpsykologisk identitetsfilosofi, som en...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

Prosjektet studerer fire delprosjekter: 1. Grønne konsumenter: Hvorfor er noen konsumenter tilsynelatende villige til å betale mer for "grønne" produkter? Prosjektet vil analysere dette med teorier som kombinerer økonomisk konsumentteori og sos ialpsykologisk identitetsfilosofi, som en...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Taxonomy, phylogeny and distribution of Gyrodactylus spp. with emphasize on parasites from Norwegian salmonids

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate change in Norway: An Analysis of Economic and Social Impacts and Adaptions

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere livskvalitet og brukertilfredshet?

Tilgjengelighet, kvalitet, grad av samarbeid, funksjonsfordeling og behandlingstenkning måles ved lokal datainnsamling over 3 måneder vinteren 2002, 2004 og 2006 i 10-12 utvalgte DPS-områder. Data samles inn ved både DPS-er og andre institusjoner og priva tpraktiserende spesialister som yter tjen...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens betydning for bruk av tvang i norsk psykiatri

Prosjektet analyserer tre sider ved tvangsbruk i norsk psykiatri; tvangsinnleggelser og tvangsmiddelbruk ved døgnopphold samt tvangsbruk utenfor institusjonene. Delprosjekt 1 omhandler tvangsinnleggelser. En tester fire hypoteser om årsaker til ulik tvan gsandel ved de forskjellige sykehus; om a...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BYUTV-Byutvikling

Flyttestrømmer og dynamikk i Hovedstadsregionens boligmarked

Prosjektet skal studere konskevenser av flyttestrømmer for befolkningsutviklingen på områdenivå i hovedstadsregionen. Kvantitativt utgjør de intraurbane flyttingene den største delen av flyttingene i regionen. Det primære fokuset settes derfor på mekanism er bak og konsekvenser av de intraurbane ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Teoretisk høgenergifysikk

Prosjektet inneber å studere duale geometriar. Eit mål er å kunne svara på kor generelt det gjeld at når den duale feltteorien ikkje er konform så er dei korresponderande supergravitasjonsgeometriane singulære. Nye system må studerast for å kunne svara på dette. Svaret vil ha viktige implikasjona...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukerdeltakelse og brukermedvirkning. Evaluering av opptrappingsplanens fokus på brukere.

Prosjektet skal evaluere brukerdeltakelse og brukermedvirkning som det legges opp til i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Problemstillingen om brukerdeltakelse i psykisk helsevern er tredelt. I del I skal det gjennomføres en landsdekkende kartlegging av hvordan brukerne deltar og hva de del...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Bidrar opptrappingsplanen for psykisk helse til at risikoutsatte barn får mer fleksible hjelpetjenester?

Prosjektets hovedmål er å foreta en evaluering av utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernfeltet i perioden hvor opptrappingsplanen for psykisk helse pågår. En del av denne planen går ut på å styrke poliklinikkene med 400 stillinger i perioden. Utviklingen i...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo