0 antall prosjekter

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Studier av N-sulfinyldienofiler i Diels-Alder reaksjoner katalysert av kirale overgangsmetall-komplekser

Prosjektet tar sikte på å utvikle katalysatorer for asymmetriske Diel-Alder reaksjoner mellom N-sulfinyldienofiler og diener. Kirale katalysatorer med lewis syre egenskaper basert på overgangsmetaller vil bli designet, fremstilt og testet. I de tilfellerd er Diels-Alder produktene viser akseptabe...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Development of the Metal Printing Process (MPP) as a method for producing functional metal and ceramic objects on demand

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Vekttap ved kjøling og frysing

Med økende omsetning av ferdigmat eller halvfabrikata er bruken av luft/gass for rask kjøling eller frysing av uemballert vare økende. For å transportere varme fra produktet kreves temperatur forskjell mellom kjølemediet og produktoverflaten, noe som ogs å medfører vanndamptrykk differanse og de...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNIKT-SIP-NHD: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

TOP - Improved optimisation methods in transportation logistics

...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av metoder og konsept for styring av fiskeredskaper

Oppgaven tar sikte på å identifisere problemområder ved å skulle styre fiskeredskap mest mulig presist og foreslå løsninger på disse. Det vil bli fokusert på aktutatorer, overordnet konsept, sammen med deler av reguleringssystemet. Et slikt system vil vær e avhengig av forskning på flere felt, og...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNBIO-SUP-NHD: Bioteknologi

Gas and biotechnology (GABI)

...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Amion Acid Transport Systems in Normal and Pathological Synaptic Transmission

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Cyclic AMP and protein kinase A-dependent signalling

...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet

Med basis i paneldata for hele den norske befolkningen over perioden 1992-2000 estimeres modeller for ektepar og ensliges valg av tidspunkt for hel eller delvis pensjonering. Ved hjelp av modellene simuleres effekten på pensjoneringsatferd av ulike endrin ger i pensjonssystemet, blant annet kompe...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forsørgelse og samfunnsintegrasjon

Sikker forsørgelse er en grunnleggende betingelse for velferd og levekår. Privat forsørgelse gjennom arbeidsmarkedet eller familien er vanligst, men også trygd og andre stønadsformer er viktige i Norge. Den enkeltes tilknytning til ulike forsørgelsesforme r gir opphav til ulik grad av økonomisk o...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Small-scale and large-scale structuring of the North Atlantic cod (Godus morhua): evaluating current stock division

Project summary: Most of the mjor marine fish stocks are under heavy exploitation, and many of them are being overexploited. North Atlantic cod is an example of a heavily utilized species and still remaind one of the most important commercial species in the North Atlantic . However, areas under h...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk dyrkede frilandsgrønnsaker: bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier.

Det har i de senere årene vært en generell økning i konsum av grønnsaker, ledsaget av økt etterspørsel etter også økologisk dyrkede slike produkter. Det er et ønske om at 10% av jordbruksarealet i Norge skal omdisponeres til økologisk drift. Økologisk jor dbruk baseres på organiske gjødselslag, f...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Aid, Policy and Peace: Multilateral Development Assistance and Conflict Prevention

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Mykorrhiza-soppfloraen i heipreget skog med høy nitrogen-belastning, effekter på produksjon og biodiversitet

I storskalaeksperimenter med tilsetning av nitrogen (NITREX-programmet) framstår mykorrhizasopper (dvs. sopper som danner symbiose med trerøtter) som en av de mest følsomme organismegruppene overfor begynnende nitrogenmetning i barskog. Dette leder til en hypotese om at en vil finne tilsvarende ...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Genomanalyse av artshybrider mellom raigras (Lolium perenne L.) og engsvingel (Festuca pratensis Huds.)

Hardføre grassorter med god fôrkvalitet er en viktig faktor for effektiv melke- og kjøttproduksjon i Norge. Flerårig raigras er en art med svært god kvalitet, men den overvintrer ikke godt nok under norske klimaforhold. Engsvingel, som arealmessig er den nest viktigste grasarten til fôr-produksjo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOWAHS - Mobile Work Across Heterogeneous Systems

The project will provide an efficient and user-friendly environment for helping people in virtual organizations to perform and coordinate their work at their current location, time and device configurations. The project will be based around two existing research groups at IDI/NTNU - i.e. the so...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Effects of environmental stress on the development of the immune system, growth and survival in the early life stages of wild salmon

Project summary Recent studies demonstrate disturbed immunological responses in fishes exposed to environmental stressors, including solar ultraviolet B (UVB) radiation. Taken together, these findings strongly suggest that the immune system, growth and survival of fishes is significantly impact...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kartlegging og analyse av en viktig forurenser i næringsmidler: Bacillus cereus

En viktig faktor i kampen for å bedre matvaresikkerhet er å øke vår kunnskap om og forståelse av bakterier og bakterieforurensere i næringsmidler - for derved bedre å kunne forebygge og sette inn mer spesifikke tiltak.Bacillus cereus er en av de vanligste bakteriene som forurenser matvarer og me...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Clean and efficient use of natural gas: improved monitoring systems

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Modelling, monitoring and control of well-reservoir interaction

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Skeletal lesions in growing dogs with regard to nutrition, growth rate, environmental and genetic factors. Step 2 project number 126935/122.

Complete step 2 of the project: Feeding, growth rate and development of skeletal lesions. Funding through August 1998 - Dec 2000, was granted in 1998 (project no 126035/110) Step 1 Preliminary results: Approx. 500 dogs of the breeds Irish Wolfhound, Newfo rundland, Leonberger and Labrador retriev...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SUPNMATR-SUP-NHD Materialforskning

Micro- and nanostructurebased materials development

SUP innen Mikro- og nanostrukturbasert materialutvikling vil gjennomføres ved NTNU, og være et samarbeid mellom IF og IME. Bakgrunnen for søknaden er at en ny generasjon elektronmikroskop nå har blitt tilgjengelig og betydelige investeringer er gjort i NT NU/SINTEF-miljøet. Disse instrumentene mu...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Strategisk kommunikasjon og politisk usikkerhet. Valgkampen 2001

Gjennom en flerfaglig og flerinstitusjonell studie undersøkes stortingsvalgkampen 2001. I fokus står samspillet mellom partier/politikere, medier og velgere. - Hvordan håndterer partier og politiske ledere de strategiske utfordringene som ligger i tro løse velgere og en medialisert valgkamp? ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Function of Protein-Polyphenol Complexion in vivo

Projektsammandrag For å forstå hvordan forsvarrelaterte proteiner (PR-proteiner) frigjøres fra komplekser med polyfenoler ønsker vi å se nærmere på hvilken betydning hydrolytiske enzymer, som patogenesopper skiller ut, har under infeksjonsforløpet. Vi øn sker å lage modeller som gjenspeiler egen...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Agricultural landscape change - effects on the species diversity of vascular plants.

Overvåkningsprogrammet for tilstandsendringer og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, 3Q, ble startet i 1998. I 3Q blir fargeflyfoto av et systematisk utvalg av 1475 km2 <.alfa.> 1-km2 flater benyttet til kartlegging av l andskapselementer (polygonelementer med g...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Biodiversity and the human-wildlife interface in western Serengeti, Tanzania

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN. Biodiversity in coastal marine fish communities: a combined statistical-ecological approach

...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Miljø, kultur og kunnskap. Bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser i samiske områder.

Prosjektet har fokus på forvaltningsutfordringer, sett i forhold til utviklingstrekk og sentrale miljøutfordringer i samiske områder. Det er også tatt utgangspunkt i nasjonale og internasjonale bestemmelser av betydning for samene, bl.a. internasjonale mi ljøavtaler, bestemmelser om urfolksrettig...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

TU-Tungt utstyr

Hovedmikroskop - ref. lysmikroskop

1. Å erstatte det eksisterende ZEISS AXIOMAT-hovedmikroskopet med et moderne instrument som skal dekke behovet for avansert lysmikroskopi og foto-dokumentasjon for hele Botanisk institutt. Vårt gamle mikroskop har vært i daglig bruk i 26 år, og er nå tota lt utslitt. Det har vært til kostbare og ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland