0 antall prosjekter

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Globale, regionale og nasjonale rammebetingelser for produktivitet og verdiskaping

Prosjektet er organisert rundt fire punkter. Disse behandler ulike økonomisk-politiske forhold relatert til næringslokalisering, miljøproblematikk og IKT. Kunnskap om disse forholdene vil være avgjørende for bedriftenes evne til å forstå markedene og fatt e riktige strategivalg hva angår lokalise...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Light Metal Surface Science - Surface Oxide Formation and Properties

...

Tildelt: kr 24,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Deformasjonsegenskaper og rissfølsomhet i ung betong: IT-basert system for produksjonsplanlegging

Prosjektet omfatter følgende hoveddeler: Eksperimentelt arbeid: · Grunnleggende studier av temperaturendringers effekt på betongens deformasjonsegenskaper med og uten ekstern last. · Materialparameterstudier, dvs. kartlegging av effekten av bet ongens delkomponenter og blandefor...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

High Pressure Gas SEparation (HiPGaS)

143992 The development on the Norwegian continental shelf moves towards smaller fields where more cost effective solutions must be found. The vision is to do all gas/liquid and liquid/liquid separation sub-sea, i.e. a total high pressure separation concept. Th e aim of the proposed programme is...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Fatigue and Durability - Light metals structural joints, components and multi-component assemblies.

...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Shaped castings of light metal (Stykkstøping av lettmetall)

...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker

Lokal kraftproduksjon hos sluttbruker vil kunne avhjelpe situasjoner med effektknapphet, gi sluttbruker større fleksibilitet til å respondere på effekt- og energipris i markedet i tillegg til å bedre leveringssikkerheten. Prosjektet vil på et tverrfaglig grunnlag se på lokal kraftproduksjon hos ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Probiotics in scallops larviculture: Taking advantage of the natural microflora in shellfish aquaculture

Sammendrag This project aims at developing a probiotics concept that can be used in large scale cultivation of scallops (Pecten maximus) larvae.  We want to study bacteria associated with the mucosal surfaces of the larvae directly, focusing on extraction and molecu lar methods to circumvent cult...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bioaktive fettsyrer i fôr til laks

Bioaktive fettsyrer (TTA og CLA) samt spesifikke proteiner (genistein og dadzein) er vist å påvirke fettomsetning og antioksidantstatus i mennesker og rotter. Prosjektet vil undersøke hvorvidt tilsvarende effekter kan påvises hos atlantisk laks. Videre vi l en i prosjektet undersøke hvordan tilsa...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

OG-Program for olje og gass

Verdianalyser for norsk gassvirksomhet (VENOGA) - helhetlig driftsstrategi ved liberalisering av gassmarkedet i Europa

Det søkes om midler til et innovasjonsprosjekt innen Verdikjedeanalyser for norsk gassvirksomhet. Prosjektet gjennomføres ved SINTEF Teknologiledelse, NTNU Institutt for Industriell økonomi og Teknologiledelse i nært samarbeid med Statoil som industripart ner. 50 % av prosjektet er brukerfinansie...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

MARINEPACK - Optimal og trygg emballering og distribusjon av norsk sjømat og næringsmidler

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legers arbeidsvilkår under fastlegereformen

Fastlegereformen har som en sentral målsetting å bidra til økt kvalitet i primærlegetjenesten. Målsettingen innebærer en antakelse om at de endringene som reformen innebærer kan påvirke kvaliteten i tjenestene legene yter ovenfor befolkningen. For å kunne vurdere om målet nås blir det derfor svæ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen

Prosjektets mål er å bidra til evaluering av fastlegereformen ved analyser av registerdata og egne innsamlede data. Prosjektet består av 2 delprosjekter: 1. En analyse av faktorer som bestemmer pasienters valg av lege og legers preferanser for pasien ter. 2. En analyse av hvordan fastleg...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

ANTIKK-Antikkprogrammet

Gregorios av Nazians' gravtale over Athanasios av Alexandria

Stipendiaten skal skrive en semesteroppgave hvor han skal kartlegge og vurdere de skriftlige kildene til vår kunnskap om trehundretallets teologiske stridigheter. I en hovedfagsoppgave skal stipendiaten arbeide med Gregorios av Nazianz' gravtale over bis kop Athanasios av Alexandria. Blant Grego...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig utnyttelse av naturgass i gassturbin

Rolls Royce Ulstein Turbine utvikler i samarbeid med Turbomeca SA og Volvo Aero Turbine i Sverige en ny gassturbin, Eurodyn. Prosjektet ble initiert som et Eureka-prosjekt, og er et vellykket eksempel på Eureka satsingen. Gassturbinen er i størrelsesområd et 2500-3000kW, og er bygget for anvendel...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nettverk for forskning om seksualisert vold (videreføring av prosjekt 136383/530)

Nettverk for forskning om seksualisert vold er ment å være:- En miljøstøtte for forskere / praktikere innenfor feltet seksualisert vold- Et forum hvor kunnskaps- og teoriutvikling kan finne sted- Et forum for formidling av forskningsresultater og erfaring , herunder utveksling av kunnskap og erfa...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Studies of immunophysiological reactions following vaccination in marine fisk - with emphasis on basic immune mechanisms in cod

This project will aim at studying the imunophysiological reactions in tissues of cod and halibut vaccinated with defined antigen preparations. Special emphasis will be on the development of the in situ reactions and the involvement of specific cell types like eosinophilic granule cells or mast ce...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Antistoffproduksjon og immunrepertoar hos laks og torsk; en sammenligning av to forskjellige immunstrategier

Produksjon av spesifikke antistoffer mot antigener/patogener er karakteristisk for alle vertebrater, inkludert bruskfisk og beinfisk. Prosjektet ønsker å sammenligne kvaliteter både ved antistoff repertoaret og antistoff produksjon hos laks og torsk. De t o artene anvender helt forskjellige strat...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funksjonell utvikling av tarm hos marine fiskelarver - hormonell kontroll, fordøyelse og opptak av aminosyrer peptid og protein

Fiskelarver har en svært høy vekstrate og forlanger stor tilførsel av aminosyrer siden disse brukes både til proteinsyntese og energiomsetning. En effektiv overføring av aminosyrer fra fôr til vevene bygger på tarmens evne til protein-nedbrytning og amino syreopptak. Prosjektet fokuserer på fiske...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

BYUTV-Byutvikling

Ulikhet, sosial differensiering og mobilitet i Osloregionen

Prosjektet er en videreføring av pågående forskning om fordelingsmønstre i Oslo. Prosjektet tar sikte på å utvide denne forskningen til å gjelde hele regionen, og å vise hvordan endringene relaterer seg til veksten i henholdsvis produsentervice og konsume ntservice. Videre vil prosjektet analyser...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Tilleggsbevilgning til prosjekt 139159/110 Virkeskvalitet hos bartrevirke i Nord-Norge

Med Nord-Norge menes i denne sammenheng området nord for Saltfjellet, hvor furu er det eneste naturlige bartreslaget. I dette området har man drevet aktiv skogreising siden århundreskiftet. Det er plantet en rekke barslag, og man kan nevne gran, sitkagran , lutzigran, kvitgran, lerk m.fl. For fle...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Algebraisk K-teori og topologi

De siste 10 årene har det vokst frem en aktiv og internasjonal anerkjent forskningsgruppe i Norge innen det matematiske fagfeltet algebraisk K-teori og topologi, som nå er lokalisert ved UiO og NTNU. Gruppen omfatter 3 forskere i hovedstilling, 4 doktorgr adsstipendiater, 2 ferdige hovedfagsstude...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Oljemarkedet i det 21. århundre - en studie av aktørenes atferd og nye rammebetingelser

Prosjektet vil kombinere partielle studier utviklingen av en global energimarkedsmodell. Den ene partielle studien vil være en økonometrisk studie av etterspørselen etter olje i verden. Studien vil undersøke hvordan forbruket av olje påvirkes av endringe r i oljeprisen, både på kort (ett eller f...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Lokal og internasjonale kunnskapsnettverk i petroleumsindustrien: Kjennetegn, konflikter og muligheter

Transformasjonen fra å være en lokal bedrift til å bli en del av et internasjonalt konsern innebærer ofte at de lokale (kunnskaps)nettverk antar nye former og/eller suppleres av nettverk som skiller seg fra de lokale. Prosjektet vil anta at lokale og inte rnasjonale nettverk gjensidig vil påvirke...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN. Yearbook of International Environmental Law (YbIEL)

Yearbook of International Environmental Law er den fremste internasjonale publikasjon til dokumentasjon av den miljørettslige utviklingen slik den skjer i internasjonale organisasjoner og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om miljørett av de internasjonalt ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter g...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Transport og næringsøkonomisk utvikling, videreføring 2004/2005.

Formål: Målet med prosjektet er å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om konsekvenser av offentlig virkemiddelbruk innen transport på næringsøkonomisk aktivitet og utvikling. Delmål: 1. Bidra til forståelse av hvordan offentlige tr ansporttiltak virker lokalt, regionalt og...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

GEN-Molekylærmedisin og genteknologi

Et nytt transkripsjons-nettverk- studier av samspillet mellom onkoproteinet c-Myb og nye interaksjonspartnere

"Transkripsjonsfaktorer" kalles proteinene som forstår å tolke den enorme informasjonsmengden som ligger i genomet. En særlig viktig undergruppe er de faktorene som kan undergå onkogen aktivering. Når dette skjer, forstyrres den fine naturlige balansen me llom vekst og modning av celler og en kre...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of DNA-microarray technology for functional genomics related to food-production and food quality

De siste 5 årene har vært genomenes tidsalder. For fem år siden var det første bakteriegenomet ferdig sekvensert, nå er den første skissen av menneskegenomet klart. I prosjektet ønsker vi å utnytte det enorme genmateriale som nå er tilgjengelig , til å be svare sentrale spørsmål vedrørende matkva...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

NIKU - SIP: Landskap som kulturminner

Kulturminnesektoren spesifikke kunskapsbehov knytter seg til menneskenes rolle i landskapsutviklingen. Utfra et slikt perspektiv er det naturlig å betrakte landskapet som helhet som et kulturminne. Landskapet kan slik sett betraktes og analyseres utfra et samfunshistorisk perspektiv, om det drei...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo