0 antall prosjekter

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Pore pressure prediction from seismic data

Results described in the paper "Discrimination between pressure and fluid saturation changes from time lapse seismic data" will be used as a basis for devoloping a method for pressure prediction from one seismic data set only. By using multioffset seismi c data combined with geological knowledge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Solskjerming som miljøtiltak

Hovedprosjektet knyttes opp til nybyggprosjekter, rehabilitering og drift av eksisterende bygg. I tre ulike case vil det fokuseres på ulike faglige temaer. For hvert av delmålene følger et delprosjekt der målet skal oppnås, og det arbeides med hvert delmå l i flere case. Rolle: Leverandørene vil ...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Vannbehandling for kontroll av innvendig korrosjon i drikkevannsledninger

Prosjektet er delt inn i tre uavhengige delprosjekter: Delprosjekt 1: Videreføring av pilotforsøk med natriumsilikatVidereføring av pågående prosjekt "Natriumsilikat som korrosjonsinhibitor". Denne videreføringen anses som svært viktig for å få fram bedr e og mer omfattende og pålitelige data fr...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

REFORM97-Evaluering av Reform 97

Organisering av spesialundervisning i kjølvannet av reform97: Nye arbeidsformer - nye løsninger?

Et av elementene i Reform 97 er at det åpnes for å ta i bruk et bredere spekter av arbeidsformer i opplæringen. Tema-arbeid skal innføres fra 1. klassetrinn, og prosjektarbeid fra 5. klassetrinn. En slik endring vil kunne endre premissene for organisering av undervisning også for elever som oppf...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smolting in Atlantic salmon

The proposed programme seeks to integrate basic strategic research, with emphasis on advanced molecular, physiological and immunological methods, with a deeper understanding of the mechanisms of environmental regulation of the parr-smolt transformation of Atlantic salmon. The programme integrat...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Bærekraftig bruk av utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet.

Det siste hundreåret har medført store endringer i landbrukets utnyttelse av utmarksarealene. Siden 1920 og fram til i dag har det skjedd en kraftig økning i antall sau på utmarksbeite (særlig i høyfjellet), uten at de økologiske konsekvensene er kjent. P rosjektet skal klargjøre sentrale spørsmå...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering

Prosjektet inneholder en omfattende empirisk kartlegging av marginalisering i forhold til arbeid og utdanning i ungdomsårene, og en statistisk analyse av faktorer som påvirker marginaliseringsrisikoen. Prosjektet vil også undersøke om det er slik at en uh eldig debut på arbeidsmarkedet i ungdomså...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Høyteknologi og utvikling: Cubas satsning på bioteknologi i helsevesenet og legemiddelsektoren

Prosjektets hensikt er å forklare Cubas spesielle resultater når det gjelder bruk av bioteknologi innenfor medisin og legemiddelproduksjon. Det vil bli lagt vekt på å forklare hvordan et fattig råvareproduserende utviklingsland under streng økonomisk boik ott har klart å etablere en høyteknologis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2009

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Framtidsorientert identitetsutforming blant ungdom i ulike oppvekstmiljø

Identitet og livsmening er i ungdomsfasen - spesielt i (post)moderne tid - en sentral eksistensiell utfordring som også bør være velferdsstatens ansvarsområde. I prosjektet betraktes ungdom som handlende og velgende konstruktører av sine liv, med eller im ot samfunnsmessige normer. Samtidig føres...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Marine algal toxins, ecology, analysis and toxicology

For a new shellfish industry to be successful more knowledge and high competence is needed with respect to algal toxins.Establishment of advanced analytical methods for the identification and quantification of the relevant toxins will be a key issue. In c ollaboration with international partners ...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Salmon Genome Project (SGP)

Genome projects in farm animals aim at identifying genes or areas of the genome responsible for traits of economic importance in order to implement this into breeding and management of the genetic resources. This project will develop the basic tools neces sary to introduce modern genetic techniqu...

Tildelt: kr 44,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Isolation of apoptosis-modulating substances from marine micro-organisms; exploitation as cell biology reagents and drugs

Prosjektet har som mål å utnytte mikro-organismer, primært fra fjordområder, til å fremstille bioaktive substanser. Prosesskjeden er: Framskaffe ca 40 isolater fra Vestlandsfjorder, produsere biomasse for ekstraksjon, teste for biologisk aktivitet, storsk ala-biomasseprodusksjon av relevante isol...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i metallhydrider

En hovedutfordring når det gjelder hydrogen som energibærer er lagring og transport. Lagring av hydrogen i faste forbindelser er den mest aktuelle metoden, men foreløpig har en ikke funnet gode nok materialer. Mulige løsninger vil sannsynligvis fremkomme som resultat av omfattende forskning av h...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Kulturelle endringsprosesser. Et krysskulturelt perspektiv på tilpasning til naturmiljøet og metallurgi

Prosjektet skal øke forståelsen av de kulturelle endringsprosessene som finner sted ved introduksjon av metallurgi i sørlige Levanten og nordøst Afrika. Hovedmålet er å øke kunnskapen om prosesser som påvirker tilpasningen til naturmiljøet i perioder hvor metallurgi blir introdusert, spesielt mh...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Atferdsproblemer hos barn - utvikling og tilrettelegging av observasjonsinstrument

