0 antall prosjekter

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

An Arctic study of the importance of methane for climate change - increased use of climate data from the Zeppelin station, Ny-Ålesund

Metan er en av de viktigste klimagassene og den klimagassen med den høyeste vekstraten. Samtidig er det fortsatt knyttet store usikkerheter til kilder og sluk av metan, og ikke minst til mulige tilbakekoblingsmekanismer mellom atmosfærisk metankonsentrasj on og klimaendringer. På Zeppelinstasjone...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Development and coordination of the IGBP on Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ)

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

En markedsmodell for optimal forvaltning av fornybare ressurser.

Målsettingen med prosjektet er å videreføre og videreutvikle en eksisterende modell for optimal forvaltning av fornybar ressurser og gjøre den om til en markedsmodell. Det som skiller denne modellen fra de fleste andre er graden av økonomisk realisme ved at den er spesialdesignet, ulike produktfu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Investigation of global gene expression in the plant-pathogen interaction between tomato and Fusarium oxysporum f.sp lycopersicon.

Genetic resistance in plants confers immunity to a wide range of pathogens, and is mediated by different types of resistance genes (R-genes). Resistance to Fusarium oxysporum f.sp lycopersicon (Fol) race II in tomato is conferred by the 12C gene family, b ut there is no obvious defense response i...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Ukjent Fylke

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Molekylære mekanismer for aktivering av celler i det medfødte immunsystem

Prosjektet vil undersøke ekspresjon av TRAIL/Apo2L i humane NK teller og hvilken betydning dette molekylet har i cytotoksreaksjoner mot tumorceller. Cytokinet TRAIL/Apo2L er et svært interessant molekyl i sammenheng med kreftbehandling siden det ser ut ti l å indusere apoptose i flere typer av kr...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Norsk medlemskap i forskningsprogrammet IMAGES

IMAGES (The International Marine Past Global Study) er et nøkkelprogram under IGBP programmet PAGES med støtte fra SCOR. IMAGES formål er: Forstå mekanismer og konsekvenser av klimaendringer ved bruk av marine sedimentdata. Norge har vært medlem i IMAGES siden 1997. IMAGES er pr. i dag det vesen...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Bygder mellom ruralt og urbant - et helhetlig perspektiv på endringsprosesser

Det strategiske instituttprogrammet setter søkelyset på sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene og forholdet mellom bygder og samfunnet for øvrig med mål om å bidra med ny teoretisk og metodisk innsikt i hva som kjennetegner norske bygder på 200 0-tallet. Globaliseri...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Syntetiske antioksidanter i fôr og fisk

Sammendrag Syntetiske antioksidanter i fôr og mat er tilsetningsstoffer som øker produktets holdbarhet. I Norge er slike midler forbudt å bruke med mindre de står på listen over godkjente tilsetningsstoff. Også for anvendelse i fiskefôr er bruken regulert . I mat er kun BHT (E320) og BHA (E321) t...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Registrering i Aas skog

Aas skog, som ligger i Gjøvik kommune, har et produktiv areal på 786 dekar. Eiendommen er taksert av Inst. for skogfag fire ganger tidligere, i 1960, 1970 og 1979 og 1990. Det gode takstgrunnlaget over en lengre periode, sammen med tidsangitte bestandsvis e oppgaver over volumuttaket i tynninger ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Profesjonell identitet mellom tradisjon og fornying

Prosjektet rettar seg mot nokre av dei største profesjonsgruppene i velferdsstaten. Korleis den profesjonelle yrkesutøvaren blir danna og korleis profesjonen blir oppfatta har mykje å seie for utøvinga av yrket og for evna til å endre seg i forhold til ny e oppgåver og utfordringar. Desse spørsmå...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Møre og Romsdal

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Erfaringskunnskap og fortellinger i barnevernet

Prosjektet vil utforske hvordan eksempler og fortellinger kan brukes for å løfte fram profesjonsutøverens erfaringskunnskap. Dette er i stor grad personlig (taus) kunnskap hos den enkelte profesjonsutøver uten at dette bearbeides og formidles i en form so m kan bidra til utvikling av felles profe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Ocean hub monitoring of marine resources

In this project we want to explore the possibility of development of automatic acoustic systems that monitor and quantify fluxes of biomass through an "acoustic fens". Horizontal and vertical looking acoustic transducers (both fixed and mobile) will form the fens, and their performance will be ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

Survey Strategy and Methodology for Marine Habitat Mapping - SUSHIMAP

Marine habitats are important as the living space for the organisms that constitute the biodiversity and support the fisheries in Norway. These habitats are subject to a number of activities that can influence their quality and distribution. Foremost amon g these are the fishing and offshore petr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

OVERVÅK-Overvåkn.av marine/terrestr.s.

New Generation Earth Observation Tools

The project will develop a common mathematical framework for multi-data analysis and apply this for the development of methods for analysis of earth obseration data from different sensors, with a high number of bands, with different spatial resolution and acquired over a period of time under chan...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Inerte Elektroder for Aluminium Elektrolyse

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Trade Liberalization and Choice of Tax System in an Economically Integrated Europe

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

OG-Program for olje og gass

Modellering av dampreformer reaktorer

Prosjektforslaget er basert på en direkte videreføring av NFR-prosjektet "Karbondannelse ved framstilling av syntesegass". En ocillerende mikrovekt (TEOM 1500) vil fortsatt være sentral i det eksperimentelle arbeidet, som i stor grad vil gjennomføres ved industrilike betingelser. Parameterssstud...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Rogaland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Generisk Internett SpillArkitektur

Prosjektet vil utvikle en generisk softwarearkitektur som skal være fleksibel nok til å støtte en mengde ulike spillapplikasjoner med høyst varierende krav. Fellesnevneren vil være mange distribuerte klienter knyttet opp mot en sentral tjener/tjenerarkite ktur. Systemet antas å måtte fungere over...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Etablering av kompetanseprogram på anvendelser av mikrobølgeteknologi

Kompetanseprogrammet vil ha en varighet på 5 år, og i tillegg til stipendiatstilling skal det opprettes en forskerstilling innen mikrobølgeteknologi. Resultatet av kompetanseprogrammet vil være et bærekraftig forskningsmiljø innen de ovennevnte områdene. I dette inngår utvikling av nye og eksist...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Akershus

KARRIERE-Karrierestipend (forskn.fond)

Amion Acid Transport Systems in Normal and Pathological Synaptic Transmission

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

MHGRUPP2-MH-grupper

Cyclic AMP and protein kinase A-dependent signalling

...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet

Med basis i paneldata for hele den norske befolkningen over perioden 1992-2000 estimeres modeller for ektepar og ensliges valg av tidspunkt for hel eller delvis pensjonering. Ved hjelp av modellene simuleres effekten på pensjoneringsatferd av ulike endrin ger i pensjonssystemet, blant annet kompe...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forsørgelse og samfunnsintegrasjon

Sikker forsørgelse er en grunnleggende betingelse for velferd og levekår. Privat forsørgelse gjennom arbeidsmarkedet eller familien er vanligst, men også trygd og andre stønadsformer er viktige i Norge. Den enkeltes tilknytning til ulike forsørgelsesforme r gir opphav til ulik grad av økonomisk o...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Small-scale and large-scale structuring of the North Atlantic cod (Godus morhua): evaluating current stock division

Project summary: Most of the mjor marine fish stocks are under heavy exploitation, and many of them are being overexploited. North Atlantic cod is an example of a heavily utilized species and still remaind one of the most important commercial species in the North Atlantic . However, areas under h...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Økologisk dyrkede frilandsgrønnsaker: bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier.

Det har i de senere årene vært en generell økning i konsum av grønnsaker, ledsaget av økt etterspørsel etter også økologisk dyrkede slike produkter. Det er et ønske om at 10% av jordbruksarealet i Norge skal omdisponeres til økologisk drift. Økologisk jor dbruk baseres på organiske gjødselslag, f...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

Aid, Policy and Peace: Multilateral Development Assistance and Conflict Prevention

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Mykorrhiza-soppfloraen i heipreget skog med høy nitrogen-belastning, effekter på produksjon og biodiversitet

I storskalaeksperimenter med tilsetning av nitrogen (NITREX-programmet) framstår mykorrhizasopper (dvs. sopper som danner symbiose med trerøtter) som en av de mest følsomme organismegruppene overfor begynnende nitrogenmetning i barskog. Dette leder til en hypotese om at en vil finne tilsvarende ...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Genomanalyse av artshybrider mellom raigras (Lolium perenne L.) og engsvingel (Festuca pratensis Huds.)

Hardføre grassorter med god fôrkvalitet er en viktig faktor for effektiv melke- og kjøttproduksjon i Norge. Flerårig raigras er en art med svært god kvalitet, men den overvintrer ikke godt nok under norske klimaforhold. Engsvingel, som arealmessig er den nest viktigste grasarten til fôr-produksjo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MOWAHS - Mobile Work Across Heterogeneous Systems

The project will provide an efficient and user-friendly environment for helping people in virtual organizations to perform and coordinate their work at their current location, time and device configurations. The project will be based around two existing research groups at IDI/NTNU - i.e. the so...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Effects of environmental stress on the development of the immune system, growth and survival in the early life stages of wild salmon

Project summary Recent studies demonstrate disturbed immunological responses in fishes exposed to environmental stressors, including solar ultraviolet B (UVB) radiation. Taken together, these findings strongly suggest that the immune system, growth and survival of fishes is significantly impact...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland