0 antall prosjekter

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Reproduksjons- og moregenskaper hos svin.

Som følge av et stadig økende krav til effektivitet og strukturutvikling inne svineproduksjonen, er det viktig at Norsvin kan tilby norske svineprodusenter og internasjonale kunder et avlsmateriale som er minst like godt som det utenlandske konkurrenter k an tilby. Forbedring av reproduksjons- og...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Innlandet

SKATT-Skatteøkonomi

Kostnads- og etterspørselseffekter av brukerbetaling

Brukerbetaling har fått økende betydning for finansieringen av kommunesektoren de siste 20 årene, og økningen foreldrebetaling i barnehager, egenandeler i eldreomsorgen og avgifter i teknisk har vært betydelig større enn økningen i det generelle prisnivåe t gjennom hele 1990-tallet. Prosjektet vi...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKATT-Skatteøkonomi

Lokal skattepolitikk, konkurranse og mobilitet

Det er betydelig politisk og faglig interesse for skattekonkurranse og annen fiskal konkurranse knyttet til økende mobilitet av husholdninger og bedrifter. Samtidig er det mangelfullt empirisk grunnlag for å uttale seg om betydningen av slik mobilitet. Pr osjektet skal utnytte gode mikrodata og o...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT

Prosjektet skal med utgangspunkt i en scenario analyse av fremtidens energi- og effekttjenester bidra til at det etableres grunnlag for rasjonell håndtering av tjenestene hos netteier, kraftomsetter og sluttbruker. Dette innebærer blant annet å bidra til at det utvikles IKT-baserte produkt med e...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Teknologi for overvåking av apparater i kraftanlegg

Porosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljø, SINTEF Energiforskning AS, brukere (energiverk som Statnett SF og andre større energiselskaper) og produsent av diagnoseutstyr til energiverksbransjen; TransiNor as. Hensikten er å utvikle systemer for o vervåking av enkeltkomponenter i elkrafta...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer - Heat Treatment Fundamentals

Det søkes om et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning med oppstart i år 2001 innen Grunnleggende forhold ved varmebehandling av Al-legeringer. Prosjektet vil gjennomføres ved to institutter ved NTNU; Institutt for fysikk (IF) og Institutt for materialt eknologi og elektrokjemi (IME) i samarbei...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Rehabilitering av fyllingsdammer

1. Skjærestyrke og permeabilitet av steinfylling. Det vil i denne aktiviteten bli fokusert på å finne de rette materialparametre ved bruk av erfaringer og fysiske forsøk. Det er utført forsøk ved noen av våre største fyllingsdammer. Denne kunns kapen vil bli brukt som basis for å korre...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

FREMAT: Understanding and controlling variations in extrusion of aluminium

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Logistikknettverk i den nye økonomien - studier av strategiske muligheter for bransjer, nettverk og enkeltbedrifter

En forutsetning for den nye økonomiens gjennomslagskraft (verdiskapning gjennom IKT og nye organisasjonsformer) er at den kan forenes med eksisterende logistikkstrukturer som kjennetegnes av kapasitetsbegrensninger i infrastrukturen og miljøkrav. På den a nnen side vil kravene til logistikken og ...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Tidligfase og usikkerhetsstyring. Dr.stipend i tilknytning til IBAT, faggruppe PA

Prosjektet skal utdanne en doktorand innen emnet "tidligfase og usikkerhetsstyring". Tema eller problemstilling for doktorandene er ikke avklart enda, men disse er tiltenkt en meget sentral rolle i prosjektets avsluttende fase, hvor bl.a. implementering av resultatene fra BONUS-prosjektet skal g...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural behaviour: Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures.

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminium plates - S

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

NUTS - Automotive Design Factory. Key area - Manufacturing and use of light metals - Design and Production

...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Polymerisolasjon for neste generasjon HVDC kabel

Grunnleggende kunnskaper om kabelisolasjon er både viktig og nødvendig for økonomisk kabelproduksjon, reduserte miljøproblemer og sikker drift og utvikling av elektriske kraftnett. Norge som fremtidig storskalaaktør innen nordisk og europeisk kraftmarked innebærer også vesentlig bruk av HVDC kab...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Hydrogenlagring i faste stoffer, fra syntese til system

Introduksjon av miljøvennlige brenselcellesystemer (f.eks. i biler eller stasjonære anlegg) basert på hydrogen fra naturgass og etter hvert helt forurensningsfrie integrerte hydrogen energisystemer basert på fornybar energi (f.eks. sol-og vindenergi) er h elt avhengig av at man finner sikre og ko...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økt energiutnyttelse ved gassifisering av avfall

Med et internasjonalt klassifiseringssytem for avfallsfraksjoner vil en oppnå en bedre spesifikasjon av avfall og dermed også mulighet for å lage blandinger av spesifiserte fraksjoner. Med modellverktøyet som er planlagt utviklet vil en med utgangspunkti en blanding av definerte avfallsfraksjone...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Les philosophes de la Révolution Francaise (trykkestøtte - monografi)

...

Tildelt: kr 56 041

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

REGUT-Regional utvikling

Forskernettverk om næringsutvikling

Hensikten med nettverket er å samle forskere om kritisk forskning og debatt rundt spørsmål om næringsutvikling i et regionalt perspektiv. Det tas sikte på å skape arenaer for presentasjon og diskusjon av forskerarbeid av både teoretisk og empirisk karakte r. Tre temaområder er prioritert: Kritisk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling av interaktiv kjøre- og trafikksimulator

Målet med prosjektet er en bred kompetanseoppbygging knyttet til utviklingen av et mest mulig realistisk virtuelt veg og trafikkmiljø i NTNU/SINTEF's kjøresimulator. Dette søkes oppnådd gjennom utvikling av algoritmer for dataflyt mellom DAK-verktøy for v egprosjektering til simulatorens grafiske...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Helsetilstand og velferd hos verpehøns i innredete bur og bingesystem.

Hovedmålet med prosjektet er å evaluere de dyrevelferdsmessige konsekvensene av framtidas driftssystemer ved hjelp av helserelaterte velferdsindikatorer. Et vedvarende dårlig produksjonsmiljø vil kunne føre til kronisk stress, som kan påvirke dyras immunforsvar og dermed helse gjennom økt mottag...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barns håndtering av vold i familien

Vold i familien er lite forskningsmessig belyst. Surveyundersøkelser indikerer stort omfang og omfattende skadevirkninger. Hvordan folk hanskes med en livssituasjon preget av vold og trusler vet en mindre om. Mangelen på kunnskap er særlig prekær når det gjelder barn. Dermed blir kunnskapsgrunnl...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bedre vinteroverlevelse av gressmatter, med fokus på golfgreener i østlandsområdet.

Vinterskader på gresset på golfbaner i Norge fører årlig til en merkostnad og tap av spilleinntekter på over 80 millinoer kr. I prosjektet vil det bli utviklet tiltak som kan redusere skadene med 30%. Dette krever at optimalt plantemateriale og vedlikehol dsrutiner blir utviklet. For å få kunnsk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestfold

BYUTV-Byutvikling

Byens fysiske transformasjon: byform, gentrifisering og immigrasjon - Oslo som eksempel på europeisk byomdannelse

Dagens urbane transformasjonsprosesser viser seg både strukturelt, sosialt, kulturelt og byformessig. Disse endringene kan sies å skape en ny form for urbanitet: den postmoderne byen. Globale markedskrefter og paradoksalt nok, en reaktualisering av lokale sosiale og kulturelle krefter bidrar til...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Utviklingskontroll og reguleringssystem. Komparativ studie av ulike reguleringssystemers metoder brukt i planlegging og plangjennomføring

Endringer i retning av mer omfattende privat engasjement i norsk byplanlegging legger nye forutsetninger for plansystemets kapasitet til å styre byutviklingen i samsvar med planleggingens intensjoner. De nye og tilsynelatende stadig mer omseggripende tend ensene reiser avgjørende utfordringer for...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

BYUTV-Byutvikling

Norske storbyer fra hovedkontorbyer til filialbyer? Myter, realiteter og utfordringer for norske storbyer i en internasjonalisert økonomif

Storbyene utgjør administrative sentre for økonomisk aktivitet, blant annet siden de store selskapene har sine hovedkontorer på disse stedene. Prosjektet vil etablere en inngående forståelse av hvordan slik hovedkontorlokalisering påvirker utviklingsdynam ikken i norske storbyregioner. Prosjektet...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

BYUTV-Byutvikling

Oslo som lærende region

Prosjektet om Oslo som lærende byregion vil dels være et tradisjonelt samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt og dels et aksjonsforskningsorientert utviklingsprosjekt. Prosjektet vil primært undersøke de strukturelle og kontekstuelle forutsetninger for d annelse av regionale utviklingskoalisjone...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Storbyene som arena for kunnskapsrik kapital

Prosjektet fokuserer på storbyenes rolle som arena for kunnskapsrik kapital og på finansiering som en sentral drivkraft bak innovasjon og nyskaping. Moderne økonomier er i økende grad "lærende økonomier" der kunnskap utgjør den viktigste ressursen og læri ng framheves som den viktigste prosessen ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

BYUTV-Byutvikling

Økonomiske drivkrefter bak bytransformasjonen

Transformasjonen av Oslo pågår kontinuerlig. Til en viss grad er transformasjonen planlagt og offentlig styrt, men det finnes mange eksempler på transformasjoner som ikke har vært planlagt; og på planer som ikke har ført til planlagt transformasjon. Sanns ynligvis er arealplanlegging en nødvendig...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Driftstekniske og driftsøkonomiske registreringer og vurderinger i skogplanen

Dagens skogplaner inneholder mye informasjon. De senere årenes fokus på biologisk mangfold og nøkkelbiotoper har gjort at andelen biologiske skogdata har økt sterkt. Skal skogplanen bli et bedre planleggingsverktøy, bør den utvides betraktelig med tanke p å driftstekniske og driftsøkonomiske regi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

PETPOL-PETROPOL

Islam, etnisitet og geopolitikk langs aksen Persiabukta - Det kaspiske hav.

De betydelige olje- og gassreservene i regionen mellom Persia-bukten og Det kaspiske hav er i stor grad lokalisert til områder der det pågår innenrikske konflikter knyttet til spørsmål om religions- eller nasjonstilhørighet. I Irak og Saudi-Arabia er olje ressursene i en vesentlig grad konsentrer...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo