0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ergodic Theory and Combinatorics conference

Much recent work in ergodic theory, a branch of mathematics which studies the asymptotic behavior of measure preserving dynamical systems, has been motivated by the interactions with combinatorics. The field of ergodic Ramsey theory, where ergodic methods are used to prove Ramsey-theoretical res...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Overturning circulation and its implications for global carbon cycle in coupled models

Pågående klimaendringer forventes å endre sirkulasjonen i havet. Prosjektet ORGANIC ( Overturning Circulation and its Implications for Global Carbon Cycle in Coupled Models) sitt mål er å forbedre forståelsen av struktur og variabilitet i havets storskala sirkulasjon, samt dens innvirkning på kli...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theoretical and Data-driven Approaches for Energy-efficient Networks(TIDENET)

IKT industrien er med rette blitt kritisert for et raskt økende energiforbruk, for økende CO2-utslipp og for at den ikke tar sitt ansvar for miljøet på alvor. Totalt sett kan mengden av CO2-utslipp fra denne industrien allerede sammenlignes med utslippene fra luftfartsindustrien. Verdens IKT-infr...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Secure and Reliable Distributed Storage Systems

Distribuert lagring er en kostnadseffektiv og skalerbar ny teknologi for effektiv og pålitelig lagring av store datamengder. Hvordan man optimalt konstruerer et distribuert lagringssystem som er både robust mot vilkårlige feil og sikkert mot målbevisste angrep er et åpent problem. Prosjektet tar ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Opto-electronic properties of 3D nanostructures for use in high efficient solar cell applications

SINTEF har utviklet en metode for å gro 3-dimensjonale nanostrukturer av silisium og aluminium i form av nanotråder og nanotuneller ved rom temperatur, ved hjelp av en selvorganiserende egenskap til disse to materialene. De optiske egenskapene til aluminium-nanotrådene gjør at de kan være av inte...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Fate and Threat of Man-Made Polluted Particles

Forurensning kan komme på mange ulike former. Noen ganger er forurensning kjemikalier, som for eksempel pesticider, mens andre ganger er forurensning partikler, som sot eller mikroplast. Men hva skjer når forurensningen er begge deler? Det er mange forskere som spør spørsmål som "hva er farligst ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Closing the gaps in multiscale materials modeling of precipitation free zones in alloys ("Mind the gap")

I dette prosjektet har vi satt opp matematisk modeller av ørsmå, men viktige soner i støtfangersystemer av aluminium for å studere kaoset vi forårsaker på atomnivå når vi krasjer. Modellene har gitt oss ny viten om hvordan materialsammensetningen påvirker de mekaniske egenskapene til aluminiumle...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Discrete Functions and Their Applications in Cryptography and Mathematics

Dette prosjektet er opptatt av teorien for funksjoner over endelige felt og dets applikasjoner til kryptografi og til ulike grener av matematikken. I kryptologi er sikkerheten for et kryptologisk system ofte basert på hardheten for å løse visse matematisk e problemer. På den annen side, viser det...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Logical and categorical methods in data transformation

Et stadig økende problem i næringsliv og offentlig administrasjon er å finne og inhente data når disse finnes på ulike steder og lagret på forskjellige måter. Ontologibasert datatilgang er en ny tilnærming til dette problemet der hovedidéen er å koble flere ulike, og ofte store, databaser opp mot...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

GAMBIT: a Global and Modular Beyond the Standard Model Inference Tool

Det mest spennende med fysikk er letingen etter nye fenomen. Et eksempel er den mystiske mørke materien som ser ut til å være overalt i universet, men som vi ikke aner hva består av. Og dette er bare en av mange fenomen som ikke lar seg forklare ved hjelp av vår nåværende beste forståelse av lovm...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming (PREAPP)

I dagens situasjon med eksponentielt voksende digitale datamengder, utgjør utgiftene til elektrisk strøm størstedelen av de totale kostnadene for store datatjenester. For eksempel konsumerer Googles datasentre nesten 260 MW. Omtrent en fjerdedel av produk sjonen av et kjernekraftverk - nok til å ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subduction zone Water and Metamorphism: a Modelling and Imaging Study

Subduksjonssoner dannes der to tektoniske plater kolliderer og der den ene beveger seg under den andre og finner veien ned i dypet av jorden. Subduksjonssoner er således områder hvor vann fra overflaten føres ned i dypet av jorden som en del av den synken de platen. Når temperaturen og trykket øk...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Earth System Interactions and Information Transfer

Jorden blir ofte beskrevet som et komplekst "geosystem" av ulike komponenter (litosfære-hydrosfære-atmosfære-biosfære) som er sammenkoblet og som utvikler seg over tid. Dersom vi tar dette konseptet på alvor, hvordan går vi da frem for å teste årsakshypoteser på grunnlag av geologiske observasjon...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen bond strengths for large molecules by local magnetically induced currents

Dette prosjektets mål er å utvikle nye beregningsmetoder for å estimere hydrogenbindningsstyrker i store molekyler ved hjelp av lokale magnetisk induserte strømmer. Fra beregninger finner man magnetisk induserte strømmer i en to-stegsprosess med programmet GIMIC (gauge including magnetically ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmospheric jet variability: linking STRucture, Evolution and Mechanisms

Jetstrømsystemene er sentrale komponenter i den globale sirkulasjonen som former jordens klima. De lavfrekvente variasjonene i jetstrømmene speiler skiftende værmønster og regimer. Forståelsen av disse variasjonene er derfor helt essensiell for å kunne forklare år til år variasjoner i regionalt k...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coherent sheaves on abelian varieties: moduli, derived categories and stability conditions

I teoretisk fysikk opptrer en spekulativ modell for universet der det firedimensjonale tid-rommet er beriket med flere "ørsmå" dimensjoner, i form av en kompleks tredimensjonal mangfoldighet av samme størrelsesorden som Planck-lengden. Prosjektet er et rent matematisk studium av spørsmål som opps...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interface engineered functional oxides for future device technology

I dag er det mulig å skreddersy egenskaper ved atomær kontroll ved grensesjikt, avgjørende for å skape morgendagens miljøvennlige elektronikk. I snart 70 år har forskning på slike egenskaper vært i fokus, og slik forskning er i dag meget sentral innen komponentteknologi. Stor oppmerksomhet rettes...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Defect chemistry of oxide interfaces by first principles calculations - DECOXIF

Oksidmaterialer har svært varierte egenskaper med stort teknologisk potensial. Mange av disse egenskapene kommer av defekter i krystallgitteret, mens andre egenskaper svekkes av slike defekter. Det er krevende, men helt nødvendig, å kontrollere antallet og typen defekter under fremstilling av mat...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Earth-abundant solar energy materials

I dette prosjektet har vi utviklet et nytt fotokjemisk / fotoelektrokjemisk konsept for å omdanne vann og karbondioksid til små organiske molekyler, som er råmaterialer innenfor lagring av solenergi, farmasi og kjemiske ingeniør industrier. Forskningen fokuserer hovedsaklig på studier av dannelse...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of stable, selective, and efficient artificial liquid membranes for electromembrane extraction (EME)

Før påvisning og mengdebestemmelse av kjemiske forbindelser i prøver som blod, urin, avløpsvann, og mat- og drikkevarer, er det vanlig å utføre ekstraksjon. Ekstraksjon har til hensikt å isolere de forbindelsene man er interessert i (målsubstanser) fra de andre stoffene i prøven, og overføre måls...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled processes in gas hydrate disassociation

Gasshydrater er faste stoffer som på atomær skala består av et "bur" av vannmolekyler rundt et gassmolekyl, som for eksempel metan eller karbondioksyd. De finnes naturlig i artiske regioner og langs kontinentalsokkelen, og det er mer hydrokarboner låst i gasshydrater enn i alle andre kjente kilde...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structural basis for electron transfer in and between redox proteins - recognition, selectivity and flexibility.

Proteiner er essensielle bestanddeler av alle typer organismer. De har utallige funksjoner som går fra å katalysere biokjemiske reaksjoner, sende og motta signaler til å bygge opp strukturelle strukturer. En type av slike proteiner er redoksproteinene, og noen av disse er involvert i elektrontran...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modeling of obstructive sleep apnea by fluid-structure interaction in the upper airways

Snorking oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen. I noen tilfeller er snorkingen så ille at medisinsk behandling blir nødvendig. Den mest alvorlige formen, obstruktiv søvnapne (OSA), rammer 2-4 prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet v...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Efficient Execution of Large Workloads on Elastic Heterogeneous Resources

In the current and future industry and society, there will be an increasing number of systems storing and processing of large amounts of data. This is the next frontier for innovation, competition and productivity where there are currently large initiatives both in the EU and the US. Example data...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CONTROLLED HOST BODY RESPONSE FROM BIOMATERIALS THROUGH INTRINSICALLY DISORDERED PROTEINS (IDPs) INTERACTION

Kroppen vil automatisk avstøte materialer som blir satt inn i kroppen, men lager man spesielle materialer, såkallede Biomaterialer, så vil dette ikke skje . I nyhetene før jul kunne man lese i mange europeiske aviser om hvordan slik medisinsk utstyr (pacemaker, stenter, brystimplantater, hofteled...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear water waves

En vannbølge som bryter er et av de mest vanlige og likevel komplekse fenomener i naturen. Å beskrive og forstå vannbølger matematisk, selv når disse er glatte og periodiske, utgjør et av de mest langstående problemene innenfor modern matematikk. En spesiell utfordring er å forstå de såkalte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DEVELOPMENT OF AN ENANTIOSELECTIVE ORGANOCATALYZED IODOLACTONIZATION REACTION

Omega-3 polyumettede fettsyrer, ofte forkortet omega-3 fettsyrer, er ofte i media omtalt som vidundermiddel mot en rekke humane sykdommer. Hvorfor har omega-3 fettsyrer fått denne sterke statusen som kur for mange sykdommer? Det er kjent at de to omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) o...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Meridional Overturning Circulation in the western Nordic seas

Golfstrømmens forlengelse inn i De nordiske hav transporterer store mengder varme fra tropiske farvann som avgis til atmosfæren i nord. Det resulterende avkjølte og tyngre vannet returnerer sørover gjennom skar i Grønland-Skottland Ryggen og synker deretter mot dypet av Nordatlanteren. Det størst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cutting-edge radiosynthesis solutions for preclinical and clinical PET imaging in Norway

Medisinsk avbildning med positronemissionstomografi har ført til en stadig økende kunnskap og forståelse av sykdom. Likevel er teknologien for å studere sykdom uten å forstyrre normal funksjon ved hjelp av PET-bildebehandling avhengig av nye radioaktive kjemiske prober tilpasset hver sykdom. Det ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Transport of Polar Molecules Across Solid/Gas Interfaces

Nær sagt alle industrielle prosesser involverer transport. Transport av termisk energi (varme), masse, ladning, eller en kombinasjon av disse har stor betydning for hvordan destillasjonkolonner, kjemiske reaktorer eller membranenheter fungerer. For best å utnytte kapasiteten, og optimalisere ytel...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage