0 antall prosjekter

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Development and coordination of the IGBP on Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ)

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

En markedsmodell for optimal forvaltning av fornybare ressurser.

Målsettingen med prosjektet er å videreføre og videreutvikle en eksisterende modell for optimal forvaltning av fornybar ressurser og gjøre den om til en markedsmodell. Det som skiller denne modellen fra de fleste andre er graden av økonomisk realisme ved at den er spesialdesignet, ulike produktfu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Molekylære mekanismer for aktivering av celler i det medfødte immunsystem

Prosjektet vil undersøke ekspresjon av TRAIL/Apo2L i humane NK teller og hvilken betydning dette molekylet har i cytotoksreaksjoner mot tumorceller. Cytokinet TRAIL/Apo2L er et svært interessant molekyl i sammenheng med kreftbehandling siden det ser ut ti l å indusere apoptose i flere typer av kr...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Bygder mellom ruralt og urbant - et helhetlig perspektiv på endringsprosesser

Det strategiske instituttprogrammet setter søkelyset på sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene og forholdet mellom bygder og samfunnet for øvrig med mål om å bidra med ny teoretisk og metodisk innsikt i hva som kjennetegner norske bygder på 200 0-tallet. Globaliseri...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Syntetiske antioksidanter i fôr og fisk

Sammendrag Syntetiske antioksidanter i fôr og mat er tilsetningsstoffer som øker produktets holdbarhet. I Norge er slike midler forbudt å bruke med mindre de står på listen over godkjente tilsetningsstoff. Også for anvendelse i fiskefôr er bruken regulert . I mat er kun BHT (E320) og BHA (E321) t...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Profesjonell identitet mellom tradisjon og fornying

Prosjektet rettar seg mot nokre av dei største profesjonsgruppene i velferdsstaten. Korleis den profesjonelle yrkesutøvaren blir danna og korleis profesjonen blir oppfatta har mykje å seie for utøvinga av yrket og for evna til å endre seg i forhold til ny e oppgåver og utfordringar. Desse spørsmå...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet

Prosjektet vil utforske hvordan eksempler og fortellinger kan brukes for å løfte fram profesjonsutøverens erfaringskunnskap. Dette er i stor grad personlig (taus) kunnskap hos den enkelte profesjonsutøver uten at dette bearbeides og formidles i en form so m kan bidra til utvikling av felles profe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Ocean hub monitoring of marine resources

In this project we want to explore the possibility of development of automatic acoustic systems that monitor and quantify fluxes of biomass through an "acoustic fens". Horizontal and vertical looking acoustic transducers (both fixed and mobile) will form the fens, and their performance will be ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Survey Strategy and Methodology for Marine Habitat Mapping - SUSHIMAP

Marine habitats are important as the living space for the organisms that constitute the biodiversity and support the fisheries in Norway. These habitats are subject to a number of activities that can influence their quality and distribution. Foremost amon g these are the fishing and offshore petr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

New Generation Earth Observation Tools

The project will develop a common mathematical framework for multi-data analysis and apply this for the development of methods for analysis of earth obseration data from different sensors, with a high number of bands, with different spatial resolution and acquired over a period of time under chan...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Inerte Elektroder for Aluminium Elektrolyse

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Trade Liberalization and Choice of Tax System in an Economically Integrated Europe

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

OG-Program for olje og gass

Modellering av dampreformer reaktorer

Prosjektforslaget er basert på en direkte videreføring av NFR-prosjektet "Karbondannelse ved framstilling av syntesegass". En ocillerende mikrovekt (TEOM 1500) vil fortsatt være sentral i det eksperimentelle arbeidet, som i stor grad vil gjennomføres ved industrilike betingelser. Parameterssstud...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Rogaland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Generisk Internett SpillArkitektur

Prosjektet vil utvikle en generisk softwarearkitektur som skal være fleksibel nok til å støtte en mengde ulike spillapplikasjoner med høyst varierende krav. Fellesnevneren vil være mange distribuerte klienter knyttet opp mot en sentral tjener/tjenerarkite ktur. Systemet antas å måtte fungere over...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Etablering av kompetanseprogram på anvendelser av mikrobølgeteknologi

Kompetanseprogrammet vil ha en varighet på 5 år, og i tillegg til stipendiatstilling skal det opprettes en forskerstilling innen mikrobølgeteknologi. Resultatet av kompetanseprogrammet vil være et bærekraftig forskningsmiljø innen de ovennevnte områdene. I dette inngår utvikling av nye og eksist...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Effects of air pollution and climatic stress in Norwegian forests

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Land tenure, common property rights and popular participation in tourism. A study of tourism, change and development in Xai--Xai, Mozambique

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Innlandet

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Håndtering av settefisk ved bruk av elektrisk strøm (Tilleggsbevilgning fra prosjekt 146618)

I forbindelse med håndtering av oppdrettslaks (Salmo salar) som f. eks. vaksinering, brukes i hovedsak det kjemiske anestesimidlet benzocaine. Kommersiell bruk av kjemiske anestesimidler medfører en rekke etiske, helsemessige og praktiske problemstillinge r. Det er særlig momenter rundt helse mil...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Deformities induced by temperature stress in Atlantic salmon and rainbow trout

The relation between high egg incubation temperatures and a range of deformities has been established through previous research activities. This project aims at increasing the knowledge on the mechanisms for development of deformities, and will focus on the possible connection to production of "h...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Studies of immunophysiological reactions following vaccination in marine fisk - with emphasis on basic immune mechanisms in cod

This project will aim at studying the imunophysiological reactions in tissues of cod and halibut vaccinated with defined antigen preparations. Special emphasis will be on the development of the in situ reactions and the involvement of specific cell types like eosinophilic granule cells or mast ce...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Antistoffproduksjon og immunrepertoar hos laks og torsk; en sammenligning av to forskjellige immunstrategier

Produksjon av spesifikke antistoffer mot antigener/patogener er karakteristisk for alle vertebrater, inkludert bruskfisk og beinfisk. Prosjektet ønsker å sammenligne kvaliteter både ved antistoff repertoaret og antistoff produksjon hos laks og torsk. De t o artene anvender helt forskjellige strat...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funksjonell utvikling av tarm hos marine fiskelarver - hormonell kontroll, fordøyelse og opptak av aminosyrer peptid og protein

Fiskelarver har en svært høy vekstrate og forlanger stor tilførsel av aminosyrer siden disse brukes både til proteinsyntese og energiomsetning. En effektiv overføring av aminosyrer fra fôr til vevene bygger på tarmens evne til protein-nedbrytning og amino syreopptak. Prosjektet fokuserer på fiske...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of DNA-microarray technology for functional genomics related to food-production and food quality

De siste 5 årene har vært genomenes tidsalder. For fem år siden var det første bakteriegenomet ferdig sekvensert, nå er den første skissen av menneskegenomet klart. I prosjektet ønsker vi å utnytte det enorme genmateriale som nå er tilgjengelig , til å be svare sentrale spørsmål vedrørende matkva...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Akershus

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

En ny regulatorisk signalvei som omfatter kinase A og Csk kobles opp i membran mikrodomener

Gjennom forskning over en årrekke har en vist at cAMP via protein kinase A (PKA) type I hemmer funksjon og proliferasjon av lymfocytter (T-celler, B-celler og NK-celler). Prosjektet har etablert at PKA type I-mediert immunmodulering er et generelt prinsip p som regulerer signaloverføring gjennom ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Struktur og funksjon av de aromatiske aminosyre hydroksylaser og deres sykdomsbaserte mutante former

PAH og TH er jern og pterin-avhengige enzymer som sammen med tryptofan hydroksylase utgjør en "superfamilie". De har store likheter mht. struktur og katalytisk mekanisme, men har ulik spesifisitet mht. den aminosyre som hydroksyleres. Rekombinante enzymer vil bli produsert i stor skala (i E. col...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Exploitation of zooplankton as bio-resource for fish feed and industrial raw material - A complete value chain evalution.

There is a growing demand for marine bio-resources, and the salmon industry is already preparing for temporary limitations in resources for fish feed in the coming decade. Significantly higher quantities of bio-resources are available only if some harvest ing is done at grazer or plants levels. T...

Tildelt: kr 21,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Protein produsert fra naturgass - en ny fôrressurs for fisk og husdyr

Produksjon av protein fra naturgass (encelleprotein -BioProtein)har stort potensiale for verdiskapningen gjennom bruk i fôr til fisk og husdyr. Konvertering av naturgass på land til BioProtein representerer stor verdiøkning sammenlignet med eksportverdien av gassen. Forskningen hittil har vist a...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner

Hovedmålet for dette strategiske instituttprogrammet er å bidra til en bærekraftig vekst innen norsk havbruksnæring gjennom utvikling av sikre og miljøvennlige havbrukskonstruksjoner. Programmet skal bidra til nasjonal videreutvikling av området havbruks konstruksjoner gjennom å styrke fagmiljøe...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Predictive model synthesis of plant-insect interactions

We want to study plant-insect interactions and to identify plant genes involved in defence against insects and plant produced chemicals attracting or repelling insects. Herbivory represents billions of kroner in crop losses and gains every year, and envir onmental and health problems due to the e...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIP-Strategiske instituttprogram

Virological investigations on emerging disease conditions in domestic animals and fish

The strategic programme on "Virological investigation on emerging disease conditons in domestic animals and fish" aims to co-ordinate research activities in veterinary virology on a broad basis that includes studies on viruses infecting both farmet mammal s and fish. The programme will establish ...

Tildelt: kr 19,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Akershus