Det har vist seg vanskelig å dokumentere gode behandlingsresultater når det gjelder alvorlige atferdsvansker hos barn og unge. Dette kan dels sees i sammenheng med at det har vist seg vanskelig å finne egnede tiltak for gruppen. Dels kan det sees i sammen heng med de metodiske vansker som knyttes...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Towards a new feed evaluation system for dairy cows based on whole animal models - NKJ nr 111

The main objective of the study is to improve the measurements of microbial protein flow out of the rumen of dairy cows by applying different methods for microbial isolation, different microbial markers and different sites of sampling for microbial isolat ion.

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Organisatoriske forutsetninger for kunnskapsbaserte team - hvordan skape resultater i og mellom team

Prosjektet skal utvikle modeller og verktøy for analyse og utvikling av kunnskapsbaserte team og samarbeid mellom team. Prosjektet skal klarlegge hvordan man kan legge til rette for 1. Effektive kunnskapsbaserte team l rette for 2. Effektivt samspill mellom kunnskapsbaserte team l...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

FoU-samarbeid Island - Norge

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

TUNGREGN-Tungregning

NOTUR - A Norwegian High Performance Computational Infrastructure

Det nasjonale tungregnemiljøet som etableres gjennom Prosjektet NOTUR vil danne grunnlaget for vitenskapelig og teknologisk nyskapning i det norske samfunnet. NOTUR vil implementere en nasjonal infrastruktur for tungregning som skal inneholde et antall di stribuerte beregningsressurser. Ressursen...

Tildelt: kr 103,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Menneske med psykiske lidingar i små kommunar: Integrasjon eller isolasjon?

Utgangspunktet for prosjektet er nedbygginga av psykiatriske langtidsinstitusjonar og desentraliseringa av tilbodet for menneske med psykiske lidingar. Mange med langvarige psykiske vanskar eller med lange institusjonsopphald bak seg er tilbake i kommunar og lokalsamfunn. Prosjektet vil fokusere...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Møre og Romsdal

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Velferdsstatens klageinstanser - hvor rettferdige?

Hensikten med prosjektet er å studere grensedragningen mellom faglige og politisk-normative spørsmål i beslutningsprosesser i velferdssektoren. Prosjektet vil, gjennom å studere ulike klageinstanser i helse- og sosialsektoren, studere hvordan ulike profes joner og legfolk forholder seg til de fri...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forskningsfondsmidler: Miljøtiltak og effektivitet

Tre problemstillinger er sentrale i prosjektet. For det første foretas en vurdering av samfunnsøkonomiske kostnader ved å foreta reduksjoner i C02 -utslipp. Spesielt fokuseres det på samspillet mellom ulike virkemidler på miljøsiden i forhold t il virkninger på energisiden, i første om...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moral Communities and the Challenge of Modernisation: A Comparative Approach

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdisetting og målsettinger i kulturminnefaglig forskning og forvaltning.

Studieobjektet er de grunnleggende forutsetninger, funksjoner og roller ulike aktører i arealdisponeringsprosessen har. Gjennom å fokusere på kunnskapsformer og systemmessige relasjoner er håpet å kunne trekke opp grenselinjer mellom ulike aktører som for skning, forvaltning og andre samfunnsinte...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Role of Voluntary Exits in Explaining Legislative Turnover: A Cross-National Study

I ein tidligere studie om utskifting i parlamentet for 25 demokratier viste Matland og Studler (2001) at Noreg hadde overraskende stor utskifting i høve til andre moderne industrialiserte demokrati. To faktorar som normalt fører til høg avgang, lang parla mentsperiode, og at store delar av veljar...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter

Prosjektets problemstillinger bygger videre på det arbeidet som ble gjort av Senter for medieøkonomi under forprosjektet "Optimal utnyttelse av idrettens medierettigheter". Gjennom arbeidet med forprosjektet har en spesifisert økonomiske problemstillinger omkring idrettsorganisasjonenes nyttemak...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Drift av forskergruppen

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Presis styring av trål.

Trålfiske står i dag for en meget stor andel av total fangstmengde. Redskapstypen er omstridt både av kvalitetsspørsmål og av miljøhensyn. Hovedproblemene har vært knyttet til at redskapen er tungt og robust utformet for å ha tilfredsstillende effektivite t med den følge at miljø og fangstkvalite...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

BRUK AV VASSDRAGSSIMULATOREN FOR Å OPTIMALISERE FISKEPRODUKSJON VED TERSKELBYGGING I REGULERTE VASSDRAG

Kraftbransjen bruker årlig store beløp til fiskeforbedringstiltak. Riktig plassering og utforming av terskler kan gi fisken bedre leveforhold i regulerte vassdrag og samtidig redusere de årlige kostnadene til fiskeforbedringstiltak. Gjennom prosjektet vil BKK Rådgivning i samarbeid med LFI ved U...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland