0 antall prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Støtte til "Comparative Research Progamme on Poverty" (CROP)

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2017

Sted: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Utstyr for elektronstrålelitografi (utstyr partene i FUNMAT)

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

ALCVD-reaktor (utstyr partene i FUNMAT)

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Utstyrskjøp partene FUNMAT (Spin-coater Våtkjemisk utstyr)

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Buskerud

SIP-Strategiske instituttprogram

Trademark Telemark. Kulturøkonomi og nye potensial for natur- og kulturbasert næringsutvikling i Telemark. Videref. i DL 165691/V10.

Sentrale politiske og økonomiske aktørar både i Noreg, EU og OECD oppmodar i dag sårbare lokalsamfunn og regionar om å reindyrka biletet av staden, samt utvikla strategiar for transformering av lokal kunnskap til ressursar for økonomisk og kulturell utvik ling. Omgrepet kulturøkonomi har vorte la...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Telemark

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

KVENSK-Kvensk

Rapport fra seminaret "Din inngang og din utgang"

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Førtidspensjonering, inntektsdynamikk og inntektsfordeling - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland

Den senere delen av yrkeskarrieren og overgangen til pensjonering kan karakteriseres som en kritisk livsfase, der risiko for sosiale begivenheter er kombinert med store muligheter til å søke forsørgelse utenfor arbeidslivet. De individuelle tilpasninger s om gjøres når det gjelder avgangstidspunk...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The social and cultural context of Aids in the rural areas of Jinja District in Uganda

...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En eksperimentell-fonetisk undersøkelse av tidlig lydutvikling hos norske spedbarn (stip: Anne Merete Sandø Frank)

Prosjektet har som overordnet mål å kartlegge lydproduksjonen for å avdekke eventuelle avvik i lydutviklingen hos en gruppe spedbarn som befinner seg i en risikogrupper mht. skjevutvikling. Gjennom en fonetisk vinklet tilnærming, vil lydproduksjonen hos e n gruppe spedbarn med risiko for skjevutv...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Internationalisation of Research and Higher Education.

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Spekeskinker av jevn, høy kvalitet ved bruk av ny metodikk for utvalg av råstoff og kontroll av prosess og sluttprodukt

Det er svært vanskelig å produsere spekeskinker av høy kvalitet, og enda vanskeligere å produsere høy kvalitet hver gang. Den viktigste årsaken til dette er den store variasjonen i råstoffet. Dette varierer bl.a. i størrelse, vannbindingsevne, pH, farge, kjøtt/fett fordeling og spekktykkelse. Di...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

XML/Web databaser

Vi har sidan 1994 arbeidd med utvikling av objektdatabaser for handsaming av store datamengder. Dette prosjektet har hittil produsert rundt 20 publikasojnar. Gjennom prosjektet skal det arbeidast saman med Serge Abiteboul i Verso-gruppa med "temporale que ries" i XML-databaser og anvendelse av de...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein varieteter

Når et homogent polynom (form) f er skrevet som en sum av potenser av lineære former, sier vi at dette er en potenssumpresentasjon av f. En form f er sokkelgrad generatoren eller den apolare formen til en gradert Artinsk Gorenstein algebra. Til den aritme tiske Gorenstein varietet X av dimension ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Forskningsleder RUS

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Morse theory and diffeomorhism

Morse theory is built on the idea that the singularity structure of smooth functions on a differntiable manifold may give rise to a cell structure on the manifold, and hence will determine its homotopy type. This often makes sense also for infinite dimens ional manifolds, and the objective of thi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen: ADHD - Prevalens og kliniske karakteristika

Prosjektet tar utgangspunkt i en screening av barns mentale helse og utvikling. Den skal gjennomføres i alle barneskoler i Bergen og omfatter alle barn mellom 7 og 9 år. Barna skal undersøkes i 3 trinn med spørreskjema til foreldre og lærere, intervju av foreldre, nevropsykologisk undersøkelse, ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk p...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Akershus

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2010

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Utprøving av metoder for systematisk evaluering av behandlingsforløp i BUP

lnternasjonalt og nasjonalt fokuseres det mye på om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helsetjenesten ellers, gir kostnadseffektiv behandling. lnternasjonal behandlingsforskning innen BUP har studert effekt av ulike behandlingsformer. Men det har vist seg problematisk å slutte fra effektstudi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Hva signaliserer sigaretten? En studie av ungdoms grunner til å røyke

Bedre intervensjoner for å forebygge at ungdom begynner å røyke eller å motivere og hjelpe dem til å slutte krever kunnskap om hva som gir det å røyke mening og verdi for ungdom. Prosjektet utforsker hvilken mening, funksjon og symbolsk betydning ungdom tillegger det å røyke. Prosjektet vil bru...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Molekylære mekanismer for terapirespons og bivirkninger ved medikamentell behandling av schizofreni og manisk-depressiv

De alvorlige psykiatriske sykdommene schizofreni og manisk-depressiv sinnslidelse rammer hver for seg ca. en prosent av befolkningen i den vestlige verden. De utgjør et stort helseproblem, både i lidelse for pasientene og pårørende og i kostnader for samf unnet, der særlig behandlingen og omsorge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Forsikring 2002:47 058 (bev i 2001) 2003: 34 272 (bev i 2002) 2004: 10 000 (bev i 2003) 2005: 1140 + 31 400(bev i 2004)

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke