0 antall prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

New Afghan Men? Marriage, Masculinities and Sexual Politics in Contemporary Afghanistan (AFMEN)

Siden 2001 har afghanske kvinners rettigheter og likestilling vært et sentralt tema både i Afghanistan og globalt. Mye av fokuset har midlertid vært på kvinners erfaringer, med lite oppmerksomhet rettet mot hvordan idealer om mannlighet påvirker både menn og kvinner. Eldre forsking, produsert før...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Two Teachers in the Class: Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy instruction

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og matematikk. Flere studier viser imidlertid at det å sette inn flere lærere i klassen alene, har liten effekt på hvor mye elevene faktisk lærer. Det som avgjør læringsutbyttet til den enkelte elev, ser ut...

Tildelt: kr 29,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Medfinansering av INTERREG-programmet Science for Society

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

KONT-Kontingenter

OECD Norges bidrag til Co-operative research programme: Biological Resource Management 2016-2026

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Ukjent Fylke

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om ekstra lærerressurser benyttet til smågruppeundervisning gir bedre ferdigheter i matematikk for de yngste elevene i grunnskolen. Prosjektet har foregått i ti store kommuner i Norge, geografisk spredt over store deler av landet. Samlet har prosjek...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

Prosjektet har undersøkt retningslinjer, diskurser og praksis knyttet til fertilitetskontroll og abort blant ungdom i Etiopia, Tanzania og Zambia. Som dypt forankret i religiøse og sosiokulturelle normer om seksualitet, reproduksjon og kjønnsrelasjoner, er fertilitetskontroll og abort kontrover...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

The Nordic Graduate School in Archaeology (Dialogues with the past) 2016-2020

Den nordiske forskerskolen i arkeologi Archaeology Dialogues with the Past er et unikt samarbeid, som i perioden 2016 – 2022 bestod av 27 universiteter og forskningsinstitusjoner i Norden, de baltiske landene og Kiel. Forskerskolen ledes av en faglig styringsgruppe bestående av 12 internasjonalt ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Rapid change - challenges or opportunities for sustainable reindeer husbandry (Rievdan)

Sustainability of Sa´mi reindeer husbandry faces major challenges related to rapid changes in the reindeer pasture areas such as climate change and loss of grazing land. These kinds of challenges have recently been lifted in COP27 in Sharm el-Sheikh. The Rievdan research project has investigated ...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Annual conference of the prognostics and health management society 2015

Dette prosjektet omhandler besøk av konferansen ?Annual conference of the prognostics and health management society 2015?, arrangert av Prognosticts and Health Management Society. Verdt å merke er at arrangementet allerede ble gjennomført 19. ? 22. oktober. Grunnen at søknaden sendes etterskuddsv...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til NTNU

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

ERA-netLAC Cave ice microbiom: metabolic diversity and activity in response to climate dynamics and anthropogenic pollution CAVICE (DCC-0178

Det er registrert mer enn 200 grotter i Rana, og en av disse grottene er Nordens største naturlige fjellhall, Svarthamarhola. Denne grotten inneholder blant annet en isbre som er datert til å være mer enn 750 år gammel. Slike is-grotter representerer svært preserverte og relativ ueksponerte habit...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

ERAnet-LAC, METHAnogenic Biodiversity and activity in Arctic and Subantarctic Ecosystems affected by climate change. (METHABASE) (DCC-92)

Utslipp av klimagassen metan fra akvatiske og terrestriske økosystemer spiller en avgjørende rolle i global oppvarming, noe som spesielt påvirker økosystemer ved høye breddegrader. Aktiviteten til mikroorganismer som produserer metan og de som forbruker metan, er avgjørende for hvor mye metan som...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Seed Systems and Climate Change: Examining Agrobiodiversity Resilience in the Andes, project period: 02.01. - 31.03.2017.

Ingen populærvitskapleg presentasjon i perioden.

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Natural resources and rural development in western Balkans: translation and communication

I perioden 2011 til 2014 gjennomførte vi et ambisiøst forskningsprosjekt i fjellene i det vestlige Balkan. Dette arbeidet bygget på et tidligere forskningsprosjekt fra 2007 til 2010. De seneste årene har vi forsøkt å ferdigstille analysene og kommunisere resultatene. Prosjektets overliggende mål ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Reisestøtte for presentasjon og deltagelse på IEA EOR 2015, Sapporo Japan 7-11. september

Tina Puntervold og Skule strand fra Universitetet i Stavanger søker om Reisestøtte for vår deltagelse på IEA EOR Symposium og Workshop i IEA EOR 2015. Møtet ble avholdt 7-11. september i Sapporo, Japan. . IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunn...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Søknad til reisestøtte for deltagelse på International Energy Agency (IEA) - Enhanced Oil Recovery (EOR) i Sapporo, 7. -11. september 2015

Prosjektbeskrivelse: Arrangementets profil: Norge deltar i en IEA gjennomføringsavtale for EOR, som arrangerer årlige konferanser. I år avholdes konferansen 7.-11. september i Sapporo. I konferansen arrangeres et eget symposium med tittelen «New Paradigm for EOR», der PFI har fått muligheten for...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

CleanSky: Scalable, Green and High-Quality Cloud Computing

With the increasing demand for cloud computing services and rapid development and advances in data center techniques, cloud computing is moving from small data centers towards a large scale, highly efficient new computing infrastructure with low cost. The proposed CleanSky network is intended to ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Innlandet

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Wettability symposium 2015

By presenting our research at these conferences we are also able to build scientific networks that will benefit home institutions and students in the various research groups by international collaboration, student exchange and researcher mobility between said regions. Oral presentations at intern...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The SkattJakt Network. Videreføres gjennom prosjekt 263392.

Important development objectives such as poverty alleviation and sustainable development are not possible without national revenue. It is, therefore, crucial for poorer countries that they are able to establish effective tax regimes and institutions. This has, however, proven to be a challenging...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

ForBio - The Research School in Biosystematics

ForBio - Forskerskole i Biosystematikk var et NFR finansiert prosjekt i perioden 2011-2020 som hadde som fokus å trene en ny generasjon av biosystematiker for å møte samfunnets behov for kompetanse om biologisk mangfold. Biosystematikk omfatter forskning på morfologisk, genetisk og geografisk var...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME: Enabling CCUS in Norway

The proposed project will establish a new FME to enable the full potential of carbon storage and utilization on the Norwegian continental shelf. We seek financial support to facilitate preparation of the final application for submission in November 2015. The core research topics of the planned ce...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES for FME proposal RECOLWER on offshore wind energy

Develop the RECOLWER FME aplication with primary focus on mayor lifetime cost of energy reductions for offshore wind energy

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU publiseringsfond ble vedtatt av tidligere Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) i 2012 for støtte til åpen publisering med vedtak i Universitetsstyret og tidligere forskningsnemd. For nåværende NMBU ble det etablert et publiseringsfond på kr. 300.000,- for 2014. Det har i prosjektåret 2014 ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Universitetet i Agder - Open Access publiseringsavgifter - Refusjon 50%

UiA har dekket kostnader for publisering av 61 artikler i OA -tidsskrift

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Uni Research 2014

Uni Research slutter seg til Forskningsrådets ønske om at offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Uni Researchs vil derfor ha som mål å publisere vitenskapelige publikasjoner i Open Access-tidsskrift, så lenge dette ikke går på bekostning av andre publiseringsm...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Publiseringsfond ved Handelshøyskolen BI

Tildelt: kr 5 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering ved NTNU for regnskapsåret 2014

Dekning av 50 % av regnskapsførte utgifter i 2014 for NTNUs publiseringsfond.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering fremover.

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA NIVA

Prosjektstøtten vil bidra til at instituttet kan oppfordre til og støtte flere publiseringer.

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo