0 antall prosjekter

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Når personer med følgetilstander etter polio slutter i arbeidslivet. Om å gå av med uføretrygd

Prosjektets hovedtema er arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring: Hvorfor slutter poliorammede personer i arbeidslivet? Hva innebærer arbeidslivsslutt, uførepensjonering og aldring for personer med følgetilstander etter poliomyelitt? Hvordan takler de overgangen fra et aktivt arbeidsliv t...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

The interaction between subglacial hydrology, basal sliding and the basal ice at Engabreen, Norway

A major unsolved problem in glaciology concerns the interaction between glacier basal sliding and the subglacial hydrologic system. Despite four decades of modern theorizing and field endeavors, the role of the subglacial drainage system in modulating the speed at which glaciers flow is still rel...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av påslags- og vekstmateriale for dyrking av blåskjell

I Norge dyrkes blåskjell i hengekulturanlegg, bestående av blåskjellbånd festet til bæreliner som holdes flytende av bærelegemer. Erfaring har vist at produktene som benyttes i dag ikke fungerer godt nok som yngelsamlere og som feste for store blåskjell. Prosjektet skal utvikle påslags- og vekst...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Molekylær og cellulær biologi ved hjertesvikt; cytokiner og vekstfaktorer

Antallet pasienter med diagnosen hjertesvikt er økende. Nye strategier for behandling av denne sykdommen forutsetter en bedret forståelse av cellulær og molekylær biologi ved hjertesvikt. Hovedmålsettingen med prosjektet er å identifisere cytokiner og vek stfaktorer som fører til myokardhypertrof...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Metal Complex Catalysis in Conversion of Natural Gas to Value-Added Products

Norway has large reserves of natural gas. Today, it is mainly exported as is, with only a minor part being processed domestically into value-added products. This project is aimed at contributing to economically and ecologically improved processes for conv erting natural gas into value-added produ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Resistens mot desinfeksjonsmidler hos stafylokokker assosiert med sjukdom hos husdyr.

Desinfeksjonsmidler brukes i stort omfang i vanlig husholdning, i helsevesenet, i næringsmiddelindustrien og i husdyrbruket. Kvartære ammoniumforbindelser (QAC) er blant de mest benyttede virkestoffene. Bakterier, inklusive og stafylokokker, kan utvikle r esistens mot slike midler. QAC-resistens ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kulturmiljøer fra jernalderen og eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. En undersøkelse med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.

Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskysten. Sentralt i disse står de sk. "mangeromstuftene", et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer. 1 tillegg preges disse kulturmiljøene av e t stort mangfold av andre lite undersøkte...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Begrepsbeherskelse, funksjonalisme og meningsholisme

Funksjonalisme som mange ser på som en plausibel posisjon, forstås ofte som det syn at hvis en gitt nevrofysiologisk tilstand for en person har en bestemt funksjon som korresponderer til den funksjonen en gitt mental tilstand har for personen, så er de to tilstandene identiske. Noen har imidlert...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Fødselsvariabler som risikofaktorer for urininkontinens

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke hvilke statistiske sammenhenger som finnes mellom fødsler og senere utvikling av urininkontinens hos kvinner. Tidligere studier tyder på at det å bære fram barn gir økt risiko for inkontinens. Resultatene fra studi er av ulike faktorer som kan tenkes å for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

Prosjektet vil utforske pågående demokratiseringsprosesser på Java, Indonesia, med utgangspunkt i omskrivinger av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå i større grad er en arena hvor ulike ideologiske s trømninger brytes mot hverandre. Det blir...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Unge leger: Arbeidsstress, mestring og psykisk helse - en longitudinell undersøkelse

Flere studier har vist økt risiko for depresjon og selvmord blant leger i forhold til befolkningen ellers. Rusmiddelproblemer er og vanlig hos leger innlagt til psykiatrisk behandling. Det er fortsatt uklart om psykisk lidelse blant legene skyldes tidlige re psykiatrisk lidelse og/eller sårbar pe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Rituell praksis og tradisjonskonstruksjon - et komparativt studium av dødsritualer blant to innvandrergrupper (stip: Cora Alexa Døving)

Rituell praksis er betinget av religiøs, historisk og kulturell kontekst. Ved immigrasjon endres de tradisjonelle kontekstene og rituell adferd må etableres på ny. Prosjektet er en studie av nyskaping og reetablering av ritualer. Til tross for at flertall et av innvandrere er kommet til Norge for...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

DiPato: Distributed Electronic Patient Record

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kulturmiljøer fra jernalderen og eldre historisk tid i Kyst-Finnmark. (Delprosj. J.E.Henriksen- Kulturmøte og identitet på Finnmarkskysten)

Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs Finnmarkskvsten. Sentralt i disse står de sk. "mangeromstuftene", et boligkompleks med flere rom forbundet med korridorer, eller med innganger fra et rom til et anne t. I tillegg preges disse kulturmiljøene ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer i omskrivningslogikk

Prosjektet ønsker å utvikle en metodologi for spesifikasjon og implementasjon av sanntidssystemer ved bruk av omskrivningslogikk i både spesifikasjons- og implementasjonsfasen. Dette fører til en forholdsvis liten avstand mellom spesifikasjon og implement asjon, noe som i sin tur fører til billig...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Døden rundt den hellige elven

Målsettingen med prosjektet er å utarbeide et generaliserende analytisk perspektiv og en forståelse av sammenhengen mellom ulike gravskikker og døderitualer i Nepal gjennom et etnoarkeologisk studie av døden som kulturell, rituell og religiøs prosess. Død en er ikke kun et religiøst anliggende, m...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Tromsøundersøkelsen 2001. Plakkmorfologi i halspulsårene bedømt ved ultralyd. Betydning for hjerneslag, hjerteinfarkt og død.

Ved Tromsøundersøkelsen i 1994/1995 ble alle kvinner og menn som var i alderen 55-74 år og 5-10% utvalg i alderen 25-54 og 75-84 invitert til ultralydsundersøkelse av halskar (arteria carotis). Disse personene, ca. 8000, planlegges nå etterundersøkt ved d en neste Tromsøundersøkelsen. Ultralydsd...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Human Rights in International Law

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Islam i den offentlige debatten i Tyskland og Frankrike: En komparativ studie

Prosjektets formål er å analysere den offentlige debatten om islam og integrasjon av muslimske minoriteter i Tyskland og Frankrike. Perspektiver og tilnærminger vil kunne avvike en del de to landene imellom, selv om også felles-europeiske verdier og forto lkningsmønstre trolig vil tre frem. Det e...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

Innenfor formallogikken blir naturlige kondisjonaler erstattet med materiale kondisjonaler. Denne erstatningen ivaretar ikke det sannhetsrelevante meningsinnholdet i de opprinnelige uttrykkene. Dette får konsekvenser både for sannheten til de formaliserte uttrykkene og for gyldigheten til de for...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A Tale of Two Towns: A Comparative Study of Language and Culture Contact (Pia Lane)

Prosjektet skal undersøke kodeveksling, dvs. bruk av to språk i løpet av samme samtale, på to forskjellige tospråklige steder. Sammenhengen mellom kodevekslingsmønstre og holdning til språkene involvert i vekslingen analyseres, og den teoretiske rammen er Myers-Scottons Markerthetsmodell som bes...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Songs From Under the Floorboards. The Music of Leningrad Rock Club as a Product of Cultural Synthesis

Prosjektet tar for seg russisk new wave rock (RNV) fra Leningrad Rock Club i førperestroikaperioden 1981-85. RNV holdes for å være den første variant av rock i Russland som lokalt ble oppfattet som en russisk kulturform. RNA's egenart består i en kompleks blanding av impulser fra: vestlig ungdom...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Muskelaktivering og blodflow under PC-basert arbeid hos friske, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske muskelsmerter.

Formålet med prosjektet er å vinne økt innsikt i effekter av ulike typer arbeidskrav på smerteutvikling, muskelaktivering og muskulær blodsirkulasjon i nakke, skulder og arm hos friske personer, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske sm ertetilstander i muskel-skjelettsystemet....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Aktivering av multifidus muskulatur ved vedvarende, lavnivå belastninger.

Arbeidsbetingete rygglidelser ved stillesittende arbeid og lite bevegelige kroppsstillinger, slik en finner det på arbeidsplasser med utstrakt bruk av data, er et økende problem. En vet i dag lite om underliggende fysiologiske mekanismer i utviklingen av denne type plager, men en kan mistenke at...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Another Place. The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and Discourses in Israel

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selv defineringsprosess Israel gjennomgår i da...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Bones of Contention: The Political Use of Buddhist Relics in Colonial South Asia

Relikviene av Buddha og hans fremste disipler kom i en særstilling blant de buddhistiske antikviteter som ble gravet frem av britiske arkeologer i Syd-Asia på 1800-taller. På den ene siden hadde relikviene stor kunstnerisk og historisk interesse for brite ne. På den andre siden var dette hellige ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skriftsspråklig utvikling i en risikogruppe: Spesialpedagogiske tiltak for elever med alvorlige lese- og skrivevansker (stip: T N Nilssen)

Prosjektet er en longitudinell undersøkelse og følger opp barn som kommer fra familier der en eller begge foreldre har lese- og skrivevansker. Barna har deltatt i det Forskningsråds-finansierte prosjektet "Tidlig identifisering og forebygging av lese- og skrivevansker" siden de gikk i førskolen....

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den rettslige reguleringen av barnevernet i Norge - ansvars- og oppgavefordeling mellom skole, hjem og barnevern

Barns opplæring i det moderne Norge er et fellesprosjekt for det enkelte barn, foreldrene og samfunnet. I lovgivningen er dette uttrykt gjennom et nettverk av rettigheter og plikter for familien, skoleverket og barnevernet. De er undergitt hver sine retts lige reguleringer. Tema for prosjektet er...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Ukjent Fylke